Kategorie

Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

Opracował Paweł Huczko
Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym
Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym
Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Zmiany te wynikają z projektu (z 10 czerwca 2021 r.) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Projekt ten został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym. Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem", jest:

 1. aktualizacja (w tym poszerzenie) katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisów elektronicznych;
 2. aktualizacja tytułów i symboli formularzy podatkowych przywołanych w rozporządzeniu.

Nowe deklaracje akcyzowe (AKC-UAKZ i AKC-KZ) z podpisem elektronicznym

Omawiany projekt zakłada włączenie nowych deklaracji, tj.
- kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową (AKC-UAKZ) oraz
- deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ),

do grupy dokumentów, które mogą być opatrywane:

  1. podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego (§ 8 rozporządzenia), oraz
  2. innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań
   (§ 11 rozporządzenia).

Powyższe nowe wzory deklaracji  wynikają z aktualnie procedowanych aktów prawnych, tj.:

 1. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (nr 322 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),
 2. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy  (nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).

Ważne!
Nowe deklaracje będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2021 r. i będą składane poprzez stronę internetową
www.puesc.gov.pl.

Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) z podpisem zaufanym lub osobistym przez PUESC

Reklama

W zmienionym rozporządzeniu pojawi się możliwość opatrywania podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia:
- deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz
- podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego

przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Ważne!
Warto wskazać, ze zgodnie z § 4 pkt 4 rozporządzenia
deklaracje i podania mogą być opatrywane m.in. podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:
a) portal podatkowy albo
b) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, albo
c)Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

W chwili obecnej, zgodnie z § 10 rozporządzenia, podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane, przesyłane przez:
1) portal podatkowy przez podatnika:
- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),
- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
- oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP),
- zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
2) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:
- wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
- zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R);
3) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU).

Projektowana zmiana stanowi zatem poszerzenie katalogu podpisów elektronicznych, którymi deklaracja AKC-US będzie mogła być opatrywana.

Reklama

Proponowane rozwiązanie umożliwi opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa w § 4 pkt 4 zmienianego rozporządzenia, deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) przesyłanej przez PUESC. Wraz z nową deklaracją podatnik w przypadku samochodów zwolnionych od podatku akcyzowego np. samochodów elektrycznych będzie składał wniosek o wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy. Zatem w przypadku opatrywania podpisem zaufanym albo podpisem osobistym deklaracji uproszczonej AKC-US przesyłanej przez PUESC należy również umożliwić podpisanie tym samym podpisem ww. wniosku przesyłanego wraz z tą deklaracją przez PUESC. Mając na uwadze, że przez PUESC składany może być również wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, zaproponowany został zapis „podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego”. Jest to zapis zgodny z terminologią używaną w rozporządzeniu (§ 8 pkt 17 oraz § 11 pkt 40a).

Deklaracja AKC-US stanowi nową wersję wzoru aktualnie obowiązującej deklaracji, tj. deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S). Zmiana nazwy deklaracji wynika z procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (nr 303 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór deklaracji będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Zmiany dotyczące zgłoszeń AKC-R i AKC-Z

Nastąpi wyłączenie z rozporządzenia:
- zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R)
oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z).

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72), z dniem 1 lutego 2021 r., zostały wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym nowe rozwiązania dotyczące centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów w obszarze podatku akcyzowego. Co istotne w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 lutego 2021 r. podmioty składały zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) oraz zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności w obszarze podatku akcyzowego (AKC-Z) w postaci papierowej. Natomiast po nowelizacji, która miała na celu elektronizację procesu rejestracji w podatku akcyzowym, zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności można dokonać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

W konsekwencji wzory formularzy AKC-R oraz AKC-Z zastąpione zostały zgłoszeniami elektronicznymi na PUESC.
W związku z czym w § 8 rozporządzenia zmienianego proponuje się uchylenie pkt 11 i 12, które dotyczą odpowiednio zgłoszenia AKC-R oraz AKC-Z. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 2c oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) zgłoszenie rejestracyjne oraz zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.
poz. 1325, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie dokumentów w taki sposób.

Aktualizacja tytułów i symboli formularzy podatkowych

Omawiana nowelizacja przewiduje także aktualizację tytułów i symboli formularzy podatkowych używanych w rozporządzeniu.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A)”.

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż stawka zerowa (AKC-UA)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (nr 322 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (nr 303 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)” wynika
z aktualnie
procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy  (nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P)” wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (Dz. U. poz. 841). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Przepisy przejściowe

W projekcie zamieszczono również stosowne przepisy przejściowe (§ 2 projektu). Przepisy te mają na celu pozostawienia w obrocie prawnym regulacji dotyczących sposobu przesyłania deklaracji oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, dla tych wzorów deklaracji, które będą mogły być wykorzystywane, zgodnie z przepisami odrębnymi, po dniu 1 lipca 2021 r. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia (bez przepisów przejściowych) spowodowałoby, że poza zakresem normowania w systemie prawnym pozostałyby dotychczas wykorzystywane wzory deklaracji, które planuje się pozostawić w mocy przez określony w przepisach okres. Sytuacja taka dotyczy wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra oraz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego, tj. AKC-WG. Deklaracje te wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r., jednakże do dnia 30 września 2021 r. będą mogły być składane deklaracje sporządzone według wzoru określonego w dotychczasowych przepisach.

Zgodnie bowiem z § 3 projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) do dnia 30 września 2021 r. mogą być składane deklaracje sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchylanego w § 4 tego projektu. Natomiast stosownie do treści § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy  (nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) wzory deklaracji określone w załącznikach nr 12 i 18 do rozporządzenia zmienianego w § 1 tego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym tym rozporządzeniem, będą stosowane począwszy od rozliczenia za wrzesień 2021 r.

Termin wejścia w życie zmian

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r. co ma na celu skorelowanie zmian ze zmianami wprowadzanymi w wyżej wymienionych deklaracjach w podatku akcyzowym oraz w podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.