Kategorie

Jak wypełnić PCC-3 - wskazówki praktyczne?

Jak wypełnić PCC-3 - wskazówki praktyczne?
PCC-3 to deklaracja podatkowa w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Kto składa PCC-3? Kiedy nie składamy deklaracji PCC-3? Gdzie złożyć PCC-3? Jak prawidłowo wypełnić formularz PCC-3?

Kto składa PCC-3?

PCC-3 to deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru.

Deklarację PCC-3 składa się w przypadku:

 • zawarcia umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku (jeśli z góry nie zostanie ustalona suma pożyczki – deklaracje składa się w przypadku każdorazowej wypłaty środków pieniężnych), o dział spadku lub zniesienie współwłasności gdy dochodzi w nich do spłat i dopłat, ustanowienia odpłatnego użytkowania (w tym nieprawidłowego), depozytu nieprawidłowego lub spółki,
 • przyjęcia darowizny z przejęciem długów i ciężarów albo zobowiązania darczyńcy,
 • złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki,
 • uprawomocnia się orzeczenia sądu lub otrzymania wyroku sądu polubownego albo zawarcia ugody w sprawach umów wyżej wymienionych, 
 • zawarcia umowy przeniesienia własności – jeśli wcześniej podpisana została umowa zobowiązująca do przeniesienia własności, a teraz podpisana została umowa przeniesienia tej własności,
 • podwyższenia kapitału w spółce mającej osobowość prawną.

Deklarację składa się tylko w przypadkach umów, których przedmiotem są rzeczy i prawa majątkowe (majątek), znajdujące się w Polsce. A jeśli są za granicą – to tylko jeśli ich nabywca mieszka albo ma siedzibę w Polsce i zawarł umowę w Polsce. W przypadku umowy zamiany wystarczy, że w Polsce jest jeden z zamienianych przedmiotów.

Kiedy nie składamy PCC-3?

Deklaracji PCC-3 nie składa się w przypadku gdy:

 • czynność cywilnoprawna jest dokonywana w formie aktu notarialnego i podatek jest pobierany przez notariusza (płatnika podatku),
 • podatnik składa zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-4),
 • podatnikiem jest:

- kupujący na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe – jeśli ma orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (nieważne, jakie ma schorzenie), lub też orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

- organizacja pożytku publicznego – jeśli dokonuje czynności cywilnoprawnych tylko w związku ze swoją nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

- jednostka samorządu terytorialnego,

- Skarb Państwa,

- Agencja Rezerw Materiałowych,

 • korzysta się ze zwolnienia od podatku, bo:

- kupowane są obce waluty,

- kupowane są i zamieniane waluty wirtualne,

- kupowane są rzeczy ruchome – i ich wartość rynkowa nie przekracza 1 000 zł,

- pożyczane jest nie więcej niż 9 637 zł (liczą się łącznie pożyczki  z ostatnich 5 lat od jednej osoby) – jeśli jest to pożyczka od bliskiej rodziny, czyli: małżonka, dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków, pradziadków, pasierbów, pasierbic, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięcia, synowej, teściów,

- pożyczane są pieniądze od osób spoza bliskiej rodziny – jeśli wysokość pożyczki nie przekracza 1 000 zł.

Kiedy złożyć PCC-3?

Podatnicy są zobowiązani złożyć deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności cywilnoprawej. W terminie tym (chociaż niekoniecznie w dniu złożenia deklaracji) należy obliczyć i wpłacić podatek – z wyjątkiem podatników składających deklarację w sprawie zwolnienia z podatku pożyczki od najbliższej rodziny.

Gdzie złożyć PCC-3?

W deklaracji PCC-3 należy podać urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja, czyli urząd, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych wykonuje swoje zadania, tj. urząd ustalony zgodnie z art. 12 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Organem podatkowym właściwym rzeczowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest naczelnik urzędu skarbowego.

Należy wpisać (w poz. 5 deklaracji) urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego ustalony według zasad niżej wymienionych.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest:

 1. od przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających  z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub prawa użytkowania wieczystego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
 2. od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż związane  z nieruchomościami, oraz od pozostałych umów - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika, a w przypadku gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmiotów,
 3. od ustanowienia hipoteki – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie woli o ustanowieniu tego prawa, a w przypadku, gdy oświadczenie woli składane jest przez kilka podmiotów – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę jednego z tych podmiotów,
 4. od umowy spółki - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki.

W sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów zamiany:

 • których przedmiotem jest wyłącznie przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w powyższym pkt 1, organem podatkowym właściwym miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości - lub prawa, którego wartość jest wyższa a do określenia wartości nieruchomości - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
 • których przedmiotem jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w powyższym pkt 1 i innych rzeczy lub praw majątkowych, w tym rzeczy położonych za granicą i praw tam wykonywanych, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na położenie nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w pozostałych przypadkach - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednej ze stron.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w sposób, o którym mowa wyżej - właściwym organem podatkowym jest naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Reklama

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy.

Deklarację można złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 505, z późn. zm.) albo nadać (złożyć, wysłać) w sposób przewidziany w art. 12 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020  r. poz. 1325.), m.in. w formie dokumentu  elektronicznego.

Załącznik PCC-3/A

Załącznikiem do deklaracji jest PCC-3/A (Informacja o pozostałych podatnikach). Załącznik lub kolejne załączniki należy wypełnić i złożyć, w przypadku: gdy  po stronie nabywcy występuje więcej niż jeden podmiot, umowy zamiany, umowy spółki cywilnej.

Reklama

W takim przypadku, każdy z nabywców, każda ze stron umowy zamiany oraz każdy ze wspólników spółki cywilnej jest podatnikiem solidarnie zobowiązanym do zapłaty podatku. Na każdym z nich ciąży więc obowiązek złożenia deklaracji, przy czym jeden z nich składa deklarację PCC-3, a pozostali załączniki PCC-3/A.

Przykład: Dwie osoby fizyczne zawierają umowę zamiany samochodów osobowych. W takim przypadku obydwie te osoby są podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku. Jeden z nich składa deklarację PCC-3, zaś drugi Informację o pozostałych podatnikach (PCC-3/A).

Przykład: Trzy osoby fizyczne zawarły umowę spółki cywilnej. Wszyscy wspólnicy są podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku. Jeden ze wspólników składa deklarację PCC-3, zaś pozostali Informację o pozostałych podatnikach (PCC-3/A).

Sposób składania: deklaracja PCC-3 oraz załączniki PCC-3/A mogą być składane elektronicznie lub w postaci papierowej. W przypadku złożenia deklaracji drogą elektroniczną, informacja PCC-3/A składana jest jako odrębny formularz.

Jak wypełnić PCC-3?

Poz. 1. Identyfikator podatkowy

W poz. 1 należy podać identyfikator podatkowy podatnika składającego deklarację. PESEL, jeśli osoba fizyczna: 

 • nie prowadzi działalności gospodarczej lub 
 • nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli osoba fizyczna: 

 • prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Poz. 4. Data dokonania czynności cywilnoprawnej

W poz. 4  należy podać dzień, miesiąc i rok dokonania czynności cywilnoprawej, czyli datę zawarcia umowy lub jej zmiany, złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, uprawomocnienia się orzeczenia sądu np. o odpłatnym zniesieniu współwłasności, doręczenia wyroku sądu polubownego, zawarcia ugody . 

W poz. 5. należy podać urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja.

W poz. 6 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od tego czy składana jest deklaracja (kwadrat 1), czy też korekta deklaracji  (kwadrat 2). 

Korektę zeznania podatkowego składa się na zasadach ogólnych określonych w przepisach ustawy - Ordynacja podatkowa.

Poz. 7. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

W poz. 7 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od kategorii podatnika. W przypadku:

 • gdy po stronie podatnika (nabywcy) występuje więcej niż jeden podmiot - należy zaznaczyć kwadrat 1 (podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku), np. kupujący samochód na współwłasność,
 • strony umowy zamiany - należy zaznaczyć kwadrat 2,
 • wspólnika spółki cywilnej - należy zaznaczyć kwadrat 3,
 • podmiotu, o którym mowa art. 9 pkt 10 lit. b ustawy, czyli pożyczkobiorcy, który otrzymał pożyczkę od osoby najbliższej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) i chce skorzystać ze zwolnienia od podatku - należy zaznaczyć kwadrat 4,
 • innego podmiotu niż wyżej wymieniony będący jedynym kupującym (wymienionym w umowie sprzedaży) lub składający oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości stanowiącej jego wyłączną własność -  należy zaznaczyć kwadrat 5.

 W poz. 8 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od tego czy podatnik jest osobą niebędącą osobą fizyczną (kwadrat 1), czy też osobą fizyczną (kwadrat 2).

W poz. 9 w zależności od rodzaju podatnika należy wpisać:

 • w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną – pełną nazwę,
 • w przypadku osoby fizycznej – nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia.

Poz. 10. Nazwa skrócona/Imię ojca, imię matki

W poz. 10 podobnie jak w poz. 9 w zależności od rodzaju podatnika należy podać skróconą nazwę w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną albo imię ojca i matki –  w przypadku osób fizycznych.

B.2. ADRES SIEDZIBY/ AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA  

 W części tej należy podać adres siedziby albo aktualny adres zamieszkania podatnika na dzień dokonania czynności (zawarcia umowy albo jej zmiany, złożenia oświadczenia, dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody).

CZĘŚĆ C. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA I TREŚĆ CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, których przedmiotem są:

- rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP, - rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku  gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność została dokonana na terytorium RP.

Umowa zamiany podlega także podatkowi, jeżeli co najmniej jedna z rzeczy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poz. 21. Przedmiot opodatkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

W pozycji tej należy zaznaczyć właściwy kwadrat odnośnie do przedmiotu opodatkowania, jeśli jest to:

 • umowa - należy zaznaczyć kwadrat 1,
 • zmiana umowy - należy zaznaczyć kwadrat 2,
 • orzeczenie sądu lub ugoda - należy zaznaczyć kwadrat 3,
 • inny (np. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki) - należy zaznaczyć kwadrat 4.

W poz. 22 należy zaznaczyć właściwy kwadrat:

 • jeżeli rzeczy położone są na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane są na terytorium RP - należy zaznaczyć kwadrat 1,
 • jeżeli rzeczy położone są poza terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane poza terytorium RP - należy zaznaczyć kwadrat 2.

W poz. 23 należy zaznaczyć miejsce dokonania czynności cywilnoprawej, czyli miejsce zawarcia umowy, w przypadku, gdy:

 • czynność została dokonana na terytorium RP -  należy zaznaczyć kwadrat 1, - czynność została dokonana poza terytorium RP - należy zaznaczyć kwadrat 2.

W poz. 24 należy wskazać rodzaj umowy, jej przedmiot i cechy charakterystyczne tego przedmiotu, np. umowa sprzedaży samochodu osobowego, w tym jego marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny.

CZĘŚĆ D. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, Z WYJĄTKIEM UMOWY SPÓŁKI I JEJ ZMIANY

W poz. 25 należy podać podstawę opodatkowania, którą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy  o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa, którą zgodnie z ust. 2 tego artykułu określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Kwota podana w umowie sprzedaży (cena)   powinna być wpisana w poz. 25 tylko  w przypadku, gdy odpowiada wartości rynkowej prawa majątkowego będącego przedmiotem tej umowy.

Przykład: Podatnik nabył udziały w spółce z o. o. po okazyjnej cenie, która odpowiada ich nominalnej wartości i wynosi 5.000 zł. Wartość rynkowa tych udziałów wynosi 8.000 zł. Podstawę opodatkowania stanowi kwota 8.000 zł, a nie cena za którą nabyto udziały. W poz. 25 deklaracji powinna więc być wpisana kwota 8.000 zł.

