Kategorie

Wniosek grupowy o interpretację podatkową. Podmioty powiązane z kolejnymi obowiązkami

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Wniosek grupowy o interpretację podatkową. Podmioty powiązane z kolejnymi obowiązkami
Wniosek grupowy o interpretację podatkową. Podmioty powiązane z kolejnymi obowiązkami
W kwietniu br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewidujący istotne zmiany w zakresie udzielania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego podmiotom powiązanym. Planowane zmiany nie pozostaną jednak bez wpływu na wydane już interpretacje podatkowe. Na temat zmian wypowiedzieli się również ich potencjalni „beneficjenci” w drodze konsultacji publicznych.

Zgodnie z uzasadnieniem, celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu interpretacji prawa podatkowego oraz ograniczenie nadużyć podatkowych związanych z agresywnym planowaniem podatkowym.

Na czym polegają zmiany?

Projekt zakłada wprowadzenie instytucji wniosku grupowego składanego wspólnie przez podmioty powiązane – w tym przedmiocie  ustawodawca dodaje w Ordynacji podatkowej art. 14t-14v.

Wniosek taki miałyby składać krajowe jak i zagraniczne podmioty w przypadku gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcje lub inne czynności z ich udziałem. Wniosek grupowy będą zobligowane złożyć również podmioty, które mają się dopiero takim podmiotem krajowym lub zagranicznym stać. Definicję podmiotu krajowego i zagranicznego ustawodawca zawarł uprzednio w art. 3 pkt 11 i 12 OP, odsyłając jednocześnie do powiązań, o których mowa odpowiednio w art. 25 ustawy o PIT i art. 11 ustawy o CIT. Posłużenie się zaś pojęciem „transakcji lub innych czynności” ma na celu objęcie zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych czynności prawnych (np. dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia).

Zakres informacji zawartych we wniosku grupowym

Niewątpliwie, w zakresie składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, nowelizacja nakłada na podmioty powiązane dodatkowe obowiązki. Zgodnie z projektem, wniosek grupowy oprócz wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dodatkowo będzie zawierał:

 1. wskazanie głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, uzyskanych lub oczekiwanych przez podmioty powiązane w związku z dokonaniem transakcji lub innych czynności;
 2. wskazanie dokonanych transakcji lub innych czynności, od których uzależnione jest osiągnięcie głównych korzyści;
 3. wskazanie wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym – gdy ich wartość rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wynosi łącznie co najmniej 10 mln zł;
 4. wskazanie wartości głównych korzyści, objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym – w przypadku, o którym mowa w pkt 3;
 5. wskazanie okresu, za który zostały określone wartości, o których mowa w pkt 3 i 4 – w sytuacji gdy wiarygodne określenie tych wartości jest możliwe jedynie w tym okresie;
 6. opis występujących lub mających powstać pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym powiązań;
 7. wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym odpowiednio były, są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi podmiotami;
 8. w sytuacji gdy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym wniosku grupowego były poprzednio przedmiotem interpretacji indywidualnej – wskazanie numeru i daty wydania interpretacji indywidualnej oraz organu, który ją wydał.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Wyłączenie mocy ochronnej interpretacji

Projekt nowelizacji zakłada, że brak wykazania wymaganych informacji w zakresie oczekiwanych lub uzyskanych korzyści albo wszystkich transakcji i innych czynności, od których osiągnięcie tych korzyści jest uzależnione, skutkować będzie wyłączeniem mocy ochronnej interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek grupowy od dnia jej wydania. Analogiczny skutek powstanie w przypadku upływu okresu, za który określone zostały wartości korzyści przedstawione przez podmioty powiązane we wniosku grupowym.

Korzyść podatkowa

Projekt ustawy zmieniającej przewiduje wprowadzenie do słowniczka OP definicji legalnej „korzyści podatkowej”, stanowiącej odpowiednik obecnie jeszcze obowiązującej definicji z art. 119e OP i używanej dotychczas w odniesieniu do klauzuli unikania opodatkowania.

Przez korzyść podatkową rozumie się zaistnienie następujących sytuacji:

 • niepowstanie zobowiązania podatkowego;
 • odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego;
 • obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego;
 • powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;
 • powstanie nadpłaty;
 • powstanie prawa do zwrotu podatku;
 • podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Nowelizacja a dotychczas wydane interpretacje indywidualne

Reklama

Ponadto, projekt nowelizacji przewiduje możliwość uzupełnienia stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych będących przedmiotem uprzednio wydanych podmiotom powiązanym interpretacji indywidualnych o wyżej wskazane informacje dodatkowe, o które będzie rozszerzony wniosek grupowy na podstawie znowelizowanych przepisów.

Mianowicie, podmioty, które przed dniem wejścia w życie nowelizacji otrzymały interpretację indywidualną w przedmiocie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego obejmującego transakcje lub czynności z udziałem podmiotów powiązanych, mogą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji przekazać Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej informacje dodatkowe wymagane dla wniosku grupowego. Co ważne, w sytuacji nieprzekazania tych informacji w ww. terminie, interpretacje indywidualne wydane uprzednio podmiotom powiązanym wygasną z dniem wejścia w życie nowelizacji.

Wnioski złożone i jeszcze nierozpatrzone

W projekcie nowelizacji znalazły się również regulacje dotyczące postępowania w odniesieniu do wniosków, których przedmiotem jest wprawdzie stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmujące transakcje lub inne czynności z udziałem podmiotów powiązanych, jednak złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Zgodnie z projektem, w przypadku takich wniosków zastosowanie znajdą znowelizowane przepisy OP, zaś Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wystąpi do wnioskodawcy o uzupełnienie braków wniosku w zakresie informacji dodatkowych wymaganych dla wniosku grupowego.

Wzór wniosku i termin wydania interpretacji indywidualnej na podstawie wniosku grupowego

Wniosek grupowy podatnicy będą mogli składać na wzorze określonym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.

Interpretacje indywidualne, dla których podstawą wydania będzie wniosek grupowy, będą wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku grupowego. Organy podatkowe przewidują bowiem konieczność analizy bardziej skomplikowanego i rozszerzonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Brak obowiązku składania wniosku grupowego

Obowiązek złożenia wniosku grupowego nie powstanie przy powtarzalnych transakcjach lub innych czynnościach dokonywanych przede wszystkim z podmiotami innymi niż podmioty powiązane, jeżeli warunki tych transakcji lub innych czynności dokonywanych z podmiotami powiązanymi nie odbiegają od warunków stosowanych wobec podmiotów innych niż podmioty powiązane.

Nowelizowane przepisy nie będą zatem miały zastosowania w przypadku gdy:

 • skala dokonywania transakcji lub innych czynności z podmiotami niepowiązanymi przeważa nad transakcjami lub innymi czynnościami, które są dokonywane z podmiotami powiązanymi, oraz
 • transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi są przeprowadzane na zasadach rynkowych.

Co o planowanych zmianach sądzą podatnicy?

W ramach przeprowadzonych konsultacji publicznych, podatnicy zgłosili m.in. następujące postulaty i uwagi do projektu nowelizacji:

 • projektowane przepisy powinny dotyczyć wyłącznie interpretacji wydanych po dacie wejścia w życie nowelizacji

W ocenie uczestników konsultacji publicznych, wygaśniecie dotychczas wydanych interpretacji indywidualnych w przedmiocie czynności dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w sytuacji braku uzupełnienia w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy złożonych uprzednio wniosków o dodatkowe informacje, wymaganych w myśl nowelizacji, stanowi naruszenie zasady bezpieczeństwa prawnego, pewności prawa oraz zasady ochrony praw nabytych. Uzupełnienie wniosków o ów dodatkowe informacje nie gwarantuje bowiem podatnikom uzyskania interpretacji zgodnej z rozstrzygnięciem zaprezentowanym przez organ podatkowy w interpretacji pierwotnej, a zatem nowelizacja przewiduje działanie prawa wstecz i jednocześnie narusza zasadę zaufania obywateli do organów państwa. Szczególnie rozbudowane i czasochłonne obowiązki zostałyby nałożone na podatników działających w grupach kapitałowych, w których występują liczne transakcje lub inne czynności pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 • stosowanie projektowanych regulacji odnośnie wniosku grupowego wyłącznie do określonej grupy transakcji lub innych czynności

Sporządzanie wniosku grupowego powinno być zarezerwowane dla podmiotów dokonujących transakcji lub innych czynność, w których istnieje faktyczne ryzyko nadużyć prawa podatkowego. Przykładowo: procesy restrukturyzacyjne działalności, prowadzenie działalności przez zagraniczną spółkę osobową, transakcje z wykorzystaniem znaków towarowych, transakcje dokonywanych w ramach podatkowych grup kapitałowych.

 • odstąpienie od wprowadzenia regulacji wyłączających moc ochronną interpretacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 14u projektu nowelizacji

Uczestnicy konsultacji publicznych zwracają uwagę, iż planowane w tym zakresie zmiany spowodują m.in. powstanie dodatkowych kosztów zarówno po stronie podatników jak i organów podatkowych. Ci pierwsi będą w zasadzie zmuszeni stale monitorować wartości głównych korzyści, przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego, zaś po stronie organów podatkowych powstanie obowiązek rozpatrywania właściwie analogicznych wniosków. Ponadto, w czasach rozwiniętej konkurencji i tym samym zmiennych efektów transakcji (nie zawsze możliwych do przewidzenia bądź oszacowania), istnieje obawa narastania poczucia niepewności odnośnie ciągłości ochrony prawnej wynikającej z wydanych interpretacji (które mogą być zmienione).

 • zbyt długi termin wydawania interpretacji indywidualnych sporządzonych na wniosek grupowy

Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej sporządzonej na wniosek grupowy, w ocenie uczestników konsultacji, stoi w sprzeczności z ideą tej interpretacji jako instytucji  stworzonej w celu ułatwienia stosowania prawa i ochrony podatników. W zmieniającym się otoczeniu biznesowym, wydłużenie terminu, w jakim organ podatkowy powinien wydać interpretację podatkową, nie pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność  podatnika i jego planowane transakcje.

 • zbyt szeroki i mało precyzyjny katalog informacji dodatkowych, które ma zawierać wniosek grupowy

Wśród uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych pojawił się zarzut, zgodnie z którym zobligowanie przedsiębiorców do wskazania we wniosku o interpretację katalogu informacji z projektowanego art. 14t OP skutkuje niejako scedowaniem instytucji wydawania decyzji dotyczących porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych i opinii zabezpieczających na interpretacje podatkowe.

 • w jaki sposób podatnik powinien udowodnić rynkowość transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi i będących przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w celu skorzystania z wyłączenia z obowiązku składania wniosku grupowego?
Reklama

Jak czytamy w projekcie nowelizacji, wniosku grupowego nie będą zobligowane składać podmioty, u których zakres dokonywanych transakcji lub innych czynności z udziałem podmiotów niepowiązanych przeważa nad tymi przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi, jeżeli warunki transakcji lub innych czynności realizowanych z podmiotami powiązanymi zostały ustalone na poziomie rynkowym. Wątpliwości pozostawia zatem sposób, w jaki podatnicy powinni udowodnić rynkowość przeprowadzanych przez nich transakcji z podmiotami powiązanymi. Czy w tym zakresie organy podatkowe będą wymagały dodatkowych analiz i dokumentów, czy może wystarczające okaże się złożone przez podatnika oświadczenie o rynkowości przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi transakcji?

Podsumowując, o ile wśród opinii uczestników konsultacji publicznych nie brakuje ocen nt. ogólnego pozytywnego wpływu wprowadzanej inicjatywy jako narzędzia przeciwdziałającego nadużywaniu interpretacji prawa podatkowego, w szczególności przez podatników stosujących agresywną optymalizację podatkową, o tyle jednocześnie ci sami uczestnicy zgodnie zwracają uwagę na restrykcyjność  projektowanych zmian, które po stronie podatników zobligowanych do sporządzenia wniosku grupowego mogą wiązać się ze znaczącym obciążeniem administracyjnym, jak i finansowym. W opinii jednego z uczestników konsultacji, „(…)skutek, który zamierza osiągnąć projektodawca, może zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie innych narzędzi, np. poprzez analizę informacji
z deklaracji CIT/TP, dokumentacji cen transferowych, klauzulą obejścia prawa, JPK, STIR, czy
w przyszłości wykorzystując raportowanie schematów optymalizacyjnych.”

Projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

Podstawa prawna:

Projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (dostęp: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310260/katalog/12501010#12501010),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późń.zm.),

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późń.zm.),

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późń.zm.).

Inne źródła:

Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych (dostęp: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310260/katalog/12501010#12501010 ).

Magdalena Chodorek, Młodszy konsultant ds. podatków

Business Tax Professionals sp. z o.o. sp. k.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.