REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wniosek grupowy o interpretację podatkową. Podmioty powiązane z kolejnymi obowiązkami

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Wniosek grupowy o interpretację podatkową. Podmioty powiązane z kolejnymi obowiązkami
Wniosek grupowy o interpretację podatkową. Podmioty powiązane z kolejnymi obowiązkami

REKLAMA

REKLAMA

W kwietniu br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewidujący istotne zmiany w zakresie udzielania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego podmiotom powiązanym. Planowane zmiany nie pozostaną jednak bez wpływu na wydane już interpretacje podatkowe. Na temat zmian wypowiedzieli się również ich potencjalni „beneficjenci” w drodze konsultacji publicznych.

Zgodnie z uzasadnieniem, celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu interpretacji prawa podatkowego oraz ograniczenie nadużyć podatkowych związanych z agresywnym planowaniem podatkowym.

Autopromocja

Na czym polegają zmiany?

Projekt zakłada wprowadzenie instytucji wniosku grupowego składanego wspólnie przez podmioty powiązane – w tym przedmiocie  ustawodawca dodaje w Ordynacji podatkowej art. 14t-14v.

Wniosek taki miałyby składać krajowe jak i zagraniczne podmioty w przypadku gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcje lub inne czynności z ich udziałem. Wniosek grupowy będą zobligowane złożyć również podmioty, które mają się dopiero takim podmiotem krajowym lub zagranicznym stać. Definicję podmiotu krajowego i zagranicznego ustawodawca zawarł uprzednio w art. 3 pkt 11 i 12 OP, odsyłając jednocześnie do powiązań, o których mowa odpowiednio w art. 25 ustawy o PIT i art. 11 ustawy o CIT. Posłużenie się zaś pojęciem „transakcji lub innych czynności” ma na celu objęcie zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych czynności prawnych (np. dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia).

Zakres informacji zawartych we wniosku grupowym

Niewątpliwie, w zakresie składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, nowelizacja nakłada na podmioty powiązane dodatkowe obowiązki. Zgodnie z projektem, wniosek grupowy oprócz wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dodatkowo będzie zawierał:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. wskazanie głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, uzyskanych lub oczekiwanych przez podmioty powiązane w związku z dokonaniem transakcji lub innych czynności;
 2. wskazanie dokonanych transakcji lub innych czynności, od których uzależnione jest osiągnięcie głównych korzyści;
 3. wskazanie wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym – gdy ich wartość rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wynosi łącznie co najmniej 10 mln zł;
 4. wskazanie wartości głównych korzyści, objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym – w przypadku, o którym mowa w pkt 3;
 5. wskazanie okresu, za który zostały określone wartości, o których mowa w pkt 3 i 4 – w sytuacji gdy wiarygodne określenie tych wartości jest możliwe jedynie w tym okresie;
 6. opis występujących lub mających powstać pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym powiązań;
 7. wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym odpowiednio były, są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi podmiotami;
 8. w sytuacji gdy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym wniosku grupowego były poprzednio przedmiotem interpretacji indywidualnej – wskazanie numeru i daty wydania interpretacji indywidualnej oraz organu, który ją wydał.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Wyłączenie mocy ochronnej interpretacji

Projekt nowelizacji zakłada, że brak wykazania wymaganych informacji w zakresie oczekiwanych lub uzyskanych korzyści albo wszystkich transakcji i innych czynności, od których osiągnięcie tych korzyści jest uzależnione, skutkować będzie wyłączeniem mocy ochronnej interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek grupowy od dnia jej wydania. Analogiczny skutek powstanie w przypadku upływu okresu, za który określone zostały wartości korzyści przedstawione przez podmioty powiązane we wniosku grupowym.

Korzyść podatkowa

Projekt ustawy zmieniającej przewiduje wprowadzenie do słowniczka OP definicji legalnej „korzyści podatkowej”, stanowiącej odpowiednik obecnie jeszcze obowiązującej definicji z art. 119e OP i używanej dotychczas w odniesieniu do klauzuli unikania opodatkowania.

