Kategorie

VI Międzynarodowa Konferencja Doradców Podatkowych z cyklu „Podatki bez granic” - podsumowanie

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
W dniach 9 -10 października 2015 roku w Pradze odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja "Podatki bez granic", którą wspólnie zorganizowały Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem merytorycznym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, medialnym ze strony polskiej portalu Infor.pl.

Honorowe patronaty nad konferencją objęły: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze – w imieniu Pani Ambasador Grażyny Bernatowicz w konferencji uczestniczył Sekretarz ambasady Pan Arkadiusz Toś, Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie oraz Honorowy konsul Republiki Czeskiej we Wrocławiu oraz CFE - Confederation  Fiscale  Europeenne (Europejska Konfederacja Podatkowa).

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu partnerów konferencji: Datev – Czechy, Wolters Kluwer – Czechy, Słowackiej Izby Doradców Podatkowych, Izby Doradców Podatkowych Norymbergii (Steuerberaterkammer Nürnberg), Warty – Towarzystwa Ubezpieczeń i Asekuracji – Polska oreaz Niemiecko-Czeskiej Izby Gospodarczej (Die Deutsch-Tschechische Industrie-und  Handelskammer) konferencja zyskała prawdziwie międzynarodowy charakter.

„Podatki bez granic” – konferencja, na której warto być

Wydarzenie skierowane było do uczestników z Polski i Republiki Czeskiej oraz Niemiec, Austrii i Słowacji którzy zajmują się podatkami. Tematyka konferencji koncentrowała się głównie na praktycznych kwestiach egzekwowania i zwrotów podatku VAT w obrocie transgranicznym, opodatkowania w transgranicznej działalności gospodarczej, zakładania oddziałów w drugim państwie, delegowania pracowników do innego państwa jak również omówieniu relacji pomiędzy powiązanymi podmiotami - identyfikacji obszarów ryzyka i odpowiedzialności przy ustalaniu cen transferowych.

Otwarcia konferencji dokonali: pełniąca obowiązki Przewodniczącej Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Pani Danuta Bącler oraz Prezydent Czeskiej Izby Doradców Podatkowych Pan Martin Tucek. Następnie Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych Pani Profesor dr hab.. Jadwiga Glumińska-Pawlic przywitała zgromadzonych a Pan Profesor dr hab. Bogumił Brzeziński wygłosił wykład inaugurujący konferencję.  Profesor Brzeziński, który jest również członkiem Rady Naukowej KIDP, zwrócił w swojej wypowiedzi uwagę na potrzebę powołania rzecznika praw podatnika, ponieważ administracja podatkowa coraz bardziej "przykręca śrubę" podatnikom między innymi w związku z rosnącą skalą wyłudzeń VAT. Zauważył również, iż sama formuła podatku VAT jest przestarzała i nie przystaje do obecnych realiów społecznych, wręcz "zjada własny ogon". Wyjaśnił, że w połowie XX wieku, gdy powstał ten rodzaj podatku "handlowano zbożem, węglem, stalą, cegłami, ale nikomu wtedy raczej nie przychodziło do głowy żeby przedmiotem obrotu były same faktury".

Zobacz wywiad portalu Infor.pl z Panią prof. Jadwigą Glumińską-Pawlic, przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych: Księgowy to za mało, potrzebny jest prawnik i doradca podatkowy

Otwierając konferencję zabrali również głos:

Simona Hornochova - wiceminister finansów Czech, która przyznała, że państwa znajdują się pod presją malejących dochodów podatkowych.

Bronislav Kovacz (CFE), który zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed doradcami podatkowymi. Wymienił w tym kontekście: informatyzację systemu podatkowego, fakt że prawo podatkowe opiera się nie tylko na ustawach ale też na interpretacjach oraz konflikt między przejrzystością działań a obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych.

Obrady przebiegały w pięciu panelach dyskusyjnych, w których uczestniczyli przedstawiciele trzech państw: Czech, Polski i Niemiec a uczestnicy konferencji mogli włączyć się aktywnie do dyskusji.

Panel pierwszy: Spółki zależne z siedziba w innym państwie członkowskim – kontekst podatkowy i prawny. Prelegenci w osobach: Lucie Rytirowa (CZ), Vlastimil Sojka (Cz) , Paweł Jackowki (PL), Sten Guensel (DE) dyskutowali o tym jakie warunki należy spełnić aby podjąć działalność gospodarczą w poszczególnych krajach, w jakiej formie ją prowadzić oraz jakich obowiązków ewidencyjnych dokonać.

Panel drugi: Praktyczne kwestie dotyczące podatku VAT w obrocie transgranicznym w UE. Przedmiotem dyskusji były praktyczne problemy dotyczące egzekwowania podatku VAT w obrocie transgranicznym pojawiające się przy często zmieniających się przepisach prawnych. Panel prowadziła Kristina Simackova.

VAT 2015/2016 – bieżące problemy i zmiany

Charakterystyki przestępstwa karuzelowego dokonał Robert Wojewódka (PL): „Karuzelę podatkową” zdefiniować można jako popełniane w sposób zorganizowany przestępstwo wykorzystujące konstrukcję podatku od wartości dodanej (VAT), związaną z rozliczaniem międzynarodowych transakcji towarowych. Oszuści opierają swój proceder o wprowadzoną do systemu VAT UE (od stycznia 1993 r.) zasadę nakładania podatku w miejscu przeznaczenia towarów przemieszczanych między różnymi krajami UE.

Źródło: E. Żbikowska; Przestępstwa karuzelowe, czyli wyłudzenie podatku VAT; Edukacja Prawnicza 6/2009. W łańcuchu transakcji „znikający podatnik” dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów z jednej strony, a dostaw krajowych do bufora lub brokera z drugiej. Zwykle posiada tylko adres rejestracyjny, nie dysponuje majątku, nie prowadzi rzeczywistej działalności handlowej, nie składa deklaracji podatkowych, nie posiada dokumentacji księgowej. Przyjmuje często formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której członkami zarządu są osoby podstawione, tzw. „słupy” lub osoby czy firmy zagraniczne. Pan Wojewódka zwrócił uwagę iż 95 % wykrywanych przez urzędy kontroli skarbowej przestępstw związanych z podatkiem VAT dotyczy transakcji transgranicznych dokonywanych w ramach Unii Europejskiej

Ondrej Macoun z Republiki Czeskiej zwrócił  uwagę na fakt, iż wspólnym problemem organów podatkowych w Polsce, Niemczech oraz w Czechach jest brak możliwości komunikowania się w języku urzędowym UE, czyli w języku angielskim. Uznał, że co prawda można zaakceptować Jako wspólny problem organów podatkowych w Polsce, Niemczech oraz w Czechach należy traktować brak możliwości komunikowania się w języku urzędowym UE, czyli w języku angielskim. Uznał, że można zaakceptować pierwszeństwo języków narodowych w ramach komunikowania się z organami podatkowymi w poszczególnych państwach członkowskich UE, jednak przy czynnościach transgranicznych typu wniosek o zwrot podatku brak możliwości komunikowania się w języku angielskim jest trudny do zrozumienia.

Dagmara Dominik-Ogińska mówiła między innymi o wpływie orzecznictwa TSUE na postępowania w zakresie oszustw VAT w obrocie transgranicznym,. Zwróciła uwagę również na fakt, iż przy wykonywaniu przyznanych im kompetencji państwa członkowskie muszą przestrzegać ogólnych zasad prawa będących częścią wspólnotowego [unijnego] porządku prawnego, wśród których znajdują się między innymi zasada pewności prawa i zasada proporcjonalności  i o ile uzasadnione jest, by przepisy przyjęte przez państwa członkowskie służyły jak najbardziej efektywnej ochronie praw Skarbu Państwa, to nie mogą one wykraczać poza to, co niezbędne do realizacji tego celu. Przypomniała również, iż wymaganie, by dostawca przedsięwziął wszystkie środki, których zastosowania można od niego racjonalnie żądać w celu zagwarantowania, by dokonywana przez niego czynność nie prowadziła do udziału w oszustwie podatkowym nie jest sprzeczne z prawem. Pamiętać należy również o tym, że artykuł 28c część A lit. a) akapit pierwszy szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by właściwe organy państwa członkowskiego dostawy zobowiązały dostawcę, który działał w dobrej wierze i przedstawił dowody wykazujące prima facie przysługiwanie mu prawa do zwolnienia od podatku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, do późniejszego rozliczenia VAT od tych towarów, w przypadku gdy powyższe dowody okazują się fałszywe, lecz jednak uczestnictwo dostawcy w oszustwie podatkowym nie zostało ustalone, o ile dostawca ten przedsięwziął wszelkie racjonalne środki, jakie pozostawały w jego mocy, w celu zagwarantowania, by dokonywana przez niego czynność nie prowadziła do udziału w tego rodzaju oszustwie.

Rony Langer przedstawił zasady postępowania dotyczący zwrotu podatku VAT obowiązujące na terenie Niemiec.

W dyskusji pojawiła się teza, ze obecny system poboru podatku VAT jest przestarzały i zbyt skomplikowany. Wydaje się, że zrównanie stawek VAT, likwidacja granic fiskalnych poprze ujednolicenie systemów podatkowych i wymiany informacji oraz obniżenie stawek mogłyby zapobiegać wyłudzeniom VAT.

500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Panel trzeci: Zobowiązanie podatnika do udowodnienia pochodzenia dochodów podatkowych i majątku. Dyskusja Martina Tucka (CZ), Grzegorza Borkowskiego(PL),  Jiri Nekovara (CZ) i Ralfa Busse (DE) koncentrowała się na ujawnianiu dochodów do opodatkowania oraz zakresem wymiany infortmacji między organami administracji podatkowej poszczególnych państw. Ciekawą zasadę obowiązująca w niemieckim systemie prawnym przedstawił Ralf Busse: „ciężar ustalenia co do okoliczności w sprawie podwyższenia podatku spoczywa na organie skarbowym; ciężar dowodowy w przypadku okoliczności dotyczącym obniżenia podatku spoczywa na podatniku”. Przedstawił również powody wszczęcia dochodzenia przez organ skarbowy  w przypadku braku współdziałania.

Panel czwarty i piąty w drugim dniu konferencji dotyczyły problemów określania właściwej podstawy opodatkowania spółek powiązanych funkcjonujących w różnych państwach członkowskich w kontekście różnych ustawodawstw krajowych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz obszarów ryzyka i odpowiedzialności przy ustalaniu cen transferowych. Dyskutowano o doświadczeniach odnośnie stosowania procedur stosowanych przez organy administracji podatkowej w poszczególnych państwach oraz stosowaniu zasad wpływających na ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania w tym o doświadczeniach w sporządzaniu dokumentacji klienta.

Swoje zdania na ten temat przedstawili: Monika Diekert (CZ), Jiri Jindrak (CZ), Rafał Szafraniec (PL), Christian Schmidt (DE), Robert Jurka (CZ), Lenka Lopatowa (CZ), Andrzej Dmowski (PL) i Thomas Richter(DE).

Andrzej Dmowski przedstawił jedną z najważniejszych informacji dla polskich doradców podatkowych - jest przedłużenie terminu wejścia w życie planowanych zmian w zakresie dokumentacji cen, tj. do 1 stycznia 2017 r. Podatnicy prawdopodobnie będą mieli zatem ponad rok na analizę planowanych  regulacji i ich wpływu na rzeczywistość gospodarczą podatników, wypracowanie nowych rozwiązań  i rozplanowanie prac, związanych z przygotowaniem dokumentacji podatkowych. Nowelizacja ustaw podatkowych likwiduje progi wartościowe, powyżej których podatnicy są zobowiązani sporządzać dokumentacje cen transakcyjnych. Wskazał również, że - co ważne - dokumentacji podlegać będą jedynie te transakcje i zdarzenia, które mają istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) Podatnika. Ustawodawca wprowadza nowe pojęcie – transakcje lub zdarzenia, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika i zdecydował się na wyjaśnienie pojęcia „transakcji lub zdarzeń, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)”. Definicja opiera się na określeniu wartości transakcji lub zdarzeń w oparciu o wysokość przychodów, osiągniętych przez Podatnika w poprzednim roku podatkowym. Wartość transakcji lub zdarzeń, podlegających obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transakcyjnych będzie zatem zależeć od całości przychodów podatnika.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 doradców podatkowych z DOKIDP i Czeskiej Izby Doradców Podatkowych Izb, które zorganizowały to przedsięwzięcie, a także doradcy z innych regionów Polski, jak również z Niemiec, Słowacji i Austrii. W czasie spotkania nie zabrakło elementów integrujących środowiska doradców  podatkowych z krajów  uczestniczących w konferencji. Konferencja stworzyła również przestrzeń dla osobistych spotkań doradców podatkowych z sąsiadujących krajów Europy Środkowej nad tematami przekraczającymi nasze wspólne granice poprzez udział w imprezach towarzyszących. Zorganizowano meeting point, gdzie doradcy mogli skonfrontować swoje zawodowe potrzeby i doświadczenia oraz imprezy towarzyszące m.in. uroczysty bankiet oraz wycieczka po Pradze zakończona wspólną kolacją w jednej z restauracji w centrum Pragi.

Do zobaczenia na kolejnej konferencji z cyklu „Podatki bez Granic”.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.