Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak założyć spółkę z o.o.? Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.
Jak założyć spółkę z o.o.? Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę /fot.Shutterstock
Jak założyć spółkę z o.o.? Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę /fot.Shutterstock
fot.Shutterstock
Obecnie w Polsce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim ze względu na jej największą zaletę, która wynika już z samej nazwy - ograniczona odpowiedzialności wspólników za długi spółki. Co ciekawe, mimo że ta forma prowadzenia działalności nazywana jest spółką, to można ją prowadzić także samemu - bez jakichkolwiek wspólników.

Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom, którzy podejmują działalność na dużą skalę, indywidualne prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w formie, która pozwala na ograniczenie ryzyka gospodarczego, a często także na płacenie niższych podatków. Jednoosobowa spółka z o.o. może być zatem alternatywą dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Aby ograniczyć bariery administracyjne dla przedsiębiorców, parę lat temu powstała możliwość przekształcenia działalności gospodarczej w jedną ze spółek kapitałowych. Ograniczenie barier nie oznacza jednak, iż nie ma żadnych wymogów formalnych, które przedsiębiorca chcący dokonać takiego przekształcenia musi spełnić. Wbrew pozorom lista jest długa. W celu usprawnienia przebiegu całego procesu, poniżej przedstawiono i omówiono kroki, które należy podjąć, aby skutecznie doszło do  przekształcenia.

Sporządzenie bilansu i sprawozdania finansowego

W pierwszej kolejności należy zlecić pracownikowi księgowości sporządzenie bilansu (wycenę składników majątku przedsiębiorcy), a także sporządzenie sprawozdania finansowego- oba dokumenty sporządzane są na konkretny dzień i będą stanowić załącznik do planu przekształcenia. Z kolei plan przekształcenia musi być dokonany w formie notarialnej wraz z informacją o wartości bilansowej przedsiębiorcy przekształcanego. Do planu załączyć także należy projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy i projekt aktu założycielskiego.

Opinia rewidenta

Następnie należy złożyć wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do właściwego sądu rejestrowego. Rewident będzie badał plan przekształcenia, wydając finalnie opinię (maksymalny czas sporządzenia takiej opinii wynosi 2 miesiące). Za sporządzenie  takiej opinii należy oczywiście uiścić opłatę, co ważne, można jeszcze przed złożeniem wniosku do sądu, uzgodnić z rewidentem wysokość jego wynagrodzenia.

Oświadczenie o przekształceniu oraz akt założycielski spółki

Po otrzymaniu opinii od biegłego rewidenta, u notariusza należy sporządzić oświadczenie o przekształceniu, a także akt założycielski - umowę spółki. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej: typ spółki, wysokość kapitału zakładowego (min. 5 tys. zł), zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy jako wspólnikowi spółki (jeśli takie przyznanie jest przewidziane), a także nazwiska i imiona członków zarządu przekształconej spółki. Z kolei umowa spółki powinna określać: firmę (nazwę) i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez wspólników, czas trwania spółki, jeśli jest określony. Nie można zapomnieć, że informacje z oświadczenia i umowy powinny być zgodne z treścią załączników dołączonych do planu przekształcenia badanego przez biegłego rewidenta.

Opłata podatku

Przy rejestracji spółki należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, wynosi on 0.5 % od wartości kapitału zakładowego spółki, pomniejszanego o opłatę sądowa i opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli spółka zakładana jest w sposób tradycyjny - u notariusza - wtedy to on pobiera i odprowadza podatek do urzędu skarbowego. W przypadku zakładania spółki w trybie S24, należy samodzielnie obliczyć i opłacić podatek - płatnikiem jest nowo powstała spółka z o.o.

Powołanie zarządu

Po dokonaniu powyższych czynności, należy obligatoryjnie powołać  uchwałą zarząd. Nieobowiązkowo powołuje się radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Kwestia zatrudnianych pracowników

Jeśli przed przekształceniem, przedsiębiorca zatrudniał pracowników, nie musi powiadamiać ich o przekształceniu, gdyż przyjmuje się, że przekształcenie formy prawnej nie powoduje zmiany pracodawcy. Ze względów formalnych zalecane jest naniesienie zmian w części obowiązujących umów o pracę określających pracodawcę jeśli zmienia się nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi swoją działalność. Pracowników obowiązkowo należy jednak powiadomić o terminie przekształcenia działalności w spółkę.

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru

Jednym z ostatnich kroków jest złożenie wniosku o wpis przekształcenia do rejestru wraz z wnioskiem o ogłoszenie przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Taki wniosek złożyć trzeba najpóźniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z o.o.

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką z chwilą wpisu do rejestru. Podczas rejestracji w KRS zgłasza się spółkę jako płatnika składek. W celu pełnej rejestracji należy przekazać tzw. dane uzupełniające, których wymaga GUS i ZUS. Dane te składa się na odpowiednich formularzach. Nie można także zapomnieć o złożeniu wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w ciągu 7 dni od wpisu spółki z o.o. do KRS.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów

Zamknięcie księgi rachunkowej

Do końcowych formalności przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. należy także zamknięcie księgi rachunkowej- należy tego dokonać nie później niż 3 miesiące od dnia przekształcenia. Zamknięcie to polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Oprócz tego, należy też sporządzić wykaz składników majątku (taka konieczność istnieje w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów lub w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej).  Wykaz taki powinien obejmować wszystkie rzeczy i wartości niematerialne rozliczone w ramach działalności. Co ważne, nie ma konieczności przekazywania tego dokumentu do urzędu skarbowego. Należy go jednak przechowywać w razie przyszłej kontroli.

Już po przekształceniu w spółkę, spółka z o.o. musi otworzyć księgi rachunkowe na dzień jej przekształcenia, czyli na dzień wpisu spółki do KRS (jest na to 15 dni od wpisu).


Co dzieje się po przekształceniu? Sukcesja praw i obowiązków

Jak wspomniano wcześniej, działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekształca się najczęściej, gdy działalność wpisana do CEIDG znacznie się rozrosła. Jest to praktyczne rozwiązanie. Co ważne, po takim przekształceniu wszystkie prawa i obowiązki przysługujące osobie fizycznej wpisanej do CEIDG przysługują nadal, ma zatem miejsce sukcesja praw i obowiązków. Na nową spółkę przechodzą więc np. umowy o współpracę, czy umowy serwisowe. Spółka nie traci też koncesji i zwolnień, które przysługiwały przedsiębiorcy przed jej utworzeniem, chyba że ustawa lub decyzja stanowią inaczej. Jak wspomniano na wstępie niezaprzeczalną zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakt, iż wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. i ponoszą jedynie ograniczoną odpowiedzialność za długi, do wartości wniesionych przez nich wkładów. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż spółka z o.o. jest osobnym bytem, niezależnym od wspólników, posiada osobowość prawną. W przypadku nieskutecznej egzekucji przeciwko spółce, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Można jednak „uwolnić” się od takiej odpowiedzialności, gdy wykaże się, iż we właściwym czasie zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowania układowe lub, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nie nastąpiło z winy wspólnika lub gdy wierzyciel nie poniósł szkody. W przypadku omawianego przekształcenia, sukcesja praw i obowiązków oznacza, że przedsiębiorca nie będzie zwolniony ze zobowiązań, które powstały przed przekształceniem działalności w spółkę. Przedsiębiorca taki odpowiada więc solidarnie ze spółki za długi związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez 3 lata, od dnia przekształcenia.

Sukcesja podatkowa

Przy przekształceniu w spółkę z o.o., oprócz sukcesji praw i obowiązków dochodzi także do tzw. sukcesji podatkowej- zachowanie większości praw podatkowych. Przedsiębiorca traci jednak prawo do opodatkowania dochodu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych- od chwili utworzenia spółki z o.o.- obowiązuje opodatkowanie podatkiem CIT. Po przekształceniu przedsiębiorca nie ma już możliwość odliczenia ulg podatkowych tj. ulga internetowa czy ulga na dzieci- nie ma też możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.  Co ważne, przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość odliczania podatku VAT. Należy pamiętać, że nadal istnieje obowiązek złożenia deklaracji podatkowych i rozliczenia podatku za okresy sprzed przekształcenia.

Po przekształceniu zachowuje się więc pełną ciągłość działalności gospodarczej. Tyczy się to także nazwy firmy, może być taka sama, jedyną zmianą jest konieczność dodania skrótu spółki. Np. jeśli działalność gospodarcza była prowadzona pod firmą „F.H.U. Jan Nowak”, po przekształceniu nazwa będzie wyglądać ”F.H.U. Jan Kowalski sp. z o.o.”. W przypadku całkowitej zmiany, do nazwy należy dodać człon „dawniej…”, np. przy zmianie z „F.H.U. Jan Nowak”, na nazwę „Budmex”, prawidłowa nazwa będzie wyglądać- „Budmex sp. z o.o. dawniej F.H.U. Jan Nowak”. Na zmianę nazwy jest rok czasu od dnia przekształcenia. Ważnym aspektem jest także to, że takie przekształcenie jest neutralne podatkowo, co oznacza, że nie ma konieczności zapłaty podatku od dochodów (przychodów) ze sprzedaży majątku przekazanego do majątku jednoosobowej spółki z o.o. oraz tytułu nabycia udziałów przekształconej spółki. Nie powstaje więc przychód od opodatkowania, majątek, który należał wcześniej do osoby fizycznej wpisanej do CEIDG staje się majątkiem jednoosobowej spółki z o.o. Nie ma zatem konieczności wnoszenia majątku aportem.

Agata Koschel
adwokat

Źródła:

ustawa z dnia 15 września 2000 r.  - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.), ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz., 1150  ze zm.), ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz.1360 ze zm.), ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 300 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. z 2015 r., poz. 724 ze zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2017 r., poz. .1957),  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 408 ze zm.), ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r., poz. 647 ze zm.).

Zobacz także: Moja firma

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.