Kategorie

Wycena akcji przeznaczonych do sprzedaży

Joanna Jesionowska
inforCMS
Spółka z o.o. zakupiła pod koniec drugiego kwartału tego roku na giełdzie akcje. Uiściliśmy w związku z tym kontraktem prowizję. Nabyte akcje zamierzamy sprzedać na początku przyszłego roku, dlatego też zakwalifikowaliśmy je do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Jak powinniśmy zaksięgować wycenę bilansową oraz sprzedaż tych akcji?

Akcja jest dokumentem potwierdzającym udział w kapitale spółki akcyjnej. Jest to papier wartościowy, który określa prawa oraz zobowiązania, jakie przysługują ich właścicielowi w stosunku do jednostki gospodarczej będącej jej emitentem.

Zakupione akcje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 i 26 ustawy o rachunkowości traktuje się jako aktywa finansowe stanowiące składnik inwestycji.

Tak jak Państwo to zrobili, akcje zakupione i przeznaczone do zbycia w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy należy traktować jako inwestycje krótkoterminowe. Ponadto ustawodawca wymaga od Państwa zakwalifikowania zakupionych akcji do jednej z kategorii wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów. Skoro akcje mają być niedługo zbyte (w czasie krótszym niż rok), to należy je przyporządkować do „Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu”.

Wycena wartości

Zakupione przez Państwa akcje należy ująć w księgach rachunkowych w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Cena nabycia obejmuje wszelkie opłaty niezbędne w celu przeprowadzenia transakcji zakupu, na przykład opłaty i prowizje dla pośredników, doradców, podatki i opłaty od obrotu. Nie obejmuje ona natomiast kosztów finansowania, przechowywania, a także wewnętrznych kosztów jednostki poprzedzających nabycie. A zatem dokonując w księdze zapisów dotyczących zakupu akcji, do ceny ich zakupu powinni Państwo dodać wartość pobranej prowizji i dopiero w takiej wysokości ująć je w księgach rachunkowych.

Należy podkreślić, że na wartość zakupionych przez Państwa akcji nie będzie miał wpływu zmieniający się w ciągu roku (w tym wypadku w grudniu) kurs giełdowy.

Należy pamiętać również o tym, że zakupione przez Państwa akcje podlegają obowiązkowej wycenie na dzień bilansowy. Przy tej wycenie należy brać pod uwagę dwie metody wyceny (określone w ww. rozporządzeniu):

a) w wartości godziwej - w przypadku gdy istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo jeżeli wartość godziwa akcji może być ustalona w inny wiarygodny sposób,

b) w cenie nabycia - w przypadku akcji, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku, albo których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób.

W przypadku gdy będą Państwo dokonywać wyceny akcji w wartości godziwej, jej podstawę stanowić będzie cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku.

Istnienie aktywnego rynku

Problemem jednak w tym wypadku jest fakt, że ani przepisy rozporządzenia, ani ustawy o rachunkowości nie określają sytuacji, kiedy rynek danego instrumentu jest aktywny, a kiedy nie. Oznacza to, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie, od jakiego wolumenu obrotu należy rynek dla danej akcji uznać za aktywny. A zatem to Państwo powinniście sami określić (w ramach polityki bilansowej), w jakich sytuacjach uznacie rynek za aktywny. Mogą to być następujące sytuacje:

- gdy wolumen obrotu w przypadku danej akcji jest równy lub większy niż pozycja posiadana przez jednostkę,

- gdy liczba akcji znajdująca się w obrocie w dniu wyceny przekracza z góry określony, przyjęty przez jednostkę limit - procent całej emisji, na przykład 5 proc. wielkości emisji,

- gdy liczba akcji znajdująca się w obrocie w dniu wyceny jest równa lub większa od średniej obrotów obliczonej dla okresu od dnia nabycia do dnia wyceny.

Oprócz określenia aktywnego rynku, konieczne jest jeszcze ustalenie, która transakcja z dnia wyceny zostanie wykorzystana jako cena rynkowa - wartość godziwa. Otóż jednostka gospodarcza na podstawie bazy danych, uzyskanej na przykład z Giełdy Papierów Wartościowych, obejmującej wszystkie transakcje przeprowadzone danego dnia, może przyjąć za wartość godziwą:

- cenę ustaloną w ostatniej transakcji, bez względu na wolumen obrotu,

- cenę ustaloną w transakcji o najwyższym obrocie,

- cenę oszacowaną jako średnią ważoną - wolumen obrotu jako wagi,

- najlepszą ofertę kupna oczekującą po zamknięciu sesji.

W przypadku gdy jednak nie jest możliwe ustalenie ceny rynkowej ze względu na brak aktywnego rynku (wybrany przez jednostkę warunek określający aktywny rynek nie jest spełniony), wspomniane rozporządzenie dopuszcza zastosowanie modeli wyceny (na przykład modelu zdyskontowanych dywidend, czy też modelu zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych) bądź też wykorzystanie dostępnej wyceny rynkowej podobnego instrumentu.

W pierwszym przypadku opracowany model powinien stanowić odzwierciedlenie stanu rzeczywistego - a zatem powinien odzwierciedlać poszukiwaną cenę rynkową (jaka zostałaby ustalona na aktywnym rynku). Z kolei podobny instrument może być wykorzystany tylko w sytuacji, gdy jest notowany na aktywnym rynku - sytuacje takie powinny być z góry określone (tak jak ma to miejsce w przypadku wycenianych akcji) przez jednostkę gospodarczą (w ramach polityki bilansowej).

Przeszacowanie wartości

Skutki przeszacowania wartości akcji zaliczonych do kategorii „Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu” jednostka gospodarcza ujmuje jako przychody lub koszty finansowe w okresie sprawozdawczym, w którym dokonano wyceny.

Jeśli zaś będą Państwo dokonywać wyceny akcji na dzień bilansowy w cenie nabycia, to należy tego dokonać w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na dzień bilansowy należy również uwzględnić poniesione przez jednostkę koszty transakcji (w tym wypadku prowizję). Dodatkowo, w przypadku gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że posiadane przez Państwa akcje nie przyniosą w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, należy dokonać odpisu aktualizacyjnego z tytułu trwałej utraty wartości w ciężar kosztów finansowych.

Należy jednak pamiętać o tym, że skutki wyceny bilansowej nie stanowią ani przychodów, ani kosztów uzyskania przychodów uwzględnianych do ustalenia wyniku podatkowego. Dlatego też w sytuacji, gdy wartość bilansowa aktywów i pasywów różni się od ich wartości podatkowej i różnice te są różnicami przejściowymi, to Państwo jako spółka z o.o., czyli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, mają obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego. Ustawa o rachunkowości w art. 37 ust. 10 zezwala jednak na odstąpienie od ustalania odroczonego podatku dochodowego tym jednostkom, których roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Powyższe zasady najlepiej przybliży przykład liczbowy.

Przykład

Spółka z o.o. 27 czerwca 2007 r. na giełdzie nabyła 1000 szt. akcji po kursie 25 zł/szt. Zakwalifikowała te akcje do krótkoterminowych aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Prowizja za kontakt wyniosła 500 zł. Na dzień bilansowy kurs giełdowy akcji wynosić będzie 30 zł.

Na dzień bilansowy ustalono odroczony podatek dochodowy:

- wartość bilansowa - 30 000 zł,

- wartość podatkowa (25 000 zł + 500 zł) - 25 500 zł,

- różnica przejściowa dodatnia (z uwagi na fakt, iż wartość bilansowa aktywu jest większa od wartości podatkowej) - 4500 zł,

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (4500 zł x 19%) - 855 zł.

Spółka sprzeda akcje 10 stycznia 2008 r. po cenie 28 zł/szt.

Księgowanie:

1. Nabycie akcji (1000 szt. x 25 zł/szt.) = (25 000 zł + prowizja 500 zł): Wn konto „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 25 500 zł/Ma konto „Rachunek bankowy” 25 500 zł.

2. Wycena akcji na dzień bilansowy (1000 szt. x 30 zł/szt.) = (30 000 zł - 25 500 zł): Wn konto „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe” 4500 zł/Ma konto „Przychody finansowe” 4500 zł.

3. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (4500 zł x 19%): Wn konto „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego” 855 zł/Ma konto „Rezerwy” 855 zł, przychód ze sprzedaży akcji (1000 szt. x 28 zł/szt.): Wn konto „Rachunek bankowy” 28 000 zł/Ma konto „Przychody finansowe” 28 000 zł.

4. Koszt sprzedaży akcji: Wn konto „Koszty finansowe” 25 500 zł/Ma konto „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 25 500 zł.

5. Wyksięgowanie odpisu aktualizującego: Wn konto „Koszty finansowe” 4500 zł/Ma konto „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe” 4500 zł.

Joanna Jesionowska

Podstawa prawna:

- art. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn.zm.),

- art. 3 ust. 1 pkt 24 i 26 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674 z późn.zm.).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.