REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w wiążącej informacji akcyzowej (WIA) od 2020 roku

Zmiany w wiążącej informacji akcyzowej od 2020 roku
Zmiany w wiążącej informacji akcyzowej od 2020 roku
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów przygotował obszerną nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Zmiany dotyczyć będą m.in. wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Zasadą stanie się, że WIA będzie ważna jedynie przez okres 3 lat od dnia jej wydania. Wprowadzona ma zostać możliwość dokonania zmiany wydanej decyzji w sprawie WIA oraz określone zostaną nowe przypadki, w których WIA traci ważność. Doprecyzowane zostaną także inne przepisy dot. WIA.

Termin ważności WIA

W art. 7d ustawy o podatku akcyzowym ma zostać dodany ust. 4, zgodnie z którym "WIA jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania".

Autopromocja

Aktualne regulacje w zakresie WIA nie określają terminu jej ważności. Proponuje się dodanie przepisu, w świetle którego WIA będzie ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania. Zdaniem Ministra Finansów wprowadzenie okresu ważności WIA umożliwi zwiększenie nadzoru merytorycznego nad wydanymi i obowiązującymi decyzjami w tym zakresie. Spowoduje również, że organ właściwy w sprawach WIA będzie dokonywał weryfikacji WIA w ograniczonym zakresie, tj. tych decyzji w sprawie WIA, których termin ważności jeszcze nie upłynął.

Brak ograniczenia obowiązywania decyzji WIA w czasie mógłby prowadzić w przyszłości do sytuacji, w której pierwotnie wydana decyzja WIA wymagałaby wielokrotnej zmiany, co niekorzystnie wpływałoby na transparentność decyzji WIA pozostających w obrocie prawnym. Wprowadzenie okresu obowiązywania decyzji WIA uzasadnione jest również specyfiką obrotu gospodarczego i stale zmieniających się wyrobów akcyzowych będących jego przedmiotem, pod względem np. parametrów, właściwości fizykochemicznych, mających wpływ na odpowiednie przyporządkowanie wyrobu do kodu CN albo określenie rodzaju wyrobu akcyzowego.

Zatem wprowadzenie terminu ważności decyzji WIA pozytywnie wpłynie na zwiększenie nadzoru nad wydanymi i obowiązującymi decyzjami WIA. Przyczyni się również po stronie podmiotów, które będą zainteresowane zapoznaniem się z treścią WIA zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej, że prześledzenie obowiązujących decyzji będzie czynnością prostą do przeprowadzenia, i nie będzie wymagało dokonywania weryfikacji ich aktualności.

Podobne uregulowania funkcjonują na gruncie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, w odniesieniu do decyzji w sprawie wiążącej informacji 4 taryfowej (WIT). Decyzje WIT analogicznie jak w projektowanych przepisach dotyczących WIA, ważne są przez okres trzech lat od dnia, w którym stały się skuteczne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy WIA traci ważność

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku akcyzowym regulujące instytucję WIA definiują jeden przypadek, w związku z zaistnieniem którego WIA traci swoją ważność. Dotyczy to sytuacji, gdy w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie akcyzy odnoszących się do wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego wydana WIA staje się niezgodna z tymi przepisami.

W praktyce mogą również wystąpić sytuacje, w których po zmianie przepisów prawa innych niż przepisy prawa podatkowego odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, WIA również stanie się niezgodna z tymi przepisami. Jednakże w takim przypadku WIA nie traci swojej ważności z powodu braku odpowiedniej regulacji.

Proponowana zmiana przepisów w zakresie WIA, ma na celu określenie nowych przypadków, w których WIA utraci swoją ważność - przed upływem okresu jej ważności.

W art. 7h ustawy o podatku akcyzowym uchylony zostanie ust. 2, natomiast ust. 1 otrzymać ma następujące brzmienie:

1. WIA traci ważność przed upływem okresu, o którym mowa w art. 7d ust. 4 (czyli 3 lat od dnia jej wydania), w przypadku zmiany:
1) przepisów prawa, w tym w zakresie akcyzy, 
2) przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów w Nomenklaturze Scalonej (CN)
– odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami lub uwagami; utrata ważności WIA następuje z dniem, od którego stosuje się przepisy lub uwagi, w wyniku których WIA stała się z nimi niezgodna.”

Przykładowo zmianie oprócz przepisów prawa podatkowego mogą ulec przepisy wstępne, uwagi lub uwagi dodatkowe do sekcji lub działów Nomenklatury Scalonej odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych skutkujące ich odmienną klasyfikacją taryfową. Zmiany te dokonywane są rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) zmieniającymi załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, publikowanymi w Dzienniku Urzędowym UE serii L.

Nie można również wykluczyć sytuacji, w której wydana WIA może stać się niezgodna z przyjmowanymi przez Komisję UE wiążącymi środkami taryfowymi, tj. rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) dotyczącymi klasyfikacji taryfowej towarów według Nomenklatury Scalonej (CN), które publikowane są w Dzienniku Urzędowym UE serii L. Stąd konieczność rozszerzenia i zdefiniowania nowych przypadków, w których WIA utraci swoją ważność.

Proponuje się, aby utrata ważności WIA następowała z dniem, od którego stosuje się wprowadzone przepisy prawa lub uwagi do CN, w wyniku których WIA stała się z nimi niezgodna. Celem projektowanej regulacji jest wyeliminowanie z obrotu prawnego WIA niezgodnych z wprowadzonymi nowymi przepisami lub uwagami do CN już z dniem, od którego będą miały zastosowanie te przepisy lub uwagi. Pozwoli to na osiągnięcie stanu, w którym nowo obowiązujące przepisy prawa lub uwagi do CN będą stosowane wobec wszystkich podmiotów, bez względu czy podmiot posiadał czy tez nie decyzję WIA. Proponowane rozwiązania wpisują się w sygnalizowaną przez organy podatkowe właściwe w sprawie WIA konieczność określenia i rozszerzenia przypadków, w których WIA utraci swoją ważność.

Uchylenie art. 7h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym jest konsekwencją rozszerzenia w zmienianym art. 7d ust. 3 kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania WIA o podmiot, na rzecz którego WIA została wydana oraz odrębnym uregulowaniem w art. 7h ust. 1 kwestii związanej z dniem utraty ważności przez WIA. Uzasadnione zatem jest odstąpienie od fakultatywnej regulacji, która daje posiadaczowi WIA możliwość przedłużonego jej stosowania przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty utraty ważności WIA.

Zmiana decyzji w sprawie WIA

Ponadto w omawianym projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości zmiany z urzędu lub na wniosek wydanych decyzji w sprawie WIA, w określonych sytuacjach, w związku z zaistnieniem których WIA przestaje być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej.  Proponowane rozwiązania wpisują się w sygnalizowaną przez organy podatkowe właściwe w sprawie WIA konieczność określenia i rozszerzenia przypadków utraty ważności lub zmiany WIA.

Dodany ma zostać art. 7ha ustawy o podatku akcyzowym, który ma na celu wprowadzenie możliwości zmiany przez organ podatkowy z urzędu lub na wniosek posiadacza WIA, wydanych decyzji WIA w określonych przypadkach. Proponuje się, aby zmiana WIA była możliwa, jeżeli przestaje ona być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN), wynikającą z:
1) not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej;
2) orzecznictwa sądów lub wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 3) decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i kodowania Towarów przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.

W praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których WIA przestanie być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN) wskutek np. orzecznictwa sądów administracyjnych lub wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W takim przypadku WIA, która przestała być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN) pozostawałaby niezmieniona w obrocie 6 prawnym z powodu braku regulacji umożliwiających jej zmianę. Proponowane rozwiązania wpisują się w sygnalizowaną przez organy podatkowe właściwe w sprawie WIA konieczność określenia i rozszerzenia przypadków umożliwiających zmianę WIA.

Zmiany w Nomenklaturze Scalonej a zmiany w opodatkowaniu akcyzą

W obecnym brzmieniu przepis art. 3 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie o podatku 3 akcyzowym. Proponowana zmiana tego przepisu ma charakter doprecyzowujący poprzez jednoznaczne określenie, iż to zmiany pozycji, podpozycji i kodów w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie o podatku akcyzowym.

Polecamy: INFORLEX Księgowość

Polecamy: INFORLEX Biznes


Inne zmiany w zakresie WIA

Projektowana ustawa przewiduje również zmiany przepisów w zakresie instytucji WIA o charakterze dostosowującym oraz doprecyzowującym do proponowanych zmian.

Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania WIA

Proponowana zmiana art. 7d ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym ma na celu rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania WIA o podmiot, na rzecz którego WIA została wydana. Zmiana spowoduje, że oprócz organów podatkowych również podmiot, na rzecz którego wydana została WIA będzie zobowiązany do jej stosowania, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym WIA została wydana. Rozszerzenie mocy wiążącej decyzji w sprawie WIA o podmiot, na rzecz którego została wydana, ma na celu uniknięcie sytuacji, w której o jej stosowaniu decyduje ten podmiot w zależności od otrzymanego rozstrzygnięcia. Bez względu, czy decyzja w sprawie WIA będzie korzystna, czy też nie pod kątem, np. opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, podmiot, na rzecz którego wydana zostanie WIA, obowiązany będzie ją stosować w odniesieniu do tych wyrobów akcyzowych.

Obowiązek udowodnienia, że wyroby akcyzowe albo samochody osobowe będące przedmiotem WIA odpowiadają klasyfikacji

Projekt zakłada dodanie do ustawy o podatku akcyzowym art. 7d ust. 5, który to przepis nakłada na posiadacza WIA obowiązek udowodnienia, że wyroby akcyzowe albo samochody osobowe będące przedmiotem WIA i podlegające opodatkowaniu akcyzą, odpowiadają pod każdym względem klasyfikacji tego wyrobu albo samochodu osobowego określonej w WIA, albo wyroby akcyzowe odpowiadają rodzajowi wyrobu określonego w WIA.

Celem przepisu jest zapewnienie możliwości weryfikacji przez organy podatkowe również ex post zadeklarowanych do opodatkowania np. wyrobów akcyzowych w oparciu o posiadaną przez podmiot, na rzecz którego wydana została WIA dokumentację umożliwiająca ustalenie, że wyroby te odpowiadają pod każdym względem wyrobom określonym w wydanej WIA. Kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa wyrobów akcyzowych objętych WIA odbywa się z reguły po upływie znacznego czasu od dnia, w którym podatnik dysponował przedmiotowym wyrobem. W takiej sytuacji nie będzie więc możliwości ewentualnego poboru próbek wyrobów akcyzowych lub w inny sposób (np. oględziny) zbadania zgodności wyrobu z opisem zawartym w wydanej WIA. Zachodzi zatem konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji deklarowanych wyrobów w oparciu o inne dokumenty, którymi powinien dysponować posiadacz WIA w zakresie cechy i właściwości wyrobu akcyzowego.

Analogiczne uregulowania zastosowano w art. 33 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, w przypadku posiadaczy Wiążących Informacji Taryfowych (WIT).

Doprecyzowanie terminu zapłaty zaliczki na pokrycie opłaty za badania lub analizy

Zaprojektowana zmiana art. 7f ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym ma na celu:
− jego doprecyzowanie w zakresie sformułowania dotyczącego terminu, w którym powinna być zapłacona zaliczka na pokrycie opłaty za badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, poprzez zastąpienie wyrazów „nie krótszym niż 7 dni” wyrazami „w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni”. Proponowana zmiana wpisuje się w zgłaszane przez organy podatkowe właściwe w sprawie WIA zastrzeżenia, że przepis w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości i może być błędnie odczytany, że wnioskodawca nie może wpłacić ww. zaliczki w terminie krótszym niż 7 dni.
− wprowadzenie możliwości zaskarżenia wydawanego na podstawie tego przepisu przez organ podatkowy I instancji postanowienia o pozostawieniu wniosku WIA bez rozpatrzenia. W konsekwencji proponuje się określenie, że w przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie określonym w wezwaniu organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia, na które służy zażalenie.

W BIP informacje o wydanych WIA i ich zmianach

Zaprojektowana zmiana art. 7k ustawy o podatku akcyzowym ma na celu zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji tylko w zakresie wydanych decyzji w sprawie WIA oraz jej zmian. W związku z tym proponuje się odstąpienie od obowiązku zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej danych, które zawarte są we wniosku o wydanie WIA.

Wniosek o wydanie WIA po dokonaniu anonimizacji stanowi praktycznie pusty formularz o obszernych rozmiarach, a zawarta w nim ewentualna treść, która nie została zastrzeżona przez wnioskodawcę, np. w zakresie opisu wyrobu akcyzowego jest zamieszczana w uzasadnieniu decyzji WIA.

Zdaniem Ministra Finansów uzasadnione zatem jest odstąpienie od obowiązku zamieszczania przez organ podatkowy w Biuletynie Informacji Publicznej wniosku o wydanie WIA. Ponadto nowelizowany przepis ma na celu zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej uzupełniających informacji dotyczących wydanej WIA obejmujących również późniejsze dane o utracie ważności WIA wraz ze wskazaniem daty od jakiej WIA utraciła swoją ważność.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA