Kategorie

Akcyza od samochodów - nowa deklaracja uproszczona AKC-US od 1 lipca 2021 r.

Opracował Paweł Huczko
Akcyza od samochodów - nowa deklaracja uproszczona AKC-US od 1 lipca 2021 r.
Akcyza od samochodów - nowa deklaracja uproszczona AKC-US od 1 lipca 2021 r.
Deklaracja AKC-US od 1 lipca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych. Rozporządzenie to określi od 1 lipca 2021 r. wzór deklaracji AKC-US, który zastąpi obecny wzór deklaracji AKC-U/S. Projekt rozporządzenia jest aktualnie poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu i konsultacjom publicznym.

Nowy wzór deklaracji konieczny z uwagi na nowelizację ustawy o podatku akcyzowym

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych został sporządzony w związku ze zmianami wprowadzanymi do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (aktualnie nowelizacja ta czeka na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw).

W zakresie podatku akcyzowego, zwanego dalej „akcyzą”, od samochodów osobowych ustawa wprowadza m.in.:

- opodatkowanie akcyzą nowych czynności - art. 100 ust. 1a ustawy,

- wymóg złożenia przez jednego ze współwłaścicieli jednej deklaracji w imieniu wszystkich współwłaścicieli samochodu osobowego - art. 106 ust. 3f ustawy,

- obowiązek wydania przez naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu przywożonego spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich EFTA - art. 112 ust. 3a ustawy.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 267 oraz z 2019 r. poz. 2320) określa wzór deklaracji uproszczonej jedynie dla nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U/S), zatem wobec zmian m.in. w art. 100 ust. 1a ustawy, wzór ten stał się niewystarczający.

Konieczne stało się zatem określenie nowego wzoru deklaracji, który nosi nazwę ,,deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US)”.

Ten nowy wzór zostanie wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, którego projekt jest omawiany w niniejszym artykule.

Czym będzie się różnił wzór AKC-US od dotychczasowego AKC-U/S?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, w porównaniu do obecnego wzoru deklaracji uproszczonej (AKC-U/S) wprowadzone zostaną m.in. następujące zmiany:

1) w nagłówku usunięto nieużywany obecnie zwrot ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM” oraz wprowadzono informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej w brzmieniu: Składanie w postaci elektronicznej: www. puesc.gov.pl;

2) pozycje 2 i 3 ustawione zostały w jednej linii z pozycją nr 1 (zmiana o charakterze porządkującym);

3) zmieniono symbol deklaracji z AKC-U/S na AKC-US (zmiana o charakterze porządkującym)

4) w nazwie deklaracji usunięto zwrot ,,od nabycia wewnątrzwspólnotowego” (zmiana związana z szerszym zakresem deklaracji) oraz wyraz „dla” zastąpiony został zwrotem ,,w sprawie” (zmiana o charakterze porządkującym);

5) dodano pozycję ,,Numer formularza’’, która będzie miała zastosowanie, gdy samochód osobowy będzie przedmiotem współwłasności więcej niż czterech osób a deklaracja będzie składana w postaci papierowej. W tej sytuacji podatnik wskaże liczbę dodatkowych formularzy, które wypełnił, aby wykazać wszystkich współwłaścicieli. Pozycja została opatrzona stosownym objaśnieniem nr 2;

6) w główce deklaracji uszczegółowiono informację o terminie składania deklaracji;

7) w części A. ,,WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI’’ dodano pozycję. ,,Określenie przedmiotu opodatkowania’’, w której należy wybrać pomiędzy:

1. nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy;

2. zmianą konstrukcyjną zmieniającą rodzaj pojazdu na samochód osobowy, o której mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy;

3. nabyciem lub posiadaniem samochodu osobowego, o których mowa w art. 100 ust. 1a pkt 2 ustawy;

przy czym możliwy jest wybór tylko jednego rodzaju przedmiotu opodatkowania w jednej deklaracji;

8) w części B.1. ,,DANE IDENTYFIKACYJNE’’ w pozycji 9 ,,Status podatnika” doprecyzowano objaśnienia przy pkt 1 ,,współwłaściciel” w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy w art. 106 ust. 3f, który wprowadza obowiązek składania jednej deklaracji uproszczonej przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli, obejmującej całkowity podatek do zapłaty od samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności;

9) w części B.2. zrezygnowano z pola ,,Poczta’’, które dotychczas miało charakter nieobowiązkowy. Wobec elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól ,,Miejscowość” i ,,Kod pocztowy”. Jest to kierunek zmian już wprowadzony w innych deklaracjach podatkowych np. w podatku dochodowym (PIT-36, PIT-28, itd.);

10) dodana została część B.3. DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW BĘDĄCYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI. Zmiana ta wynika z faktu, że ustawa wprowadza obowiązek składania jednej deklaracji podatkowej w przypadku pojazdu będącego współwłasnością kilku osób. W tej sytuacji deklarację złoży jeden ze współwłaścicieli, jednak dla potrzeb ewentualnej egzekucji administracyjnej konieczne jest wykazanie w deklaracji danych identyfikacyjnych pozostałych współwłaścicieli deklarowanych samochodów osobowych. W pozycji nr 20 podatnik wskaże liczbę pozostałych współwłaścicieli. W przypadku deklaracji składanych w postaci papierowej, zazwyczaj wystarczający będzie jeden formularz deklaracji AKC-US. W przypadku liczby współwłaścicieli większej niż cztery, koniecznym będzie wypełnienie kolejnego formularza deklaracji, wskazując jego numer i liczbę wszystkich składanych formularzy w pozycji nr 4. W kolejnych formularzach nie powtarza się danych z części C i D pierwszego formularza. Natomiast w przypadku deklaracji składanych w wersji elektronicznej współwłaściciele wykazani zostaną na jednym formularzu;

11) w części D. „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH”:

a) ze względu na fakt, że od 1 lipca 2021 r. postać papierowa zostanie ograniczona do osób fizycznych nieprowadzącym działalności gospodarczej (podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą obowiązani do składania deklaracje tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej) uznano za optymalne, by na takiej deklaracji możliwe było zadeklarowanie maksymalnie dwóch samochodów osobowych. W celu poprawy czytelności formularza oraz wygodniejszego jego wypełnienia układ strony został zmieniony z poziomego na pionowy;

b) celem uwzględnienia opinii specjalistów wydających opinie o stanie technicznym pojazdu, w pozycji ,,Stan techniczny” zastąpiono zwrot ,,z opinią biegłego / bez opinii biegłego” wyrażeniem ,,z opinią rzeczoznawcy / bez opinii rzeczoznawcy” (w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym);

c) zrezygnowano z pozycji ,,Liczba pozostałych współwłaścicieli”, które ze względu na dodawaną część B.3. w tym poz. nr 20 stały się zbędne.

d) w pozycji ,,Tytuł zwolnienia”:

a. w związku z dodanym w art. 112 ustawy ust. 3a, dotyczącym wydawania przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu przywożonego spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich EFTA, dodano odpowiedni dla tego zaświadczenia tytuł zwolnienia,

b. dla tytułu zwolnienia ,,pozostałe” dodano objaśnienie nr 16 precyzujące, że w tej kategorii znajdują się też pojazdy zwolnione na mocy art. 110 ust. 4 tj. samochody osobowe stanowiące mienie przywożone do kraju, uzyskane w drodze dziedziczenia

e) w kolumnie ,,Podatek akcyzowy” informację dotyczącą sposobu jego wyliczania dostosowano do nowego układu kolumn we wzorze. W efekcie informacja „(d x e)” został zastąpiona przez rozwinięcie skrótu „(iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatku)”;

12) w części E. wprowadzono oświadczenie podatnika mające zastosowanie w przypadku deklaracji składanej dla samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności w związku z brzmieniem art. 106 ust. 3f ustawy, który wprowadza obowiązek składania przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli jednej deklaracji obejmującej całkowity podatek do zapłaty od takiego samochodu;

13) w części F. pozycję 99 ,,Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”( pole nieobowiązkowe) zastąpiono ,,Numer telefonu lub adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika pozwoli na sprawny kontakt urzędu z podatnikiem. W praktyce może okazać się to bardzo pomocne podatnikowi, gdyż złożenie deklaracji i uzyskanie urzędowego potwierdzenia zapłaty akcyzy jest etapem koniecznym dla dopełnienia formalności pozwalających na zarejestrowanie pojazdu;

14) w części G. informację o wypełnianiu tej części jedynie w przypadku składania deklaracji w postaci papierowej przeniesiono do objaśnień.

Termin wejścia w życie rozporządzenia i nowego wzoru deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S)

Z dniem 1 lipca 2021 r. utraci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 267 i z 2019 r. poz. 2320), które określa zarówno wzór deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A), jak i wzór deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).
Z powodu szerokiej materii zmian w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) od 1 lipca 2021 r. będzie przedmiotem odrębnego rozporządzenia obejmującego jedynie samochody osobowe.
Jednocześnie wydane zostanie odrębne rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych określające m.in. wzór deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż stawka zerowa (AKC-UA), które również wejdzie w życie z 1 lipca 2021 roku.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.)

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.