| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Jak odwołać się do sądu w sporze z fiskusem

Jak odwołać się do sądu w sporze z fiskusem

Jeżeli jesteś niezadowolony ze sposobu załatwienia Twojej sprawy przez urząd skarbowy czy izbę skarbową możesz poskarżyć się sądowi administracyjnemu. WSA i NSA dość często uchylają błędne decyzje fiskusa. Mimo zwykle dość długiego oczekiwania na wyrok sądu skarga może być bardzo opłacalna.

3. Rozstrzygnięcie sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

Pomijam tu opis wszystkich instytucji procesowych decydujących o przebiegu rozpatrywania Twojej sprawy przez WSA.

Ze względu na stopień zawiłości oraz skomplikowania procedury wymagającej szerokiej znajomości prawa, w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – doradcy podatkowego, radcy prawnego lub adwokata.

Jednak brak takiego pełnomocnika nie pogarsza istotnie Twojej pozycji, gdyż obliguje sąd do udzielenia Ci pomocy (poniżej, w rozdziale: "Twoje uprawnienia w postępowaniu przed NSA lub WSA" znajdziesz podstawowe informacje na temat Twojej pozycji przed sądem).

W niniejszym opracowaniu skupię się na efektach rozstrzygnięć WSA.

3.1. Oddalenie albo uwzględnienie skargi

W razie nieuwzględnienia skargi WSA skargę oczywiście oddali.  Sąd uwzględniając Twoją skargę na decyzję lub postanowienie wyda jedno z poniższych rozstrzygnięć:

Rodzaj rozstrzygnięcia WSA

Przypadki

Uchylenie decyzji lub postanowienia w całości albo w części

  • naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (np. niewłaściwa interpretacja przepisu lub zastosowanie niewłaściwego przepisu do danego stanu faktycznego),
  • naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (np. dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe),
  • naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Stwierdzenie nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny nieważności wymienione przez Ordynację podatkową

 

Np. decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie.

 

Stwierdzi wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa

 

 

Jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.

 


Sąd może uwzględnić także skargę dotyczącą wadliwej interpretacji wydanej przez Ministra Finansów. Może również uznać w wyroku uprawnienie lub obowiązek wynikające z przepisów prawa.

Jeżeli zwróciłeś się do WSA w sprawie bezczynności organu podatkowego, sąd uwzględniając skargę, zobowiąże organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Rozpatrując skargę na bezczynność WSA jednak nie będzie zajmował się elementami merytorycznymi danego postępowania – innymi słowy nie będzie przesądzać, jakie ma być rozstrzygnięcie organu podatkowego w zakresie merytorycznym.

W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy możesz wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Sąd w tym przypadku może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego.

W razie uwzględnienia skargi sąd w wyroku określa, czy i w jakim zakresie zaskarżony akt lub czynność nie mogą być wykonane. Wynika to z tego, że wyrok jeszcze nie jest prawomocny, ale już znane jest stanowisko sądu w zakresie objętym skargą. Rozstrzygnięcie to traci moc z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Pamiętaj też, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

3.2. Uzasadnienie wyroku

Sąd sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Jeśli jednak Twoja skarga została oddalona, to w terminie w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku możesz wystąpić z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wyroku.

W takim przypadku zyskujesz dodatkowy czas na przygotowanie się do wniesienia skargi kasacyjnej (np. znalezienie prawnika uprawnionego do wnoszenia skarg kasacyjnych). Termin na jej wniesienie biegnie bowiem dopiero od momentu doręczenia Ci wyroku WSA wraz z uzasadnieniem.

Na sporządzenie uzasadnienia wyroku sąd ma 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Powinno ono zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie.

Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ podatkowy, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania co do dalszego postępowania. Pamiętaj, że sąd może również odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. W takim przypadku odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Zasadą jest że odpis wyroku z uzasadnieniem sporządzonym z urzędu doręcza się każdej stronie. Jeżeli jednak uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na Twój wniosek, odpis wyroku z uzasadnieniem zostanie doręczone tylko Tobie - jako tej stronie postępowania, która złożyła wniosek.

3.3. Wniosek o uzupełnienie wyroku

Możesz również zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku. Powinieneś to zrobić jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Na złożenie tego wniosku masz 14 dni od daty doręczenia wyroku z urzędu (a gdy wyroku nie doręcza się - od dnia ogłoszenia).

Pamiętaj, że wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów. Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym. Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

Z wymienionych powyżej rozstrzygnięć WSA kończących postępowanie warto wspomnieć jeszcze o postanowieniu o umorzeniu postępowania. Zostanie ono wydane gdy np. skutecznie cofnąłeś skargę. 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK