Kategorie

Kilometrówka 2016 – nie będzie wyższych stawek i limitów

kilometrówka 2016 - stawki przebiegu, limity kosztów, ryczałty samochodowe
kilometrówka 2016 - stawki przebiegu, limity kosztów, ryczałty samochodowe
0,97 zł za 1 km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 i 1,01 zł dla aut powyżej tej pojemności silnika. Dla motocykla - 0,92 zł, dla motoroweru - 0,81 zł. Takie miały być - już w pierwszym kwartale 2012 r. - nowe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Wyższe miały być w konsekwencji zwolnione z PIT przychody pracowników z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów oraz wyższe koszty podatkowe przedsiębiorców. Ministerstwo Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) przygotowało już w sierpniu 2011 r. projekt rozporządzenia w tej sprawie - niestety od dłuższego czasu projekt "utknął" w Ministerstwie Finansów, gdzie został skierowany celem konsultacji. Ministerstwo Finansów nie widzi możliwości budżetowych dla aktualizacji stawek także w 2016 roku.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.), poprzez zmianę wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów  służbowych.

Polecamy produkt: 100 pytań o samochód w firmie + CD

Przedsiębiorcy z utęsknieniem czekają na aktualizację ww. stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, bo nie zmieniły się od 2007 roku. Natomiast w tym czasie istotnie wzrosły np. ceny paliw.

Uwaga! Projekt ten od początku jest konsultowany w Ministerstwie Finansów (bo nowego rozporządzenia nie można wydać bez porozumienia z resortem finansów), które cały czas nie widzi możliwości budżetowych dla podwyższenia stawek. Poniżej dość przygnębiająca historia stanowisk zainteresowanych ministrów resortów w tej kwestii z ostatnich lat.

9 stycznia 2012 r. wiceminister finansów Maciej Grabowski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej stwierdził zapytany o przedłużające się konsultacje przedmiotowego projektu, że z uwagi na deficyt budżetowy Minister Finansów podchodzi z najwyższą ostrożnością do wszelkich regulacji, które ograniczą dochody budżetu.
Również w udzielonej 23 lutego 2012 r. (data wpływu) odpowiedzi na interpelację poselską nr 1250 Dominik Radziwiłł - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził w imieniu Ministra Finansów:
Mając na uwadze skutki finansowe podwyższenia maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozważając zasadność wszczętego przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej procesu legislacyjnego, należy pamiętać o wprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) tzw. wydatkowej regule dyscyplinującej. (...) W opinii ministra finansów rok 2012 nie jest okresem sprzyjającym wdrażaniu zaproponowanych zmian.

Wyższe stawki przebiegu pojazdów, to wyższe koszty firm, a więc niższy podatek dochodowy. Tym niemniej warto się zastanowić, czy budżet nie "odbije" sobie niższych wpływów z PIT wyższymi wpływami z VAT i akcyzy od paliw, jeżeli zadowoleni z wyższych stawek przebiegu pojazdów przedsiębiorcy zaczną więcej jeździć.

Oficjalne stanowisko Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w tej sprawie jest takie (pismo z 12 kwietnia 2012 r. do redakcji), że nadal trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia przewidującym podwyższenie ww. stawek oraz uzgodnienia z Ministrem Finansów w tym zakresie. Prace te mają na celu pozytywne zakończenie procedury legislacyjnej w zakresie zmiany stawek i ostateczne podpisanie projektowanego rozporządzenia przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przez Ministra Finansów.

Stanowisko to zostało potwierdzone 2 stycznia 2013 r. w informacji z Biura Prasowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, skierowanej do naszej redakcji:
Nadal nie zakończyły się uzgodnienia wysokości stawek „kilometrówki” z MF. Ponieważ rozporządzenie może zostać wydane przez MTBiGM wyłącznie w porozumieniu z Ministrem Finansów, decydujące w tej sprawie będzie stanowisko resortu finansów.

Stanowisko Ministerstwa Finansów (wyrażone 11 stycznia 2013 r. w informacji z Wydziału Prasowego Biura Ministra Finansów skierowanej do naszej redakcji):
Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w 2012 r. również w 2013 r. założenia budżetowe nie stwarzają warunków do zmiany rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wprowadzenie proponowanych podwyżek stawek przedstawionych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w obecnej sytuacji gospodarczej państwa, spowoduje istotne uszczuplenia w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego, partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych.

Wobec takiego sztywnego stanowiska MF Wydawało się więc, że i MTBiGM zrezygnowało z popierania swojego projektu. Projekt ten zniknął ze strony internetowej MTBiGM.

Jednak Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje (mail do naszej redakcji z 20 czerwca 2013 r.), że resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przygotował projekt rozporządzenia przewidujący podwyższenie ww. stawek. Projekt ten został przesłany do Ministerstwa Finansów w celu uzgodnienia w zakresie skutków finansowych planowanych zmian i obecnie oczekuje na zaopiniowanie przez resort finansów.
Prace legislacyjne mające na celu podwyższenie ww. stawek będą kontynuowane po wyrażeniu przez Ministra Finansów akceptacji dla proponowanych rozwiązań i ich finansowego uzasadnienia. Po uzyskaniu tej akceptacji, resort transportu podejmie prace nad przedmiotowym projektem rozporządzenia, przy czym na odpowiednim etapie tych prac projekt zostanie ponownie zamieszczony na stronie internetowej MTBiGM.
W ostatnim czasie, pismem z dnia 27 maja 2013 r. Nr TD-1k-020-23/13, Departament Transportu Drogowego w MTBiGM przesłał do Ministerstwa Finansów zaproszenie na spotkanie robocze mające na celu zbilansowanie dotychczasowych prac nad projektem rozporządzenia zmieniającego stawki oraz uzgodnienie kierunku dalszych działań w tym zakresie. Obecnie oczekujemy na stanowisko resortu finansów w odniesieniu do powyższej propozycji.


Niestety stanowisko Ministerstwa Finansów nie zmieniło się również w 2014 roku. W odpowiedzi na pytanie redakcji infor.pl Wydział Prasowy MF przekazał 16 stycznia 2014 r. następującą informację:

Pogorszenie perspektyw gospodarczych na świecie, szczególnie w strefie euro i – w konsekwencji – także w Polsce oznaczało, że redukcja nadmiernego deficytu nie będzie możliwa bez podjęcia dodatkowych działań. Działania przedsięwzięte w tym celu nie ominęły także administracji rządowej – przykładowo: nominalny fundusz wynagrodzeń podsektora centralnego od 2009 r. jest wciąż zamrożony. 21 czerwca 2013 r. Rada Ecofin wydała nowe rekomendacje, zgodnie z którymi Polska powinna zredukować nadmierny deficyt do 2014 r., a więc przedłużając o 2 lata czas na tę redukcję.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że podobnie jak w 2013 r., również w 2014 r., założenia budżetowe nie stwarzają warunków do zmiany rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wprowadzenie proponowanych podwyżek stawek przedstawionych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju spowoduje wzrost kosztów podatkowych w podatku dochodowym, a w konsekwencji doprowadzi do istotnych uszczupleń w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego, partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych.


Takie samo stanowisko (z podobnym uzasadnieniem) zajęło Ministerstwo Finansów również w styczniu 2015 r.:

Uprzejmie informujemy, że Rząd pozostaje zdeterminowany, by dalej ograniczać nierównowagę finansów publicznych w celu stworzenia bezpiecznych i trwałych fundamentów dla rozwoju kraju. Osiągnięcie długookresowej stabilności finansów publicznych poprzez redukcję nadmiernego deficytu jest też ważnym zobowiązaniem naszego kraju wobec Unii Europejskiej. Z powyższych względów wprowadzenie proponowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju podwyżek stawek tzw. "kilometrówki", w naszej ocenie nie jest możliwe. (odpowiedź Wiesławy Dróżdż, Rzecznika Prasowego Ministra Finansów z 22 stycznia 2015 r. na pytanie naszej redakcji).

Z kolei w odpowiedzi z 21 czerwca 2016 r. na interpelację poselską podsekretarz stanu w MF Leszek Skiba stwierdził: 

Z punktu widzenia budżetu państwa, ryzyka pogorszenia kondycji finansowej Poczty Polskiej S.A oraz wzrostu kosztów działalności dla przedsiębiorców, Minister Finansów na chwilę obecną nie rekomenduje zwiększenia stawek tzw. „kilometrówki”.

Kilometrówka 2016/2017 - MF nie chce zwiększenia stawek

Stawki te są ważne również dla przedsiębiorców, bo stanowią podstawę obliczenia limitów zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych firmy (w tym też stanowiących prywatną własność przedsiębiorcy).

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Obecnie przepis ten (nie zmienił się od 2007 roku) przewiduje, że koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które, co do zasady, nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

Dla pojazdów używanych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych poza drogami twardymi stawki kwot, o których mowa w ust. 1, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2.

Projektowana nowelizacja przewiduje, że maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,97 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,01 zł,

2) dla motocykla - 0,92 zł,

3) dla motoroweru - 0,81 zł.

Nowe stawki kilometrówki jeszcze nie w 2015 roku

Nowe stawki miały pierwotnie wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ale zapewne także w 2014 r. nie doczekamy się ich aktualizacji. Pewną szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest możliwość kompleksowego uregulowania kwestii opodatkowania samochodów służbowych do celów prywatnych (Ministerstwo Finansów planuje tu ryczałtowe opodatkowanie.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Zobacz: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015     

Polecamy produkt: Podatki 2015 - komplet


Reklama

Wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, zwłaszcza rosnące ceny paliw oraz liczne monity pracodawców kierowane do Ministerstwa Infrastruktury spowodowały w końcu właściwą reakcję tego resortu. Stawki nie były bowiem  nowelizowane od października 2007 roku.

Spowodowało to, że maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów, zawarte w przedmiotowym rozporządzeniu, nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych.

Instytut Transportu Samochodowego (ITS), na zamówienie resortu infrastruktury, sporządził analizę naukową pn.: „Analiza kosztów eksploatacji pojazdów oraz oszacowanie na jej podstawie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu”.

Z tej analizy wynikła konieczność podwyższenia stawek maksymalnych do poziomu proponowanego w omawianym projekcie. Stawki te pozwolą uzyskać pracownikom uczciwą rekompensatę rzeczywistych, ponoszonych przez nich kosztów eksploatacji swoich pojazdów dla celów służbowych.

Ryczałt jako forma rozliczania wydatków na samochód pracownika

Opłaty za autostrady a limit „kilometrówki”

Jak ewidencjonować przebieg pojazdu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Czynsz za wynajem samochodu a „kilometrówka”

Reklama

Przypomnijmy, że w ustawie o PIT i ustawie o CIT zapisano obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i rozliczania kosztów eksploatacji (wg limitów ustalanych kilometrówką) samochodu osobowego, który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wyjątkowo ten obowiązek jest wyłączony jeżeli podatnicy stosują ryczałty samochodowe.

Jeżeli podatnik musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, to do kosztów uzyskania przychodów może zaliczać faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki na eksploatację danego samochodu osobowego ale nie więcej niż wynika to z limitu kilometrówki (czyli przemnożenia stawki za 1 km przebiegu i liczby faktycznie przejechanych kilometrów).

Do kosztów można zaliczyć udokumentowane i faktycznie poniesione wydatki na: zakup paliwa, opłaty parkingowe, opłaty za autostrady, składki na ubezpieczenie samochodu, naprawy, usługi serwisowe, części zamienne, przeglądy. Przy czym wydatki rozliczane są w kosztach w kwocie netto (bez VAT). VAT nieodliczony w ramach rozliczeń VAT można zaliczyć do kosztów jako odrębny koszt uzyskania przychodu.

Ewidencję przebiegu pojazdu trzeba prowadzić dla samochodów osobowych:

- stanowiących prywatną własność przedsiębiorcy,

- używanych w ramach umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy,

- stanowiących własność pracowników – dotyczy także jazd zamiejscowych w ramach podróży służbowych.

Testamenty, spadki, darowizny – PDF

Nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu (i obliczać limitu kilometrówki), gdy:

- pracownik wykorzystuje swój prywatny samochód w działalności gospodarczej pracodawcy i koszty eksploatacji tego samochodu są rozliczane ryczałtem pieniężnym za jazdy lokalne,

- przedsiębiorca używa samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu (w rozumieniu przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT),

- przedsiębiorca używa w działalności samochodu ciężarowego.

Ponadto warto zauważyć, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT zwolniony z podatku jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw (...).

To zwolnienie jest limitowane - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegupojazdu prowadzonej przez pracownika.

Jednak obowiązek pokrycia tych kosztów wynika z ustaw regulujących pracę w zawodach listonosza, pracowników służby leśnej oraz pracowników socjalnych. Zwolnienie to ma zatem zastosowanie wyłącznie do osób zatrudnionych w tych zawodach. Natomiast zwolnienie to nie ma zastosowania do pracowników wykonujących inne zawody.

Używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych – skutki w PIT

Podstawa prawna:

- art. 21 ust. 1 pkt 23b, art. 23 ust. 1 pkt 36, pkt 46, pkt 47, ust. 3b, ust. 5 ustawy o PIT,

- art. 16 ust. 1 pkt 30, pkt 51, ust. 3b, ust. 5 ustawy o CIT,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.