Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wniosek grupowy o interpretację podatkową. Podmioty powiązane z kolejnymi obowiązkami

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Wniosek grupowy o interpretację podatkową. Podmioty powiązane z kolejnymi obowiązkami
Wniosek grupowy o interpretację podatkową. Podmioty powiązane z kolejnymi obowiązkami
W kwietniu br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewidujący istotne zmiany w zakresie udzielania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego podmiotom powiązanym. Planowane zmiany nie pozostaną jednak bez wpływu na wydane już interpretacje podatkowe. Na temat zmian wypowiedzieli się również ich potencjalni „beneficjenci” w drodze konsultacji publicznych.

Zgodnie z uzasadnieniem, celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu interpretacji prawa podatkowego oraz ograniczenie nadużyć podatkowych związanych z agresywnym planowaniem podatkowym.

Na czym polegają zmiany?

Projekt zakłada wprowadzenie instytucji wniosku grupowego składanego wspólnie przez podmioty powiązane – w tym przedmiocie  ustawodawca dodaje w Ordynacji podatkowej art. 14t-14v.

Wniosek taki miałyby składać krajowe jak i zagraniczne podmioty w przypadku gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcje lub inne czynności z ich udziałem. Wniosek grupowy będą zobligowane złożyć również podmioty, które mają się dopiero takim podmiotem krajowym lub zagranicznym stać. Definicję podmiotu krajowego i zagranicznego ustawodawca zawarł uprzednio w art. 3 pkt 11 i 12 OP, odsyłając jednocześnie do powiązań, o których mowa odpowiednio w art. 25 ustawy o PIT i art. 11 ustawy o CIT. Posłużenie się zaś pojęciem „transakcji lub innych czynności” ma na celu objęcie zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych czynności prawnych (np. dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia).

Zakres informacji zawartych we wniosku grupowym

Niewątpliwie, w zakresie składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, nowelizacja nakłada na podmioty powiązane dodatkowe obowiązki. Zgodnie z projektem, wniosek grupowy oprócz wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dodatkowo będzie zawierał:

 1. wskazanie głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, uzyskanych lub oczekiwanych przez podmioty powiązane w związku z dokonaniem transakcji lub innych czynności;
 2. wskazanie dokonanych transakcji lub innych czynności, od których uzależnione jest osiągnięcie głównych korzyści;
 3. wskazanie wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym – gdy ich wartość rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wynosi łącznie co najmniej 10 mln zł;
 4. wskazanie wartości głównych korzyści, objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym – w przypadku, o którym mowa w pkt 3;
 5. wskazanie okresu, za który zostały określone wartości, o których mowa w pkt 3 i 4 – w sytuacji gdy wiarygodne określenie tych wartości jest możliwe jedynie w tym okresie;
 6. opis występujących lub mających powstać pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym powiązań;
 7. wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym odpowiednio były, są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi podmiotami;
 8. w sytuacji gdy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym wniosku grupowego były poprzednio przedmiotem interpretacji indywidualnej – wskazanie numeru i daty wydania interpretacji indywidualnej oraz organu, który ją wydał.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Wyłączenie mocy ochronnej interpretacji

Projekt nowelizacji zakłada, że brak wykazania wymaganych informacji w zakresie oczekiwanych lub uzyskanych korzyści albo wszystkich transakcji i innych czynności, od których osiągnięcie tych korzyści jest uzależnione, skutkować będzie wyłączeniem mocy ochronnej interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek grupowy od dnia jej wydania. Analogiczny skutek powstanie w przypadku upływu okresu, za który określone zostały wartości korzyści przedstawione przez podmioty powiązane we wniosku grupowym.

Korzyść podatkowa

Projekt ustawy zmieniającej przewiduje wprowadzenie do słowniczka OP definicji legalnej „korzyści podatkowej”, stanowiącej odpowiednik obecnie jeszcze obowiązującej definicji z art. 119e OP i używanej dotychczas w odniesieniu do klauzuli unikania opodatkowania.

Przez korzyść podatkową rozumie się zaistnienie następujących sytuacji:

 • niepowstanie zobowiązania podatkowego;
 • odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego;
 • obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego;
 • powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;
 • powstanie nadpłaty;
 • powstanie prawa do zwrotu podatku;
 • podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Nowelizacja a dotychczas wydane interpretacje indywidualne

Ponadto, projekt nowelizacji przewiduje możliwość uzupełnienia stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych będących przedmiotem uprzednio wydanych podmiotom powiązanym interpretacji indywidualnych o wyżej wskazane informacje dodatkowe, o które będzie rozszerzony wniosek grupowy na podstawie znowelizowanych przepisów.

Mianowicie, podmioty, które przed dniem wejścia w życie nowelizacji otrzymały interpretację indywidualną w przedmiocie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego obejmującego transakcje lub czynności z udziałem podmiotów powiązanych, mogą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji przekazać Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej informacje dodatkowe wymagane dla wniosku grupowego. Co ważne, w sytuacji nieprzekazania tych informacji w ww. terminie, interpretacje indywidualne wydane uprzednio podmiotom powiązanym wygasną z dniem wejścia w życie nowelizacji.

Wnioski złożone i jeszcze nierozpatrzone

W projekcie nowelizacji znalazły się również regulacje dotyczące postępowania w odniesieniu do wniosków, których przedmiotem jest wprawdzie stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmujące transakcje lub inne czynności z udziałem podmiotów powiązanych, jednak złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Zgodnie z projektem, w przypadku takich wniosków zastosowanie znajdą znowelizowane przepisy OP, zaś Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wystąpi do wnioskodawcy o uzupełnienie braków wniosku w zakresie informacji dodatkowych wymaganych dla wniosku grupowego.

Wzór wniosku i termin wydania interpretacji indywidualnej na podstawie wniosku grupowego

Wniosek grupowy podatnicy będą mogli składać na wzorze określonym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.

Interpretacje indywidualne, dla których podstawą wydania będzie wniosek grupowy, będą wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku grupowego. Organy podatkowe przewidują bowiem konieczność analizy bardziej skomplikowanego i rozszerzonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Brak obowiązku składania wniosku grupowego

Obowiązek złożenia wniosku grupowego nie powstanie przy powtarzalnych transakcjach lub innych czynnościach dokonywanych przede wszystkim z podmiotami innymi niż podmioty powiązane, jeżeli warunki tych transakcji lub innych czynności dokonywanych z podmiotami powiązanymi nie odbiegają od warunków stosowanych wobec podmiotów innych niż podmioty powiązane.

Nowelizowane przepisy nie będą zatem miały zastosowania w przypadku gdy:

 • skala dokonywania transakcji lub innych czynności z podmiotami niepowiązanymi przeważa nad transakcjami lub innymi czynnościami, które są dokonywane z podmiotami powiązanymi, oraz
 • transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi są przeprowadzane na zasadach rynkowych.

Co o planowanych zmianach sądzą podatnicy?

W ramach przeprowadzonych konsultacji publicznych, podatnicy zgłosili m.in. następujące postulaty i uwagi do projektu nowelizacji:

 • projektowane przepisy powinny dotyczyć wyłącznie interpretacji wydanych po dacie wejścia w życie nowelizacji

W ocenie uczestników konsultacji publicznych, wygaśniecie dotychczas wydanych interpretacji indywidualnych w przedmiocie czynności dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w sytuacji braku uzupełnienia w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy złożonych uprzednio wniosków o dodatkowe informacje, wymaganych w myśl nowelizacji, stanowi naruszenie zasady bezpieczeństwa prawnego, pewności prawa oraz zasady ochrony praw nabytych. Uzupełnienie wniosków o ów dodatkowe informacje nie gwarantuje bowiem podatnikom uzyskania interpretacji zgodnej z rozstrzygnięciem zaprezentowanym przez organ podatkowy w interpretacji pierwotnej, a zatem nowelizacja przewiduje działanie prawa wstecz i jednocześnie narusza zasadę zaufania obywateli do organów państwa. Szczególnie rozbudowane i czasochłonne obowiązki zostałyby nałożone na podatników działających w grupach kapitałowych, w których występują liczne transakcje lub inne czynności pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 • stosowanie projektowanych regulacji odnośnie wniosku grupowego wyłącznie do określonej grupy transakcji lub innych czynności

Sporządzanie wniosku grupowego powinno być zarezerwowane dla podmiotów dokonujących transakcji lub innych czynność, w których istnieje faktyczne ryzyko nadużyć prawa podatkowego. Przykładowo: procesy restrukturyzacyjne działalności, prowadzenie działalności przez zagraniczną spółkę osobową, transakcje z wykorzystaniem znaków towarowych, transakcje dokonywanych w ramach podatkowych grup kapitałowych.

 • odstąpienie od wprowadzenia regulacji wyłączających moc ochronną interpretacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 14u projektu nowelizacji

Uczestnicy konsultacji publicznych zwracają uwagę, iż planowane w tym zakresie zmiany spowodują m.in. powstanie dodatkowych kosztów zarówno po stronie podatników jak i organów podatkowych. Ci pierwsi będą w zasadzie zmuszeni stale monitorować wartości głównych korzyści, przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego, zaś po stronie organów podatkowych powstanie obowiązek rozpatrywania właściwie analogicznych wniosków. Ponadto, w czasach rozwiniętej konkurencji i tym samym zmiennych efektów transakcji (nie zawsze możliwych do przewidzenia bądź oszacowania), istnieje obawa narastania poczucia niepewności odnośnie ciągłości ochrony prawnej wynikającej z wydanych interpretacji (które mogą być zmienione).

 • zbyt długi termin wydawania interpretacji indywidualnych sporządzonych na wniosek grupowy

Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej sporządzonej na wniosek grupowy, w ocenie uczestników konsultacji, stoi w sprzeczności z ideą tej interpretacji jako instytucji  stworzonej w celu ułatwienia stosowania prawa i ochrony podatników. W zmieniającym się otoczeniu biznesowym, wydłużenie terminu, w jakim organ podatkowy powinien wydać interpretację podatkową, nie pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność  podatnika i jego planowane transakcje.

 • zbyt szeroki i mało precyzyjny katalog informacji dodatkowych, które ma zawierać wniosek grupowy

Wśród uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych pojawił się zarzut, zgodnie z którym zobligowanie przedsiębiorców do wskazania we wniosku o interpretację katalogu informacji z projektowanego art. 14t OP skutkuje niejako scedowaniem instytucji wydawania decyzji dotyczących porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych i opinii zabezpieczających na interpretacje podatkowe.

 • w jaki sposób podatnik powinien udowodnić rynkowość transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi i będących przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w celu skorzystania z wyłączenia z obowiązku składania wniosku grupowego?

Jak czytamy w projekcie nowelizacji, wniosku grupowego nie będą zobligowane składać podmioty, u których zakres dokonywanych transakcji lub innych czynności z udziałem podmiotów niepowiązanych przeważa nad tymi przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi, jeżeli warunki transakcji lub innych czynności realizowanych z podmiotami powiązanymi zostały ustalone na poziomie rynkowym. Wątpliwości pozostawia zatem sposób, w jaki podatnicy powinni udowodnić rynkowość przeprowadzanych przez nich transakcji z podmiotami powiązanymi. Czy w tym zakresie organy podatkowe będą wymagały dodatkowych analiz i dokumentów, czy może wystarczające okaże się złożone przez podatnika oświadczenie o rynkowości przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi transakcji?

Podsumowując, o ile wśród opinii uczestników konsultacji publicznych nie brakuje ocen nt. ogólnego pozytywnego wpływu wprowadzanej inicjatywy jako narzędzia przeciwdziałającego nadużywaniu interpretacji prawa podatkowego, w szczególności przez podatników stosujących agresywną optymalizację podatkową, o tyle jednocześnie ci sami uczestnicy zgodnie zwracają uwagę na restrykcyjność  projektowanych zmian, które po stronie podatników zobligowanych do sporządzenia wniosku grupowego mogą wiązać się ze znaczącym obciążeniem administracyjnym, jak i finansowym. W opinii jednego z uczestników konsultacji, „(…)skutek, który zamierza osiągnąć projektodawca, może zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie innych narzędzi, np. poprzez analizę informacji
z deklaracji CIT/TP, dokumentacji cen transferowych, klauzulą obejścia prawa, JPK, STIR, czy
w przyszłości wykorzystując raportowanie schematów optymalizacyjnych.”

Projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

Podstawa prawna:

Projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (dostęp: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310260/katalog/12501010#12501010),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późń.zm.),

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późń.zm.),

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późń.zm.).

Inne źródła:

Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych (dostęp: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310260/katalog/12501010#12501010 ).

Magdalena Chodorek, Młodszy konsultant ds. podatków

Business Tax Professionals sp. z o.o. sp. k.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.