Kategorie

Zmiany w wiążącej informacji akcyzowej (WIA) od 2020 roku

Opracował Paweł Huczko
Zmiany w wiążącej informacji akcyzowej od 2020 roku
Zmiany w wiążącej informacji akcyzowej od 2020 roku
Fotolia
Minister Finansów przygotował obszerną nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Zmiany dotyczyć będą m.in. wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Zasadą stanie się, że WIA będzie ważna jedynie przez okres 3 lat od dnia jej wydania. Wprowadzona ma zostać możliwość dokonania zmiany wydanej decyzji w sprawie WIA oraz określone zostaną nowe przypadki, w których WIA traci ważność. Doprecyzowane zostaną także inne przepisy dot. WIA.

Termin ważności WIA

W art. 7d ustawy o podatku akcyzowym ma zostać dodany ust. 4, zgodnie z którym "WIA jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania".

Reklama

Aktualne regulacje w zakresie WIA nie określają terminu jej ważności. Proponuje się dodanie przepisu, w świetle którego WIA będzie ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania. Zdaniem Ministra Finansów wprowadzenie okresu ważności WIA umożliwi zwiększenie nadzoru merytorycznego nad wydanymi i obowiązującymi decyzjami w tym zakresie. Spowoduje również, że organ właściwy w sprawach WIA będzie dokonywał weryfikacji WIA w ograniczonym zakresie, tj. tych decyzji w sprawie WIA, których termin ważności jeszcze nie upłynął.

Brak ograniczenia obowiązywania decyzji WIA w czasie mógłby prowadzić w przyszłości do sytuacji, w której pierwotnie wydana decyzja WIA wymagałaby wielokrotnej zmiany, co niekorzystnie wpływałoby na transparentność decyzji WIA pozostających w obrocie prawnym. Wprowadzenie okresu obowiązywania decyzji WIA uzasadnione jest również specyfiką obrotu gospodarczego i stale zmieniających się wyrobów akcyzowych będących jego przedmiotem, pod względem np. parametrów, właściwości fizykochemicznych, mających wpływ na odpowiednie przyporządkowanie wyrobu do kodu CN albo określenie rodzaju wyrobu akcyzowego.

Zatem wprowadzenie terminu ważności decyzji WIA pozytywnie wpłynie na zwiększenie nadzoru nad wydanymi i obowiązującymi decyzjami WIA. Przyczyni się również po stronie podmiotów, które będą zainteresowane zapoznaniem się z treścią WIA zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej, że prześledzenie obowiązujących decyzji będzie czynnością prostą do przeprowadzenia, i nie będzie wymagało dokonywania weryfikacji ich aktualności.

Podobne uregulowania funkcjonują na gruncie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, w odniesieniu do decyzji w sprawie wiążącej informacji 4 taryfowej (WIT). Decyzje WIT analogicznie jak w projektowanych przepisach dotyczących WIA, ważne są przez okres trzech lat od dnia, w którym stały się skuteczne.

Kiedy WIA traci ważność

Reklama

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku akcyzowym regulujące instytucję WIA definiują jeden przypadek, w związku z zaistnieniem którego WIA traci swoją ważność. Dotyczy to sytuacji, gdy w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie akcyzy odnoszących się do wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego wydana WIA staje się niezgodna z tymi przepisami.

W praktyce mogą również wystąpić sytuacje, w których po zmianie przepisów prawa innych niż przepisy prawa podatkowego odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, WIA również stanie się niezgodna z tymi przepisami. Jednakże w takim przypadku WIA nie traci swojej ważności z powodu braku odpowiedniej regulacji.

Proponowana zmiana przepisów w zakresie WIA, ma na celu określenie nowych przypadków, w których WIA utraci swoją ważność - przed upływem okresu jej ważności.

W art. 7h ustawy o podatku akcyzowym uchylony zostanie ust. 2, natomiast ust. 1 otrzymać ma następujące brzmienie:

1. WIA traci ważność przed upływem okresu, o którym mowa w art. 7d ust. 4 (czyli 3 lat od dnia jej wydania), w przypadku zmiany:
1) przepisów prawa, w tym w zakresie akcyzy, 
2) przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów w Nomenklaturze Scalonej (CN)
– odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami lub uwagami; utrata ważności WIA następuje z dniem, od którego stosuje się przepisy lub uwagi, w wyniku których WIA stała się z nimi niezgodna.”

Przykładowo zmianie oprócz przepisów prawa podatkowego mogą ulec przepisy wstępne, uwagi lub uwagi dodatkowe do sekcji lub działów Nomenklatury Scalonej odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych skutkujące ich odmienną klasyfikacją taryfową. Zmiany te dokonywane są rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) zmieniającymi załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, publikowanymi w Dzienniku Urzędowym UE serii L.

Nie można również wykluczyć sytuacji, w której wydana WIA może stać się niezgodna z przyjmowanymi przez Komisję UE wiążącymi środkami taryfowymi, tj. rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) dotyczącymi klasyfikacji taryfowej towarów według Nomenklatury Scalonej (CN), które publikowane są w Dzienniku Urzędowym UE serii L. Stąd konieczność rozszerzenia i zdefiniowania nowych przypadków, w których WIA utraci swoją ważność.

Proponuje się, aby utrata ważności WIA następowała z dniem, od którego stosuje się wprowadzone przepisy prawa lub uwagi do CN, w wyniku których WIA stała się z nimi niezgodna. Celem projektowanej regulacji jest wyeliminowanie z obrotu prawnego WIA niezgodnych z wprowadzonymi nowymi przepisami lub uwagami do CN już z dniem, od którego będą miały zastosowanie te przepisy lub uwagi. Pozwoli to na osiągnięcie stanu, w którym nowo obowiązujące przepisy prawa lub uwagi do CN będą stosowane wobec wszystkich podmiotów, bez względu czy podmiot posiadał czy tez nie decyzję WIA. Proponowane rozwiązania wpisują się w sygnalizowaną przez organy podatkowe właściwe w sprawie WIA konieczność określenia i rozszerzenia przypadków, w których WIA utraci swoją ważność.

Uchylenie art. 7h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym jest konsekwencją rozszerzenia w zmienianym art. 7d ust. 3 kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania WIA o podmiot, na rzecz którego WIA została wydana oraz odrębnym uregulowaniem w art. 7h ust. 1 kwestii związanej z dniem utraty ważności przez WIA. Uzasadnione zatem jest odstąpienie od fakultatywnej regulacji, która daje posiadaczowi WIA możliwość przedłużonego jej stosowania przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty utraty ważności WIA.

Zmiana decyzji w sprawie WIA

Ponadto w omawianym projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości zmiany z urzędu lub na wniosek wydanych decyzji w sprawie WIA, w określonych sytuacjach, w związku z zaistnieniem których WIA przestaje być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej.  Proponowane rozwiązania wpisują się w sygnalizowaną przez organy podatkowe właściwe w sprawie WIA konieczność określenia i rozszerzenia przypadków utraty ważności lub zmiany WIA.

Dodany ma zostać art. 7ha ustawy o podatku akcyzowym, który ma na celu wprowadzenie możliwości zmiany przez organ podatkowy z urzędu lub na wniosek posiadacza WIA, wydanych decyzji WIA w określonych przypadkach. Proponuje się, aby zmiana WIA była możliwa, jeżeli przestaje ona być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN), wynikającą z:
1) not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej;
2) orzecznictwa sądów lub wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 3) decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i kodowania Towarów przyjętej przez organizację ustanowioną na mocy Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.

W praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których WIA przestanie być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN) wskutek np. orzecznictwa sądów administracyjnych lub wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W takim przypadku WIA, która przestała być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN) pozostawałaby niezmieniona w obrocie 6 prawnym z powodu braku regulacji umożliwiających jej zmianę. Proponowane rozwiązania wpisują się w sygnalizowaną przez organy podatkowe właściwe w sprawie WIA konieczność określenia i rozszerzenia przypadków umożliwiających zmianę WIA.

Zmiany w Nomenklaturze Scalonej a zmiany w opodatkowaniu akcyzą

W obecnym brzmieniu przepis art. 3 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie o podatku 3 akcyzowym. Proponowana zmiana tego przepisu ma charakter doprecyzowujący poprzez jednoznaczne określenie, iż to zmiany pozycji, podpozycji i kodów w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie o podatku akcyzowym.

Polecamy: INFORLEX Księgowość

Polecamy: INFORLEX Biznes


Inne zmiany w zakresie WIA

Projektowana ustawa przewiduje również zmiany przepisów w zakresie instytucji WIA o charakterze dostosowującym oraz doprecyzowującym do proponowanych zmian.

Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania WIA

Proponowana zmiana art. 7d ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym ma na celu rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania WIA o podmiot, na rzecz którego WIA została wydana. Zmiana spowoduje, że oprócz organów podatkowych również podmiot, na rzecz którego wydana została WIA będzie zobowiązany do jej stosowania, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym WIA została wydana. Rozszerzenie mocy wiążącej decyzji w sprawie WIA o podmiot, na rzecz którego została wydana, ma na celu uniknięcie sytuacji, w której o jej stosowaniu decyduje ten podmiot w zależności od otrzymanego rozstrzygnięcia. Bez względu, czy decyzja w sprawie WIA będzie korzystna, czy też nie pod kątem, np. opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, podmiot, na rzecz którego wydana zostanie WIA, obowiązany będzie ją stosować w odniesieniu do tych wyrobów akcyzowych.

Obowiązek udowodnienia, że wyroby akcyzowe albo samochody osobowe będące przedmiotem WIA odpowiadają klasyfikacji

Projekt zakłada dodanie do ustawy o podatku akcyzowym art. 7d ust. 5, który to przepis nakłada na posiadacza WIA obowiązek udowodnienia, że wyroby akcyzowe albo samochody osobowe będące przedmiotem WIA i podlegające opodatkowaniu akcyzą, odpowiadają pod każdym względem klasyfikacji tego wyrobu albo samochodu osobowego określonej w WIA, albo wyroby akcyzowe odpowiadają rodzajowi wyrobu określonego w WIA.

Celem przepisu jest zapewnienie możliwości weryfikacji przez organy podatkowe również ex post zadeklarowanych do opodatkowania np. wyrobów akcyzowych w oparciu o posiadaną przez podmiot, na rzecz którego wydana została WIA dokumentację umożliwiająca ustalenie, że wyroby te odpowiadają pod każdym względem wyrobom określonym w wydanej WIA. Kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa wyrobów akcyzowych objętych WIA odbywa się z reguły po upływie znacznego czasu od dnia, w którym podatnik dysponował przedmiotowym wyrobem. W takiej sytuacji nie będzie więc możliwości ewentualnego poboru próbek wyrobów akcyzowych lub w inny sposób (np. oględziny) zbadania zgodności wyrobu z opisem zawartym w wydanej WIA. Zachodzi zatem konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji deklarowanych wyrobów w oparciu o inne dokumenty, którymi powinien dysponować posiadacz WIA w zakresie cechy i właściwości wyrobu akcyzowego.

Analogiczne uregulowania zastosowano w art. 33 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, w przypadku posiadaczy Wiążących Informacji Taryfowych (WIT).

Doprecyzowanie terminu zapłaty zaliczki na pokrycie opłaty za badania lub analizy

Zaprojektowana zmiana art. 7f ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym ma na celu:
− jego doprecyzowanie w zakresie sformułowania dotyczącego terminu, w którym powinna być zapłacona zaliczka na pokrycie opłaty za badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, poprzez zastąpienie wyrazów „nie krótszym niż 7 dni” wyrazami „w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni”. Proponowana zmiana wpisuje się w zgłaszane przez organy podatkowe właściwe w sprawie WIA zastrzeżenia, że przepis w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości i może być błędnie odczytany, że wnioskodawca nie może wpłacić ww. zaliczki w terminie krótszym niż 7 dni.
− wprowadzenie możliwości zaskarżenia wydawanego na podstawie tego przepisu przez organ podatkowy I instancji postanowienia o pozostawieniu wniosku WIA bez rozpatrzenia. W konsekwencji proponuje się określenie, że w przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie określonym w wezwaniu organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia, na które służy zażalenie.

W BIP informacje o wydanych WIA i ich zmianach

Zaprojektowana zmiana art. 7k ustawy o podatku akcyzowym ma na celu zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji tylko w zakresie wydanych decyzji w sprawie WIA oraz jej zmian. W związku z tym proponuje się odstąpienie od obowiązku zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej danych, które zawarte są we wniosku o wydanie WIA.

Wniosek o wydanie WIA po dokonaniu anonimizacji stanowi praktycznie pusty formularz o obszernych rozmiarach, a zawarta w nim ewentualna treść, która nie została zastrzeżona przez wnioskodawcę, np. w zakresie opisu wyrobu akcyzowego jest zamieszczana w uzasadnieniu decyzji WIA.

Zdaniem Ministra Finansów uzasadnione zatem jest odstąpienie od obowiązku zamieszczania przez organ podatkowy w Biuletynie Informacji Publicznej wniosku o wydanie WIA. Ponadto nowelizowany przepis ma na celu zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej uzupełniających informacji dotyczących wydanej WIA obejmujących również późniejsze dane o utracie ważności WIA wraz ze wskazaniem daty od jakiej WIA utraciła swoją ważność.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?