Kategorie

Jakie błędy na fakturach powodują utratę prawa do odliczenia VAT

Podstawowym uprawnieniem podatników VAT jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (por. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Kwotę podatku naliczonego stanowi przede wszystkim suma kwot podatku, określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika (art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT). Faktury są zatem podstawowymi dokumentami, z których wynikają kwoty podatku naliczonego.

Odliczenie podatku naliczonego z faktury możliwe jest, jeśli łącznie spełnione są dwa warunki:
1) faktura ta jest wystawiona prawidłowo, tj. zawiera wymagane przepisami elementy (faktury zawierające błędy i braki nie stanowią, co do zasady, dokumentu pozwalającego na odliczanie podatku na nich naliczonego) oraz
2) faktura nie jest fakturą wymienioną jako faktura, która nie stanowi podstawy do odliczenia podatku na nich naliczonego.

Poniżej przedstawimy, jakie błędy w tekście faktury powodują utratę prawa do odliczenia VAT.

Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy, czy też z faktur wymienionych jako niestanowiące podstawy do odliczenia, następuje niezależnie od istnienia dobrej wiary podatnika dysponującego takimi fakturami. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 stycznia 1998 r. (sygn. akt I SA/Lu 1031/97, niepubl.), wyjaśniając, że „dobra wiara skarżącego przy zawarciu transakcji nie ma wpływu na wymiar podatku od towarów usług i możliwość obniżenia podatku należnego (…), bowiem przepisy (…) nie łączą skutków prawnych w zakresie obowiązku i uprawnienia podatkowego z dobrą lub złą wiarą nabywcy towarów lub usług”.

Podobnie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 kwietnia 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 882/96, niepubl.) czytamy, że „nie ma znaczenia fakt, iż skarżąca nie miała podstaw do kwestionowania otrzymanych oryginałów faktur i że odliczenia dokonała w dobrej wierze, nie wiedząc o fakcie sfałszowania kopii tychże faktur. Przepisy (…) nie wiążą kwestii możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z dobrą lub złą wiarą podatnika czy też z jego zawinieniem, a uzależniają możliwość obniżenia od spełnienia obiektywnych warunków, jakim winna odpowiadać faktura, w której podatek został naliczony”.

Błędy na fakturach podzielić można na błędy pozbawiające faktury funkcji odliczeniowej oraz tzw. błędy mniejszej wagi (błędy, które nie pozbawiają faktury funkcji odliczeniowej).

Błędy pozbawiające faktury funkcji odliczeniowej

Do błędów wyłączających możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury zaliczyć należy błędy polegające na braku na fakturze danych sprzedawcy lub nabywcy oraz błędy polegające na wskazaniu na fakturze sprzedawcy lub nabywcy w sposób uniemożliwiający ich identyfikację.

Błędem wyłączającym możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury jest brak umieszczenia na fakturze daty sprzedaży, jeśli data ta nie może być ustalona w sposób niewątpliwy na podstawie innych dokumentów, posiadanych przez sprzedawcę lub nabywcę.

Błędy wyłączające prawo do odliczenia występować mogą również w pozycjach dotyczących nazw towarów lub usług; nie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego z faktury, która nie zawiera nazwy towaru lub usługi lub określa tę nazwę w sposób uniemożliwiający ustalenie, o jaki towar lub usługę chodzi.

Odliczenie podatku naliczonego nie jest możliwe również w przypadku wskazania na fakturze towaru innego niż faktycznie nabyty (ewentualnie usługi innej niż faktycznie nabyta). Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2000 r. (sygn. akt I SA/Gd 805/99, niepubl.), „ustawodawca wiąże prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktem otrzymania towaru, którego nabycie zostało udokumentowane fakturą. Warunek ten nie zostaje spełniony w przypadku, gdy w rzeczywistości nabywca otrzyma towar inny niż wymieniony w dokumencie sprzedaży”.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zostaje wyłączone również wówczas, gdy faktura zawiera wiele błędów mniejszej wagi. W praktyce podatnicy mogą mieć wątpliwości, ile błędów może zostać popełnionych, aby prawo do odliczenia podatku naliczonego nie zostało wyłączone. Niestety, odpowiedź na takie pytanie jest niemożliwa. Ocena taka może być bowiem dokonana tylko w stosunku do konkretnej faktury. W konsekwencji najbezpieczniej trzymać się zasady, że w każdym wypadku, gdy faktura zawiera więcej niż jeden błąd mniejszej wagi, dla bezpieczeństwa lepiej powstrzymać się z prawem do odliczenia do momentu wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej lub zaakceptowania przez niego wystawionej przez nabywcę noty korygującej.

Błędy mniejszej wagi

Nie wszystkie błędy na fakturach pozbawiają te faktury funkcji odliczeniowej (por. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 1998 r., sygn. akt I SA/Łd 1532/96, niepubl.). Istnieje wiele tzw. błędów mniejszej wagi, tj. błędów, których popełnienie nie wyłącza możliwości odliczania podatku naliczonego z faktur.
Katalog błędów mniejszej wagi jest katalogiem otwartym. Do błędów tych zaliczają się, między innymi, następujące błędy:
• wskazanie na fakturze nazwy firmy podatnika będącego osobą fizyczną (sprzedawcy lub nabywcy) zamiast adresu zamieszkania tej osoby (por. przykładowo postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu z 21 kwietnia 2006 r., sygn. PV/443- -11/06, publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/),
• brak wypełnienia w fakturze rubryki sprzedawca, o ile dane sprzedawcy wydrukowane są na formularzu faktury lub naniesione przy użyciu pieczątki (por. pismo Ministerstwa Finansów z 15 grudnia 1994 r., sygn. MWM-6513/94, publ. Biul.Skarb. 1995/1/26, dalej zwane pismem MF),
• brak na fakturze adresu miejsca zamieszkania podatnika (sprzedawcy lub kupującego) będącego osobą fizyczną, w przypadku gdy na fakturze podano adres miejsca prowadzonej działalności, które zostało podane w zgłoszeniu rejestracyjnym (por. pismo MF),
• brak na fakturze adresu siedziby podatnika (sprzedawcy lub kupującego) niebędącego osobą fizyczną, w przypadku gdy na fakturze podano adres miejsca prowadzonej działalności, które zostało podane w zgłoszeniu rejestracyjnym (por. pismo MF),
• pomyłki w adresie podatnika (sprzedawcy lub nabywcy) lub braki dotyczące tego adresu, np. numeru: kodu pocztowego, ulicy, mieszkania, o ile adres zostanie w sposób niewątpliwy ustalony na podstawie innych posiadanych przez podatnika dokumentów (sprzedawcy lub nabywcy), np. księgowych dowodów wydania towaru, dokumentów przewozowych, treści zawartych umów w formie pisemnej, dowodów zapłaty itd. (por. pismo MF),
• stosowanie na fakturach skrótów w nazwach sprzedawcy lub odbiorcy, które nie są powszechnie stosowane w języku polskim, stosowanie skrótów powszechnie przyjętych, np. S.A. – spółka akcyjna, nie stanowi jakiejkolwiek wadliwości (por. pismo MF), przy czym jeśli podatnik stosuje podaną w zgłoszeniu rejestrującym nazwę skróconą, nie stanowi to jakiejkolwiek wadliwości,
• brak numeru NIP (por. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 1999 r., sygn. akt I SA/Lu 1452/97, niepubl., czy decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 listopada 2005 r., sygn. PPB1-443/825/2005, publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/),
• brak wskazania daty wystawienia faktury (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 1722/97),
• brak umieszczenia na fakturze daty sprzedaży towaru lub usługi, o ile data ta może zostać ustalona w sposób niewątpliwy na podstawie innych dokumentów będących u podatnika (sprzedawcy lub nabywcy), np. księgowych dowodów wydania towaru, dokumentów przewozowych, treści zawartych umów w formie pisemnej, dowodów zapłaty itd. (por. pismo MF),
• brak przekreślenia słowa „kopia” (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 1997 r., sygn. akt I SA/Ka 622/97, niepubl.),
• podanie na fakturze skrótów nazwy towaru lub tylko jego symboli, gdy symbol ten stosowany jest w praktyce handlowej (por. pismo MF),
• brak symbolu PKWiU na fakturze (w przypadkach gdy symbol ten jest wymagany) lub wskazanie błędnego symbolu PKWiU,
• wskazanie na fakturze adresu zameldowania osoby fizycznej zamiast jej adresu zamieszkania,
• naruszenie obowiązku kolejnego numerowania faktur,
• błędy w tłumaczeniu treści faktury (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 1885/99, niepubl.).

Błędy mniejszej wagi, występujące w pozycji lub pozycjach faktury, należy oceniać przez pryzmat treści pozostałych pozycji na fakturze. Wniosek taki płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 listopada 1997 r. (sygn. akt I SA/Wr 758/97, niepubl.), w którym czytamy, że „sąd nie podziela poglądu organów, aby kwestionowane faktury posiadały takie wady, które by je dyskwalifikowały. Faktury te albo nie wskazywały pełnego adresu kupującego, albo pełnej jego nazwy, albo wreszcie zawierały błąd w numerze NIP, przy jednoczesnym wskazaniu nazwy kupującego i jego adresu. Błędy te - z uwagi na to, że występowały w poszczególnych fakturach odrębnie – nie wyłączały możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru. Ta bowiem faktura, która zawierała błąd w numerze NIP, określała prawidłowo nazwę i adres kupującego, w przypadku zaś braku pełnego adresu lub pełnej nazwy – zawierała prawidłowy numer NIP. W każdym więc z tych przypadków, bez szczególnego nakładu pracy możliwe było skontrolowanie, że nabywcą towaru była skarżąca spółka”.

Tomasz Krywan
konsultant podatkowy
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.