Kategorie

OECD i G20 przeciwko optymalizacji podatkowej

OECD i G20 otworzyło wspólny front przeciwko optymalizacji podatkowej. Wyrazem tego jest m.in. przyjęcie na szycie G20 w Moskwie projektu dotyczącego zapobiegania obniżaniu podstawy opodatkowania oraz transferowi zysków międzynarodowych przedsiębiorców (BEPS). Zaostrzenie polityki antyoptymalizacyjnej dokonuje się także w ramach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce.

 

Wspólnym zabiegom OECD i G20 przeciwko optymalizacji podatkowej poświęcone było śniadanie prasowe zorganizowane 10 października przez firmę doradczą Accreo. Śniadanie poprowadzili Monika Ławnicka, manager, doradca podatkowy oraz Michał Roszkowski, doradca podatkowy, radca prawny.

 

Wspólne działania G20 i OECD przeciwko optymalizacji podatkowej

Czerwiec 2012

Szczyt G20 w Los Cabos (Meksyk). Postulat konieczności zapobiegania obniżaniu podstawy opodatkowania oraz transferowi zysków międzynarodowych przedsiębiorców (BEPS). Zaangażowanie OECD w prace analityczne dot. uszczelniania krajowych systemów podatkowych, zapobiegania podwójnemu brakowi opodatkowania (double-non taxation).

 

12 lutego 2013

Raport OECD Addressing Base Erosion and Profit Shifting, sprządzony na zlecenie G20.

 

19 lipca 2013

OECD Action Plan on BEPS - dokument zaprezentowany w Moskwie na spotkaniu ministrów finansów krajów G20.

 

6 września 2013

Przyjęcie wspólnego projektu G20/OECD dot. BEPS na szczycie G20 w Moskwie.

 


1. Działania podejmowane przez OECD


OECD zauważa konieczność oddziaływania na grupy kapitałowe oraz identyfikację struktur nakierowanych na unikanie opodatkowania, podkreślając, że minimalizacja obciążeń podatkowych międzynarodowych przedsiębiorców jest szkodliwa dla rządów państw, osób fizycznych i przedsiębiorców.

Głównym celem działań podejmowanych na forum OECD jest zapewnienie wpływów budżetowych - poprzez zapobieganie „erozji bazy podatkowej” czyli strukturom, stosowanym głównie przez globalne korporacje, zmierzającym do unikania opodatkowania w aspekcie międzynarodowym. Jako dodatkowe cele, OECD wskazuje na ochronę osób fizycznych - poprzez zapewnienie, że nie będą one obciążone podatkami nakładanymi w celu uzupełnienia uszczuplonych wpływów budżetowych, oraz ochronę mniejszych przedsiębiorców - poprzez zapewnienie sprawiedliwych warunków konkurencji. Za proponowanymi zmianami stoi założenie, że budżety państw będą potrzebowały znaczących wpływów - między innymi w celu dokonywania interwencji w warunkach kryzysu ekonomicznego.

OECD zmienia przepisy dotyczące opodatkowania korporacji

Zmiany w CIT i PIT w 2014 r. Opodatkowanie spółek zagranicznych


Kontrola restrukturyzacji

OECD zamierza oddziaływać na już funkcjonujące i nowo tworzone międzynarodowe grupy kapitałowe, na przykład poprzez kontrolę ich restrukturyzacji. Weryfikacja ma na celu wykrycie struktur ukierunkowanych głównie na ograniczanie obciążeń podatkowych, pozbawionych racjonalnego uzasadnienia biznesowego (takich jak np. generowanie kosztów podatkowych z tytułu wysokich opłat licencyjnych na rzecz zagranicznej spółki powiązanej).


Zapobieganie optymalizacji podatkowej

Innym obszarem, do którego odnosi się raport OECD, jest zapobieganie takim strukturom, które skutkowałyby oderwaniem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi od rzeczywistej wartości, jaką strony tworzą w danej transakcji. Może się to odbywać np. poprzez sztuczne, nakierowane na optymalizację podatkową przenoszenie aktywów niematerialnych do jurysdykcji o niskim opodatkowaniu i obciążanie stamtąd podmiotów znajdujących się w krajach o wysokim poziomie obciążeń podatkowych lub też tworzenie sztucznych transakcji wewnątrzgrupowych w celu obniżenia globalnego opodatkowania, które to transakcje nigdy nie zostałyby zawarte pomiędzy niezależnymi podmiotami. Założeniem OECD jest, aby zyski przedsiębiorstw były opodatkowane zawsze tam, gdzie czynności związane z działalnością są faktycznie wykonywane i gdzie następuje tworzenie wartości dodanej w łańcuchu transakcji.


Modyfikacja definicji „zależnego przedstawiciela”

Jedną z istotnych zmian, proponowanych przez OECD jest modyfikacja definicji „zależnego przedstawiciela” tworzącego stały zakład w rozumieniu Modelowej Konwencji OECD. Z punktu widzenia podatników, oznacza to, że ich aktywność za granicą - wykonywana z pomocą zatrudnianych przez siebie pracowników, agentów czy współpracowników - w większym niż dotąd zakresie będzie objęta opodatkowaniem za granicą. Omawiane zmiany będą miały szczególne znaczenie dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży swoich dóbr za granicą w różnego rodzaju strukturach dystrybucji. OECD zamierza również ograniczyć praktyki unikania opodatkowania za granicą poprzez sztuczne rozczłonkowanie aktywności przedsiębiorstwa i zmienić definicję działalności „przygotowawczej i pomocniczej”, nietworzącej stałego zakładu za granicą.

Zagraniczne spółki kontrolowane - jak są opodatkowane?


Skutki zmian dla przedsiębiorców

Niekorzystny wpływ zmian odczują między innymi podmioty prowadzące działalność handlową za pośrednictwem spółek powiązanych w innych państwach. Innym przykładem mogą być grupy kapitałowe, posiadające w swoich strukturach wyspecjalizowane podmioty, zarządzające znakami towarowymi dla całej grupy kapitałowej, to jest spółek prowadzących działalność operacyjną w innych państwach. W konsekwencji, w wielu przypadkach grupy te będą musiały opodatkować działalność w tych innych państwach.

 

Jednym z głównych problemów związanych ze zmianami proponowanymi przez OECD jest utrzymywanie zasady, iż rozliczenia pomiędzy spółkami w grupach kapitałowych powinny być realizowane w taki sposób, jak gdyby powiązania pomiędzy tymi podmiotami nie istniały. Z perspektywy przedsiębiorców zasada ta jest często sprzeczna z racjonalnością działań biznesowych (nie nakierowanych na optymalizację podatkową). Trudno bowiem oczekiwać, iż racjonalny przedsiębiorca nie będzie ekonomicznie wspierał własnego biznesu poprzez poszukiwanie takich rozwiązań, które zapewnią mu efektywne działanie na poziomie całej grupy (np. poprzez wspieranie nowo utworzonych spółek). Wielokrotnie, ze względów czysto biznesowych (nie związanych z podatkami), przedsiębiorcy są w stanie w takim przypadku pogodzić się z przyjęciem takich warunków rozliczeń, które nie byłyby możliwe do przyjęcia w rozliczeniach pomiędzy zupełnie niezależnymi podmiotami. Proponowane przez OECD zmiany w jeszcze większym stopniu ograniczą możliwości przedsiębiorców w tym zakresie. Inne negatywne skutki dla przedsiębiorców to przede wszystkim:

- zwiększenie obciążeń biurokratycznych po stronie przedsiębiorców,

- zwiększenie ryzyka podatkowego prowadzonej działalności (trudno sobie wyobrazić, że administracje podatkowe będą na tyle wyspecjalizowane, aby mogły kompetentnie oceniać różnorodne modele biznesowe uwzględniające specyfikę branży, w których działają podatnicy, a bez takich kompetencji, ocena charakteru prowadzonych działań może być nietrafna i prowadzić do sporów między podatnikami a organami podatkowymi).


2. Działania podejmowane w ramach Unii Europejskiej


Warto również wspomnieć o działaniach, dokonywanych w ramach struktur Unii Europejskiej, a mających wpływ na zmiany w polskim ustawodawstwie. Organy unijne kładą w szczególności nacisk na wymianę informacji i współpracę między państwami członkowskimi (wyrazem są m.in. dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania czy dyrektywa w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń). Odpowiednie klauzule, zapobiegające nadużywaniu korzyści w celu unikania opodatkowania, znajdują się w unijnych dyrektywach dotyczących wspólnego systemu opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych czy łączenia przedsiębiorstw.

UE zaleca również państwom członkowskim wprowadzanie odpowiednich zapisów antyabuzywnych zarówno do krajowych systemów prawnych, jak i do umów dwustronnych zawieranych z innymi krajami. Innym ciekawym projektem jest propozycja wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw (CCCTB).

 

Akty prawne instytucji UE wskazujące na intensyfikację działań w zakresie przeciwdziałania oszustwom podatkowym  

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania z dnia 6 grudnia 2012 r., [COM (2012), 722]

- Zalecenie KE z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego (2012/772/UE)

- Zalecenie KE z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (2012/771/UE)

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konkretnych sposobów usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, w tym w odniesieniu do państw trzecich z dnia 27 czerwca 2012 r. [COM (2012), 351]

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi

 


W 2014 roku 1 proc. CIT na badania naukowe

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatku CIT


3. Działania prowadzone przez Ministerstwo Finansów


Polski rząd już proponuje i wdraża zmiany zbieżne w swych celach z planami OECD. Takim przykładem mogą być przepisy wprowadzające kontrole restrukturyzacji przeprowadzonych przez podatników (obowiązujące od 18 lipca 2013).

Wielu przedsiębiorców miało wątpliwości, czy przepisy dotyczące kontroli restrukturyzacji będą stosowane przez organy podatkowe w praktyce. Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów jednoznacznie wynika, iż organy podatkowe zamierzają kontrolować restrukturyzacje i będzie to stały element kontroli. Z informacji posiadanych przez nas wynika, że takie kontrole już miały miejsce - przy okazji wszczęcia kontroli podatkowej z innego tytułu, organy podatkowe analizowały kwestie związane z przeprowadzoną restrukturyzacją.

 

Organy podatkowe oceniają ekonomiczne przyczyny przeprowadzenia restrukturyzacji oraz sprawdzają, czy opcja restrukturyzacji wybrana przez przedsiębiorcę była najlepsza z dostępnych - kwestia ta budzi niepokój wśród przedsiębiorców, ponieważ nie jest dla nich jasne, w jaki sposób organy podatkowe będą identyfikować opcje alternatywne.

Co więcej, badaniu podlegać będą również procesy restrukturyzacyjne podjęte przed omawianą nowelizacją.

Kontrolą mają zajmować się wyspecjalizowane komórki w urzędach kontroli skarbowej zajmujące się badaniem restrukturyzacji i cen transferowych.


Nowe rozwiązania legislacyjne

Działania legislacyjne polskiego Ministerstwa Finansów w dużej mierze wpisują się w trendy wyznaczane przez OECD - mimo, że po intensywnym rozpoczęciu przez ministerstwo prac na wielu frontach mamy obecnie do czynienia ze spowolnieniem lub wręcz zatrzymaniem procesu tworzenia projektów niektórych ustaw. Ministerstwo wydaje się skupiać swą uwagę głównie na pracach związanych z opodatkowaniem CIT SKA i SK (projekt znajduje się w Sejmie, został przekazany do Komisji Finansów Publicznych) oraz współpracą administracyjną i pomocą przy dochodzeniu należności budżetowych.

Spółki komandytowe nie będą objęte CIT

W tym ostatnim zakresie, warto wspomnieć, że 12 października weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej, implementująca Dyrektywę Rady UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania - m.in. rozszerzająca zakres wymienianych informacji podatkowych. Na zaawansowanym etapie legislacyjnym znajduje się również ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych (również wdrażająca odpowiednią dyrektywę unijną w tym zakresie) - została ona, po poprawkach Senatu, skierowana do Komisji Finansów Publicznych. Nie należy również zapominać o zmianach w VAT (weszły w życie z początkiem października), nakładających m.in. solidarną odpowiedzialność (wraz ze sprzedawcą) na nabywców niektórych towarów.

Inne projekty Ministerstwa Finansów są obecnie przedmiotem prac wewnątrz ministerstwa. Dotyczy to w szczególności projektu założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej (m.in. zakładających wprowadzenie klauzuli nadużycia prawa) - założenia te nie zostały jeszcze sformułowane w formie konkretnych zapisów projektu ustawy. Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, wprowadzający opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) otrzymał m.in. opinię Rady Legislacyjnej, wskazującą na konieczność modyfikacji i doprecyzowania pewnych zapisów. Nadal trwają również prace nad pozostałą (tj. niedotyczącą SKA i SK) częścią planowanej „dużej nowelizacji” PIT i CIT - nie jest pewne, czy projekt w tym zakresie zostanie skierowany do Sejmu w terminie pozwalającym na wejście w życie zmian z początkiem 2014 r.

Jakie korzyści przyniosą e-Podatki

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.