| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > VAT 2014 > Odliczenie VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. - wyjaśnienia MF

Odliczenie VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. - wyjaśnienia MF

Od 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

ZASADY ODLICZANIA PRZY ZMIANIE WYKORZYSTYWANIA POJAZDÓW ORAZ ZMIANIE PRZEPISÓW

Prawo do odliczenia podatku z tytułu poniesienia wydatku związanego z pojazdem samochodowym (zakup towaru lub usługi) w przypadku:

-     merytorycznej zmiany przepisów od dnia 1 kwietnia 2014 r., oraz

-     zmiany przeznaczenia wykorzystywania pojazdu

należy oceniać co do zasady w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy towaru lub usługi.

Zmiana przepisów

Przykład 1:
Podatnik dokonał zakupu paliwa w dniu 28 marca 2014 r., natomiast faktura dokumentująca ten zakup została wystawiona w dniu 7 kwietnia 2014 r. i w tym samym dniu podatnik ją też otrzymał. Według przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2014 r. podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa (paliwo zakupił do samochodu  osobowego).  Od  dnia  1  kwietnia  2014  r.  przedmiotowy samochód  będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Z uwagi na fakt, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy paliwa powstał w dniu 28 marca 2014 r. (czynność dokonana w dniu 28 marca 2014 r.) prawo do odliczenia należy oceniać według stanu prawnego obowiązującego w tym miesiącu. Podatnik nie ma zatem prawa do odliczenia podatku od zakupu paliwa, niezależnie od tego kiedy otrzymał fakturę z tego tytułu.

Przykład 2:

Podatnik użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu. Podatnikowi z tego tytułu przysługiwało prawo do odliczenia 60% podatku (nie więcej niż 6 000 zł). Samochód jest  wykorzystywany do  celów  „mieszanych”.  Na  ratę  leasingową  należną  za  miesiąc marzec 2014 r. podatnik otrzymał fakturę w dniu 7 kwietnia 2014 r., wystawioną w dniu 5 kwietnia 2014 r. U sprzedawcy obowiązek podatkowy powstaje w dniu 5 kwietnia 2014 r., zatem prawo do odliczenia należy oceniać według stanu prawnego obowiązującego w tym miesiącu. W opisanej sytuacji podatnik ma prawo do odliczenia podatku w wysokości 50% (bez limitu kwotowego).

Zmiana przeznaczenia

Przykład 1:
Podatnik posiada samochód osobowy, który wykorzystuje wyłącznie do działalności gospodarczej. W dniu 14 lipca 2014 r. składa aktualizację złożonej informacji wskazując, że zmiana sposobu wykorzystywania samochodu do celów „mieszanych” następuje z dniem 15 lipca 2014 r.

1)   Podatnik dokonał zakupu opon w dniu 10 lipca 2014 r., natomiast fakturę otrzymał w dniu 7 sierpnia 2014 r. -  obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w dniu 10 lipca 2014 r., w konsekwencji podatnik zachowa prawo do odliczenia 100% podatku z tego tytułu.

2)   Podatnik dokonał zakupu opon w dniu 20 lipca 2014 r., fakturę otrzymał w dniu 26 lipca 2014 r. - obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w dniu 20 lipca 2014 r. podatnik może dokonać odliczenia w wysokości 50% podatku.

Przykład 2:

Podatnik „posiada” w leasingu operacyjnym samochód osobowy, który wykorzystuje wyłącznie do działalności gospodarczej. W dniu 14 lipca 2014 r. składa aktualizację złożonej  informacji wskazując, że  zmiana sposobu wykorzystania samochodu do celów „mieszanych” następuje z dniem 15 lipca 2014 r. Podatnik za leasing tego samochodu w miesiącu lipcu otrzymał fakturę wystawioną przez leasingodawcę w dniu 10 lipca 2014 r. dopiero w dniu 28 lipca 2014 r.

Podatnik w tej szczególnej sytuacji (nabycie usługi „ciągłej”) dokonuje odliczenia z tej faktury w sposób proporcjonalny - za okres do 14 lipca 2014 r. odlicza 100% podatku, za pozostały okres odpowiednio 50% podatku.

SYSTEM KOREKT

Ustawa nowelizująca wprowadza system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy:

- z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzystywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie  60 miesięcy od nabycia zmienia  jego przeznaczenie i  będzie wykorzystywał ten  pojazd również  do innych celów niż działalność gospodarcza,

- z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a następnie  w okresie 60 miesięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu lub przeznacza ten pojazd do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej.

W  pierwszym  przypadku, system  korekt  nakłada  obowiązek  zmniejszenia  odliczonego podatku naliczonego, w drugim natomiast umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty.

Podstawa prawna: art. 90b ust. 1 ustawy o VAT

Uwaga!

Pojazdy samochodowe o wartości początkowej (wartość tę ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do 15 tys. zł będą podlegały 12-miesięcznej korekcie.

Podstawa prawna: art. 90b ust. 6 ustawy o VAT

Uwaga!

Korekcie podlegają tylko wydatki z  tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki, w tym związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy,  leasingu  (operacyjnego)  lub  innej  umowy  o  podobnym  charakterze,  nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie jak przy nabyciu „na własność” - jednorazowo, „z góry“), zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco - w miesiącu dokonania zmiany przeznaczenia pojazdu dokonywana jest zmiana zasad odliczania.

Podstawa prawna: art. 90b ust. 1 ustawy o VAT

Sprzedaż pojazdu w okresie korekty

Dla celów stosowania systemu korekt przyjęto założenie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystywania z „mieszanego” na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej.   W   konsekwencji   przy   sprzedaży   takiego   pojazdu   podatnik   będzie uprawniony do  dokonania korekty nieodliczonego  przy  nabyciu  tego  pojazdu  podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Podstawa prawna: art. 90b ust. 2 ustawy o VAT

Uwaga!

Uznanie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystania z „mieszanego” na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej powiązane jest z  likwidacją zwolnienia od podatku VAT stosowanego przy dostawie takich pojazdów i objęcie tej czynności opodatkowaniem według stawki podstawowej.

Podstawa prawna: § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Zasady dokonywania korekty

Okres korekty - 60 miesięcy (lub 12 miesięcy) będzie liczony odpowiednio od miesiąca, w którym nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd (w przypadku jego wytworzenia). Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania.

Podstawa prawna: art. 90b ust. 1 i  ust. 4 ustawy o VAT

Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Po upływie okresu korekty wszelkie zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną bez wpływu na zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu odliczenie VAT.

Podstawa prawna: art. 90b ust. 4 ustawy o VAT

Przykład 1:

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 3 kwietnia 2014 r., który będzie mu służył zarówno do celów prywatnych oraz do opodatkowanej działalności gospodarczej (czyli do celów „mieszanych”). Dane wynikające z faktury: cena netto 100.000 zł, podatek VAT - 23.000 zł.

Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11.500 zł. (23.000 zł x 50%), który został odliczony od podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc kwiecień 2014 r.

Podatnik   w   dniu   10   lutego   2015   r.   zmienia   wykorzystanie  tego   samochodu   na wykorzystanie wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (obiektywne kryteria na  to  wskazują). Podatnik od tej  daty będzie wykorzystywał ten  samochód w  sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych (podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu). Podatnik w dniu 15 lutego 2015 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26).

Podatnik w rozliczeniu za miesiąc luty 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć  kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 9.583 zł

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku naliczonego do odliczenia jaka

przysługiwałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej w zł

23.000

2=1*50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili

nabycia w zł

11.500

3=1-2

Kwota podatku nieodliczona

11.500

4

Liczba miesięcy okresu korekty

60

5

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 10)

50

6=(3/4)*5

Kwota korekty

9.583

Przykład 2:

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 15 kwietnia 2014 r., który będzie mu służył wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie  do celów prywatnych, podatnik zgodnie z przepisami  rozpoczął  prowadzenie  ewidencji  przebiegu  tego  samochodu).  Podatnik w dniu 18 kwietnia 2014 r. złożył  w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). Dane wynikające z faktury: cena netto 70.000 zł, podatek VAT - 16.100 zł.

Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 16.100 zł, który został w rozliczeniu za kwiecień 2014 r. odliczony od podatku należnego.

Podatnik od dnia 28 listopada 2017 r. zmienia wykorzystywanie tego samochodu. Będzie go używał również do celów prywatnych.

Podatnik w rozliczeniu za miesiąc listopad 2017 r. będzie obowiązany obniżyć  kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 2.281 zł

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

16.100

2=1*50%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia jaka

przysługiwałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania w działalności gospodarczej i do celów prywatnych w zł

8.050

3=1

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili

nabycia w zł

16.100

4=2-3

Różnica

-8.050

5

Liczba miesięcy okresu korekty

60

6

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 43)

17

7=(4/5)*6

Wielkość korekty

-2.281

System korekt stosuje się  odpowiednio w przypadku gdy w stosunku do podatnika, wskutek niezłożenia przez niego informacji w terminie, stosuje się ograniczone prawo do odliczenia VAT  przy  nabyciu  pojazdu.  W konsekwencji  po  „nieterminowym”  złożeniu   takiej informacji podatnik uprawniony będzie do dokonania korekty, jednakże jej zakres uzależniony będzie od momentu, kiedy taka informacja zostanie złożona.

Podstawa prawna: art. 90b ust. 3 ustawy o VAT

W przypadku wykorzystywania przez podatnika pojazdu samochodowego również do czynności zwolnionych od podatku (bez prawa do odliczeń) kwota korekty powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ustawy o VAT zastosowaną przez podatnika przy odliczeniu podatku naliczonego.

Podstawa prawna: art. 90b ust. 5 ustawy o VAT

Przykład 3:

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 25 maja 2014 r., który będzie mu służył do celów „mieszanych”: zarówno do celów prywatnych oraz do celów działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej. Dane wynikające z faktury: cena netto 100.000 zł,   podatek  VAT  -   23.000  zł.   Obroty  z opodatkowanej  działalności  gospodarczej w obrotach  z  całej  działalności  gospodarczej  za  2013  r.  stanowiły  90%  (proporcja zastosowana przy odliczeniu). Podatek naliczony w  tym  przypadku wyniósł 11.500 zł (23.000 zł x 50%). W rozliczeniu za maj 2014 r. podatnik odliczył od podatku należnego podatek naliczony w wysokości 10.350 zł (11.500 x  90%).

Podatnik w dniu 12 marca 2015 r. zmienia wykorzystywanie tego samochodu na wykorzystywanie wyłącznie do  działalności  gospodarczej. Podatnik od  tej  daty będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych, podatnik   zgodnie   z przepisami   rozpoczął   prowadzenie   ewidencji   przebiegu   tego samochodu. Podatnik w dniu 15 marca 2015 r. złożył  w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26).

Podatnik w rozliczeniu za miesiąc marzec 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć  kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 8.625 zł

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

23.000

2=1*90%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia jaka

przysługiwałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej w zł

20.700

3=2*50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili

nabycia w zł

10.350

4=2-3

Kwota podatku nieodliczona w zł, z uwzględnieniem proporcji

zastosowanej przy odliczeniu

10.350

5

Liczba miesięcy okresu korekty

60

6

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 10)

50

7=(4/5)*6

Wielkość korekty w zł

8.625

System korekt w okresie przejściowym

Wprowadzony system korekt dotyczy pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Na zasadzie wyjątku systemem korekt w zakresie zwiększenia podatku naliczonego do odliczenia zostaną jednak objęte przypadki dokonania od dnia 1 kwietnia 2014 r. sprzedaży pojazdów samochodowych zakupionych przed tym dniem, objętych dotychczasowym ograniczonym  prawem  do  odliczania  podatku  (ograniczenie  do  50%  lub  60%  kwoty podatku naliczonego nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł).

Podstawa prawna: art. 11 ustawy nowelizującej

Przykład 1:

Podatnik prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznego w październiku 2012 r. nabył samochód osobowy. Dane wynikające z faktury: cena netto 80.000 zł, podatek VAT - 18.400 zł (80.000 zł x 23%). Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 6.000 zł, który został w rozliczeniu za październik 2012 r. odliczony od podatku należnego.  W kwietniu 2014 r. podatnik sprzedaje ten samochód (sprzedaż opodatkowana). Podatnik w rozliczeniu za miesiąc kwiecień 2014 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 8.680 zł

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

18.400

2

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili

nabycia w zł

6.000

3=1-2

Kwota podatku nieodliczona w zł

12.400

4

Liczba miesięcy okresu korekty

60

5

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 - 18)

42

6=(3/4)*5

Wielkość korekty w zł

8.680

Przykład 2:

Podatnik  nabył  samochód  osobowy w  dniu  25  maja  2014  r.,  który będzie  mu  służył zarówno   do   celów   prywatnych   oraz   do   działalności   gospodarczej   opodatkowanej i zwolnionej. Dane wynikające z faktury: cena netto 100.000 zł, podatek VAT - 23.000 zł. Obroty  z opodatkowanej  działalności  gospodarczej  w  obrotach  z  całej  działalności gospodarczej za 2013 r. stanowiły 90% (proporcja zastosowana przy odliczeniu ).

Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11.500 zł (23.000 zł x 50%). W rozliczeniu za maj 2014 r. podatnik odliczył od podatku należnego 10.350 zł (11.500 x  90%).

Podatnik w dniu 12 marca 2015 r. sprzedaje samochód.

Podatnik w rozliczeniu za miesiąc marzec 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć  kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 10.465 zł.

Sposób wyliczenia korekty (podstawą obliczenia korekty jest zarówno art. 90b jak i art. 91 ust. 4 - 6 ustawy o VAT):

Lp.

Wyszczególnienie

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

23.000

2

Kwota stanowiąca 50% podatku naliczonego z faktury w zł

11.500

3=1*90%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia jaka

przysługiwałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej w zł

20.700

4=3*50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili

nabycia w zł

10.350

5=3-4

Kwota podatku nieodliczona z uwzględnieniem proporcji

zastosowanej przy odliczeniu w zł

10.350

6

Liczba miesięcy okresu korekty wynikająca z art. 90b

60

7

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60-10)

50

8=(5/6)*7

Wielkość korekty wynikająca z art. 90b w zł

8.625

9

Liczba lat okresu korekty wynikająca z art. 91

5

10

Liczba lat pozostałego okresu korekty

4

11=(1-3)/9*10

Wielkość korekty wynikająca z art. 91 ust. 4-6

1.840

12=8+11

Łączna wielkość korekty w zł

10.465

Uwaga!

Należy  pamiętać o rozliczeniu z tej sprzedaży  podatku należnego  (od dnia 1 kwietnia 2014 r. nie obowiązuje już bowiem zwolnienie od podatku stosowane przy sprzedaży tego rodzaju pojazdów).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »