Kategorie

Firma bez rejestracji w CEIDG i składek ZUS

Accace Polska
Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.
Firma bez rejestracji w CEIDG i składek ZUS
Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje Konstytucja Biznesu, będąca pakietem ustaw umożliwiających m.in. prowadzenie firmy bez konieczności rejestracji (tzw. działalność nierejestrowana). Celem wprowadzonych zmian jest wsparcie w rozwijaniu własnego biznesu. Jedną z ustaw tego pakietu jest Prawo przedsiębiorców, które przewiduje możliwość prowadzenia firmy bez rejestracji w CEIDG.

Zapewne w wielu przypadkach zdarzało się, że osoby które miały w głowie pewien pomysł na własną firmę, przerażone były formalną procedurą związaną z obowiązkiem rejestracji, zgłoszeniem do ZUS czy też współpracą z biurem rachunkowym, obciążeniami finansowymi przy jednoczesnym braku pewności, że ich pomysł może się sprawdzić. Finalnie takie osoby nie podejmowały żadnych działań.

Reklama

Konstytucja Biznesu, będąca pakietem ustaw wychodzi naprzeciw takim osobom, wprowadzając instytucję działalności bez rejestracji. Dla wielu osób proces ten wydawał się zbyt skomplikowany, a tym samym zniechęcał ich do podjęcia prób rozwoju własnej działalności gospodarczej. Obecnie dzięki uchwalonemu rozwiązaniu istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez formalnej rejestracji firmy, nie ma także obowiązku posiadania numerów NIP, REGON i konta bankowego.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej zwanej też działalnością nierejestrową, działalnością nieewidencjonowaną czy tzw. firmą na próbę jest możliwe od 30 kwietnia 2018 roku, tj. od momentu wejścia w życie Konstytucji Biznesu. Jakie są warunki prowadzenia takiej działalności przedstawiamy Państwu poniżej:

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Działalność nierejestrowana – warunki niezbędne do spełnienia

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), która jest częścią Konstytucji Biznesu, już w swojej preambule wskazuje, że ustawodawca posłużył się nowymi instrumentami prawnymi, realizując takie cele jak wolność działalności gospodarczej czy rozwój gospodarki.

Zgodnie z art. 5 powyższej ustawy, prowadzenie działalności, która nie wymaga rejestracji w CEIDG, możliwe jest jedynie po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

 • jest wykonywana przez osobę fizyczną (brak możliwości prowadzenie działalności nieewidencjonowanej w ramach spółki cywilnej);
 • przychód z tytułu prowadzenia tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli nie wyższy niż 1050 PLN;
 • jest to działalność niereglamentowana, czyli taka która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń itp.;
 • brak wykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy (jednak zgodnie z przepisem przejściowym tj. z art. 165 ustawy wprowadzającej, możliwość ta dostępna jest dla szerszego grona osób, czyli takich, które jedynie w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2018 roku) nie prowadziły firmy).

Brak obowiązku opłacania składek ZUS

Podkreślić należy, że prowadzenie działalności nierejestrowej nie powoduje samoistnie powstania obowiązku opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że istnieje możliwość rozpoczęcia prowadzenia działalności, która spełnia warunki określone w przepisach prawa, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń i opłacania jakichkolwiek składek. Pamiętać jednak należy, że z tytułu wykonywanej działalności nie będzie przysługiwało ubezpieczenie społeczne ani chorobowe.

Działalność nierejestrowana, a kwestia zatrudnienia

Może to być jednak dobre rozwiązanie dla osób pracujących na etacie lub świadczących usługi w oparciu o zawartą umowę zlecenie, co nie stanowi przeszkody zarówno w założeniu działalności gospodarczej, jak i do prowadzenia działalności nierejestrowanej. W takiej sytuacji umowa o pracę lub umowa zlecenie, będzie podstawą do objęcia danej osoby wszystkimi ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym, oczywiście pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów. Tym samym pojawia się możliwość świadczenia pracy na podstawie zawartej umowy, a jednocześnie weryfikacja własnego pomysłu na biznes bez dodatkowych formalności. Oczywiście do momentu, aż przychód z tego tytułu nie przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przekroczenie limitu osiągniętego przychodu

Ustawa Prawo Przedsiębiorców wyraźnie wskazuje w art. 5 ust. 3 i 4, że po przekroczeniu powyżej wskazanego limitu osiągniętego przychodu w danym miesiącu, czyli wspomniane 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, automatycznie powstaje obowiązek zarejestrowania prowadzonej działalności nierejestrowanej, jako działalności gospodarczej w CEIDG. Obowiązek ten należy spełnić w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodu przekraczającego limit. Jednocześnie należy dokonać zgłoszenia do ZUS, gdyż stajemy się przedsiębiorcą.

Podatek dochodowy

Reklama

Brak obowiązku rejestracji firmy w CEIDG nie stanowi jednocześnie braku obowiązku zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego przychodu. Prowadzenie działalności nierejestrowanej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, czyli w tzw. skali podatkowej. Przychód z działalności nierejestrowanej rozliczamy jako przychód z innych źródeł, a stawka podatku dochodowego wynosi 18% lub 32% po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego. Uzyskiwanie przychodów z innych źródeł nie wiąże się z koniecznością opłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Oznacza to, że rozliczenie z uzyskanego dochodu z działalności nierejestrowanej nastąpi w deklaracji składanej w roku kolejnym, jako podatek do zapłacenia (czyli rozliczenie za rok 2018 nastąpi w deklaracji składanej w roku 2019).

Za uzyskany przychód uznawane są wszelkie należności otrzymane ze sprzedaży oferowanych towarów lub usług. Do przychodu należy zaliczyć również kwoty należne, nawet jeżeli fizycznie nie zostały one otrzymane od klienta. Do przychodu natomiast nie zalicza się wartości towarów, które zostały zwrócone, a także udzielonych bonifikat i skont (obniżek za uregulowanie płatności przed terminem).


Podatek VAT – zwolnienia

W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), kwestie związane z prowadzeniem sprzedaży poprzez działalność nierejestrowaną będą definiowane w taki sam sposób, jak w przypadku tradycyjnej działalności gospodarczej. Ustawa o VAT wyraźnie wskazuje w art. 113 ust. 1, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż działalność nierejestrowana podlega zwolnieniu z podatku VAT, gdyż ma ona z góry ustalony limit przychodów, który w żadnej mierze nie zbliża się do progu zwolnienia z ustawy VAT.

Należy jednak wskazać, że zwolnienie z art. 113 ustawy VAT nie dotyczy:

1) sprzedaży:

 • metali szlachetnych, wyrobów jubilerskich lub innych towarów wymienionych w załączniku nr 12 ustawy o VAT;
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych;
 • w niektórych przypadkach budynków, budowli lub ich części;
 • terenów budowlanych;
 • nowych środków transportu;

2) świadczenia usług prawniczych, w zakresie doradztwa, usług jubilerskich;

3) działalności w przypadku braku siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Oznacza to, że w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej i spełnieniu którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek dojdzie do sytuacji, w której prowadzący działalność nierejestrowaną stanie się czynnym podatnikiem VAT. Tym samym będzie czynnym podatnikiem VAT, który nie będzie zarejestrowany, co oznacza, że nie będzie posiadał prawa do realizacji licznych obowiązków nakładanych ustawą VAT np. wystawianie faktur, składanie prawnie skutecznych deklaracji, lub do korzystania z uprawnień jak odliczenie podatku naliczonego. W powyższej sytuacji należy dokonać dobrowolnej rejestracji do podatku VAT.

Prowadzenie ewidencji sprzedaży i kasy fiskalne

Prowadząc działalność nierejestrowaną powstaje również konieczność prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży za dany dzień. Ewidencja będzie pomocna w prowadzeniu rejestru sprzedaży i ustaleniu, w jakiej wielkości uzyskano już przychód, a jaka wielkość przychodu pozostała do uzyskania, aby nie przekroczyć limitu pozwalającego na prowadzenie takiej działalności. Niezbędnym będzie również wystawianie rachunków zarówno w celu prowadzenia ewidencji, jak i dla klientów jako dowód zapłaty. Rachunki powinny zawierać numer, datę wystawienia, nazwę sprzedawcy i nabywcy, nazwę usługi oraz kwotę do zapłaty. W przypadku rejestracji do VAT będą to faktury.

W przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej, nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Podobnie jak w przypadku zwolnienia z VAT, warunkiem obowiązkowego posiadania kasy fiskalnej jest osiąganie 20.000 PLN rocznego obrotu, który już wiemy, że nie zostanie osiągnięty. Również w tej sytuacji pojawiają się wyjątki, które obligatoryjnie zobowiązują do posiadania kasy fiskalnej, bez względu na osiągane obroty. Wiąże się to ze sprzedażą takich towarów i usług, które muszą być zewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej. Towary i usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 20 grudnia 2017 r.

Odpowiedzialność cywilna

Na zakończenie niezbędnym jest zaznaczenie, iż prowadzenie działalności nierejestrowanej nie spełnia definicji przedsiębiorcy wskazanej w ustawie Prawo Przedsiębiorców, a tym samym nie powstaje szereg formalności związanych z rejestracją, to jednak w świetle Kodeksu cywilnego prowadząc działalność nierejestrowaną dochodzi do spełnienia wszystkich przesłanek, aby uznać daną osobę za przedsiębiorcę na tle prawa cywilnego.

Oznacza to, że powstaje odpowiedzialność cywilna i danej osobie przysługiwać będą wszelkie prawa, ale również obowiązki przewidziane w Kodeksie cywilnym oraz pozostałych aktach odnoszących się do relacji konsumenckich np. w kwestiach dotyczących odpowiedzialności przed klientami, zwrotu towaru, reklamacji itp. Jak w przypadku każdej firmy, powstaje obowiązek respektowania praw konsumenckich.

Mateusz Śmiałek
Tax Consultant

Tel: +48 223 132 950
E-mail: poland@accace.com

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.