Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

OECD i G20 przeciwko optymalizacji podatkowej

OECD i G20 otworzyło wspólny front przeciwko optymalizacji podatkowej. Wyrazem tego jest m.in. przyjęcie na szycie G20 w Moskwie projektu dotyczącego zapobiegania obniżaniu podstawy opodatkowania oraz transferowi zysków międzynarodowych przedsiębiorców (BEPS). Zaostrzenie polityki antyoptymalizacyjnej dokonuje się także w ramach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce.

 

Wspólnym zabiegom OECD i G20 przeciwko optymalizacji podatkowej poświęcone było śniadanie prasowe zorganizowane 10 października przez firmę doradczą Accreo. Śniadanie poprowadzili Monika Ławnicka, manager, doradca podatkowy oraz Michał Roszkowski, doradca podatkowy, radca prawny.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wspólne działania G20 i OECD przeciwko optymalizacji podatkowej

Czerwiec 2012

Szczyt G20 w Los Cabos (Meksyk). Postulat konieczności zapobiegania obniżaniu podstawy opodatkowania oraz transferowi zysków międzynarodowych przedsiębiorców (BEPS). Zaangażowanie OECD w prace analityczne dot. uszczelniania krajowych systemów podatkowych, zapobiegania podwójnemu brakowi opodatkowania (double-non taxation).

 

12 lutego 2013

Raport OECD Addressing Base Erosion and Profit Shifting, sprządzony na zlecenie G20.

 

19 lipca 2013

OECD Action Plan on BEPS - dokument zaprezentowany w Moskwie na spotkaniu ministrów finansów krajów G20.

 

6 września 2013

Przyjęcie wspólnego projektu G20/OECD dot. BEPS na szczycie G20 w Moskwie.

 


1. Działania podejmowane przez OECD


OECD zauważa konieczność oddziaływania na grupy kapitałowe oraz identyfikację struktur nakierowanych na unikanie opodatkowania, podkreślając, że minimalizacja obciążeń podatkowych międzynarodowych przedsiębiorców jest szkodliwa dla rządów państw, osób fizycznych i przedsiębiorców.

Głównym celem działań podejmowanych na forum OECD jest zapewnienie wpływów budżetowych - poprzez zapobieganie „erozji bazy podatkowej” czyli strukturom, stosowanym głównie przez globalne korporacje, zmierzającym do unikania opodatkowania w aspekcie międzynarodowym. Jako dodatkowe cele, OECD wskazuje na ochronę osób fizycznych - poprzez zapewnienie, że nie będą one obciążone podatkami nakładanymi w celu uzupełnienia uszczuplonych wpływów budżetowych, oraz ochronę mniejszych przedsiębiorców - poprzez zapewnienie sprawiedliwych warunków konkurencji. Za proponowanymi zmianami stoi założenie, że budżety państw będą potrzebowały znaczących wpływów - między innymi w celu dokonywania interwencji w warunkach kryzysu ekonomicznego.

OECD zmienia przepisy dotyczące opodatkowania korporacji

Zmiany w CIT i PIT w 2014 r. Opodatkowanie spółek zagranicznych


Kontrola restrukturyzacji

OECD zamierza oddziaływać na już funkcjonujące i nowo tworzone międzynarodowe grupy kapitałowe, na przykład poprzez kontrolę ich restrukturyzacji. Weryfikacja ma na celu wykrycie struktur ukierunkowanych głównie na ograniczanie obciążeń podatkowych, pozbawionych racjonalnego uzasadnienia biznesowego (takich jak np. generowanie kosztów podatkowych z tytułu wysokich opłat licencyjnych na rzecz zagranicznej spółki powiązanej).


Zapobieganie optymalizacji podatkowej

Innym obszarem, do którego odnosi się raport OECD, jest zapobieganie takim strukturom, które skutkowałyby oderwaniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi od rzeczywistej wartości, jaką strony tworzą w danej transakcji. Może się to odbywać np. poprzez sztuczne, nakierowane na optymalizację podatkową przenoszenie aktywów niematerialnych do jurysdykcji o niskim opodatkowaniu i obciążanie stamtąd podmiotów znajdujących się w krajach o wysokim poziomie obciążeń podatkowych lub też tworzenie sztucznych transakcji wewnątrzgrupowych w celu obniżenia globalnego opodatkowania, które to transakcje nigdy nie zostałyby zawarte pomiędzy niezależnymi podmiotami. Założeniem OECD jest, aby zyski przedsiębiorstw były opodatkowane zawsze tam, gdzie czynności związane z działalnością są faktycznie wykonywane i gdzie następuje tworzenie wartości dodanej w łańcuchu transakcji.


Modyfikacja definicji „zależnego przedstawiciela”

Jedną z istotnych zmian, proponowanych przez OECD jest modyfikacja definicji „zależnego przedstawiciela” tworzącego stały zakład w rozumieniu Modelowej Konwencji OECD. Z punktu widzenia podatników, oznacza to, że ich aktywność za granicą - wykonywana z pomocą zatrudnianych przez siebie pracowników, agentów czy współpracowników - w większym niż dotąd zakresie będzie objęta opodatkowaniem za granicą. Omawiane zmiany będą miały szczególne znaczenie dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży swoich dóbr za granicą w różnego rodzaju strukturach dystrybucji. OECD zamierza również ograniczyć praktyki unikania opodatkowania za granicą poprzez sztuczne rozczłonkowanie aktywności przedsiębiorstwa i zmienić definicję działalności „przygotowawczej i pomocniczej”, nietworzącej stałego zakładu za granicą.

Zagraniczne spółki kontrolowane - jak są opodatkowane?


Skutki zmian dla przedsiębiorców

Niekorzystny wpływ zmian odczują między innymi podmioty prowadzące działalność handlową za pośrednictwem spółek powiązanych w innych państwach. Innym przykładem mogą być grupy kapitałowe, posiadające w swoich strukturach wyspecjalizowane podmioty, zarządzające znakami towarowymi dla całej grupy kapitałowej, to jest spółek prowadzących działalność operacyjną w innych państwach. W konsekwencji, w wielu przypadkach grupy te będą musiały opodatkować działalność w tych innych państwach.

 

Jednym z głównych problemów związanych ze zmianami proponowanymi przez OECD jest utrzymywanie zasady, iż rozliczenia pomiędzy spółkami w grupach kapitałowych powinny być realizowane w taki sposób, jak gdyby powiązania pomiędzy tymi podmiotami nie istniały. Z perspektywy przedsiębiorców zasada ta jest często sprzeczna z racjonalnością działań biznesowych (nie nakierowanych na optymalizację podatkową). Trudno bowiem oczekiwać, iż racjonalny przedsiębiorca nie będzie ekonomicznie wspierał własnego biznesu poprzez poszukiwanie takich rozwiązań, które zapewnią mu efektywne działanie na poziomie całej grupy (np. poprzez wspieranie nowo utworzonych spółek). Wielokrotnie, ze względów czysto biznesowych (nie związanych z podatkami), przedsiębiorcy są w stanie w takim przypadku pogodzić się z przyjęciem takich warunków rozliczeń, które nie byłyby możliwe do przyjęcia w rozliczeniach pomiędzy zupełnie niezależnymi podmiotami. Proponowane przez OECD zmiany w jeszcze większym stopniu ograniczą możliwości przedsiębiorców w tym zakresie. Inne negatywne skutki dla przedsiębiorców to przede wszystkim:

- zwiększenie obciążeń biurokratycznych po stronie przedsiębiorców,

- zwiększenie ryzyka podatkowego prowadzonej działalności (trudno sobie wyobrazić, że administracje podatkowe będą na tyle wyspecjalizowane, aby mogły kompetentnie oceniać różnorodne modele biznesowe uwzględniające specyfikę branży, w których działają podatnicy, a bez takich kompetencji, ocena charakteru prowadzonych działań może być nietrafna i prowadzić do sporów między podatnikami a organami podatkowymi).


2. Działania podejmowane w ramach Unii Europejskiej


Warto również wspomnieć o działaniach, dokonywanych w ramach struktur Unii Europejskiej, a mających wpływ na zmiany w polskim ustawodawstwie. Organy unijne kładą w szczególności nacisk na wymianę informacji i współpracę między państwami członkowskimi (wyrazem są m.in. dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania czy dyrektywa w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń). Odpowiednie klauzule, zapobiegające nadużywaniu korzyści w celu unikania opodatkowania, znajdują się w unijnych dyrektywach dotyczących wspólnego systemu opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych czy łączenia przedsiębiorstw.

UE zaleca również państwom członkowskim wprowadzanie odpowiednich zapisów antyabuzywnych zarówno do krajowych systemów prawnych, jak i do umów dwustronnych zawieranych z innymi krajami. Innym ciekawym projektem jest propozycja wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw (CCCTB).

 

Akty prawne instytucji UE wskazujące na intensyfikację działań w zakresie przeciwdziałania oszustwom podatkowym  

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania z dnia 6 grudnia 2012 r., [COM (2012), 722]

- Zalecenie KE z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego (2012/772/UE)

- Zalecenie KE z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (2012/771/UE)

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konkretnych sposobów usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, w tym w odniesieniu do państw trzecich z dnia 27 czerwca 2012 r. [COM (2012), 351]

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi

 


W 2014 roku 1 proc. CIT na badania naukowe

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatku CIT


3. Działania prowadzone przez Ministerstwo Finansów


Polski rząd już proponuje i wdraża zmiany zbieżne w swych celach z planami OECD. Takim przykładem mogą być przepisy wprowadzające kontrole restrukturyzacji przeprowadzonych przez podatników (obowiązujące od 18 lipca 2013).

Wielu przedsiębiorców miało wątpliwości, czy przepisy dotyczące kontroli restrukturyzacji będą stosowane przez organy podatkowe w praktyce. Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów jednoznacznie wynika, iż organy podatkowe zamierzają kontrolować restrukturyzacje i będzie to stały element kontroli. Z informacji posiadanych przez nas wynika, że takie kontrole już miały miejsce - przy okazji wszczęcia kontroli podatkowej z innego tytułu, organy podatkowe analizowały kwestie związane z przeprowadzoną restrukturyzacją.

 

Organy podatkowe oceniają ekonomiczne przyczyny przeprowadzenia restrukturyzacji oraz sprawdzają, czy opcja restrukturyzacji wybrana przez przedsiębiorcę była najlepsza z dostępnych - kwestia ta budzi niepokój wśród przedsiębiorców, ponieważ nie jest dla nich jasne, w jaki sposób organy podatkowe będą identyfikować opcje alternatywne.

Co więcej, badaniu podlegać będą również procesy restrukturyzacyjne podjęte przed omawianą nowelizacją.

Kontrolą mają zajmować się wyspecjalizowane komórki w urzędach kontroli skarbowej zajmujące się badaniem restrukturyzacji i cen transferowych.


Nowe rozwiązania legislacyjne

Działania legislacyjne polskiego Ministerstwa Finansów w dużej mierze wpisują się w trendy wyznaczane przez OECD - mimo, że po intensywnym rozpoczęciu przez ministerstwo prac na wielu frontach mamy obecnie do czynienia ze spowolnieniem lub wręcz zatrzymaniem procesu tworzenia projektów niektórych ustaw. Ministerstwo wydaje się skupiać swą uwagę głównie na pracach związanych z opodatkowaniem CIT SKA i SK (projekt znajduje się w Sejmie, został przekazany do Komisji Finansów Publicznych) oraz współpracą administracyjną i pomocą przy dochodzeniu należności budżetowych.

Spółki komandytowe nie będą objęte CIT

W tym ostatnim zakresie, warto wspomnieć, że 12 października weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej, implementująca Dyrektywę Rady UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania - m.in. rozszerzająca zakres wymienianych informacji podatkowych. Na zaawansowanym etapie legislacyjnym znajduje się również ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych (również wdrażająca odpowiednią dyrektywę unijną w tym zakresie) - została ona, po poprawkach Senatu, skierowana do Komisji Finansów Publicznych. Nie należy również zapominać o zmianach w VAT (weszły w życie z początkiem października), nakładających m.in. solidarną odpowiedzialność (wraz ze sprzedawcą) na nabywców niektórych towarów.

Inne projekty Ministerstwa Finansów są obecnie przedmiotem prac wewnątrz ministerstwa. Dotyczy to w szczególności projektu założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej (m.in. zakładających wprowadzenie klauzuli nadużycia prawa) - założenia te nie zostały jeszcze sformułowane w formie konkretnych zapisów projektu ustawy. Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, wprowadzający opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) otrzymał m.in. opinię Rady Legislacyjnej, wskazującą na konieczność modyfikacji i doprecyzowania pewnych zapisów. Nadal trwają również prace nad pozostałą (tj. niedotyczącą SKA i SK) częścią planowanej „dużej nowelizacji” PIT i CIT - nie jest pewne, czy projekt w tym zakresie zostanie skierowany do Sejmu w terminie pozwalającym na wejście w życie zmian z początkiem 2014 r.

Jakie korzyści przyniosą e-Podatki

Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego 2023

  To dziś już dziś! Międzynarodowy Dzień Księgowego. Dziękujemy za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie i za to, że zawsze można na Was liczyć. Zapraszamy do galerii pełnej humoru. 

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów.