Kategorie

Dalsze problemy podatkowe przy przekształceniach

Małgorzata Rymarz
inforCMS
Jak ustalić rok podatkowy podmiotu przekształconego? Jaki rodzaj ewidencji księgowej prowadzić po przekształceniu?

W myśl art. 93a § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, osoby prawne (spółki kapitałowe) zawiązane w wyniku przekształcenia innych osób prawnych lub spółek nie mających osobowości prawnej, a także osobowe spółki handlowe powstałe wskutek przekształcenia innych spółek nie mających osobowości prawnej lub spółek kapitałowych wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Jak wynika z powyższego, sukcesja nie obejmuje całokształtu sytuacji podatkowej podmiotu przekształcanego, lecz tylko te jej elementy, które zostały wyraźnie wymienione w ustawie, w tym przypadku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub od osób prawnych. Szczególnie wiele odstępstw od zasady następstwa prawnopodatkowego można spotkać w przypadku przekształceń spółek osobowych w spółki kapitałowe lub odwrotnie.

Rok się kończy, rok zaczyna

Jednym z pierwszych podatkowych problemów, przed jakim staną udziałowcy (akcjonariusze), którzy zdecydują się na przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, będą kwestie formalne związane z zakończeniem dotychczasowego i rozpoczęciem nowego roku podatkowego. Do czasu zmiany formy ustrojowej podmiot przekształcany - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych - może korzystać ze specyficznych uregulowań w zakresie ustalania rocznego okresu rozliczeniowego. W myśl art. 8 ust. 1 u.p.d.o.p., dla osób prawnych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej, wówczas jest nim okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Możliwości wyboru roku podatkowego nie mają natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - dla nich rok podatkowy zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Transformacja spółki kapitałowej w spółkę osobową oznacza więc utratę przywileju ustalania roku podatkowego. Będzie to także okoliczność wymuszająca zakończenie bieżącego okresu rozliczeniowego. Zgodnie z art. 8 ust. 6 u.p.d.o.p., jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, to za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Tym „przepisem odrębnym”, o którym mowa powyżej, jest m.in. art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.). Stanowi on, że księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, czyli w tym przypadku na dzień poprzedzający dokonanie wpisu spółki przekształconej do rejestru. Wobec powyższego, przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest zdarzeniem prowadzącym do:

- zamknięcia ksiąg rachunkowych,

- sporządzenia sprawozdania finansowego,

- zakończenia roku podatkowego.

Zakończenie roku podatkowego wiąże się z kolei z obowiązkiem złożenia zeznania rocznego i wpłacenia wynikającego zeń podatku - do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Następny rok podatkowy zainicjowany zostaje w dniu wpisania spółki przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przykład

Rokiem podatkowym „IKS” sp. z o.o. był okres od 1 maja do 30 kwietnia. Wspólnicy podjęli decyzję o przekształceniu dotychczasowego podmiotu w spółkę jawną. Wpis spółki przekształconej do KRS nastąpił 1 października. W związku z powyższym, spółka zakończyła rok podatkowy 30 września. Następnego dnia (tj. od daty wpisu) wspólnicy spółki jawnej „IKS” rozpoczęli kolejny rok podatkowy, który będzie trwał trzy miesiące, tj. do 31 grudnia.

Urządzenia księgowe spółki przekształconej

Kolejnym wartym omówienia zagadnieniem, pojawiającym się na kanwie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową (jawną lub partnerską), jest dopuszczalność zmiany urządzeń księgowych: z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zgodnie z zasadą, uregulowaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, wszystkie spółki kapitałowe są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Z kolei - w myśl art. 24a ust. 1 u.p.d.o.f. - spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, mają obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych u tych jednostek występuje wówczas, gdy przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 800 000 euro. Jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych są niższe od tej kwoty, wymienione rodzaje spółek mogą prowadzić księgi rachunkowe fakultatywnie, od początku następnego roku podatkowego.

Przykład

„XYZ” S.A. przekształciła się 1 kwietnia 2007 r. w spółkę jawną. Za rok podatkowy, zakończony 31 marca 2007 r., spółka uzyskała przychody niższe od równowartości 800 tys. euro. W tej sytuacji pojawia się dylemat: czy od nowego roku podatkowego, rozpoczętego w dniu przekształcenia, jednostka może zamiast ksiąg rachunkowych założyć i prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Odpowiedź na to pytanie musi być negatywna. Zgodnie bowiem z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, spółka jest zobowiązana zamknąć księgi rachunkowe na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, a następnie księgi te otworzyć - w tym przypadku na dzień wpisu spółki przekształconej do KRS. Otwarcie ksiąg oznacza konieczność ich prowadzenia do końca roku obrotowego (podatkowego), czyli do 31 grudnia 2007 r. Prowadzenie ksiąg w kolejnym roku podatkowym - rozpoczynającym się 1 stycznia 2008 r. - uzależnione jest od wysokości przychodów, osiągniętych za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2007 r. przez wspólników spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej. Jeżeli przychody netto będą niższe od równowartości 800 tys. euro w przeliczeniu na walutę polską (według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy), to jednostka będzie mogła dokonać wyboru urządzeń księgowych. Jeśli wspólnicy zdecydują się nadal prowadzić księgi rachunkowe, powinni o tym zawiadomić właściwy urząd skarbowy.

Ten brak „automatyzmu” w przechodzeniu z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów uzasadniła Izba Skarbowa w Gdańsku (postanowienie z 23 grudnia 2003 r., nr BI/005--0329/03): „obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych do końca roku obrotowego, w którym nastąpiło przekształcenie, ma swoje uzasadnienie również w wykładni celowościowej wprowadzenia instytucji przekształcenia do przepisów kodeksu spółek handlowych, w myśl której przekształcenie jedynie formy ustrojowej, przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego, pozwala na kontynuowanie działalności bez konieczności przeprowadzenia likwidacji. W przeciwnym przypadku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musiałaby się rozwiązać i zlikwidować, po czym dopiero utworzyć spółkę jawną. Poza tym, że stwarzałoby to dla niej dodatkowe obciążenia finansowe, byłoby sprzeczne z zasadą ciągłości funkcjonowania jednostki, która - jak wynika z art. 5 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - odwołuje się do stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w przedziałach rocznych”.

Zmienia się źródło przychodów wspólników

Sukcesja prawnopodatkowa nie obejmuje praw i obowiązków, które przysługiwały wspólnikom spółki kapitałowej przekształconej w spółkę osobową. W związku z tym, po zmianie formy prawnej, wspólnicy - zamiast przychodów z udziału w zyskach osoby prawnej - osiągać będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustalanie wielkości owych przychodów odbywa się z uwzględnieniem treści art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. Zgodnie z rzeczonym przepisem, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Wedle tej samej reguły rozlicza się koszty uzyskania, wydatki nie posiadające kwalifikacji kosztowej, straty oraz ulgi podatkowe. Zmiana źródła przychodów osiąganych przez wspólników spółki przekształconej (osobowej) wywołuje istotne implikacje podatkowe, nie zawsze uświadomione w chwili powzięcia decyzji o przekształceniu.

Przykład

Wspólnicy spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. sprzedali rzeczowy składnik majątku firmy. Przychód uzyskany z tej transakcji zamierzają pomniejszyć o koszty poniesione na nabycie owego składnika w czasie, gdy był on jeszcze środkiem trwałym spółki z o.o. Organy podatkowe, do których podatnicy zwrócili się o dokonanie interpretacji prawa, zanegowały przedstawiony sposób rozliczenia, stwierdzając, że środki wydatkowane przez spółkę kapitałową nie mogą być utożsamiane z nakładami jej udziałowców, a zatem nie mogą pomniejszać przychodu osiągniętego w czasie, gdy - po zmianie formy prawnej - udziałowcy stali się wspólnikami spółki jawnej.

W piśmie adresowanym do podatników można przeczytać następujący komentarz: „osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby prawnej lub spółki nie posiadającej osobowości prawnej, ale tylko w takich granicach, w jakich prawo podatkowe należy stosować. W przedmiotowej sprawie będzie to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (...). Należy podkreślić, że w podatku dochodowym wspólnicy osobowej spółki jawnej są podatnikami, których wszelkie dochody opodatkowane są według przepisów powyższej ustawy, w tym również dochody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy zauważyć, że - co prawda - ustawodawca wprost nie odnosi się do zasad opodatkowania dochodów wspólników przekształconej jawnej spółki osobowej, ale - mając na uwadze powyższe - w stosunku do osób fizycznych nie można stosować norm prawnych przewidzianych w ustawach dla osób prawnych” (decyzja Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lipca 2005 r., nr 1401/FA/4117-14/10/05/WM).

Również w przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową dochodzi do zmiany źródła przychodów, choć często się zdarza, że udziałowcy (akcjonariusze) spółki przekształconej wcale nie zaprzestają indywidualnej aktywności gospodarczej - wówczas osiągają przychody z dwu źródeł: z kapitałów pieniężnych (w postaci udziału w zyskach osoby prawnej) oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej w oparciu o inne przedsiębiorstwo (składniki majątkowe) niż to, które weszło do majątku spółki przekształconej, oraz o zmieniony wpis do stosownego rejestru.

Należy przypomnieć, iż - zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 4 u.p.d.o.f. - nie ustala się dochodu likwidacyjnego, jeżeli nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.

Uwaga na straty

Strata podatkowa to występująca w roku podatkowym nadwyżka kosztów nad sumą przychodów osiągniętych z danego źródła. Wprawdzie przepisy ustaw podatkowych umożliwiają rozliczenie straty, jednak czynność ta jest obwarowana kilkoma istotnymi zastrzeżeniami. I tak, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty. Z zacytowanego przepisu jasno więc wynika, że podatkowe rekompensowanie straty jest możliwe jedynie przy zachowaniu tożsamości źródła przychodu. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową powoduje, jak już była mowa, zmianę tego źródła, toteż rozliczanie straty podmiotu przekształcanego przez wspólników spółki przekształconej nie jest możliwe.

Z regulacji zawartej w art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f. mogą natomiast w pełni korzystać podatnicy dokonujący zmian ustrojowych w obrębie spółek osobowych - w ich przypadku źródło przychodów się nie zmienia. Przepisy normujące zasady podatkowego rekompensowania straty występują również na gruncie u.p.d.o.p. Jednakże - w myśl art. 7 ust. 3 pkt 4 tej ustawy - przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in. strat przedsiębiorców przekształcanych, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach w postanowieniu z 26 stycznia 2006 r. (nr OG-005/188/PDI-423/23/2005): „w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych - może ona potrącać straty w latach następnych wyłącznie z dochodów uzyskanych z tego źródła przychodów, które spowodowało stratę. Wspólnik spółki z o.o. będący osobą fizyczną, przed przekształceniem jej w spółkę osobową, był udziałowcem spółki i źródłem jego przychodów był przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Z chwilą powstania spółki komandytowej rejestruje się jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Zamiast przychodu z udziału w zyskach osoby prawnej źródłem przychodów, po przekształceniu, będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec powyższego, nie będzie występować w opisanym stanie faktycznym to samo źródło przychodów i straty osoby prawnej powstałe przed jej przekształceniem nie mogą być odliczane od dochodów wspólników spółki komandytowej będących osobami fizycznymi. Reasumując, wspólnikom spółki przekształconej - zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym - nie przysługuje prawo do odliczenia strat podatkowych poniesionych przez podmiot przekształcany w okresie poprzedzającym przekształcenie”.

Podstawa prawna:

- ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

- ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.),

- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.).

Małgorzata Rymarz

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.