REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Praca we Francji, miejsce zamieszkania w Polsce – gdzie płacić PIT

Francja, Paryż, praca we Francji, miejsce zamieszkania w Polsce – gdzie płacić PIT
Francja, Paryż, praca we Francji, miejsce zamieszkania w Polsce – gdzie płacić PIT
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce ale uzyskujący dochody z pracy we Francji nie musi rozliczać się w Polsce, jeżeli nie uzyskał tu dochodów podlegających opodatkowaniu PIT.

Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z 31 marca 2014 r.

Autopromocja

Wykonywanie pracy za granicą

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwrócił się podatnik, który od połowy 2008 roku jest zatrudniony we francuskiej firmie posiadającej siedzibę we Francji i nie posiadającej siedziby ani zarządu w Polsce. Podstawą stosunku pracy jest umową o pracę. Praca wykonywana jest przez niego na terenie Francji. Czas jego pobytu na terenie Francji w trakcie wykonywania pracy nie przekracza 183 dni. Centrum jego interesów życiowych jest Polska, gdzie posiada rodzinę, mieszkanie czy konta w banku.

Od 2009 roku dochody jakie otrzymuje rodzina pochodzą tylko i wyłącznie z Francji (żona wnioskodawcy w Polsce nie podjęła żadnej pracy). W związku z tym uznał on, iż nie musi rozliczać się w Polsce, gdyż przepisy prawa wskazują, że i tak nie byłby zobowiązany do płacenia tu podatku (jako iż nie otrzymuje w Polsce żadnego dochodu). Wnioskodawca powołał się na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Republiką Francji, w której art. 15 wskazuje, że w takiej sytuacji podatek powinien być płacony wyłącznie we Francji.

W lutym 2013 roku pracodawca poinformował wnioskodawcę, że ze względu na francuskie przepisy podatkowe podatek od jego dochodów nie był we Francji pobierany. W związku z zaistniałą sytuacją pojawiło się pytanie, czy wnioskodawca musi samodzielnie zapłacić ten podatek w Polsce.

W wydanej przez siebie interpretacji przepisów prawa podatkowego polski organ podatkowy stwierdził, że taki obowiązek nie ciąży na wnioskodawcy. Organ zauważył, że na podstawie przepisów ustawy i umowy zawartej między Polską a Republiką Francuską wnioskodawca nie jest zobowiązany do wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego z pracy we Francji, z tego względu, że od 2009 r. nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce – posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terenie RP oraz przebywanie na terenie RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „lub”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie - podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

PIT-11 w 2015 r. w formie papierowej - składany do 31 stycznia

Deklaracje PIT i CIT wyłącznie przez internet od 2015 roku

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Centrum interesów osobistych lub gospodarczych

Przesłanka pierwsza została skonstruowana w bardzo szeroki sposób. Organ podatkowy wskazał, że przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów, uprawianie hobby itp.

Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

Wnioskodawca we wniosku wskazał wprost, że posiada ośrodek interesów życiowych wyłącznie w Polsce. Zatem nie ulega wątpliwości, że jest osobą mającą rezydencję podatkową w Polsce, w związku z tym w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

 Stąd w tym przypadku mają zastosowanie ogólne zasady podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowanie na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

W związku z tym, iż praca świadczona jest przez wnioskodawcę na terenie Francji, zastosowanie znajdą postanowienia  umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca1975 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 50).

Zgodnie z art. 15 ust.1 tej umowy, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce), chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (we Francji). Jeżeli praca jest tam wykonywana, wówczas osiągnięte za nią wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie (we Francji).

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 umowy polsko-francuskiej, bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) osiąga z pracy najemnej, wykonywanej na terenie drugiego Umawiającego się Państwa (we Francji), podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie (w Polsce), jeżeli:

a. odbiorca przebywa w drugim Państwie (we Francji) podczas jednego lub kilku okresów, nieprzekraczających łącznie 183 dni w danym roku podatkowym,

b. wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma w tym drugim Państwie (we Francji) miejsca zamieszkania lub siedziby,

c. wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie (we Francji).

Aby miał zastosowanie art. 15 ust. 2 ww. umowy, przesłanki określone pod lit. a, b i c muszą być spełnione łącznie. W przedmiotowej sprawie nie jest spełniona przesłanka z lit. b. Wynagrodzenie jest bowiem wypłacane przez pracodawcę, który ma we Francji miejsce zamieszkania (siedzibę).

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę za pracę wykonywaną na terytorium Francji od 2009 r. podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 umowy, czyli we Francji i w Polsce przy zastosowaniu metody unikania podwójnego opodatkowania.

Unikanie podwójnego opodatkowania

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 1) umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami ww. umowy może być opodatkowany we Francji, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w sytuacji, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie podlegała takiemu zwolnieniu (tzw. wyłączenie podatkowe z progresją).

Zastosowanie ma wówczas art. 27 ust. 8 ustawy PIT, z zastrzeżeniem, że zasadę tę stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce – z takim przypadkiem mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Postanowienia umowy o pracę w żaden sposób nie uzależniają stosowania metody wyłączenia z progresją od zasad opodatkowania tego dochodu uregulowanych w ustawodawstwie tego państwa. To z wewnętrznego ustawodawstwa Francji będzie wynikał ewentualny obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek. Nie ma bowiem możliwości wykluczenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją) przewidzianej stosowną umową. Zatem, dochód uzyskany przez wnioskodawcę za pracę będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia we Francji oraz stopnia tego zwolnienia zgodnie z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi we Francji.


Tym samym to postanowienia ustawodawstwa danego państwa oraz umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania regulują obowiązki podatnika. Obowiązek opodatkowania dochodu nie zależy od woli podatnika lecz od uregulowań prawnych.

Zatem zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach  dochody wnioskodawcy z umowy o pracę wykonywanej od 2009 r. na terytorium Francji, podlegają opodatkowaniu we Francji, czyli w kraju, w którym praca jest wykonywana oraz w Polsce, gdzie wnioskodawca ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.  Jednakże w Polsce, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania z uwagi na postanowienia umowy polsko-francuskiej.

Oznacza to, że wnioskodawca nie jest zobowiązany do wykazania w zeznaniu rocznym w Polsce dochodu uzyskanego z pracy we Francji, z tego względu, że od 2009 r., jak wskazano we wniosku, nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Wpływu nie ma na to nawet fakt, iż wnioskodawca w Polsce obciążony jest nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podkreślił także, że obowiązek opodatkowania dochodu zależy wyłącznie od uregulowań prawnych danego państwa, a wola podatnika czy płatnika nie mają tu znaczenia.

Źródło: indywidualna interpretacja przepisów podatkowych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2014 roku (sygn. IBPBII/1/415-1146/13/MCZ)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA