Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

100 usprawnień dla firm - pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy ministra rozwoju

100 usprawnień dla firm - pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy ministra rozwoju
100 usprawnień dla firm - pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy ministra rozwoju
Ponad 100 usprawnień dla firm, głównie mikro, małych i średnich, przewiduje pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy, który przedstawił 9 czerwca 2016 r. wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Proponowane rozwiązania realizują zapowiedzianą w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprawę otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Propozycje zawarte w pakiecie przewidują m.in.: bardziej przyjazne relacje na linii państwo-obywatel (reforma procedur administracyjnych), mniej uciążliwe kontrole i ochronę przed zmianami interpretacji prawa, złagodzenie przepisów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców, płynną sukcesję jednoosobowych firm, łatwiejsze odzyskiwanie długów (pakiet dla wierzyciela), ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, poddanie szerokiej dyskusji koncepcji spółki dedykowanej start-upom, reformę Głównego Urzędu Miar.

Minister rozwoju zapowiada, że pakiet to pierwsza odsłona ułatwień dla przedsiębiorców zapowiadanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Odpowiada na problemy, z którymi na co dzień zmagają się polskie firmy, m.in.: 

- ciągnące się w nieskończoność i sformalizowane postępowania w urzędach,

- nieadekwatne do przewinień kary administracyjne,

-  konieczność płacenia składek ZUS w stałej wysokości, przez najmniejszych przedsiębiorców,

- czasochłonne odzyskiwanie długów,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- liczne przepisy, m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, zatrudniania i BHP, które utrudniają działanie firmy i sprawiają, że przedsiębiorstwom nie opłaca się rosnąć, 

- brak rozwiązań prawnych dla innowacyjnych start-upów, 

- brak przepisów pozwalających na niezakłócone działanie firmy po śmierci właściciela.

Propozycje Ministerstwa Rozwoju wymagają zmiany wielu aktów prawnych, które wpływają na działanie przedsiębiorstw i urzędów. Rozwiązują zarówno systemowe, jak i prozaiczne problemy polskich firm, w wielu obszarach np.:

1. PRZYJAZNE RELACJE PAŃSTWO - OBYWATEL

Rozpoznawanie spraw administracyjnych trwa zbyt długo. Około 1/3 decyzji administracyjnych nie rozstrzyga spraw tylko przekazuje je do ponownego rozpoznania. Organy administracji nierzadko pracują opieszale – w 2015 r. WSA uwzględniły 1893 skargi na bezczynność/przewlekłość i wymierzyły organom łącznie ponad 200 grzywien w związku z bezczynnością lub przewlekłością. Zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych są bardzo mechaniczne. Nie istnieje możliwość ich miarkowania np. ze względu na wagę i okoliczności naruszenia, wysokość osiągniętej korzyści czy warunki osobiste. Często wymiar możliwej kary oznacza się tylko przez wskazanie górnej granicy lub ram o bardzo dużej rozpiętości, np. od. 10 tys. do 1 mln zł.

Propozycje rozwiązań:

-  nowe zasady ogólne w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, min.: rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony, dążenie organu do polubownego załatwienia sprawy, 

- wprowadzenie możliwości wykorzystania mediacji w administracji (między stronami o spornych interesach bądź między organem a stroną), 

- szybki i prosty tryb załatwiania mało skomplikowanych spraw, w tym milczące załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem strony w określonych kategoriach spraw (przez upływ czasu lub niezgłoszenie sprzeciwu przez organ), 

- nowe, klarowne zasady stosowania kar administracyjnych (przesłanki odstąpienia od nałożenia kary, terminy, warunki udzielania ulg, rat, odroczeń, terminów przedawnienia),

- usunięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i zastąpienie go skargą wprost do WSA (dotyczy decyzji wydawanych przez ministrów lub samorządowe kolegia odwoławcze),

- zaostrzenie przesłanek umożliwiających wydanie decyzji przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania oraz szybka droga zaskarżenia takiej decyzji do WSA, 

- łatwiejsze zaskarżenie bezczynności organu do WSA, 

- brak konieczności wzywania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku, gdy strona zamierza złożyć skargę do WSA np. na wyniki kontroli skarbowej, interpretacje podatkowe, uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego,

- skrócenie czasu rozpoznawania spraw przez sądy administracyjne (więcej spraw w trybie uproszczonym).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

2. MNIEJ UCIĄŻLIWE KONTROLE I OCHRONA PRZED ZMIANAMI INTERPRETACJI PRAWA

Kilkadziesiąt instytucji może kontrolować działające w Polsce firmy. Są to np. Urzędy Skarbowe, ZUS, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy celne. Przedsiębiorcy skarżą się na dużą uciążliwość i uznaniowość kontroli. Wielu z nich nie wie jakie kompetencje mają służby kontrolne i według jakich procedur postępują. Problemem są także zmieniające się interpretacje prawa, których dokonują urzędy. Jeśli w przeszłości przedsiębiorca zastosował się do ówczesnej interpretacji, a została ona przez urząd zmieniona, to za takie samo działanie (mimo takiego samego stanu prawnego), może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Propozycje rozwiązań:

- ochrona przed odpowiedzialnością za zdarzenia przeszłe, jeśli organ kontrolny zmieni interpretację prawa,

- kontrole będą przeprowadzane nie w arbitralnie wybranych przedsiębiorstwach, ale w pierwszej kolejności tam, gdzie prawdopodobieństwo naruszenia prawa jest największe,

- informacje o procedurach kontroli znajdą się na stronach internetowych organów kontrolnych,

- przedsiębiorca będzie mógł złożyć skargę do sądu na postanowienie organu kontroli przedłużające czas trwania kontroli, 

- możliwość wspólnych kontroli różnych organów, jeśli dotyczą tego samego przedmiotu,

- zakaz ponownej kontroli (gdy ma ona dotyczyć zakresu objętego uprzednio zakończoną kontrolą).

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

3. ZŁAGODZENIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY WOBEC MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Obecne przepisy zniechęcają małe firmy do zatrudniania więcej niż 19 pracowników, gdyż wiąże się z licznymi obowiązkami – utworzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przygotowaniem regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. W efekcie przedsiębiorcy unikają zwiększania zatrudnienia, stosują umowy cywilnoprawne zamiast umów o pracę lub sztucznie dzielą firmy.

Propozycje rozwiązań:

- podniesienie z 20 do 50 pracowników progów od których istniałby obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy, 

- pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, a mniej niż 50 pracowników byłby zobowiązany do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy, tylko jeśli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

4. SUKCESJA JEDNOOSOBOWYCH FIRM

Przedsiębiorstwo „umiera” wraz z właścicielem. Dzieje się tak dlatego, że przejąć można tylko majątek zmarłego, bez możliwości korzystania z innych niezbędnych elementów do funkcjonowania firmy, takich jak np. nazwa i nr NIP, decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje. Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG oznacza też zasadniczo wygaśnięcie kontraktów handlowych i utratę pracy przez pracowników. Skala problemu dotyczy obecnie ok. 100 przypadków w miesiącu (taka liczba zgłoszeń o śmierci przedsiębiorcy trafia co miesiąc do CEIDG) i będzie się zwiększać w perspektywie najbliższych lat. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) figuruje obecnie 80 tys. przedsiębiorców powyżej 65 roku życia.

Propozycje rozwiązań:

- kontrakty cywilnoprawne, umowy o pracę, prawa i obowiązki podatkowe, decyzje administracyjne (koncesje, zezwolenia) będą mogły pozostać w mocy, 

- będzie istniała czasowa możliwość posługiwania się w obrocie i w kontaktach z urzędami firmą oraz numerami: NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy, 

- przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł za życia ustanowić przedstawiciela (prokurenta), który poprowadzi firmę także po jego śmierci, 

- spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy (lub sąd) będą mogli powierzyć jednej osobie sprawy przedsiębiorstwa do czasu zakończenia formalności spadkowych.

5. ŁATWIEJSZE ODZYSKIWANIE DŁUGÓW – PAKIET DLA WIERZYCIELA

Sprawy gospodarcze w Polsce rozpatrywane są często latami, a kiedy już się zakończą, komornicy egzekwują mniej niż 25 proc. zgłaszanych im wierzytelności. Najbardziej uderza to w niewielkie firmy i zagraża ich płynności finansowej. W praktyce nie działają też przepisy dotyczące postępowań grupowych – od 2010 r. nie zakończyła się żadna duża sprawa.

Propozycje rozwiązań:

MR przygotowuje propozycje zmian, które w sposób kompleksowy mogłyby usprawnić dochodzenie należności. Propozycje te poddane zostaną konsultacjom ze środowiskami przedsiębiorców i praktyków oraz ekspertów. Szczegóły pakietu dla wierzyciela zostaną przedstawione w najbliższym czasie z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Najważniejsze z rozważanych rozwiązań to: 

- zmiany w działaniu Biur Informacji Gospodarczej (m.in. poszerzenie baz danych gromadzonych przez BIG – zwiększenie możliwości kompleksowej oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta), 

- klarowne reguły odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawcy budowlanego,

- skuteczniejsze zabezpieczenie roszczeń (wydłużenie do 2 miesięcy po wygranej sprawie terminu, w którym upada zabezpieczenie, więcej informacji o działaniach dłużnika na szkodę wierzyciela, np. o sprzedaży majątku), 

- usprawnienie procesów cywilnych, m.in. zwiększenie górnego pułapu należności, które mogą być dochodzone w postępowaniu uproszczonym, 

- umożliwienie notariuszom wystawiania nakazów zapłaty (krótszy czas, mniejsze koszty, odciążenie sądów),

- szybsze i skuteczniejsze postępowania grupowe, także dla firm.


6. PAKIET UŁATWIEŃ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Różne przepisy prawa krępują rozwój polskiej przedsiębiorczości. Wymagania stawiane przed firmami nie zawsze są zasadne, a bywają bardzo uciążliwe. Przykładowo, w Polsce obowiązuje jeden z najdłuższych na świecie – 50-letni – okres przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej. Część przepisów zniechęca przedsiębiorców do wykazywania większych przychodów i zatrudniania nowych pracowników. Każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić ewidencję w tym zakresie, ponosić opłatę za korzystanie ze środowiska oraz składać marszałkowi województwa sprawozdania, nawet w sytuacji, gdy z takiej opłaty jest zwolniony

Propozycje rozwiązań:

- skrócenie czasu przechowywania przez pracodawców dokumentacji pracowniczej (do 7-10 lat),

-  prowadzenie przez pracodawców akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej,

- zmiany w prawie finansowym (podniesienie limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro oraz podniesienie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze 150.000 euro do 250.000 euro), 

- zmiany w prawie gospodarczym i handlowym (np. zwiększenie ochrony wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych, usprawnienia w działaniu CEIDG), 

- zmiany w prawie ochrony środowiska (zwolnienie z obowiązku przeprowadzania kampanii edukacyjnej dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu do 1 t odpadów opakowaniowych, zwolnienie z obowiązku składania sprawozdań w sytuacji braku opłaty z tytułu korzystania ze środowiska), 

- poszerzenie kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych o niekaralności, 

- zmiany w prawie ochrony zdrowia (przygotowywany wspólnie z Ministerstwem Zdrowia pakiet uproszczeń dotyczący likwidacji zbędnych procedur, zniesienia barier w prowadzeniu działalności gospodarczej, ograniczenia obowiązków raportowych i likwidacji zidentyfikowanych absurdów prawnych), 

- zmiany w prawie budowlanym (większe możliwości wydania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skrócenie z 30 do 21 dni terminu rozpatrywania zgłoszeń, uznanie za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego zmiany wymiarów nieliniowego obiektu budowlanego nieprzekraczającej 2 proc. ).

Minister rozwoju proponuje również zmniejszenie o 30 proc. wynikających z przepisów o BHP obowiązków szkoleniowych dla operatorów maszyn budowlanych. Aktualnie obowiązujące wymagania są nadmierne i nieuzasadnione. Proponuje się znaczne ograniczenie liczby maszyn budowlanych, dla obsługi których potrzebne są specjalne uprawnienia. Ułatwi to potencjalnym pracownikom dostęp do rynku i pozwoli im zaoszczędzić około 1,8 mln godzin, które musieliby spędzić na wymaganych szkoleniach i egzaminach.

Uproszczone zostaną również postępowania przed Urzędem Dozoru Technicznego, m.in. w zakresie wydawania decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń, wydłużenia okresu ważności decyzji i zaświadczeń technicznych, rezygnacji z obowiązku posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi niektórych urządzeń transportu bliskiego. 

7. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Osoby, które zamierzają rozpocząć działalność w formie spółki kapitałowej i korzystać z ograniczonej odpowiedzialności, stają obecnie przed wyborem między: 

- spółką akcyjną, której utworzenie i prowadzenie jest drogie (kapitał zakładowy: 100 tys. zł) i skomplikowane, a, formalności związane z jej funkcjonowaniem – nieadekwatne do początkowej fazy wielu rodzajów biznesu 

- spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie zapewnia różnorodnych form prostej inwestycji w przedsięwzięcie.

Ponadto więksi inwestorzy nierzadko narzucają start-upom niekorzystne warunki w umowach inwestycyjnych. Często łatwiej jest sprzedać innowacyjny produkt lub pomysł inwestorowi zagranicznemu niż próbować przekuć go w sukces rynkowy.

Propozycje rozwiązań:

MR proponuje szeroką dyskusję ze środowiskami praktyków i ekspertów nad koncepcją nowego typu spółki kapitałowej, łączącej zalety spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Prosta spółka akcyjna mogłaby stanowić wstępny etap rozwoju biznesu, w którym założyciele rozwijaliby innowacyjny pomysł i pozyskiwali potrzebne finansowanie, przygotowując się do wejścia w dojrzałą fazę rozwoju.

Podstawowe założenia regulacji dotyczącej prostej spółki akcyjnej to: 

- prosta rejestracja elektroniczna w 24 h za pomocą formularza (obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”), 

- minimalne wymogi kapitałowe na etapie zakładania spółki,

- umożliwienie wniesienia do spółki know-how i pracy bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności, 

- umożliwienie dematerializacji akcji bez obowiązków spółki publicznej,

- możliwość uregulowania w statucie różnego rodzaju akcji i typów uprzywilejowania oraz ograniczenia zbywalności akcji oferowanych w pakietach, 

- przeniesienie skomplikowanych relacji inwestorskich na poziom ustawy (opcjonalne postanowienia umów między akcjonariuszami) – a dzięki temu zapewnienie założycielom większego wpływu na treść tych relacji, 

- pozostawienie założycielom znacznej swobody w odniesieniu do organów spółki,

- możliwie szybka likwidacja spółki w razie niepowodzenia przedsięwzięcia.

8. REFORMA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR (GUM)

GUM, jako polska narodowa instytucja metrologiczna, nie prowadzi prac naukowych i badawczych ani nie realizuje transferu technologii do przemysłu. Taki stan przekłada się na niski poziom innowacyjności i konkurencyjności polskiego przemysłu, który nie ma partnera w zakresie rozwijania szeroko rozumianych technologii pomiarowych.

Propozycje rozwiązań:

Nadanie podstawowej roli w działalności GUM zadaniom związanym ze wspieraniem i inspirowaniem rozwoju krajowego przemysłu, a także prowadzeniem oraz koordynowaniem prac naukowych i badawczo-rozwojowych w obszarze technologii pomiarowych.

KOLEJNE KROKI

W najbliższych dniach i tygodniach Ministerstwo Rozwoju ma przedstawić do konsultacji i uzgodnień konkretne projekty zmian w prawie. Część rozwiązań, np. prosta spółka akcyjna, są w fazie koncepcji i wymagają dyskusji z zainteresowanymi środowiskami.

Trwają również prace koncepcyjne nad nowymi zasadami płacenia składek przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Zmierzają w kierunku wprowadzenia daniny stanowiącej procent od przychodu przedsiębiorcy zamiast konieczności ustalania dochodu i opłacania osobno podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Byłoby ono przeznaczone dla najmniejszych firm z ustaloną górną granicą obrotów. Prace prowadzi Minister Rozwoju wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (spójnie z rozwiązaniami dotyczącymi jednolitego podatku). Ta kwesta jest istotna, ponieważ w 2016 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą każdego miesiąca muszą odprowadzić 1 121,52 zł składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Daje to w skali roku kwotę 13 458,24 zł, co przy przychodzie na poziomie 30 000 zł oznacza prawie 45% obrotów firmy. Konieczność opłacania stałej daniny stanowi bardzo dużą barierę w podejmowaniu i prowadzeniu działalności, w szczególności w zakresie najprostszych i prowadzonych na najmniejszą skalę usług. Zgodnie z danymi GUS w szarej strefie funkcjonuje obecnie 711 tysięcy Polaków, z których ponad 20% jako jeden z powodów wskazuje właśnie zbyt wysokie obciążenia publicznoprawne. Jesienią zostanie przedstawiony drugi pakiet proprzedsięborczy, który będzie dotyczył m.in. „Konstytucji Biznesu”, zapowiadanej w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

BANK POMYSŁÓW

Ministerstwo Rozwoju zachęca do dzielenia się pomysłami na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Bank Pomysłów umieszczony pod adresem: www.biznes.gov.pl/pomysly  to platforma komunikacji i miejsce zgłaszania idei oraz usprawnień.

Bank Pomysłów jest narzędziem społecznościowym pozwalającym na przekazywanie do Ministerstwa Rozwoju dobrych pomysłów związanych z obrotem gospodarczym w Polsce, prowadzeniem przedsiębiorstwa, innowacyjnością czy źródłami finansowania dla firm. To również miejsce, gdzie można się podzielić swoimi przemyśleniami na temat prowadzenia biznesu lub wskazać konkretne problemy, które napotykają przedsiębiorcy.

Na dobre pomysły można zagłosować, a zawarte w nich usprawnienia skomentować.

Najbardziej popularne pomysły będą weryfikowane w Ministerstwie Rozwoju pod kątem np. ich celowości, ryzyka, niezbędnego budżetu, regulacji, których może zmiana dotyczyć.

Pobierz pliki:

#100zmianDlaFirm - prezentacja (PDF 868 KB)

Elektronizacja akt pracowniczych (PDF 181 KB)

Kontrole przedsiębiorców i interpretacje  (PDF 134 KB)

Pakiet ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej (PDF 224 KB)

Pakiet wierzycielski (PDF 210 KB)

Postępowania administracyjne (PDF 271 KB)

Prosta Spółka Akcyjna (PDF 235 KB)

Reforma Głównego Urzędu Miar (PDF 138 KB)

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej wpisanej do CEIDG (PDF 127 KB)

Zmniejszenie obciążeń BHP w sektorze budowlanym (PDF 209 KB)

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

  27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

  Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

  Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

  "Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

  Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

  Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

  Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

  Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

  Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

  ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

  Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

  Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

  Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

  2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

  Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

  Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

  Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

  Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

  Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

  Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

  Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

  Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

  Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

  e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

  W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy liczne zmiany w prawie pracy wejdą w życie? Najważniejsze zmiany dla pracowników i pracodawców (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?

  Będzie ustawa dla frankowiczów? Ministerstwo Finansów pracuje nad "prawnym uregulowaniem kwestii kredytów w CHF"

  Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF - powiedziała 27 marca 2023 r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg. Ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

  Efektywne stawki PIT, CIT, VAT w Polsce w 2023 roku. Ile wynoszą?

  Po zmianach podatkowych w 2022 roku efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc. – powiedział 28 marca 2023 r. na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

  Pismo urzędowe z Niemiec. Co trzeba zrobić?

  Dostałeś pismo urzędowe z Niemiec na polski adres? Nie wyrzucaj go do kosza! Poważnie potraktuj takie pismo, tak jakby pochodziło z polskiego urzędu. Co trzeba zrobić w takim przypadku?

  Wiceminister rolnictwa: dopłaty do sprzedaży zbóż wyniosą 150-250 zł za tonę

  Jak poinformował 28 marca 2023 r. wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, dopłaty do sprzedaży zbóż będą wynosić od 150 zł do 250 zł za tonę zboża - zależnie od regionu. Z uwagi na aktualną sytuację na rynku zbóż w Polsce (nadmiar zbóż z Ukrainy i spory spadek cen) na dopłaty dla rolników sprzedających zboże zostanie przeznaczonych w sumie 600 mln złotych.

  Podatkowe obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych 2023. Co wynika z najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów?

  Na czym polegają obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych w podatku dochodowym i jak te obowiązki powinny być realizowane? Jak interpretuje przepisy w tym zakresie Minister Finansów?

  Jak rozliczyć PIT od kryptowalut? Poznaj zasady!

  Przepisy podatkowe dotyczące rozliczania kryptowalut w Polsce mamy bardzo przyjazne . Rozliczenie należy przeprowadzić w ramach rocznej deklaracji PIT-38.

  Zmiany w świadectwie pracy 2023 - okazjonalna praca zdalna, urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej. Nowy wzór świadectwa pracy

  W świadectwie pracy trzeba będzie zamieszczać informacje odnośnie wykorzystania przez pracownika dni okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Projekt ten zawiera także nowy wzór świadectwa pracy. Zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw - najprawdopodobniej w pierwszej połowie kwietnia 2023 r.

  Bezpieczny kredyt 2 proc. a zdolność kredytowa

  Bezpieczny kredyt o stałej stopie procentowej (2%) z dopłatą państwa zwiększy o 50 proc. zdolność kredytową kupujących mieszkanie - wynika z wyliczeń ekspertów portalu RynekPierwotny.pl. 

  Amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Sądy po stronie podatników

  Amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Od 1 stycznia 2023 roku w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być wyższe w roku podatkowym niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki. Wskazane ograniczenie przekłada się na bardzo negatywne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstw, w szczególności traktujących nieruchomości jako inwestycje i niedokonujących do nich odpisów amortyzacyjnych na potrzeby rachunkowe.