reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Wniosek grupowy o interpretację podatkową. Podmioty powiązane z kolejnymi obowiązkami

Wniosek grupowy o interpretację podatkową. Podmioty powiązane z kolejnymi obowiązkami

W kwietniu br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewidujący istotne zmiany w zakresie udzielania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego podmiotom powiązanym. Planowane zmiany nie pozostaną jednak bez wpływu na wydane już interpretacje podatkowe. Na temat zmian wypowiedzieli się również ich potencjalni „beneficjenci” w drodze konsultacji publicznych.

Zgodnie z uzasadnieniem, celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu interpretacji prawa podatkowego oraz ograniczenie nadużyć podatkowych związanych z agresywnym planowaniem podatkowym.

Na czym polegają zmiany?

Projekt zakłada wprowadzenie instytucji wniosku grupowego składanego wspólnie przez podmioty powiązane – w tym przedmiocie  ustawodawca dodaje w Ordynacji podatkowej art. 14t-14v.

Wniosek taki miałyby składać krajowe jak i zagraniczne podmioty w przypadku gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcje lub inne czynności z ich udziałem. Wniosek grupowy będą zobligowane złożyć również podmioty, które mają się dopiero takim podmiotem krajowym lub zagranicznym stać. Definicję podmiotu krajowego i zagranicznego ustawodawca zawarł uprzednio w art. 3 pkt 11 i 12 OP, odsyłając jednocześnie do powiązań, o których mowa odpowiednio w art. 25 ustawy o PIT i art. 11 ustawy o CIT. Posłużenie się zaś pojęciem „transakcji lub innych czynności” ma na celu objęcie zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych czynności prawnych (np. dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia).

Zakres informacji zawartych we wniosku grupowym

Niewątpliwie, w zakresie składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, nowelizacja nakłada na podmioty powiązane dodatkowe obowiązki. Zgodnie z projektem, wniosek grupowy oprócz wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dodatkowo będzie zawierał:

 1. wskazanie głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, uzyskanych lub oczekiwanych przez podmioty powiązane w związku z dokonaniem transakcji lub innych czynności;
 2. wskazanie dokonanych transakcji lub innych czynności, od których uzależnione jest osiągnięcie głównych korzyści;
 3. wskazanie wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym – gdy ich wartość rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wynosi łącznie co najmniej 10 mln zł;
 4. wskazanie wartości głównych korzyści, objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym – w przypadku, o którym mowa w pkt 3;
 5. wskazanie okresu, za który zostały określone wartości, o których mowa w pkt 3 i 4 – w sytuacji gdy wiarygodne określenie tych wartości jest możliwe jedynie w tym okresie;
 6. opis występujących lub mających powstać pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym powiązań;
 7. wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym odpowiednio były, są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi podmiotami;
 8. w sytuacji gdy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym wniosku grupowego były poprzednio przedmiotem interpretacji indywidualnej – wskazanie numeru i daty wydania interpretacji indywidualnej oraz organu, który ją wydał.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Wyłączenie mocy ochronnej interpretacji

Projekt nowelizacji zakłada, że brak wykazania wymaganych informacji w zakresie oczekiwanych lub uzyskanych korzyści albo wszystkich transakcji i innych czynności, od których osiągnięcie tych korzyści jest uzależnione, skutkować będzie wyłączeniem mocy ochronnej interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek grupowy od dnia jej wydania. Analogiczny skutek powstanie w przypadku upływu okresu, za który określone zostały wartości korzyści przedstawione przez podmioty powiązane we wniosku grupowym.

Korzyść podatkowa

Projekt ustawy zmieniającej przewiduje wprowadzenie do słowniczka OP definicji legalnej „korzyści podatkowej”, stanowiącej odpowiednik obecnie jeszcze obowiązującej definicji z art. 119e OP i używanej dotychczas w odniesieniu do klauzuli unikania opodatkowania.

Przez korzyść podatkową rozumie się zaistnienie następujących sytuacji:

 • niepowstanie zobowiązania podatkowego;
 • odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego;
 • obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego;
 • powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;
 • powstanie nadpłaty;
 • powstanie prawa do zwrotu podatku;
 • podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Nowelizacja a dotychczas wydane interpretacje indywidualne

Ponadto, projekt nowelizacji przewiduje możliwość uzupełnienia stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych będących przedmiotem uprzednio wydanych podmiotom powiązanym interpretacji indywidualnych o wyżej wskazane informacje dodatkowe, o które będzie rozszerzony wniosek grupowy na podstawie znowelizowanych przepisów.

Mianowicie, podmioty, które przed dniem wejścia w życie nowelizacji otrzymały interpretację indywidualną w przedmiocie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego obejmującego transakcje lub czynności z udziałem podmiotów powiązanych, mogą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji przekazać Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej informacje dodatkowe wymagane dla wniosku grupowego. Co ważne, w sytuacji nieprzekazania tych informacji w ww. terminie, interpretacje indywidualne wydane uprzednio podmiotom powiązanym wygasną z dniem wejścia w życie nowelizacji.

Wnioski złożone i jeszcze nierozpatrzone

W projekcie nowelizacji znalazły się również regulacje dotyczące postępowania w odniesieniu do wniosków, których przedmiotem jest wprawdzie stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmujące transakcje lub inne czynności z udziałem podmiotów powiązanych, jednak złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Zgodnie z projektem, w przypadku takich wniosków zastosowanie znajdą znowelizowane przepisy OP, zaś Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wystąpi do wnioskodawcy o uzupełnienie braków wniosku w zakresie informacji dodatkowych wymaganych dla wniosku grupowego.

Wzór wniosku i termin wydania interpretacji indywidualnej na podstawie wniosku grupowego

Wniosek grupowy podatnicy będą mogli składać na wzorze określonym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.

Interpretacje indywidualne, dla których podstawą wydania będzie wniosek grupowy, będą wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku grupowego. Organy podatkowe przewidują bowiem konieczność analizy bardziej skomplikowanego i rozszerzonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Brak obowiązku składania wniosku grupowego

Obowiązek złożenia wniosku grupowego nie powstanie przy powtarzalnych transakcjach lub innych czynnościach dokonywanych przede wszystkim z podmiotami innymi niż podmioty powiązane, jeżeli warunki tych transakcji lub innych czynności dokonywanych z podmiotami powiązanymi nie odbiegają od warunków stosowanych wobec podmiotów innych niż podmioty powiązane.

Nowelizowane przepisy nie będą zatem miały zastosowania w przypadku gdy:

 • skala dokonywania transakcji lub innych czynności z podmiotami niepowiązanymi przeważa nad transakcjami lub innymi czynnościami, które są dokonywane z podmiotami powiązanymi, oraz
 • transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi są przeprowadzane na zasadach rynkowych.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama