Kategorie

Kilometrówka 2016 – nie będzie wyższych stawek i limitów

kilometrówka 2016 - stawki przebiegu, limity kosztów, ryczałty samochodowe
kilometrówka 2016 - stawki przebiegu, limity kosztów, ryczałty samochodowe
0,97 zł za 1 km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 i 1,01 zł dla aut powyżej tej pojemności silnika. Dla motocykla - 0,92 zł, dla motoroweru - 0,81 zł. Takie miały być - już w pierwszym kwartale 2012 r. - nowe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Wyższe miały być w konsekwencji zwolnione z PIT przychody pracowników z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów oraz wyższe koszty podatkowe przedsiębiorców. Ministerstwo Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) przygotowało już w sierpniu 2011 r. projekt rozporządzenia w tej sprawie - niestety od dłuższego czasu projekt "utknął" w Ministerstwie Finansów, gdzie został skierowany celem konsultacji. Ministerstwo Finansów nie widzi możliwości budżetowych dla aktualizacji stawek także w 2016 roku.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.), poprzez zmianę wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów  służbowych.

Polecamy produkt: 100 pytań o samochód w firmie + CD

Przedsiębiorcy z utęsknieniem czekają na aktualizację ww. stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, bo nie zmieniły się od 2007 roku. Natomiast w tym czasie istotnie wzrosły np. ceny paliw.

Uwaga! Projekt ten od początku jest konsultowany w Ministerstwie Finansów (bo nowego rozporządzenia nie można wydać bez porozumienia z resortem finansów), które cały czas nie widzi możliwości budżetowych dla podwyższenia stawek. Poniżej dość przygnębiająca historia stanowisk zainteresowanych ministrów resortów w tej kwestii z ostatnich lat.

9 stycznia 2012 r. wiceminister finansów Maciej Grabowski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej stwierdził zapytany o przedłużające się konsultacje przedmiotowego projektu, że z uwagi na deficyt budżetowy Minister Finansów podchodzi z najwyższą ostrożnością do wszelkich regulacji, które ograniczą dochody budżetu.
Również w udzielonej 23 lutego 2012 r. (data wpływu) odpowiedzi na interpelację poselską nr 1250 Dominik Radziwiłł - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził w imieniu Ministra Finansów:
Mając na uwadze skutki finansowe podwyższenia maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozważając zasadność wszczętego przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej procesu legislacyjnego, należy pamiętać o wprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) tzw. wydatkowej regule dyscyplinującej. (...) W opinii ministra finansów rok 2012 nie jest okresem sprzyjającym wdrażaniu zaproponowanych zmian.

Wyższe stawki przebiegu pojazdów, to wyższe koszty firm, a więc niższy podatek dochodowy. Tym niemniej warto się zastanowić, czy budżet nie "odbije" sobie niższych wpływów z PIT wyższymi wpływami z VAT i akcyzy od paliw, jeżeli zadowoleni z wyższych stawek przebiegu pojazdów przedsiębiorcy zaczną więcej jeździć.

Oficjalne stanowisko Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w tej sprawie jest takie (pismo z 12 kwietnia 2012 r. do redakcji), że nadal trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia przewidującym podwyższenie ww. stawek oraz uzgodnienia z Ministrem Finansów w tym zakresie. Prace te mają na celu pozytywne zakończenie procedury legislacyjnej w zakresie zmiany stawek i ostateczne podpisanie projektowanego rozporządzenia przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przez Ministra Finansów.

Stanowisko to zostało potwierdzone 2 stycznia 2013 r. w informacji z Biura Prasowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, skierowanej do naszej redakcji:
Nadal nie zakończyły się uzgodnienia wysokości stawek „kilometrówki” z MF. Ponieważ rozporządzenie może zostać wydane przez MTBiGM wyłącznie w porozumieniu z Ministrem Finansów, decydujące w tej sprawie będzie stanowisko resortu finansów.

Stanowisko Ministerstwa Finansów (wyrażone 11 stycznia 2013 r. w informacji z Wydziału Prasowego Biura Ministra Finansów skierowanej do naszej redakcji):
Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w 2012 r. również w 2013 r. założenia budżetowe nie stwarzają warunków do zmiany rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wprowadzenie proponowanych podwyżek stawek przedstawionych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w obecnej sytuacji gospodarczej państwa, spowoduje istotne uszczuplenia w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego, partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych.

Wobec takiego sztywnego stanowiska MF Wydawało się więc, że i MTBiGM zrezygnowało z popierania swojego projektu. Projekt ten zniknął ze strony internetowej MTBiGM.

Jednak Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje (mail do naszej redakcji z 20 czerwca 2013 r.), że resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przygotował projekt rozporządzenia przewidujący podwyższenie ww. stawek. Projekt ten został przesłany do Ministerstwa Finansów w celu uzgodnienia w zakresie skutków finansowych planowanych zmian i obecnie oczekuje na zaopiniowanie przez resort finansów.
Prace legislacyjne mające na celu podwyższenie ww. stawek będą kontynuowane po wyrażeniu przez Ministra Finansów akceptacji dla proponowanych rozwiązań i ich finansowego uzasadnienia. Po uzyskaniu tej akceptacji, resort transportu podejmie prace nad przedmiotowym projektem rozporządzenia, przy czym na odpowiednim etapie tych prac projekt zostanie ponownie zamieszczony na stronie internetowej MTBiGM.
W ostatnim czasie, pismem z dnia 27 maja 2013 r. Nr TD-1k-020-23/13, Departament Transportu Drogowego w MTBiGM przesłał do Ministerstwa Finansów zaproszenie na spotkanie robocze mające na celu zbilansowanie dotychczasowych prac nad projektem rozporządzenia zmieniającego stawki oraz uzgodnienie kierunku dalszych działań w tym zakresie. Obecnie oczekujemy na stanowisko resortu finansów w odniesieniu do powyższej propozycji.


Niestety stanowisko Ministerstwa Finansów nie zmieniło się również w 2014 roku. W odpowiedzi na pytanie redakcji infor.pl Wydział Prasowy MF przekazał 16 stycznia 2014 r. następującą informację:

Pogorszenie perspektyw gospodarczych na świecie, szczególnie w strefie euro i – w konsekwencji – także w Polsce oznaczało, że redukcja nadmiernego deficytu nie będzie możliwa bez podjęcia dodatkowych działań. Działania przedsięwzięte w tym celu nie ominęły także administracji rządowej – przykładowo: nominalny fundusz wynagrodzeń podsektora centralnego od 2009 r. jest wciąż zamrożony. 21 czerwca 2013 r. Rada Ecofin wydała nowe rekomendacje, zgodnie z którymi Polska powinna zredukować nadmierny deficyt do 2014 r., a więc przedłużając o 2 lata czas na tę redukcję.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że podobnie jak w 2013 r., również w 2014 r., założenia budżetowe nie stwarzają warunków do zmiany rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wprowadzenie proponowanych podwyżek stawek przedstawionych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju spowoduje wzrost kosztów podatkowych w podatku dochodowym, a w konsekwencji doprowadzi do istotnych uszczupleń w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego, partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych.


Takie samo stanowisko (z podobnym uzasadnieniem) zajęło Ministerstwo Finansów również w styczniu 2015 r.:

Uprzejmie informujemy, że Rząd pozostaje zdeterminowany, by dalej ograniczać nierównowagę finansów publicznych w celu stworzenia bezpiecznych i trwałych fundamentów dla rozwoju kraju. Osiągnięcie długookresowej stabilności finansów publicznych poprzez redukcję nadmiernego deficytu jest też ważnym zobowiązaniem naszego kraju wobec Unii Europejskiej. Z powyższych względów wprowadzenie proponowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju podwyżek stawek tzw. "kilometrówki", w naszej ocenie nie jest możliwe. (odpowiedź Wiesławy Dróżdż, Rzecznika Prasowego Ministra Finansów z 22 stycznia 2015 r. na pytanie naszej redakcji).

Z kolei w odpowiedzi z 21 czerwca 2016 r. na interpelację poselską podsekretarz stanu w MF Leszek Skiba stwierdził: 

Z punktu widzenia budżetu państwa, ryzyka pogorszenia kondycji finansowej Poczty Polskiej S.A oraz wzrostu kosztów działalności dla przedsiębiorców, Minister Finansów na chwilę obecną nie rekomenduje zwiększenia stawek tzw. „kilometrówki”.

Kilometrówka 2016/2017 - MF nie chce zwiększenia stawek

Stawki te są ważne również dla przedsiębiorców, bo stanowią podstawę obliczenia limitów zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych firmy (w tym też stanowiących prywatną własność przedsiębiorcy).

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Obecnie przepis ten (nie zmienił się od 2007 roku) przewiduje, że koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które, co do zasady, nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

Dla pojazdów używanych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych poza drogami twardymi stawki kwot, o których mowa w ust. 1, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2.

Projektowana nowelizacja przewiduje, że maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,97 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,01 zł,

2) dla motocykla - 0,92 zł,

3) dla motoroweru - 0,81 zł.

Nowe stawki kilometrówki jeszcze nie w 2015 roku

Nowe stawki miały pierwotnie wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ale zapewne także w 2014 r. nie doczekamy się ich aktualizacji. Pewną szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest możliwość kompleksowego uregulowania kwestii opodatkowania samochodów służbowych do celów prywatnych (Ministerstwo Finansów planuje tu ryczałtowe opodatkowanie.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Zobacz: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015     

Polecamy produkt: Podatki 2015 - komplet


Wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, zwłaszcza rosnące ceny paliw oraz liczne monity pracodawców kierowane do Ministerstwa Infrastruktury spowodowały w końcu właściwą reakcję tego resortu. Stawki nie były bowiem  nowelizowane od października 2007 roku.

Spowodowało to, że maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów, zawarte w przedmiotowym rozporządzeniu, nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych.

Instytut Transportu Samochodowego (ITS), na zamówienie resortu infrastruktury, sporządził analizę naukową pn.: „Analiza kosztów eksploatacji pojazdów oraz oszacowanie na jej podstawie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu”.

Z tej analizy wynikła konieczność podwyższenia stawek maksymalnych do poziomu proponowanego w omawianym projekcie. Stawki te pozwolą uzyskać pracownikom uczciwą rekompensatę rzeczywistych, ponoszonych przez nich kosztów eksploatacji swoich pojazdów dla celów służbowych.

Ryczałt jako forma rozliczania wydatków na samochód pracownika

Opłaty za autostrady a limit „kilometrówki”

Jak ewidencjonować przebieg pojazdu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Czynsz za wynajem samochodu a „kilometrówka”

Przypomnijmy, że w ustawie o PIT i ustawie o CIT zapisano obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i rozliczania kosztów eksploatacji (wg limitów ustalanych kilometrówką) samochodu osobowego, który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wyjątkowo ten obowiązek jest wyłączony jeżeli podatnicy stosują ryczałty samochodowe.

Jeżeli podatnik musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, to do kosztów uzyskania przychodów może zaliczać faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki na eksploatację danego samochodu osobowego ale nie więcej niż wynika to z limitu kilometrówki (czyli przemnożenia stawki za 1 km przebiegu i liczby faktycznie przejechanych kilometrów).

Do kosztów można zaliczyć udokumentowane i faktycznie poniesione wydatki na: zakup paliwa, opłaty parkingowe, opłaty za autostrady, składki na ubezpieczenie samochodu, naprawy, usługi serwisowe, części zamienne, przeglądy. Przy czym wydatki rozliczane są w kosztach w kwocie netto (bez VAT). VAT nieodliczony w ramach rozliczeń VAT można zaliczyć do kosztów jako odrębny koszt uzyskania przychodu.

Ewidencję przebiegu pojazdu trzeba prowadzić dla samochodów osobowych:

- stanowiących prywatną własność przedsiębiorcy,

- używanych w ramach umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy,

- stanowiących własność pracowników – dotyczy także jazd zamiejscowych w ramach podróży służbowych.

Testamenty, spadki, darowizny – PDF

Nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu (i obliczać limitu kilometrówki), gdy:

- pracownik wykorzystuje swój prywatny samochód w działalności gospodarczej pracodawcy i koszty eksploatacji tego samochodu są rozliczane ryczałtem pieniężnym za jazdy lokalne,

- przedsiębiorca używa samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu (w rozumieniu przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT),

- przedsiębiorca używa w działalności samochodu ciężarowego.

Ponadto warto zauważyć, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT zwolniony z podatku jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw (...).

To zwolnienie jest limitowane - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegupojazdu prowadzonej przez pracownika.

Jednak obowiązek pokrycia tych kosztów wynika z ustaw regulujących pracę w zawodach listonosza, pracowników służby leśnej oraz pracowników socjalnych. Zwolnienie to ma zatem zastosowanie wyłącznie do osób zatrudnionych w tych zawodach. Natomiast zwolnienie to nie ma zastosowania do pracowników wykonujących inne zawody.

Używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych – skutki w PIT

Podstawa prawna:

- art. 21 ust. 1 pkt 23b, art. 23 ust. 1 pkt 36, pkt 46, pkt 47, ust. 3b, ust. 5 ustawy o PIT,

- art. 16 ust. 1 pkt 30, pkt 51, ust. 3b, ust. 5 ustawy o CIT,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.