Jeśli za podstawę opodatkowania przyjmie się wartość niższą niż rynkowa – w efekcie zostanie zaniżony podatek. Podatnik może zostać poproszony o poprawienie wartości, a wtedy trzeba będzie dopłacić brakujący podatek i odsetki.

W poz. 26 należy podać kwotę obliczonego podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania i 1% stawki podatku umowy sprzedaży praw majątkowych (np. wierzytelności).

W poz. 27 należy podać podstawę opodatkowania, którą stanowi zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży wartość rynkowa,  którą zgodnie z ust. 2 tego artykułu określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych  w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

W przypadku umowy sprzedaży, w której nie wyodrębniono wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki w poz. 27 należy wpisać łączną wartość tych rzeczy lub praw majątkowych.

Kwota podana w umowie sprzedaży (cena) powinna być wpisana w poz. 27 tylko  w przypadku, gdy odpowiada wartości rynkowej rzeczy będącej przedmiotem tej umowy. Jeśli za podstawę opodatkowania przyjmie się wartość niższą niż rynkowa – w efekcie zostanie zaniżony podatek. Podatnik może zostać poproszony o poprawienie wartości, a wtedy trzeba będzie dopłacić brakujący podatek i odsetki.

W poz. 28 należy podać kwotę obliczonego podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania i 2% stawki podatku  od umowy sprzedaży rzeczy (np. samochodu).

Przykład: Zawarta została umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą rzeczy i prawa majątkowe. W umowie nie wyodrębniono ceny poszczególnych składników, tylko określono ją jedną kwotą. W takim przypadku zastosowanie znajdzie reguła, w świetle której jeżeli nie wyodrębniono wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki podatek pobiera się od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych przy zastosowaniu 2% stawki.

W poz. 29 należy podać podstawę opodatkowania, którą stanowi zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Jeśli za podstawę opodatkowania przyjmie się wartość niższą niż rynkowa – w efekcie zostanie zaniżony podatek. Podatnik może zostać poproszony o poprawienie wartości, a wtedy trzeba będzie dopłacić brakujący podatek i odsetki.

W poz. 30 należy podać stawkę podatku, która wynosi w zależności od przedmiotu umowy:

- 2% przy przeniesieniu własności rzeczy,

-1% przy przeniesieniu  własności, innych niż związane z nieruchomościami,  praw majątkowych.

Podatek pobiera się według stawki najwyższej jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

W poz. 31 należy podać kwotę obliczonego podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania i:

 • 2% stawki podatku, gdy przedmiotem umowy jest przeniesienie własności rzeczy,

 • 1% stawki podatku, gdy przedmiotem umowy jest przeniesienie własności prawa majątkowego.

W poz. 32 należy podać podstawę opodatkowania, którą stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy stanowi:

 • kwota lub wartość pożyczki albo depozytu, 
 • w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie  i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych;

W przypadku pożyczki zwolnionej na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy (od osób najbliższych) w poz. 32 należy wpisać kwotę udzielonej pożyczki.

W poz. 33 należy podać stawkę podatku, która od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego wynosi 0,5%.

W przypadku pożyczki zwolnionej na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy (od osób najbliższych)  w poz. 33 należy wpisać 0.

W poz. 34 należy podać kwotę obliczonego podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania oraz stawki podatku.

W przypadku pożyczki zwolnionej na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy (od osób najbliższych) w poz. 34 należy wpisać 0.

W poz. 35 należy podać podstawę opodatkowania, którą stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, stanowi wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego.

W poz. 36 należy podać stawkę, która wynosi w zależności od przedmiotu umowy:

 • 2% przy przeniesieniu własności nieruchomości,  rzeczy  ruchomych,  prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
 • 1% przy przeniesieniu własności, innych niż związane z nieruchomościami, praw majątkowych.

W poz. 37 należy podać kwotę obliczonego podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania i stawki wskazanej w poz. 36

W poz. 38 należy podać podstawę opodatkowania, którą stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowi wartość świadczeń użytkownika - za okres, na jaki prawo to zostało ustanowione.  Jeżeli z treści umowy, wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy może jednak, za zgodą podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:

 1. wartość świadczeń za lat 10 albo
 2. wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

W poz. 39 należy podać stawkę, która wynosi od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego - 1%,

W poz. 40 należy podać kwotę obliczonego podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatku, która w tym przypadku wynosi 1%.

W poz. 41 należy podać podstawę opodatkowania, którą stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 10 stanowi kwota zabezpieczonej wierzytelności.

W poz. 42 należy podać obliczoną kwotę podatku stanowiącą iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatkowej 0,1% określonej na zabezpieczenie wierzytelności istniejących.

W poz. 43 należy wpisać kwotę 19 zł, czyli wysokość podatku odpowiadającą stawce podatku w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej. Rubryka „Inna” (wymienić jaka)

W rubryce tej należy wymienić rodzaj czynności cywilnoprawnej, jeżeli nie jest ona wymieniona w powyższych pozycjach deklaracji, np.:

- umowa o dział spadku oraz umowa o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat.

W poz. 44 należy podać podstawę opodatkowania, którą przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku.

Poz. 45. Stawka podatku, określona zgodnie z art. 7 ustawy W poz. 45 należy podać stawkę podatku, która wynosi:

 • 2%, jeżeli przedmiotem umowy jest przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, 
 • 1%, przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych.

W poz. 46 należy podać obliczoną kwotę podatku, którą stanowi iloczyn podstawy opodatkowania oraz odpowiedniej stawki podatkowej.

W poz. 47 należy wpisać kwotę należnego podatku stanowiącą sumę kwot obliczonego w kol. d podatku.

CZĘŚĆ E. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD UMOWY SPÓŁKI / ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

E.1. OKREŚLENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA

W poz. 48 należy zaznaczyć właściwy kwadrat, jeżeli przedmiotem opodatkowania jest: -  umowa spółki osobowej lub zmiana umowy takiej spółki należy zaznaczyć kwadrat 1. Spółka osobowa,

- umowa spółki kapitałowej lub zmiana umowy takiej spółki należy zaznaczyć kwadrat                       

2. Spółka kapitałowa.

W poz. 49 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od tego jakiej czynności dotyczy podstawa opodatkowania, jeżeli:

 • zawarcia umowy spółki należy zaznaczyć kwadrat 1,
 • zwiększenia majątku spółki albo podwyższenia kapitału zakładowego należy zaznaczyć kwadrat 2,
 • dopłaty należy zaznaczyć kwadrat 3,
 • pożyczki udzielonej spółce osobowej przez wspólnika należy zaznaczyć kwadrat 4,
 • oddania spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania należy zaznaczyć kwadrat 5,
 • przekształcenia spółek należy zaznaczyć kwadrat 6,
 • łączenia spółek należy zaznaczyć kwadrat 7,
 • przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby, należy zaznaczyć kwadrat 8.

W poz. 50 należy podać podstawę opodatkowania, którą przy umowie spółki stanowi: -  przy zawarciu umowy - wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego, 

 • przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość,  o którą podwyższono kapitał zakładowy, 
 • przy dopłatach - kwota dopłat, 
 • przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika - kwota lub wartość pożyczki, 
 • przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania - roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania, 
 • przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej  w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej  w wyniku przekształcenia lub połączenia, 
 • przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby - wartość kapitału zakładowego. 

W przypadku zawarcia umowy oddania spółce rzeczy do nieodpłatnego używania na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:
- wartość świadczeń za lat 10 albo
- wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

E.2. OBLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA – Art. 6 UST. 9 USTAWY

W poz. 51 należy wpisać sumę kwot z tytułu:

 • wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,
 • opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego,
 • opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wyżej wskazanych wpisach.

E.3. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Poz. 52. Podstawa obliczenia podatku (Od kwoty z poz. 50 należy odjąć kwotę z poz. 51. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0)

W poz. 52 należy podać podstawę obliczenia podatku, którą stanowi różnica między kwotą wykazaną w poz. 50 jako podstawa opodatkowania, a kwotą opłat i kosztów wykazaną w poz.

51. W przypadku, gdy kwota opłat i kosztów przewyższa kwotę podstawy opodatkowania  w poz. 52 należy wpisać 0.

Poz. 53. Kwota należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

Podatek obliczony według stawki określonej w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy od podstawy z poz. 52 W poz. 53 należy podać kwotę obliczonego należnego podatku stanowiącą iloczyn podstawy jego obliczenia wykazanej w poz. 52 oraz stawki podatkowej określonej w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy, która wynosi  0,5%.

CZĘŚĆ F. PODATEK DO ZAPŁATY 

Poz. 54 Kwota podatku do zapłaty

Należy wpisać kwotę z poz. 47 albo 53.

W poz. 54 należy podać kwotę wykazaną w poz. 47 albo w poz. 53.

Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach (np. dwie osoby kupują samochód) albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej - są oni solidarnie zobowiązani do zapłaty podatku.

CZĘŚĆ G. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku:

 • umowy spółki należy podać adres siedziby spółki (rzeczywistego ośrodka zarządzania), - umowy sprzedaży, gdy kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, należ podać miejsce zamieszkania lub siedzibę sprzedawcy, a jeżeli żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium RP, należ podać miejsce dokonania czynności (zawarcia umowy),
 • umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części należy podać siedzibę przedsiębiorstwa albo miejsce położenia jego zorganizowanej części.

Wypełnienie tej części deklaracji jest niezbędne dla dokonania prawidłowej dystrybucji podatku od czynności cywilnoprawnych przez organy podatkowe, bowiem zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 23, 374, 1086 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest:

 • umowa spółki  - przekazywane są na rachunek gminy, na terenie której ma siedzibę ta spółka, - przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, niezwiązanych  z nieruchomościami - przekazywane są na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywcy, jeżeli natomiast  jedynie zbywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju - przekazywane są na  rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zbywcy, w przypadku zaś, gdy żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju - na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce dokonania czynności,
 • umowa sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część.

CZĘŚĆ H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Poz. 64. Liczba dołączonych załączników PCC-3/A

W poz. 64 rubrykę należy wypełnić i podać liczbę załączników, w przypadku:

 • gdy po stronie nabywcy występuje więcej niż jeden podmiot,
 • umowy zamiany,

- umowy spółki cywilnej, wszystkie wyżej wskazane podmioty są podatnikami solidarnie zobowiązanymi do zapłaty podatku, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

CZĘŚĆ I. PODPIS PODATNIKA ALBO OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA

Ta część jest przeznaczona do podania imienia i nazwiska podatnika (poz. 65 i 66), daty wypełnienia deklaracji (poz. 67) i popisu podatnika (poz. 68) albo imienia (poz. 68 i 73)  i nazwiska (poz. 70 i 74) osób reprezentujących podatnika i data wypełnienia deklaracji (poz. 71 i 75) oraz ich podpisów (poz. 72 i poz. 76).

Gdzie pobrać druk PCC-3?

Obecnie obowiązuje deklaracja PCC-3 w wersji piątej.

Zobacz: Druk PCC-3 (deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych)

PCC-3(5) - deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. (poz. 1999)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Jak złożyć PCC-3 przez internet?

Deklarację PCC-3 można wypełnić i przesłać online za pośrednictwem rządowego systemu e-Deklaracje. Formularz interaktywny dostępny w systemie można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zobacz: e-Deklaracje PCC

oprac. Adam Kuchta
na podstawie informacji z podatki.gov.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. (poz. 1999)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 maja 2021
  Zakres dat:

  Termin ważności banderol na wyroby spirytusowe przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

  Akcyza na wyroby spirytusowe. Ustawodawca przedłużył do 31 grudnia 2021 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci? Celem zmian podatkowych w Polskim Ładzie jest wyrównanie szans na dobre życie między najwięcej i najmniej zarabiającymi - deklarowali 17 maja 2021 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i przedstawiciele Ministerstwa Finansów na spotkaniu prasowym. Kto zapłaci w 2022 roku mniejszy PIT, a kto większy?

  "Ulga dla klasy średniej" - niższy PIT dla zarabiających do 11 tys. zł miesięcznie

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Specjalny algorytm obliczy wysokość odpisu, czyli ulgi podatkowej, z której będzie mogła skorzystać klasa średnia; dzięki temu ci, którzy mogliby stracić na zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, nie stracą - poinformowali 17 maja 2021 r. przedstawiciele resortu finansów. Wiceminister Jan Sarnowski powiedział, że celem "ulgi dla klasy średniej" jest to, aby całościowy prezentowany pakiet zmian nie prowadził do tego, że jakikolwiek pracownik zarabiający do 11 tys. zł miesięcznie musiałby dopłacić przynajmniej złotówkę.

  Polski Ład, czyli wyższe podatki dla przedsiębiorców

  Polski Ład a podatki przedsiębiorców. Zjednoczona Prawica przedstawiła Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Lokaty a obligacje - opłacalność

  Lokaty a obligacje - opłacalność. Inflacja i niemal nieoprocentowane lokaty to prosty przepis na to, abyśmy za nasze oszczędności mogli z czasem kupić coraz mniej. W ciągu zaledwie 12 miesięcy siła nabywcza każdych 10 tysięcy trzymanych na rocznej lokacie spadła o 352 złote. Obligacje skarbowe wygrywają z lokatami tym, że łatwo je kupić, a w regulaminach próżno szukać gwiazdek. Niekoniecznie jednak udaje się dzięki nim zachować siłę nabywczą oszczędności. Zwłaszcza przy coraz szybszej inflacji.

  Spółka komandytowa podatnikiem CIT – ograniczenia w zwolnieniu z opodatkowania dochodu komandytariusza

  Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że spółki komandytowe kojarzyły się z optymalną formą prowadzenia biznesu. Z jednej strony z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników-komandytariuszy za zobowiązania spółki, z drugiej natomiast ze względu na ich transparentność podatkową i brak opodatkowania zysku generowanego przez samą spółkę. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania spółek komandytowych straciły jednak na znaczeniu z początkiem 2021 r. (względnie z 1 maja 2021 r.), gdyż od tego czasu w spółkach komandytowych występuje już efekt podwójnego opodatkowania dochodów, zarówno na poziomie samej spółki (CIT) jak również na poziomie wspólników (CIT w przypadku osób prawnych bądź PIT w przypadku osób fizycznych).

  Polski Ład. Jakie zmiany dla przedsiębiorcy?

  Polski Ład a przedsiębiorcy. Rząd opiera strategię społeczno-gospodarczą na najbliższe lata na pięciu filarach. Pandemia spowodowała, że najważniejszy stał się system ochrony zdrowia.

  Podatkowy Polski Ład. Jak wpłynie na wynagrodzenie?

  Polski Ład został zaprezentowany 15 maja. Ważna część programu to zapowiadany „reset podatkowy”, czyli zmiany w przepisach dotyczących podatków, zwłaszcza w PIT. Czy wprowadzone będą też zmiany w innych podatkach? Jak wpłyną na wynagrodzenie? Komentuje ekspert Grant Thornton.

  Polski Ład - zmiany w PIT i brak odliczenia składki zdrowotnej

  Polski Ład - zmiany w PIT. Polski Ład premiuje najmniej zarabiających, lepiej zarabiający będą szukać optymalizacji - ocenił ekspert podatkowy Marek Kolibski z kancelarii KNDP. Dodał, że naliczanie składki zdrowotnej od dochodu i brak możliwości odliczenia jej od podatku to podwójne uderzenie w polskich przedsiębiorców.

  10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku a szara strefa

  Polski Ład - kwota wolna od podatku. 10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku pomoże w walce z szarą strefą - komentuje rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo. Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych - to najważniejsze inicjatywy, związane z rozwojem polskiej gospodarki, za które w ramach Polskiego Ładu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

  Nowe ulgi podatkowe dla firm - plany MF

  Nowe ulgi podatkowe dla firm. Ministerstwo Finansów planuje udogodnienia dla dużych inwestorów, ulgi podatkowe związane z powrotem do Polski oraz przeniesieniem tu działalności, ulgi na prototyp i robotyzację - informuje PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że MŚP dostaną ulgę dotyczącą wejście na giełdę.

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u to najważniejszy podatkowy element Polskiego Ładu - uważa dyrektor Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA dr Michał Myck. Jego zdaniem ciekawym rozwiązaniem jest zwolnienie z podatku dochodów z pracy uzyskiwanych przez osoby w wieku emerytalnym.

  Polski Ład. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - 110 zł za ha

  Polski Ład - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększenie stawki dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za ha; przygotowanie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym; mniejsza biurokracja i większa możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. takie rozwiązania przygotowano w "Polskim Ładzie" dla rolników.

  Prawo celne - zmiany od 1 czerwca 2021

  Prawo celne. W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany od 1 czerwca 2021 r.

  Mariański: podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jak najbardziej zasadne

  Kwota wolna od podatku. Zaprezentowany 15 maja w Polskim Ładzie program podatkowy zakładający poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych należy ocenić pozytywnie, a podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jest jak najbardziej zasadne - uważa przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych prof. Adam Mariański.

  Kościński: Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie

  Polski Ład a podatki. Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie; chcemy, by w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy - zapewnia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Polski Ład: emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku

  Polski Ład a emerytury. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł – przewiduje Polski Ład. Są również rozwiązania na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej seniorów.

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł. Polski Ład zakłada również podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących Polaków (18 mln osób) do 30 tys. zł. Jakie jeszcze zmiany podatkowe przewiduje Polski Ład?

  Kwota wolna od podatku PIT - 30 tys. zł od 2022 roku

  Kwota wolna od PIT. Nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł będzie dotyczyć wszystkich podatników PIT rozliczanych wg skali podatkowej, czyli nie tylko pracowników ale również m.in. przedsiębiorców. Będzie powszechna, nie będzie maleć z rosnącymi dochodami. Wejdzie w życie w styczniu 2022, czyli będzie obowiązywać w rozliczeniu za przyszły rok. Tak doprecyzował Jan Sarnowski, wiceminister finansów, informacje podane podczas prezentacji Polskiego Ładu w dniu 15 maja 2021 r.

  Prezentacja Polskiego Ładu [spot]

  Nowy Polski Ład. W sobotę o godz. 10 rozpocznie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której zostanie zaprezentowany Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program ugrupowania na okres pocovidowy. [Spot zapowiadający Polski Ład]

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy - interpretacja ogólna

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy. 7 maja 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Przyjęta przez Ministra wykładnia uznaje za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy. Publikujemy pełną treść tej interpretacji.

  Jak chronić dane firmy na pendrive'ach (przenośnych pamięciach USB)?

  Ochrona danych. Po 25 latach od premiery oficjalnej specyfikacji USB 1.0, USB pozostaje kamieniem węgielnym w kategorii interfejsu sprzętu komputerowego – poczynając od serwerów, a kończąc na smartfonach. Przenośne pamięci USB zyskały ogromną popularność dzięki prostocie rozwiązania typu plug-and-play. Ta wygoda wiąże się z pewnym kompromisem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Zabezpieczenia mogą przybrać różne formy: od wykorzystania gotowych do użycia urządzeń szyfrowanych sprzętowo, po bardziej rozbudowane i dopasowane do konkretnej firmy rozwiązania. Jak skutecznie zapewnić ochronę?

  Czy kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego jest kosztem?

  Kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego stanowi jego koszt uzyskania przychodu. Przedsiębiorca wygrał w NSA spór z fiskusem w tej sprawie.

  Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu

  Korekta JPK_V7. Złożenie korekty Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7 nie będzie wymagało przesłania tzw. czynnego żalu. W sprawie interweniował Rzecznik MŚP.