Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Zmiany w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami /Fot. Fotolia
Zmiany w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami /Fot. Fotolia
Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących uszczelnienia obowiązującego systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami. Zmiany mają zapobiec nieprawidłowościom polegającym na unikaniu płacenia podatku akcyzowego od samochodów.

W zakresie zmian w akcyzie na samochody osobowe o dużej pojemności oraz terminu ich wprowadzenia, wyjaśnień udzielił Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak (w odpowiedzi na interpelację nr 28131), wskazując, że w resorcie finansów aktualnie trwają prace analityczne nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących uszczelnienia obowiązującego systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami.

Podkreślił, że projektowane rozwiązania nie przewidują zwiększenia stawek akcyzy, lecz mają zapobiec nieprawidłowościom polegającym na unikaniu płacenia podatku akcyzowego od samochodu osobowego w należnej wysokości. Określenie wstępnego terminu wprowadzenia ww. zmian będzie możliwe po ostatecznym opracowaniu projektu aktu prawnego.

Odnosząc się natomiast do zagadnienia zawartego w interpelacji, czy rząd zamierza wycofać się z opłat i kar, które wprowadził dla kierowców oraz co rząd planuje zrobić, żeby ulżyć kierowcom, sformułowanych w aspekcie poruszonego w interpelacji zagadnienia dotyczącego „wprowadzonej opłaty emisyjnej, opłaty parkingowej, opłaty za wjazd do strefy ”eko” i opłaty jakościowej, a także kary za spóźniony przegląd, kary za brak opłaty parkingowej i kary za wjazd do strefy „eko” bez opłaty”, resort finansów przedstawił informacje uzyskane z resortów właściwych w przedmiotowym zakresie, tj. Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Energii.

Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2985, 3066 i 3066-A), wdrażający do polskiego systemu prawnego dyrektywę 2014/45/UE, nie przewiduje podwyższenia dotychczasowych opłat za badania techniczne pojazdu dla kierowców (właścicieli pojazdów) - opłaty dla obywateli pozostają na niezmienionym poziomie.

„Opłata jakościowa” określona niniejszym projektem ustawy nie będzie dodatkowym kosztem dla kierowcy (właściciela pojazdu), gdyż będzie zawarta w dotychczasowej opłacie za badanie techniczne.

Głównymi i nadrzędnymi celami nowych regulacji są:

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrona środowiska naturalnego przez „uszczelnienie” systemu badań technicznych,

- zmniejszenie średniego poziomu emisji spalin w wyniku wykrywania i eliminowania z użytkowania pojazdów z niesprawnymi układami kontroli emisji spalin (poprawa stanu powietrza),

- podwyższenie jakości pracy diagnostów, poziomu ich kwalifikacji i kompetencji oraz poprawę rzetelności wykonywanych przez nich badań technicznych,

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym przez objęcie specjalnym nadzorem weryfikacji i kontroli stanu licznika pojazdu (z wykorzystaniem ewidencji CEPiK 2.0),

- podwyższenie jakości i wiarygodności badań technicznych w stacji kontroli pojazdów przez wprowadzenie m.in. obowiązku archiwizacji wyników badań.

Nowy system badań technicznych pojazdów, ma realnie zapewniać, aby pojazdy były utrzymywane na bezpiecznym i akceptowalnym poziomie w trakcie ich eksploatacji (uczestnictwa w ruchu drogowym).

Natomiast z dniem 19 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1693), która wprowadziła szereg zmian, m.in. w ustawie o drogach publicznych (zmienione przepisy wejdą w życie z dniem 5 września 2019 r.). Przede wszystkim zmianie uległy zasady ustalania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania. Wprowadzona została możliwość tworzenia w miastach o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców, obok istniejącej strefy płatnego parkowania specjalnej tzw. „śródmiejskiej strefy płatnego parkowania”, w której opłaty będą mogły być pobierane również w soboty, niedziele i święta. Zgodnie bowiem z nowym art. 13b ust. 1a ustawy o drogach publicznych opłatę za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania pobiera się za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni lub codziennie, w określonych godzinach lub całodobowo. Samorządy zatem będą miały swobodę w zakresie ustalania dni tygodnia, w których będzie pobierana opłata za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.

Jednocześnie ww. ustawa wprowadziła zmiany odnoszące się również do obecnej strefy płatnego parkowania, gdyż zamiast dotychczasowej ustawowo określonej maksymalnej wysokości opłaty za pierwszą godzinę postoju, tzn. 3 zł, wprowadzono przepis uzależniający wysokość opłaty za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania od minimalnego wynagrodzenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem wysokość opłaty ustalanej przez radę gminy (radę miasta) za pierwszą godzinę postoju nie może przekraczać w strefie płatnego parkowania - 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podobne rozwiązanie przewidziano w zakresie maksymalnej wysokości opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Zamiast obecnie obowiązującej sztywno określonej maksymalnej wysokości opłaty dodatkowej do 50 zł., wysokość jej będzie uzależniona procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zrezygnowano zatem ze sztywno określonych w ustawie o drogach publicznych maksymalnych wysokości opłat za pierwszą godzinę postoju oraz opłaty dodatkowej określonych w złotówkach na rzecz ujęcia procentowego uzależniającego wysokość opłaty od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Z wyjaśnień przedstawionych przez Ministerstwo Energii wynika natomiast, że pakiet na rzecz czystego transportu, składający się, m.in. z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz z Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości” zawiera szereg regulacji, które poza wyraźnym wskazaniem na konieczność zmiany zasad polskiej mobilności, zawierają wiele istotnych zachęt dla kierowców. Przykładowo, wspomniana ustawa wprowadziła zwolnienie od akcyzy dla pojazdów elektrycznych, napędzanych wodorem oraz czasowe zwolnienie dla pojazdów hybrydowych. Wprowadziła także, m.in. korzystną amortyzację (do 225 000 zł), możliwość wjazdu na tzw. buspasy dla pojazdów elektrycznych oraz darmowe parkingi w strefach płatnego parkowania.

W odniesieniu do stref czystego transportu warto zwrócić uwagę, że ich ustanowienie jest fakultatywne - uzależnione od indywidualnej oceny rady gminy. Ponadto ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza szereg obligatoryjnych wyłączeń od obowiązku pobierania opłat. Przykładowo bez opłat do strefy mogą wjeżdżać pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem. Ponadto ograniczenia nie dotyczą pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych, używanych we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zarządów dróg i realizujących zadania na rzecz zarządców dróg, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu, specjalistycznych środków transportu sanitarnego, wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego, autobusów zeroemisyjnych oraz autobusów szkolnych.

Zobacz: Podatki 2019


Powyższe jednoznacznie wskazuje, że w ramach realizacji celów ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, regulacje zostały tak skonstruowane, żeby z jednej strony ulżyć kierowcom przyczyniającym się do poprawy jakości powietrza i rozwoju rynku paliw alternatywnych w Polsce, z drugiej pokazać kierowcom możliwe alternatywy dla obecnie użytkowanych środków transportu.

Warto także dodać - w kontekście opłaty emisyjnej - że hurtowe ceny paliw ciekłych w Polsce ustalane są przez podmioty gospodarcze działające na rynku paliwowym na podstawie notowań na giełdach europejskich. W ostatnim czasie kluczowy wpływ na zmianę poziomu cen paliw w Polsce miały zmiany notowań ropy naftowej. Tendencje wzrostowe w br. obserwowane były we wszystkich krajach UE. Analizując sytuację na rynku europejskim należy zauważyć, że cena benzyny naftowej i oleju napędowego rosła od 2017 r. - wówczas średni wzrost cen w stosunku do 2016 r. wyniósł 4,9% dla Pb i 8,0% dla ON. Silna tendencja wzrostowa była kontynuowana w 2018 r. kiedy to średnia cena Pb w całej UE wzrosła o 6,0% (dane za 11 miesięcy 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.) a dla ON o 10,6%.

Jednocześnie należy zauważyć, że Polska jest jednym z krajów o najniższych cenach paliw w całej UE oraz jednym z najniższych udziałów podatków w cenie paliwa. Według danych Komisji Europejskiej (dane wg. stanu na dzień 26 listopada 2018) Polska znalazła się w grupie krajów o najniższych cenach paliw: średnia cena oleju napędowego w Polsce wyniosła 1,23 EUR/L - niższe ceny odnotowano jedynie w Luksemburgu, na Litwie i w Bułgarii, natomiast w przypadku benzyny silnikowej średnia cena tego paliwa wyniosła 1,17 EUR/L - niższe ceny odnotowano jedynie w Luksemburgu, Rumunii, Węgrzech i Bułgarii. Dla porównania średnia cena benzyny silnikowej w tym samym okresie dla UE wyniosła 1,43 EUR/L, a oleju napędowego 1,34 EUR/L. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku udziału podatków w cenach paliw - w przypadku ON udział podatków w cenie tego paliwa w Polsce wynosi obecnie 46%, a w przypadku benzyn silnikowych 52%. Dla porównania średni udział podatków w UE w cenie benzyny wynosi 60%, a w cenie oleju napędowego 53%.

Polski rynek paliw ma charakter otwarty opierający się na zasadach wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami na nim funkcjonującymi. Zarówno koncerny prowadzące stacje paliw, jak i właściciele indywidualnych stacji paliw stosują zróżnicowane ceny detaliczne weryfikowane i kształtowane w relacji do wyników codziennych obserwacji mikrorynku, charakterystycznego dla danej stacji. Należy mieć na uwadze, że zarówno ceny ropy naftowej jaki i paliw gotowych, w tym także LPG, ulegają znacznym wahaniom, nawet w krótkim okresie, co powoduje również zmiany cen hurtowych na rynku polskim, a w efekcie konieczność uwzględnienia ich w kalkulacji cen detalicznych. Polityka cenowa stacji paliw ma z natury bardzo dynamiczny charakter. Ponadto, poza cenotwórczymi czynnikami makroekonomicznymi, na które składają się giełdowe notowania gotowych produktów paliwowych, ceny ropy oraz kursów walut wspomniane już powyżej, finalnie detaliczne ceny paliw kształtują warunki lokalne, w których funkcjonuje dana stacja paliw - czyli jej lokalizacja, koszty utrzymania, potencjał sprzedażowy czy relacje rynkowe popytu i podaży oraz bezpośrednie otoczenie konkurencyjne. Ostatecznie cena paliwa na danej stacji paliw jest więc pochodną wielu czynników makroekonomicznych, które są trudne do przewidzenia w dłuższej perspektywie czasowej oraz warunków lokalnych specyficznych dla danego obiektu.

Opłata emisyjna została ustalona na takim poziomie, aby mogła być zintegrowana w kosztach bez zasadniczego wpływu na poziom finalnej ceny paliwa. Ceny paliw silnikowych w Polsce różnią się w zależności od lokalizacji miejsca sprzedaży. W 2017 roku różnice ceny benzyny w zależności od lokalizacji sprzedaży wynosiły średnio ok. 9 gr/l, natomiast w cenie oleju napędowego ok. 12 gr/l. Różnice te świadczą o pewnej elastyczności w zakresie ustalania ceny detalicznej, przy zapewnieniu odpowiedniej marży. Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, iż różnice lokalne w cenie paliwa są średnio większe niż proponowana stawka opłaty emisyjnej. Opłata emisyjna została ustalona na poziomie równoważącym z jednej strony potrzeby finansowe związane z rozwiązaniem problemu zanieczyszczenia powietrza, z drugiej - ograniczenie wpływu jej wprowadzenia na poziom cen paliw w Polsce i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Energii wynika, że obecnie nie są planowane inicjatywy legislacyjne, które mają na celu wycofanie opłaty emisyjnej oraz opłat za wjazd do stref czystego transportu. Resort energii analizuje na bieżąco wpływ wprowadzonych regulacji i jeśli zaistnieje taka konieczność przygotuje odpowiednie zmiany w prawie.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie SLIM VAT 3, czyli pakiet zmian w ustawie o VAT. Gotowy jest już projekt noweli ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.