REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Akcyza od samochodów - nowa deklaracja uproszczona AKC-US od 1 lipca 2021 r.

Akcyza od samochodów - nowa deklaracja uproszczona AKC-US od 1 lipca 2021 r.
Akcyza od samochodów - nowa deklaracja uproszczona AKC-US od 1 lipca 2021 r.

REKLAMA

REKLAMA

Deklaracja AKC-US od 1 lipca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych. Rozporządzenie to określi od 1 lipca 2021 r. wzór deklaracji AKC-US, który zastąpi obecny wzór deklaracji AKC-U/S. Projekt rozporządzenia jest aktualnie poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu i konsultacjom publicznym.

Nowy wzór deklaracji konieczny z uwagi na nowelizację ustawy o podatku akcyzowym

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych został sporządzony w związku ze zmianami wprowadzanymi do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (aktualnie nowelizacja ta czeka na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw).

Autopromocja

W zakresie podatku akcyzowego, zwanego dalej „akcyzą”, od samochodów osobowych ustawa wprowadza m.in.:

- opodatkowanie akcyzą nowych czynności - art. 100 ust. 1a ustawy,

- wymóg złożenia przez jednego ze współwłaścicieli jednej deklaracji w imieniu wszystkich współwłaścicieli samochodu osobowego - art. 106 ust. 3f ustawy,

- obowiązek wydania przez naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu przywożonego spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich EFTA - art. 112 ust. 3a ustawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 267 oraz z 2019 r. poz. 2320) określa wzór deklaracji uproszczonej jedynie dla nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U/S), zatem wobec zmian m.in. w art. 100 ust. 1a ustawy, wzór ten stał się niewystarczający.

Konieczne stało się zatem określenie nowego wzoru deklaracji, który nosi nazwę ,,deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US)”.

Ten nowy wzór zostanie wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, którego projekt jest omawiany w niniejszym artykule.

Czym będzie się różnił wzór AKC-US od dotychczasowego AKC-U/S?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, w porównaniu do obecnego wzoru deklaracji uproszczonej (AKC-U/S) wprowadzone zostaną m.in. następujące zmiany:

1) w nagłówku usunięto nieużywany obecnie zwrot ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM” oraz wprowadzono informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej w brzmieniu: Składanie w postaci elektronicznej: www. puesc.gov.pl;

2) pozycje 2 i 3 ustawione zostały w jednej linii z pozycją nr 1 (zmiana o charakterze porządkującym);

3) zmieniono symbol deklaracji z AKC-U/S na AKC-US (zmiana o charakterze porządkującym)

4) w nazwie deklaracji usunięto zwrot ,,od nabycia wewnątrzwspólnotowego” (zmiana związana z szerszym zakresem deklaracji) oraz wyraz „dla” zastąpiony został zwrotem ,,w sprawie” (zmiana o charakterze porządkującym);

5) dodano pozycję ,,Numer formularza’’, która będzie miała zastosowanie, gdy samochód osobowy będzie przedmiotem współwłasności więcej niż czterech osób a deklaracja będzie składana w postaci papierowej. W tej sytuacji podatnik wskaże liczbę dodatkowych formularzy, które wypełnił, aby wykazać wszystkich współwłaścicieli. Pozycja została opatrzona stosownym objaśnieniem nr 2;

6) w główce deklaracji uszczegółowiono informację o terminie składania deklaracji;

7) w części A. ,,WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI’’ dodano pozycję. ,,Określenie przedmiotu opodatkowania’’, w której należy wybrać pomiędzy:

1. nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy;

2. zmianą konstrukcyjną zmieniającą rodzaj pojazdu na samochód osobowy, o której mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy;

3. nabyciem lub posiadaniem samochodu osobowego, o których mowa w art. 100 ust. 1a pkt 2 ustawy;

przy czym możliwy jest wybór tylko jednego rodzaju przedmiotu opodatkowania w jednej deklaracji;

8) w części B.1. ,,DANE IDENTYFIKACYJNE’’ w pozycji 9 ,,Status podatnika” doprecyzowano objaśnienia przy pkt 1 ,,współwłaściciel” w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy w art. 106 ust. 3f, który wprowadza obowiązek składania jednej deklaracji uproszczonej przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli, obejmującej całkowity podatek do zapłaty od samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności;

9) w części B.2. zrezygnowano z pola ,,Poczta’’, które dotychczas miało charakter nieobowiązkowy. Wobec elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól ,,Miejscowość” i ,,Kod pocztowy”. Jest to kierunek zmian już wprowadzony w innych deklaracjach podatkowych np. w podatku dochodowym (PIT-36, PIT-28, itd.);

10) dodana została część B.3. DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW BĘDĄCYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI. Zmiana ta wynika z faktu, że ustawa wprowadza obowiązek składania jednej deklaracji podatkowej w przypadku pojazdu będącego współwłasnością kilku osób. W tej sytuacji deklarację złoży jeden ze współwłaścicieli, jednak dla potrzeb ewentualnej egzekucji administracyjnej konieczne jest wykazanie w deklaracji danych identyfikacyjnych pozostałych współwłaścicieli deklarowanych samochodów osobowych. W pozycji nr 20 podatnik wskaże liczbę pozostałych współwłaścicieli. W przypadku deklaracji składanych w postaci papierowej, zazwyczaj wystarczający będzie jeden formularz deklaracji AKC-US. W przypadku liczby współwłaścicieli większej niż cztery, koniecznym będzie wypełnienie kolejnego formularza deklaracji, wskazując jego numer i liczbę wszystkich składanych formularzy w pozycji nr 4. W kolejnych formularzach nie powtarza się danych z części C i D pierwszego formularza. Natomiast w przypadku deklaracji składanych w wersji elektronicznej współwłaściciele wykazani zostaną na jednym formularzu;

11) w części D. „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH”:

a) ze względu na fakt, że od 1 lipca 2021 r. postać papierowa zostanie ograniczona do osób fizycznych nieprowadzącym działalności gospodarczej (podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą obowiązani do składania deklaracje tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej) uznano za optymalne, by na takiej deklaracji możliwe było zadeklarowanie maksymalnie dwóch samochodów osobowych. W celu poprawy czytelności formularza oraz wygodniejszego jego wypełnienia układ strony został zmieniony z poziomego na pionowy;

b) celem uwzględnienia opinii specjalistów wydających opinie o stanie technicznym pojazdu, w pozycji ,,Stan techniczny” zastąpiono zwrot ,,z opinią biegłego / bez opinii biegłego” wyrażeniem ,,z opinią rzeczoznawcy / bez opinii rzeczoznawcy” (w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym);

c) zrezygnowano z pozycji ,,Liczba pozostałych współwłaścicieli”, które ze względu na dodawaną część B.3. w tym poz. nr 20 stały się zbędne.

d) w pozycji ,,Tytuł zwolnienia”:

a. w związku z dodanym w art. 112 ustawy ust. 3a, dotyczącym wydawania przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu przywożonego spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich EFTA, dodano odpowiedni dla tego zaświadczenia tytuł zwolnienia,

b. dla tytułu zwolnienia ,,pozostałe” dodano objaśnienie nr 16 precyzujące, że w tej kategorii znajdują się też pojazdy zwolnione na mocy art. 110 ust. 4 tj. samochody osobowe stanowiące mienie przywożone do kraju, uzyskane w drodze dziedziczenia

e) w kolumnie ,,Podatek akcyzowy” informację dotyczącą sposobu jego wyliczania dostosowano do nowego układu kolumn we wzorze. W efekcie informacja „(d x e)” został zastąpiona przez rozwinięcie skrótu „(iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatku)”;

12) w części E. wprowadzono oświadczenie podatnika mające zastosowanie w przypadku deklaracji składanej dla samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności w związku z brzmieniem art. 106 ust. 3f ustawy, który wprowadza obowiązek składania przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli jednej deklaracji obejmującej całkowity podatek do zapłaty od takiego samochodu;

13) w części F. pozycję 99 ,,Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”( pole nieobowiązkowe) zastąpiono ,,Numer telefonu lub adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika pozwoli na sprawny kontakt urzędu z podatnikiem. W praktyce może okazać się to bardzo pomocne podatnikowi, gdyż złożenie deklaracji i uzyskanie urzędowego potwierdzenia zapłaty akcyzy jest etapem koniecznym dla dopełnienia formalności pozwalających na zarejestrowanie pojazdu;

14) w części G. informację o wypełnianiu tej części jedynie w przypadku składania deklaracji w postaci papierowej przeniesiono do objaśnień.

Termin wejścia w życie rozporządzenia i nowego wzoru deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S)

Z dniem 1 lipca 2021 r. utraci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 267 i z 2019 r. poz. 2320), które określa zarówno wzór deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A), jak i wzór deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).
Z powodu szerokiej materii zmian w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) od 1 lipca 2021 r. będzie przedmiotem odrębnego rozporządzenia obejmującego jedynie samochody osobowe.
Jednocześnie wydane zostanie odrębne rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych określające m.in. wzór deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż stawka zerowa (AKC-UA), które również wejdzie w życie z 1 lipca 2021 roku.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA