REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Praca we Francji, miejsce zamieszkania w Polsce – gdzie płacić PIT

Francja, Paryż, praca we Francji, miejsce zamieszkania w Polsce – gdzie płacić PIT
Francja, Paryż, praca we Francji, miejsce zamieszkania w Polsce – gdzie płacić PIT
Fotolia

REKLAMA

Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce ale uzyskujący dochody z pracy we Francji nie musi rozliczać się w Polsce, jeżeli nie uzyskał tu dochodów podlegających opodatkowaniu PIT.

Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z 31 marca 2014 r.

Wykonywanie pracy za granicą

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwrócił się podatnik, który od połowy 2008 roku jest zatrudniony we francuskiej firmie posiadającej siedzibę we Francji i nie posiadającej siedziby ani zarządu w Polsce. Podstawą stosunku pracy jest umową o pracę. Praca wykonywana jest przez niego na terenie Francji. Czas jego pobytu na terenie Francji w trakcie wykonywania pracy nie przekracza 183 dni. Centrum jego interesów życiowych jest Polska, gdzie posiada rodzinę, mieszkanie czy konta w banku.

Od 2009 roku dochody jakie otrzymuje rodzina pochodzą tylko i wyłącznie z Francji (żona wnioskodawcy w Polsce nie podjęła żadnej pracy). W związku z tym uznał on, iż nie musi rozliczać się w Polsce, gdyż przepisy prawa wskazują, że i tak nie byłby zobowiązany do płacenia tu podatku (jako iż nie otrzymuje w Polsce żadnego dochodu). Wnioskodawca powołał się na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Republiką Francji, w której art. 15 wskazuje, że w takiej sytuacji podatek powinien być płacony wyłącznie we Francji.

W lutym 2013 roku pracodawca poinformował wnioskodawcę, że ze względu na francuskie przepisy podatkowe podatek od jego dochodów nie był we Francji pobierany. W związku z zaistniałą sytuacją pojawiło się pytanie, czy wnioskodawca musi samodzielnie zapłacić ten podatek w Polsce.

W wydanej przez siebie interpretacji przepisów prawa podatkowego polski organ podatkowy stwierdził, że taki obowiązek nie ciąży na wnioskodawcy. Organ zauważył, że na podstawie przepisów ustawy i umowy zawartej między Polską a Republiką Francuską wnioskodawca nie jest zobowiązany do wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego z pracy we Francji, z tego względu, że od 2009 r. nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce – posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terenie RP oraz przebywanie na terenie RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „lub”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie - podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

PIT-11 w 2015 r. w formie papierowej - składany do 31 stycznia

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

Deklaracje PIT i CIT wyłącznie przez internet od 2015 roku

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Centrum interesów osobistych lub gospodarczych

Przesłanka pierwsza została skonstruowana w bardzo szeroki sposób. Organ podatkowy wskazał, że przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów, uprawianie hobby itp.

Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF ...

Wnioskodawca we wniosku wskazał wprost, że posiada ośrodek interesów życiowych wyłącznie w Polsce. Zatem nie ulega wątpliwości, że jest osobą mającą rezydencję podatkową w Polsce, w związku z tym w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

 Stąd w tym przypadku mają zastosowanie ogólne zasady podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowanie na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

W związku z tym, iż praca świadczona jest przez wnioskodawcę na terenie Francji, zastosowanie znajdą postanowienia  umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca1975 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 50).

Zgodnie z art. 15 ust.1 tej umowy, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce), chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (we Francji). Jeżeli praca jest tam wykonywana, wówczas osiągnięte za nią wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie (we Francji).

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 umowy polsko-francuskiej, bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) osiąga z pracy najemnej, wykonywanej na terenie drugiego Umawiającego się Państwa (we Francji), podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie (w Polsce), jeżeli:

Autopromocja

Zarządzanie biurem rachunkowym.

Kup książkę:

Zarządzanie biurem rachunkowym

a. odbiorca przebywa w drugim Państwie (we Francji) podczas jednego lub kilku okresów, nieprzekraczających łącznie 183 dni w danym roku podatkowym,

b. wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma w tym drugim Państwie (we Francji) miejsca zamieszkania lub siedziby,

c. wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie (we Francji).

Aby miał zastosowanie art. 15 ust. 2 ww. umowy, przesłanki określone pod lit. a, b i c muszą być spełnione łącznie. W przedmiotowej sprawie nie jest spełniona przesłanka z lit. b. Wynagrodzenie jest bowiem wypłacane przez pracodawcę, który ma we Francji miejsce zamieszkania (siedzibę).

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę za pracę wykonywaną na terytorium Francji od 2009 r. podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 umowy, czyli we Francji i w Polsce przy zastosowaniu metody unikania podwójnego opodatkowania.

Unikanie podwójnego opodatkowania

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 1) umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami ww. umowy może być opodatkowany we Francji, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w sytuacji, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie podlegała takiemu zwolnieniu (tzw. wyłączenie podatkowe z progresją).

Zastosowanie ma wówczas art. 27 ust. 8 ustawy PIT, z zastrzeżeniem, że zasadę tę stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce – z takim przypadkiem mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Postanowienia umowy o pracę w żaden sposób nie uzależniają stosowania metody wyłączenia z progresją od zasad opodatkowania tego dochodu uregulowanych w ustawodawstwie tego państwa. To z wewnętrznego ustawodawstwa Francji będzie wynikał ewentualny obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek. Nie ma bowiem możliwości wykluczenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją) przewidzianej stosowną umową. Zatem, dochód uzyskany przez wnioskodawcę za pracę będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia we Francji oraz stopnia tego zwolnienia zgodnie z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi we Francji.


Tym samym to postanowienia ustawodawstwa danego państwa oraz umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania regulują obowiązki podatnika. Obowiązek opodatkowania dochodu nie zależy od woli podatnika lecz od uregulowań prawnych.

Zatem zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach  dochody wnioskodawcy z umowy o pracę wykonywanej od 2009 r. na terytorium Francji, podlegają opodatkowaniu we Francji, czyli w kraju, w którym praca jest wykonywana oraz w Polsce, gdzie wnioskodawca ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.  Jednakże w Polsce, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania z uwagi na postanowienia umowy polsko-francuskiej.

Oznacza to, że wnioskodawca nie jest zobowiązany do wykazania w zeznaniu rocznym w Polsce dochodu uzyskanego z pracy we Francji, z tego względu, że od 2009 r., jak wskazano we wniosku, nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Wpływu nie ma na to nawet fakt, iż wnioskodawca w Polsce obciążony jest nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podkreślił także, że obowiązek opodatkowania dochodu zależy wyłącznie od uregulowań prawnych danego państwa, a wola podatnika czy płatnika nie mają tu znaczenia.

Źródło: indywidualna interpretacja przepisów podatkowych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2014 roku (sygn. IBPBII/1/415-1146/13/MCZ)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Odsetki ustawowe w 2023 roku - aktualne stawki, kalkulatory (zmiana oprocentowania od 5 października)

  Jakie odsetki ustawowe obowiązują w 2023 roku? Jaka jest aktualna stawka odsetek ustawowych kapitałowych i odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w kodeksie cywilnym? Ile wynosi obecnie stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych? Uwaga! Od 5 października nastąpiła zmiana oprocentowania.

  Stopy procentowe NBP 2022 - obniżka o 0,25 pkt proc. od 5 października

  Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 4 października 2023 r. (ze skutkiem od 5 października br.) wszystkie stopy procentowe o 0,25 pkt proc (25 punktów bazowych). Stopa referencyjna, główna stopa NBP, spadła z 6% do 5,75%.

  Międzynarodowe standardy rachunkowości - nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej od 16 października 2023 r.

  Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z dnia 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Rozporządzenie wejdzie w życie 16 października 2023 r.

  Tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2023 - z 4 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 4 października 2023 roku. NBP nr 192/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6303 zł.

  Sprzedaż e-commerce i import towarów - limity 2024

  W roku 2024 nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów dla sprzedaży e-commerce oraz importu towarów. W porównaniu z rokiem 2023, nowe limity będą niższe, co może wpłynąć na działalność wielu przedsiębiorców działających w branży e-commerce.

  EBC: kurs EUR/PLN z 2 października 2023 r.

  Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 2 października 2023 roku. Kurs EUR/PLN to 4,6123 zł.

  Mały podatnik 2024. Limit do VAT, PIT, CIT

  Rok 2024 przynosi zmiany dotyczące małych podatników w zakresie VAT, PIT oraz CIT, które dotyczą limitów wartości sprzedaży oraz przychodu, które decydują o tym, czy podatnik może korzystać ze statusu "małego podatnika". W poniższym tekście przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat, oparte o kurs euro z 2 października 2023 roku, ogłoszony przez NBP.

  Zatrudniasz młodocianych pracowników? Sprawdź, co zmienia najnowsze rozporządzenie!

  30 września weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące wykazu prac wzbronionych młodocianym pracownikom oraz warunków ich zatrudniania. Kiedy i na jakich warunkach może być zatrudniona osoba niepełnoletnia? Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? 

  Zrozumieć startupy: 3 błędy, które trzeba naprawić, by odblokować innowacyjność

  To nie granty pozwalają przyciągać najlepsze startupy do Polski – przyciągają „grant turystów”. Wokół startupów wciąż jest wiele niezrozumienia. Traktujemy je jako projekty technologiczne, albo oczekujemy, że będą zatrudniać jak korporacje. Zdaniem założyciela Maverick Nation, dopóki nie nauczymy się, na czym polega ich wartość, nie zbudujemy prawdziwej innowacyjności.

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  REKLAMA