reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Zmiany w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami

Zmiany w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami

Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących uszczelnienia obowiązującego systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami. Zmiany mają zapobiec nieprawidłowościom polegającym na unikaniu płacenia podatku akcyzowego od samochodów.

W zakresie zmian w akcyzie na samochody osobowe o dużej pojemności oraz terminu ich wprowadzenia, wyjaśnień udzielił Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak (w odpowiedzi na interpelację nr 28131), wskazując, że w resorcie finansów aktualnie trwają prace analityczne nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących uszczelnienia obowiązującego systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami.

Podkreślił, że projektowane rozwiązania nie przewidują zwiększenia stawek akcyzy, lecz mają zapobiec nieprawidłowościom polegającym na unikaniu płacenia podatku akcyzowego od samochodu osobowego w należnej wysokości. Określenie wstępnego terminu wprowadzenia ww. zmian będzie możliwe po ostatecznym opracowaniu projektu aktu prawnego.

Odnosząc się natomiast do zagadnienia zawartego w interpelacji, czy rząd zamierza wycofać się z opłat i kar, które wprowadził dla kierowców oraz co rząd planuje zrobić, żeby ulżyć kierowcom, sformułowanych w aspekcie poruszonego w interpelacji zagadnienia dotyczącego „wprowadzonej opłaty emisyjnej, opłaty parkingowej, opłaty za wjazd do strefy ”eko” i opłaty jakościowej, a także kary za spóźniony przegląd, kary za brak opłaty parkingowej i kary za wjazd do strefy „eko” bez opłaty”, resort finansów przedstawił informacje uzyskane z resortów właściwych w przedmiotowym zakresie, tj. Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Energii.

Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2985, 3066 i 3066-A), wdrażający do polskiego systemu prawnego dyrektywę 2014/45/UE, nie przewiduje podwyższenia dotychczasowych opłat za badania techniczne pojazdu dla kierowców (właścicieli pojazdów) - opłaty dla obywateli pozostają na niezmienionym poziomie.

„Opłata jakościowa” określona niniejszym projektem ustawy nie będzie dodatkowym kosztem dla kierowcy (właściciela pojazdu), gdyż będzie zawarta w dotychczasowej opłacie za badanie techniczne.

Głównymi i nadrzędnymi celami nowych regulacji są:

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrona środowiska naturalnego przez „uszczelnienie” systemu badań technicznych,

- zmniejszenie średniego poziomu emisji spalin w wyniku wykrywania i eliminowania z użytkowania pojazdów z niesprawnymi układami kontroli emisji spalin (poprawa stanu powietrza),

- podwyższenie jakości pracy diagnostów, poziomu ich kwalifikacji i kompetencji oraz poprawę rzetelności wykonywanych przez nich badań technicznych,

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym przez objęcie specjalnym nadzorem weryfikacji i kontroli stanu licznika pojazdu (z wykorzystaniem ewidencji CEPiK 2.0),

- podwyższenie jakości i wiarygodności badań technicznych w stacji kontroli pojazdów przez wprowadzenie m.in. obowiązku archiwizacji wyników badań.

Nowy system badań technicznych pojazdów, ma realnie zapewniać, aby pojazdy były utrzymywane na bezpiecznym i akceptowalnym poziomie w trakcie ich eksploatacji (uczestnictwa w ruchu drogowym).

Natomiast z dniem 19 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1693), która wprowadziła szereg zmian, m.in. w ustawie o drogach publicznych (zmienione przepisy wejdą w życie z dniem 5 września 2019 r.). Przede wszystkim zmianie uległy zasady ustalania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania. Wprowadzona została możliwość tworzenia w miastach o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców, obok istniejącej strefy płatnego parkowania specjalnej tzw. „śródmiejskiej strefy płatnego parkowania”, w której opłaty będą mogły być pobierane również w soboty, niedziele i święta. Zgodnie bowiem z nowym art. 13b ust. 1a ustawy o drogach publicznych opłatę za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania pobiera się za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni lub codziennie, w określonych godzinach lub całodobowo. Samorządy zatem będą miały swobodę w zakresie ustalania dni tygodnia, w których będzie pobierana opłata za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.

Jednocześnie ww. ustawa wprowadziła zmiany odnoszące się również do obecnej strefy płatnego parkowania, gdyż zamiast dotychczasowej ustawowo określonej maksymalnej wysokości opłaty za pierwszą godzinę postoju, tzn. 3 zł, wprowadzono przepis uzależniający wysokość opłaty za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania od minimalnego wynagrodzenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem wysokość opłaty ustalanej przez radę gminy (radę miasta) za pierwszą godzinę postoju nie może przekraczać w strefie płatnego parkowania - 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podobne rozwiązanie przewidziano w zakresie maksymalnej wysokości opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Zamiast obecnie obowiązującej sztywno określonej maksymalnej wysokości opłaty dodatkowej do 50 zł., wysokość jej będzie uzależniona procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zrezygnowano zatem ze sztywno określonych w ustawie o drogach publicznych maksymalnych wysokości opłat za pierwszą godzinę postoju oraz opłaty dodatkowej określonych w złotówkach na rzecz ujęcia procentowego uzależniającego wysokość opłaty od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Z wyjaśnień przedstawionych przez Ministerstwo Energii wynika natomiast, że pakiet na rzecz czystego transportu, składający się, m.in. z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz z Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości” zawiera szereg regulacji, które poza wyraźnym wskazaniem na konieczność zmiany zasad polskiej mobilności, zawierają wiele istotnych zachęt dla kierowców. Przykładowo, wspomniana ustawa wprowadziła zwolnienie od akcyzy dla pojazdów elektrycznych, napędzanych wodorem oraz czasowe zwolnienie dla pojazdów hybrydowych. Wprowadziła także, m.in. korzystną amortyzację (do 225 000 zł), możliwość wjazdu na tzw. buspasy dla pojazdów elektrycznych oraz darmowe parkingi w strefach płatnego parkowania.

W odniesieniu do stref czystego transportu warto zwrócić uwagę, że ich ustanowienie jest fakultatywne - uzależnione od indywidualnej oceny rady gminy. Ponadto ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza szereg obligatoryjnych wyłączeń od obowiązku pobierania opłat. Przykładowo bez opłat do strefy mogą wjeżdżać pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem. Ponadto ograniczenia nie dotyczą pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych, używanych we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zarządów dróg i realizujących zadania na rzecz zarządców dróg, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu, specjalistycznych środków transportu sanitarnego, wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego, autobusów zeroemisyjnych oraz autobusów szkolnych.

Zobacz: Podatki 2019

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zmiany w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami /Fot. Fotolia
Zmiany w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami /Fot. Fotolia

Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama