Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaliczki na CIT – obliczanie, zapłata i zawiadomienie urzędu skarbowego

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
Zaliczki na CIT – obliczanie, zapłata i zawiadomienie urzędu skarbowego
Zaliczki na CIT – obliczanie, zapłata i zawiadomienie urzędu skarbowego
Podatnicy CIT są zobowiązani do samodzielnego obliczenia wysokości podatku oraz jego uiszczenia bez wezwania organu w określonym terminie. Ustawa o CIT nakazuje wpłatę podatku już w trakcie trwającego roku podatkowego poprzez zapłatę zaliczek. W tym zakresie przewidziano dwa okresy za które możliwa jest ich wpłata: miesiące lub kwartały.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zasad opłacania zaliczek w tych dwóch formach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawidłowego zawiadomienia organu o wyborze zaliczek kwartalnych lub też powrocie do opłacania zaliczek w terminach miesięcznych. Niedochowanie tych terminów w praktyce skutkuje bowiem brakiem możliwości ich przewrócenia.

Zaliczki miesięczne

Podstawową zasadą jest, że podatnicy CIT wpłacają zaliczki w miesięcznych okresach. W takim przypadku wysokość zaliczki kalkulowana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Zaliczki wpłaca się do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za ostatni miesiąc roku podatkowego zaliczka wpłacana jest do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Niemniej, w takim wypadku podatnik może nie wpłacać ostatniej zaliczki, pod warunkiem jednak że przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i jednocześnie dokona zapłaty podatku z niego wynikającego.

Sama zapłata zaliczek nie wiąże się z obowiązkiem składania deklaracji / informacji do urzędu skarbowego. Taki obowiązek istniał bowiem tylko do końca 2006 r. Zatem, na gruncie ustawy o CIT (odmiennie niż np. w przypadku rozliczeń z tytułu VAT) podatnicy wpłacają podatek zgodnie ze swoimi wyliczeniami, a ostateczne rozliczenie podatku następuje w ujęciu rocznym w zeznaniu podatkowych (CIT-8) w którym wykazuje się zarówno należne jak i wpłacone w trakcie roku zaliczki.

Wpłata zaliczek miesięcznych nie wiąże się z koniecznością informowania o tym fakcie urzędu skarbowego. Przyjmuje się bowiem, że podatnik CIT – o ile nie zawiadomił właściwego organu – wpłaca zaliczki właśnie w takiej formie.

Jedyny wyjątek dotyczyć będzie sytuacji, w której podatnik rozliczający do tej pory zaliczki za okresy kwartalne zapragnie wpłacać je za poszczególne miesiące. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie o tym fakcie organu podatkowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy.

Zdaniem autora, wskazany termin wpłaty pierwszej zaliczki (wyznaczający najpóźniejszy moment dokonania zgłoszenia o powrocie do zaliczek miesięcznych) należy odnosić do zaliczki należnej za pierwszy miesiąc, a nie należnej za pierwszy kwartał.

Zaliczki kwartalne

Alternatywą do wpłaty zaliczek miesięcznie jest ich opłacanie kwartalnie. W takim przypadku, wysokość zaliczki ustalana jest w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały.

Trzeba zauważyć, że ustawa o CIT wyraźnie wskazuje, że przez kwartał nie należy rozumieć dowolnych trzech następujących po sobie miesięcy (np. okres luty-kwiecień), lecz kwartał roku kalendarzowego (np. okres styczeń-marzec).

Zaliczki kwartalne, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Ponadto, obowiązuje tutaj analogiczna zasada jak przy zaliczkach miesięcznych – podatnik nie musi wpłacić zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku.

Zaliczki kwartalne nie są dostępne dla każdego podmiotu, lecz jedynie dla dwóch grup podatników, tj. podmiotów rozpoczynających działalność (w pierwszym roku podatkowym) oraz dla podmiotów mających status tzw. „małych podatników”.

Możliwość zastosowania zaliczek kwartalnych przez podatników rozpoczynających prowadzenie działalności jest wyłączona dla tych z nich, którzy zostali utworzeni:

(i) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo

(ii) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

(iii) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

Z kolei przez „małego podatnika” na gruncie CIT rozumie się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro (przeliczonej na złotówki w sposób wskazany w ustawie o CIT). Na marginesie należy zauważyć, że planowane jest dokonanie zmian w zakresie definicji „małego podatnika”. Zgodnie z tymi zamierzeniami, począwszy od 2018 r. limit przychodu ze sprzedaży ma zostać podniesiony do 2 000 000 euro. W praktyce zatem, więcej podmiotów będzie uprawnionych do wpłaty zaliczek kwartalnie.

Wpłata zaliczek w terminach kwartalnych ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że skorzystanie z tego udogodnienia jest warunkowane złożeniem stosownego zawiadomienia do Urzędu Skarbowego.

Jak wynika z art. 25 ust. 1b i 1c ustawy o CIT, podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek.

W praktyce wątpliwości budzi w jakim terminie takie zawiadomienie musi zostać złożone w przypadku podatnika rozpoczynającego działalność. Dotyczy to szczególnie przypadku, gdy rok podatkowy takiego podmiotu nie pokrywa się z rokiem kalendarzowy (z uwagi na rozpoczęcie dzielności w trakcie roku).

Aby rozstrzygnąć powyższy problem, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że art. 25 ust. 1b i 1c ustawy o CIT odnosi się zarówno do już istniejących jak i nowych podmiotów. Tym samym, każdorazowo terminy złożenia zawiadomienia o kwartalnych zaliczkach jest taki sam – a mówiąc dokładniej – jest liczony w taki sam sposób. Oblicza się go każdorazowo jako termin przypadający do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

Niemniej, dla poprawnego wyliczenia tego terminu należy dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy „drugim miesiącem roku podatkowego” a „drugim miesiącem roku kalendarzowego” czyli lutym. W tym kontekście należy zauważyć, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o CIT, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Zdaniem autora oznacza to, że dla podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku i którzy wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, drugi miesiąc roku podatkowego (wyznaczający termin na złożenie zawiadomienia o zaliczkach kwartalnych) może być innym miesiącem niż luty.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry


W takim przypadku należy ustalić miesiąc w którym nastąpiło rozpoczęcie prowadzenie działalności, a następnie wyznaczyć 20 dzień miesiąca po tym miesiącu. Przykładowo zakładając, że rozpoczęcie działalności nastąpiło w lutym 2017 r., zawiadomienie trzeba złożyć do 20 marca 2017 r.

Ostatnim aspektem, który może budzić wątpliwości, dotyczy tego jaki moment należy uznać za „dzień rozpoczęcia działalności”. Poprawne określenie tego momentu determinuje bowiem m.in. wyznaczenie terminu na złożenie zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na CIT.

W tym kontekście należy podnieść, że zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, przez „dzień rozpoczęcia działalności” w kontekście art. 8 ust. 2 ustawy o CIT należy rozumieć dzień powstania podatnika. Z kolei dniem w jakim „powstaje” podatnik jest dzień, w którym dochodzi do podpisania umowy spółki.

W opinii autora, praktyka organów podatkowych w tym zakresie jest prawidłowa. Zawarcie umowy spółki powoduje bowiem powstanie spółki z o.o. w organizacji, która posiada podmiotowość prawną i może być podmiotem stosunków prawnych. Ponadto, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o CIT spółka kapitałowa w organizacji jest podatkiem CIT.

Powyższe stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 czerwca 2013 r. (sygn. PPB5/423-300/13-2/MW) który wskazał, że: „dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności należy utożsamiać z dniem powstania podatnika […] Zatem, skoro Spółka rozpoczęła działalność w dniu 30.05.2012 r., w którym podpisano umowę Spółki w formie aktu notarialnego, to ten dzień należy uznać za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej”. Podobny pogląd przedstawił też Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 22 października 2008 r. (sygn. ITPB3/423-392/08/MK) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 13 kwietnia 2015 r. (sygn. IBPBI/1/4510-7/15/KB).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Forma zawiadomienia

Ustawa o CIT nie przewiduje wzoru w przedmiocie zawiadomienia organu o wyborze formy opłacania zaliczek na CIT. W szczególności, nie przewidziano szczególnego wzoru formularza w tym zakresie. Takich informacji nie wskazuje się również w formularzu NIP-2 / NIP-8 składanym przez podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej.

Tym samym, podatnicy powinni przygotować stosowne pismo we własnym zakresie. Zdaniem autora, takie zawiadomienie – oprócz jasnego oświadczenia o formie opłacania zaliczek – powinno spełniać także wymogi przewidziane w Ordynacji podatkowej. Tym samym, zawiadomienie powinno zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres jak również identyfikator podatkowy.

Piotr Wyrwa, doradca podatkowy

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.