Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Karolina Dołęgowska
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy / Fot. Fotolia
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy / Fot. Fotolia
Fotolia
Generalną zasadą dotyczącą urlopów wypoczynkowych jest obowiązek wykorzystywania ich w naturze. Oznacza to, że pracownik powinien mieć szansę do rzeczywistego wypoczynku i nieświadczenia pracy. Prawo do urlopu obwarowane jest w Kodeksie pracy szeregiem przepisów gwarancyjnych, które mają sprawić, że pracownik wykorzysta urlop zgodnie z założeniem – na odpoczynek. Wyjątkiem od reguły wykorzystywania urlopu w naturze jest instytucja ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Jako wyjątek, powinna więc być stosowana jedynie w konkretnych przypadkach, wskazanych w Kodeksie pracy.

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy (dalej k.p.) ekwiwalent może zostać wypłacony za urlop niewykorzystany z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Prawo do ekwiwalentu powstaje nie tylko w razie definitywnego zakończenia stosunku pracy. Świadczenie to należy się po rozwiązaniu lub zakończeniu każdej umowy terminowej, na podstawie której pracownik świadczył pracę. Wyjątkowo pracodawca nie musi wypłacić ekwiwalentu, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę, zawiera z pracownikiem kolejną umowę, a strony postanawiają o możliwości wykorzystania urlopu powstałego podczas poprzedniego stosunku pracy w czasie nowego zatrudnienia (art. 171 § 3 k.p.). W takiej sytuacji strony powinny zawrzeć dodatkowo porozumienie, w którym zdecydują o późniejszym wykorzystywaniu urlopu.

Żądanie wypłaty ekwiwalentu przez pracownika nie może być traktowane jako nadużycie prawa, jeżeli nie miał on możliwości skorzystania z urlopu udzielonego mu przez pracodawcę w terminie określonym w Kodeksie pracy. Dla oceny prawa pracownika do ekwiwa­lentu nie jest zatem istotne skierowanie pracownika na urlop przez pracodawcę, ale faktyczne jego wykorzystanie (Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 7 maja 2008 r., sygn. II PK 313/07, OSNP nr 17–18/2009, poz. 229). Jednakże, jeżeli pracownik pomimo decyzji pracodawcy, będzie uporczywie odmawiał przejścia na urlop, licząc na to, że otrzyma ekwiwalent, zarzut nadużycia prawa może zostać uwzględniony.

Liczba dni pracujących i wolnych w 2015 r.

Wypłata ekwiwalentu w innych wypadkach niż wskazane powyżej nie jest dopuszczalna. Dotyczy to zwłaszcza niemożliwości zawarcia przez pracodawcę i pracownika porozumienia o wypłacie ekwiwalentu w trakcie trwania stosunku pracy. Umowa taka nie może zwalniać pracodawcy z obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego w naturze w zamian za comiesięczną wypłatę ekwiwalentu „z góry”, jako dodatku do wynagrodzenia (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2009 r., sygn. I PK 58/09, OSP nr 5/2010, poz. 52).

Jako niedopuszczalne oceniane są też umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, które dotyczą wypłaty ekwiwalentu w sytuacji, gdy pracownikowi „nawarstwiają się” zaległe urlopy z poprzednich lat. Pracodawca, który nie może pozwolić sobie na zwolnienie pracownika od pracy na dłuższy czas, ustala z nim, że pomimo trwania umowy o pracę wypłaci ekwiwalent za najbardziej zaległy urlop, a urlop tegoroczny zostanie wykorzystany w naturze. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 171 § 1  k.p. taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i dopiero w momencie rozwiązania umowy o pracę, pracownik powinien otrzymać ekwiwalent zarówno za niewykorzystany tegoroczny urlop oraz za urlopy zaległe.

Można jednak znaleźć opinie odmienne, które dopuszczają zawarcie umowy, w której strony postanowią, że w zamian za wypłatę ekwiwalentu, pracownikowi umorzą się zaległe niewykorzystane dni urlopu. Oczywiście taka umowa nie może dotyczyć urlopu tegorocznego, gdyż mogłaby zostać potraktowana jako złamanie zasady udzielania urlopu w naturze. Wobec tego, jeżeli np. pracownik ma zaległy urlop za rok 2013 i 2014 oraz jeszcze niewykorzystany urlop za rok 2015, mógłby w tym roku odebrać w naturze urlop za rok 2015 oraz za rok 2014 (zgodnie z dyspozycją art. 168 k.p, który stwierdza, że urlopu niewykorzystanego należy udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego). Natomiast w odniesieniu do zaległego urlopu z 2013 pracodawca mógłby zawrzeć z pracownikiem umowę o wypłacie ekwiwalentu. Rozwiązanie takie nie jest wprost uregulowane w przepisach, jednakże dopuszcza je Sąd Najwyższy. W uchwale z 8 lipca 1999 r., (sygn. III ZP 10/99,OSNP nr 6/2000 poz. 233), wskazano, że ekwiwalent może zostać wypłacony za niewykorzystany urlop z innych przyczyn niż wymienione w art. 171 par. 1 k.p. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 171 par. 1 k.p. pełni funkcję gwarancyjną i zapewnia wypłacenie ekwiwalentu w sytuacjach w nim wskazanych. W żaden sposób nie ogranicza jednak możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w innych sytuacjach – zgodnie z wolą stron stosunku pracy. Skorzystanie z takiego rozwiązania nie może jednak naruszać prawa pracownika do wykorzystywania urlopu w naturze i może być stosowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Ponadto należy podkreślić, że wola zawarcia takiej umowy powinna pochodzić od pracownika. W przeciwnym wypadku pracodawca w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy mógłby narazić się na zarzut, że dopuszcza się naruszenia praw pracownika poprzez nieudzielanie mu urlopu w naturze (art. 282 k.p.), a tym samym otrzymać karę grzywny. Wniosek od pracownika o wypłatę ekwiwalentu za zaległy urlop i zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawca umowa, będą stanowiły podstawę do odparcia ewentualnych zarzutów Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca będzie mógł powołać się na swobodę kształtowania stosunku pracy, a przede wszystkim wskazać na racjonalność takiego rozwiązania, które może być bardzo korzystne dla pracownika. Wypłata ekwiwalentu za zaległy urlop jeszcze w czasie trwania umowy o pracę, może uchronić pracownika przed przedawnieniem się roszczenia o to świadczenie. W Kodeksie pracy przyjęto zasadę, że roszczenia pracownicze przedawniają się po upływie 3 lat od daty ich wymagalności. Po tym czasie od nabycia prawa do urlopu, pracownik nie może domagać się, ani udzielenia mu zaległego urlopu w  naturze, ani wypłaty za niego ekwiwalentu. Umowa o wypłatę ekwiwalentu byłaby więc rozwiązaniem kompromisowym. Należy jednak podkreślić, że to powyższe rozwiązanie opiera się o orzecznictwo Sądu Najwyższego, które nie jest w Polsce uznawane za powszechne źródło prawa.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne – PDF


Kiedy wypłata ekwiwalentu?

Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu  w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Wypłata ekwiwalentu powinna nastąpić ostatniego dnia zatrudnienia. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez pracodawcę, pracownikowi przysługują odsetki za zwłokę.

Jeżeli wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło z powodu śmierci pracownika, ekwiwalent przysługuje w równych częściach jego małżonkowi i innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Prawo do renty rodzinnej mają:

- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

- przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

- małżonek (wdowa i wdowiec),

- rodzice (w tym także ojczym, macocha lub osoby, które dziecko adoptowały).

Pod pewnymi warunkami, ekwiwalent po zmarłym pracowniku może otrzymać były małżonek pracownika. Jeżeli była żona miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony, ustalone wyrokiem lub ugodą sądową a dodatkowo spełnia warunki do otrzymania renty rodzinnej może domagać się wypłaty ekwiwalentu od pracodawcy zmarłego.

Urlop wypoczynkowy – wymiar, wykorzystanie, przedawnienie

Wysokość ekwiwalentu

Kwotę ekwiwalentu wylicza się na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Obliczając wysokość świadczenia bierze się pod uwagę:

- stałe miesięczne składniki wynagrodzenia – w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu;

- składniki wynagrodzenia o zmiennej wysokości przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu – w średniej wysokości z tego okresu;

- składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu - w średniej wysokości z tego okresu.

Suma tych składników stanowi tzw. podstawę wymiaru ekwiwalentu. Należy pamiętać, że nawet jeżeli ekwiwalent oblicza się za zaległe niewykorzystane urlopy (np. sprzed 2 lat) to i tak przyjmuje się wysokość wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1976 roku, I PRN 1/76), a nie wysokość wynagrodzenia w latach, w których pracownik nabył prawo do urlopu.


Kolejnym krokiem jest podzielenie podstawy wymiaru ekwiwalentu przez współczynnik ekwiwalentu. Współczynnik ten jest ustalany odrębnie na każdy rok kalendarzowy. W roku 2015 współczynnik dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 21, a dla pracowników zatrudnionych na część etatu proporcjonalnie mniej.

Polecamy: Komplet żółtych książek – Prawo Pracy i ZUS 2015

Kwota otrzymana w ten sposób to wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Aby obliczyć ekwiwalent należny za jedną godzinę niewykorzystanego urlopu należy podzielić kwotę przysługującą za dzień urlopu przez liczbę godzin odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika. Tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu następnie trzeba pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu. Wynik tego mnożenia to wysokość należnego pracownikowi ekwiwalentu.

autor: Karolina Dołęgowska


PODSTAWA PRAWNA:

- art. 168, 171, 282 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502);

- art. 67, 70 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.);

- § 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353.

ORZECZNICTWO:

- Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 7 maja 2008 r., sygn. II PK 313/07, OSNP nr 17–18/2009, poz. 229;

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2009 r., sygn. I PK 58/09, OSP nr 5/2010, poz. 52;

- Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 1999 r., sygn. akt III ZP 10/99,OSNP  nr 6/2000, poz. 233.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022
  Zapraszamy na szkolenie "Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022", które odbędzie się 14 czerwca 2022 roku.
  Piotr Duda: Zrobimy wszystko, aby wyrzucić rosyjskie związki zawodowe ze światowej federacji
  Zrobimy wszystko, aby ze Światowej Federacji Związków Zawodowych wyrzucić Federację Niezależnych Związków Zawodowych Rosji. Jeżeli tak się nie stanie, To zastanowimy się nad opuszczeniem międzynarodowych struktur przez „Solidarność” – Piotr Duda.
  Webinarium „Kto powinien zmienić formę opodatkowania w ramach Polskiego Ładu 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców i biur rachunkowych” + certyfikat gwarantowany
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Kto powinien zmienić formę opodatkowania w ramach Polskiego Ładu 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców i biur rachunkowych” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 2 czerwca 2022 roku. Polecamy!
  Jak stosować reguły podwójnego zapisu?
  Czy dokonując korekty na kontach syntetycznych czerwono czarnym zapisem po stronie WN np. - 501 na konto +505 powinno się również zaksięgować po stronie Ma na koncie technicznym pozostałe rozrachunki? Czy przy tej korekcie powinno się zachować zasadę podwójnego zapisu? Do tej pory nie było konta technicznego. Księgowano korekty czerwono czarnym zapisem. Wskazano błąd z uwagi na niezachowanie zasady podwójnego zapisu. Czy korekta zapisów na kontach syntetycznych jest operacją gospodarczą?
  Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT wydłużającą pierwszą tarczę antyinflacyjną
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o VAT, w której zawarto przedłużenie tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej do 31 lipca br. - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Chodzi m.in o zwolnienie sprzedaży paliw z podatku handlowego
  Ile zapłacą banki za wakacje kredytowe kredytobiorców? ZBP chce ograniczenia kręgu uprawnionych do wakacji kredytowych
  Jeśli z wakacji kredytowych skorzystałoby 80 proc. uprawnionych kredytobiorców spłacających kredyty złotowe na nieruchomości niekomercyjne łączny koszt dla sektora bankowego wyniósłby 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023 - ocenia Związek Banków Polskich. Jednocześnie bankowcy proponują, by wakacje kredytowe były ograniczone do osób, które faktycznie tego potrzebują i chcą wprowadzenia kryterium powierzchni nieruchomości. Według ZBP kluczowe jest również wyłączenie z zakresu zastosowania umów kredytu o stałej stopie oprocentowania.
  PIT po 1 lipca 2022 r. - wyższe zaliczki na podatek od pracowników i zleceniobiorców, niższe wynagrodzenia netto
  Od początku lipca 2022 r. istotna część (większość?) pracowników i zleceniobiorców otrzyma mniejsze wynagrodzenia netto niż w czerwcu i poprzednich miesiącach tego roku, mimo formalnej obniżki stawki w pierwszym przedziale skali z 17% na 12% - pisze prof. Witold Modzelewski.
  Ryczałt od najmu w działalności gospodarczej - przychód z refakturowanych kosztów mediów
  Opłaty za media w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 26 maja 2022 r.
  Badanie: prawie co trzecia firma jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej
  30 proc. firm jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej. Najczęściej zainteresowanie deklarują firmy budowlane i przemysłowe – wynika z najnowszego badania firmy faktoringowej NFG „Finansowanie zakupów firmowych”
  Naruszanie uniinych sankcji (środków zabezpieczających) będzie przestępstwem zagrożonym m.in. konfiskatą mienia
  25 maja 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, zgodnie z którymi naruszanie unijnych środków ograniczających (sankcji) zostanie dopisane do wykazu przestępstw unijnych. Komisja proponuje również nowe, zaostrzone przepisy dotyczące odzyskiwania i konfiskaty mienia, co również pomoże we wdrażaniu unijnych środków ograniczających. W obliczu trwającej agresji Rosji na Ukrainę niezwykle istotne jest, aby unijne środki ograniczające były w pełni wdrażane. Ich naruszanie nie może się nikomu opłacać. Celem tych wniosków legislacyjnych jest zapewnienie w przyszłości skutecznej konfiskaty aktywów osób fizycznych i podmiotów, które naruszają środki ograniczające.
  Polski Ład - 10 istotnych zmian
  Polski Ład to pakiet zmian legislacyjnych, które w założeniu mają pomóc odbudować gospodarkę, która uległa nadwyrężeniu z powodu pandemii Covid-19. Pojawiają się jednak opinie krytyczne – zbyt wiele zmian jednocześnie, błędy legislacyjne, nieprecyzyjne przepisy. Niektóre rozwiązania, z pozoru dobre dla wszystkich, mają również negatywne następstwa. Przykładowo, podwyższenie kwoty wolnej od podatku może powodować komplikacje po stronie organizacji pozarządowych, które traktowały tzw. 1% podatku jako stałe źródło dochodu.
  Nowe detaliczne obligacje skarbowe – czy uchronią przed inflacją?
  Obligacje detaliczne, które będziemy mogli kupić w czerwcu 2022 roku zostały poddane liftingowi. Rząd kusi nas wyższym oprocentowaniem w pierwszym roku oszczędzania, a do oferty dołączają też papiery oprocentowane tym lepiej im wyższe będą w Polsce stopy procentowe.
  Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym - jak wypełnić i złożyć
  Ministerstwo Finansów poinformowało 26 maja 2022 r. o udostępnieniu w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. Wniosek ten może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. W imieniu podatnika wniosek może złożyć pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).
  Podatki 2022. Problemy z Polskim Ładem a odpowiedzialność członków zarządu spółek
  Z uwagi na problemy związane z wejściem w życie Polskiego Ładu, w tym planowanych zmian podatkowych od lipca ze skutkiem wstecz od stycznia 2022 r., wśród wielu przedsiębiorców coraz częściej pojawia się pytanie: kto poniesie za to odpowiedzialność. Jak odpowiadają członkowie zarządów spółek za podatki?
  Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. za 2021 rok (sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie do KRS) - terminy w 2022 roku
  Terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wydłużone o 3 miesiące. Do kiedy trzeba sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. oraz złożyć to sprawozdanie do KRS w 2022 roku?
  KRD: branża leasingowa rośnie, ale przybywa też jej dłużników
  2021 r. był najlepszy w historii leasingu w Polsce i rdr przyniósł ok. 5-proc. wzrost wartości portfela branży, ale jednocześnie zaległości klientów przekroczyły 988 mln zł - informuje Krajowy Rejestr Długów. Dodano, że w leasing najczęściej brano auta osobowe, a rzadziej maszyny, pojazdy ciężarowe.
  Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło?
  Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje (składkami ZUS) umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin tego ozusowania – informuje 26 maja 2022 r. "Dziennik Gazeta Prawna”. Ma to być jeden z tzw. kamieni milowych, czyli polskich zobowiązań wobec UE, od których zależy akceptacja Komisji Europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy w Polsce i uruchomienie pieniędzy unijnych na ten cel.
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.