Przez korzyść podatkową rozumie się zaistnienie następujących sytuacji:

 • niepowstanie zobowiązania podatkowego;
 • odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego;
 • obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego;
 • powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;
 • powstanie nadpłaty;
 • powstanie prawa do zwrotu podatku;
 • podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Nowelizacja a dotychczas wydane interpretacje indywidualne

Ponadto, projekt nowelizacji przewiduje możliwość uzupełnienia stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych będących przedmiotem uprzednio wydanych podmiotom powiązanym interpretacji indywidualnych o wyżej wskazane informacje dodatkowe, o które będzie rozszerzony wniosek grupowy na podstawie znowelizowanych przepisów.

Mianowicie, podmioty, które przed dniem wejścia w życie nowelizacji otrzymały interpretację indywidualną w przedmiocie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego obejmującego transakcje lub czynności z udziałem podmiotów powiązanych, mogą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji przekazać Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej informacje dodatkowe wymagane dla wniosku grupowego. Co ważne, w sytuacji nieprzekazania tych informacji w ww. terminie, interpretacje indywidualne wydane uprzednio podmiotom powiązanym wygasną z dniem wejścia w życie nowelizacji.

Wnioski złożone i jeszcze nierozpatrzone

W projekcie nowelizacji znalazły się również regulacje dotyczące postępowania w odniesieniu do wniosków, których przedmiotem jest wprawdzie stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmujące transakcje lub inne czynności z udziałem podmiotów powiązanych, jednak złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Zgodnie z projektem, w przypadku takich wniosków zastosowanie znajdą znowelizowane przepisy OP, zaś Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wystąpi do wnioskodawcy o uzupełnienie braków wniosku w zakresie informacji dodatkowych wymaganych dla wniosku grupowego.

Wzór wniosku i termin wydania interpretacji indywidualnej na podstawie wniosku grupowego

Wniosek grupowy podatnicy będą mogli składać na wzorze określonym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.

Interpretacje indywidualne, dla których podstawą wydania będzie wniosek grupowy, będą wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku grupowego. Organy podatkowe przewidują bowiem konieczność analizy bardziej skomplikowanego i rozszerzonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Brak obowiązku składania wniosku grupowego

Obowiązek złożenia wniosku grupowego nie powstanie przy powtarzalnych transakcjach lub innych czynnościach dokonywanych przede wszystkim z podmiotami innymi niż podmioty powiązane, jeżeli warunki tych transakcji lub innych czynności dokonywanych z podmiotami powiązanymi nie odbiegają od warunków stosowanych wobec podmiotów innych niż podmioty powiązane.

Nowelizowane przepisy nie będą zatem miały zastosowania w przypadku gdy:

 • skala dokonywania transakcji lub innych czynności z podmiotami niepowiązanymi przeważa nad transakcjami lub innymi czynnościami, które są dokonywane z podmiotami powiązanymi, oraz
 • transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi są przeprowadzane na zasadach rynkowych.

Co o planowanych zmianach sądzą podatnicy?

W ramach przeprowadzonych konsultacji publicznych, podatnicy zgłosili m.in. następujące postulaty i uwagi do projektu nowelizacji:

 • projektowane przepisy powinny dotyczyć wyłącznie interpretacji wydanych po dacie wejścia w życie nowelizacji

W ocenie uczestników konsultacji publicznych, wygaśniecie dotychczas wydanych interpretacji indywidualnych w przedmiocie czynności dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w sytuacji braku uzupełnienia w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy złożonych uprzednio wniosków o dodatkowe informacje, wymaganych w myśl nowelizacji, stanowi naruszenie zasady bezpieczeństwa prawnego, pewności prawa oraz zasady ochrony praw nabytych. Uzupełnienie wniosków o ów dodatkowe informacje nie gwarantuje bowiem podatnikom uzyskania interpretacji zgodnej z rozstrzygnięciem zaprezentowanym przez organ podatkowy w interpretacji pierwotnej, a zatem nowelizacja przewiduje działanie prawa wstecz i jednocześnie narusza zasadę zaufania obywateli do organów państwa. Szczególnie rozbudowane i czasochłonne obowiązki zostałyby nałożone na podatników działających w grupach kapitałowych, w których występują liczne transakcje lub inne czynności pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 • stosowanie projektowanych regulacji odnośnie wniosku grupowego wyłącznie do określonej grupy transakcji lub innych czynności

Sporządzanie wniosku grupowego powinno być zarezerwowane dla podmiotów dokonujących transakcji lub innych czynność, w których istnieje faktyczne ryzyko nadużyć prawa podatkowego. Przykładowo: procesy restrukturyzacyjne działalności, prowadzenie działalności przez zagraniczną spółkę osobową, transakcje z wykorzystaniem znaków towarowych, transakcje dokonywanych w ramach podatkowych grup kapitałowych.

 • odstąpienie od wprowadzenia regulacji wyłączających moc ochronną interpretacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 14u projektu nowelizacji

Uczestnicy konsultacji publicznych zwracają uwagę, iż planowane w tym zakresie zmiany spowodują m.in. powstanie dodatkowych kosztów zarówno po stronie podatników jak i organów podatkowych. Ci pierwsi będą w zasadzie zmuszeni stale monitorować wartości głównych korzyści, przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego, zaś po stronie organów podatkowych powstanie obowiązek rozpatrywania właściwie analogicznych wniosków. Ponadto, w czasach rozwiniętej konkurencji i tym samym zmiennych efektów transakcji (nie zawsze możliwych do przewidzenia bądź oszacowania), istnieje obawa narastania poczucia niepewności odnośnie ciągłości ochrony prawnej wynikającej z wydanych interpretacji (które mogą być zmienione).

 • zbyt długi termin wydawania interpretacji indywidualnych sporządzonych na wniosek grupowy

Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej sporządzonej na wniosek grupowy, w ocenie uczestników konsultacji, stoi w sprzeczności z ideą tej interpretacji jako instytucji  stworzonej w celu ułatwienia stosowania prawa i ochrony podatników. W zmieniającym się otoczeniu biznesowym, wydłużenie terminu, w jakim organ podatkowy powinien wydać interpretację podatkową, nie pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność  podatnika i jego planowane transakcje.

 • zbyt szeroki i mało precyzyjny katalog informacji dodatkowych, które ma zawierać wniosek grupowy

Wśród uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych pojawił się zarzut, zgodnie z którym zobligowanie przedsiębiorców do wskazania we wniosku o interpretację katalogu informacji z projektowanego art. 14t OP skutkuje niejako scedowaniem instytucji wydawania decyzji dotyczących porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych i opinii zabezpieczających na interpretacje podatkowe.

 • w jaki sposób podatnik powinien udowodnić rynkowość transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi i będących przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w celu skorzystania z wyłączenia z obowiązku składania wniosku grupowego?

Jak czytamy w projekcie nowelizacji, wniosku grupowego nie będą zobligowane składać podmioty, u których zakres dokonywanych transakcji lub innych czynności z udziałem podmiotów niepowiązanych przeważa nad tymi przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi, jeżeli warunki transakcji lub innych czynności realizowanych z podmiotami powiązanymi zostały ustalone na poziomie rynkowym. Wątpliwości pozostawia zatem sposób, w jaki podatnicy powinni udowodnić rynkowość przeprowadzanych przez nich transakcji z podmiotami powiązanymi. Czy w tym zakresie organy podatkowe będą wymagały dodatkowych analiz i dokumentów, czy może wystarczające okaże się złożone przez podatnika oświadczenie o rynkowości przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi transakcji?

Podsumowując, o ile wśród opinii uczestników konsultacji publicznych nie brakuje ocen nt. ogólnego pozytywnego wpływu wprowadzanej inicjatywy jako narzędzia przeciwdziałającego nadużywaniu interpretacji prawa podatkowego, w szczególności przez podatników stosujących agresywną optymalizację podatkową, o tyle jednocześnie ci sami uczestnicy zgodnie zwracają uwagę na restrykcyjność  projektowanych zmian, które po stronie podatników zobligowanych do sporządzenia wniosku grupowego mogą wiązać się ze znaczącym obciążeniem administracyjnym, jak i finansowym. W opinii jednego z uczestników konsultacji, „(…)skutek, który zamierza osiągnąć projektodawca, może zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie innych narzędzi, np. poprzez analizę informacji
z deklaracji CIT/TP, dokumentacji cen transferowych, klauzulą obejścia prawa, JPK, STIR, czy
w przyszłości wykorzystując raportowanie schematów optymalizacyjnych.”

Projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

Podstawa prawna:

Projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (dostęp: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310260/katalog/12501010#12501010),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późń.zm.),

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późń.zm.),

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późń.zm.).

Inne źródła:

Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych (dostęp: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310260/katalog/12501010#12501010 ).

Magdalena Chodorek, Młodszy konsultant ds. podatków

Business Tax Professionals sp. z o.o. sp. k.

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA