REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory PIT-11 i innych oświadczeń, informacji i deklaracji PIT od 2019 roku

Nowe wzory PIT-11 i innych oświadczeń, informacji i deklaracji PIT od 2019 roku
Nowe wzory PIT-11 i innych oświadczeń, informacji i deklaracji PIT od 2019 roku

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów przygotował nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Od 2019 roku podatnicy i płatnicy będą musieli korzystać m.in. ze zmienionych formularzy PIT-11, PIT-8C, PIT-2, PIT-4R.

Nowe wzory zawarte są w projekcie (z 6 września 2018 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Autopromocja

Aktualnie trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe tego projektu.

Rozporządzenie to (razem z nowymi wzorami PIT-11, PIT-8C, PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-6, PIT-4R, PIT-8AR) zostało ostatecznie (bez zmian w porównania do opisywanego projektu) opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2018 r., poz. 2237.

Co konkretnie się zmieni? Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian.

Polecamy: Kompendium Prawa Pracy – warsztaty w Warszawie (26-27 lutego)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

W stosunku do obecnie obowiązującego do końca 2018 roku wzoru informacji PIT-11, nowy wzór formularza PIT-11 zawierać ma zmiany polegające na:

1) dodaniu w poz. 1:

 1. po wyrazie „NIP” przypisu nr 1 o treści: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy.”; jest to zmiana dostosowująca do uchwalonej ustawy o zarządzie sukcesyjnym,
 2. identyfikatora podatkowego PESEL; zmiana dostosowująca, gdyż formularz będzie składany również przez rolników w związku z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pomocy przy zbiorach;

2) dodaniu w podstawie prawnej wyrazów „art. 35 ust. 10” oraz „art. 42a ust. 1” oraz uaktualnieniu dziennika promulgacyjnego ustawy o PIT; jest to konsekwencja zmiany zakresu objętego informacją; proponowany wzór został rozszerzony o informacje dotyczące wypłaconych stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT oraz o wysokość przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT, które dotychczas były wykazywane w informacji PIT–8C; rozszerzenie zakresu informacji wykazywanych w PIT–11 ułatwi organom podatkowym przygotowanie propozycji zeznań podatkowych dla podatników, gdyż niezbędne do tego celu informacje będą pobierane z jednego formularza;

3) zmianie treści dotyczącej terminów składania formularza; zmiana dostosowująca do regulacji przygotowywanej nowelizacji ustawy PIT w związku z realizacją projektu „Twój e–PIT”; ponadto dodano przypis nr 3 w brzmieniu: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.”; jest to zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym, która wprowadziła m.in. art. 42f do ustawy PIT;

Od 2019 roku PIT-11 i PIT-8C trzeba będzie przesłać urzędowi skarbowemu do końca stycznia

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 4 października 2018 r. ustawą
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw już od 2019 roku nastąpi skrócenie o miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia) terminu, w jakim podmioty obowiązane do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, 8 PIT-40A oraz PIT-R, będą je przekazywać urzędowi skarbowemu.
Nie zmieni się natomiast termin ich przesyłania podatnikowi, czyli do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Dodatkowo projekt wprowadza wymóg przesyłania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1 urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa.

W ustawie o PIT pojawi się m.in. nowy art. 42g w brzmieniu:
Art. 42g. 1. Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:
1)     urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
2)     podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
2. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w ust. 1, jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności
.”;


art. 45ba ustawy o PIT otrzyma natomiast brzmienie:
„Art. 45ba. Roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.”

KAS przygotuje PIT-y dla wszystkich podatników

4) w części B:

 1. w tytule wyraz „płatnika” zastąpiono wyrazem „składającego”; jest to zmiana redakcyjna; podmioty obowiązane do złożenia informacji (płatnicy oraz podmioty niebędące płatnikami) zostały zdefiniowane jako „składający”,
 2. konsekwentnie w tej części wyrazy „płatnik” zastąpiono wyrazem „składający”,
 3. w poz. 9 na końcu opisu dodano przypis nr 6 o treści: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać dane identyfikacyjne zmarłego przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.”;

5) w części E:

 1. w tytule dodano wyrazy „- część tę wypełniają składający będący płatnikami”, co jest związane z dodaniem części wypełnianych także przez podmioty, które nie są płatnikami podatku; dodanie tego opisu ułatwi składającym orientację w treści formularza,
 2. w wierszu 10 Inne źródła dodano odnośnik nr 12 o treści „w Wierszu 10 części E wykazuje się m.in. kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 82 ) oraz zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika.”,
 3. na końcu opisu wiersza odpowiadającego poz. 72 dodano odnośnik nr 13; zmiana ma charakter dostosowujący;

6) dodano część oznaczoną literą F o tytule Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy przeznaczoną do wykazywania przychodów z innych źródeł, w tym z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach z podtytułem: „(część tę wypełniają składający niebędący płatnikami, o których mowa w art. 42a ustawy, w tym rolnicy); część przeniesiona z dotychczasowej informacji PIT-8C w związku ze zmianą zakresu PIT-11;

7) dotychczasową część F "Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku" oznaczono literą G i dodano:

  1. pod tytułem opis o treści: „(część tę wypełniają składający będący płatnikami)”,
  2. wiersz o treści „Przychody z tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy. Należy wykazać kwotę stypendium, do wysokości limitu zwolnienia.”

8) w części H (wcześniej G) zatytułowanej "Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika":

  1. dodano odnośnik nr 14 o treści „Część H wypełniają składający będący płatnikami podatku. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, poz. od 86 do 88 wypełnia zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku – osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629)”;
  2. w poz. 88 przeznaczonej na podpis dodano opis: „Podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”; zmiana ułatwiająca składającym sporządzanie informacji dla podatników, zwłaszcza w sytuacji gdy składający jest obowiązany do sporządzenia wielu informacji; obecnie takie rozwiązanie funkcjonuje w formularzu rocznego obliczenia podatku/informacji o wysokości dochodu (PIT– 40A/PIT–11A) sporządzanym przez organy rentowe;

9) po  części  dotyczącej  podpisu  płatnika,  dodano  część  I  o  tytule:  „Podpis  osoby upoważnionej do sporządzenia informacji15)” z odnośnikiem nr 15 o treści „Część I informacji wypełniają składający niebędący płatnikami, którzy wypełnili część F. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku poz. od 89 do 91 wypełnia zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”; ponadto w poz. 91 przeznaczonej na podpis dodano opis „Podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”, której cel wskazano w pkt 8;

10) zrezygnowano z dotychczasowej części H Adnotacje urzędu skarbowego;

11) zmieniono redakcję treści odnośnika nr 9;

12) uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy – Ordynacja podatkowa;

13) zmieniono treść pouczenia na następujące” Za uchybienie obowiązkom płatnika, a także za złożenie informacji nieprawdziwej, grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.”; stanowi to dostosowanie do zmiany zakresu informacji;

14)  w związku z dodaniem przypisu zmianie uległa ich numeracja.

PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

W stosunku do obecnie obowiązującego do końca 2018 r. wzoru informacji PIT–8C, wzór formularza PIT–8C stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia zawiera następujące zmiany:

1) w poz. 1 wyrazy „podmiotu obowiązanego do składania informacji” zastąpiono wyrazem „składającego”; zmiana redakcyjna;

2) zmieniono tytuł na „PIT-8C Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych”; zmiana jest konsekwencją zmiany zakresu informacji;

3) w podstawie prawnej wykreślono wyrazy „art. 35 ust. 10” oraz „art. 42a” oraz uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy PIT; jest to konsekwencja zmiany zakresu objętego informacją; proponowany wzór przeznaczony jest do wykazywania niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych; dotychczasowe informacje dotyczące wysokości przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT oraz stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT zostały przeniesione do informacji PIT–11;

4) zmieniono opis dotyczący terminów składania; zmiana dostosowująca do regulacji przygotowywanej nowelizacji ustawy PIT w związku z realizacją projektu „Twój e–PIT”;

5) wykreślono dotychczasowe części D oraz E przeznaczone do wykazywania wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT (część D) oraz wysokości wypłaconego stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT (część E);

6) wykreślono dotychczasową część I przeznaczoną na składanie podpisu przez płatnika lub osoby wyznaczone do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika ze względu na fakt, iż formularz ten będzie składany wyłącznie przez podmioty niebędące płatnikami; w konsekwencji wykreślono przypisy 4 i 5 jako zbędne;

Polecamy: Komplet podatki 2019

7) w części oznaczonej literą F przeznaczonej na podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji w poz. 41 po wyrazie „Podpis” dodano „albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”; zmiana ułatwiająca składającym sporządzanie informacji dla podatników, zwłaszcza w sytuacji gdy składający jest obowiązany do sporządzenia wielu informacji; obecnie takie rozwiązanie funkcjonuje w formularzu rocznego obliczenia podatku/informacji o wysokości dochodu (PIT– 40A/PIT–11A) sporządzanym przez organy rentowe;

8) zrezygnowano z części J Adnotacje urzędu skarbowego;

9) uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy – Ordynacja podatkowa;

10)  w pouczeniu wykreślono wyrazy „Za uchybienie obowiązkom płatnika, a także”, co ma związek ze zmianą zakresu informacji, której nie będą już składać płatnicy podatku.


PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru informacji PIT-R, wzór formularza PIT–R stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia zawiera następujące zmiany polegające na:

1) uaktualnieniu dzienników promulgacyjnych ustawy PIT oraz ustawy – Ordynacja podatkowa oraz terminów składania;

2) zmianie treści dotyczącej terminów składania formularza; zmiana dostosowująca do regulacji przygotowywanej nowelizacji ustawy PIT w związku z realizacją projektu „Twój e–PIT”;

3) dodaniu w części E przeznaczonej na podpis płatnika, w poz. 63 po wyrazie „Podpis” wyrazów „albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”; zmiana ułatwiająca płatnikom sporządzanie informacji dla podatników, zwłaszcza w sytuacji gdy składający jest obowiązany do sporządzenia wielu informacji; obecnie takie rozwiązanie funkcjonuje w formularzu rocznego obliczenia podatku/informacji o wysokości dochodu (PIT–40A/PIT–11A) sporządzanym przez organy rentowe.

IFT-1/IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru informacji IFT–1/IFT–1R, wzór formularza IFT–1/IFT–1R stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia zawiera zmiany polegające na:

 1. uaktualnieniu dziennika promulgacyjnego ustawy PIT oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;
 1. zmianie opisu w poz. 80 i 81, poprzez dodanie określenia „albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym [or printed name, and title/position]”.

PIT-2 – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wzór ten zmieni się tylko w zakresie oznaczenia nr Dziennika Ustaw z tekstem jednolitym ustawy o PIT.

Oświadczenie to mogą złożyć pracownicy, którzy  

- nie otrzymują emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

- nie osiągają dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

- nie otrzymują świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- nie osiągają dochodów (z działalności gospodarczej z najmu lub dzierżawy), od których mają obowiązek opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na PIT.

Dzięki złożeniu tego oświadczenia miesięczne zaliczki na PIT pracownika zmniejszą się po o 1/12 kwoty (aktualnie 46,33 zł) zmniejszającej podatek (aktualnie 556,02 zł), określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. A jeżeli zmniejszą się zaliczki na PIT, to zwiększą się odpowiednio kwoty netto miesięcznych wypłat.

Oświadczenie PIT-2 składa się przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie, nie ma obowiązku złożenia nowego oświadczenia.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

PIT-2A – oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne

Wzór ten zmieni się tylko w zakresie oznaczenia nr Dziennika Ustaw z tekstem jednolitym ustawy o PIT.

 W składanym oświadczeniu PIT-2A  podatnik określa płatnika (np. bank, placówkę naukową, areszt śledczy, czy centrum integracji społecznej) jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 (aktualnie 46,33 zł) kwoty zmniejszającej podatek, określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy PIT (aktualnie 556,02 zł).

Złożenie oświadczenia PIT-2A  jest możliwe pod warunkiem, że podatnik równocześnie nie osiąga innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30–30c oraz art. 30e ustawy PIT.

Oświadczenie należy złożyć przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym, lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczął osiągać takie dochody.

PIT-3 – osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wzór ten zmieni się tylko w zakresie oznaczenia nr Dziennika Ustaw z tekstem jednolitym ustawy o PIT.

W składanym oświadczeniu PIT-3 podatnik upoważnia płatnika (organ rentowy) do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy PIT, jeżeli wypłata zasiłków dotyczy pełnego miesiąca kalendarzowego i związana jest z pozostawaniem w stosunku służbowym, w stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy oraz oświadcza, że w okresie zasiłkowym:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2) nie osiąga innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi w zakładzie pracy, w którym ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do zasiłku;

3) wskazany zakład pracy oblicza zaliczki na podatek dochodowy, zmniejszając je o 1/12 kwoty, o której mowa powyżej;

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PIT-4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

W stosunku do obecnie obowiązującego do końca 2018 r. wzoru deklaracji PIT–4R, nowy wzór formularza PIT– zawiera następujące zmiany:

 1. w poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP płatnika dodano przypis nr 1 o treści: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy.”; jest to zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą o zarządzie sukcesyjnym”; konsekwencją dodania przypisu jest przenumerowanie kolejnych przypisów;
 2. w podstawie prawnej uaktualnienie dziennika promulgacyjnego ustawy PIT;
 3. w terminie składania dodano przypis nr 3 w brzmieniu: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.”; jest to zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym, która wprowadziła m.in. art. 42f do ustawy PIT;
 4. zmodyfikowano treść części dotyczącej otrzymujących deklarację poprzez dodanie po średniku zdania o treści „; w przypadku gdy płatnikiem jest przedsiębiorstwo w spadku – urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy”; jest to zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
 5. w części B w poz. 8 na końcu opisu dodano przypis nr 6 o treści: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać dane identyfikacyjne zmarłego przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.”;
 6. w części C dodano wiersz (8) „Dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły” oraz wiersz (9) „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki”; zwrócone nadpłaty w gotówce potrącone z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędowi skarbowego płatnik (organ rentowy) wykazuje w PIT–4R; przywrócenie tych wierszy jest niezbędne ze względu na brzmienie art. 34 ust. 12 ustawy PIT. Ponadto w stosunku do obowiązującego proponowany wzór zyskał nowe ułożenie niektórych wierszy, co czyni go bardziej przejrzystym i uporządkowanym;
 7. uaktualniono dzienniki promulgacyjne ustawy – Ordynacja podatkowa;
 8. w części E:
  1. w tytule dodano przypis nr 10 o treści: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, poz. od 170-172 wypełnia zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. …).”,
  1. w pozycji 172 dotyczącej podpisu po wyrazie „Podpis” dodano wyrazy „albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”, co ma ułatwić płatnikom sporządzanie deklaracji; obecnie takie rozwiązanie funkcjonuje w formularzu rocznego obliczenia podatku/informacji o wysokości dochodu (PIT–40A/PIT–11A) sporządzanym przez organy rentowe;
 1. zrezygnowano z części F Adnotacje urzędu skarbowego;
 2. w pouczeniu zrezygnowano z przywoływania daty oraz dziennika promulgacyjnego ustawy o postępowaniu egzekucyjnymi w administracji
 3. w związku z dodaniem przypisów zmianie uległa ich numeracja.

Deklarację PIT-4R składają płatnicy, o których mowa w art. 31, 33–35, art. 41 oraz 42e ustawy o PIT do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Płatnicy, którzy zaprzestali działalności przed tym terminem – składają deklarację do dnia zaprzestania tej działalności.

PIT-6 – deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu;

W stosunku do obecnie obowiązującego do końca 2018 r. wzoru deklaracji PIT–6, nowy wzór formularza PIT–zawiera zmiany polegające na:

 1. uaktualnieniu dzienników promulgacyjnych ustawy PIT oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;
 2. rezygnacji z dotychczasowej części F – Adnotacje urzędu skarbowego; w związku czym dotychczasowa część G została oznaczona litera F.

Deklarację PIT-6 składa się w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności, w urzędzie skarbowym, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania. Dlatego też w poz. 5 deklaracji należy wskazać adres właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru deklaracji PIT–8AR, we wzorze formularza PIT–8AR stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia wprowadzono następujące zmiany:

 1. w poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP płatnika dodano przypis nr 1 o treści: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy.”; jest to zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
 2. w podstawie prawnej uaktualniono dzienniki promulgacyjny ustawy PIT;
 3. w terminie składania dodano przypis nr 1 w brzmieniu: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.”; jest to zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym, która wprowadziła m.in. art. 42f do ustawy PIT;
 4. zmodyfikowano treść części dotyczącej otrzymujących deklarację poprzez dodanie po średniku zdania o treści „; w przypadku gdy płatnikiem jest przedsiębiorstwo w spadku – urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy; jest to zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
 5. w części B w poz. 8 na końcu opisu dodano przypis  nr 6 o treści:  „W  przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać dane identyfikacyjne zmarłego przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.”; jest to zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
 1. uszczegółowiono zakres informacji wykazywanych w deklaracji poprzez dodanie wierszy przeznaczonych do wykazywania pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od

wszystkich rodzajów przychodów (dochodów), od których płatnicy mają obecnie obowiązek poboru tego podatku. Dotychczas podatek pobrany od niektórych rodzajów przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany był uwzględniany łącznie w jednym wierszu; proponowane rozwiązanie sprawi, że formularz będzie bardziej przejrzysty, wiersze ułożone są zgodnie z systematyką ustawy, co zdecydowanie ułatwi płatnikom jego wypełnienie; pozwoli to również na zbieranie bardziej precyzyjnych danych statystycznych;

 1. w części D:
  1. w tytule dodano przypis nr 7 o treści: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku poz. od 357 do 359 wypełnia zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. …).”;
  2. w poz. 359 po wyrazie „Podpis” dodano wyrazy „albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”, celem zmiany jest ułatwienia płatnikom sporządzania deklaracji; obecnie takie rozwiązanie funkcjonuje w formularzu rocznego obliczenia podatku/informacji o wysokości dochodu (PIT–40A/PIT–11A) sporządzanym przez organy rentowe;
 1. zrezygnowano z części E Adnotacje urzędu skarbowego;
 2. uaktualniono dzienniki promulgacyjne ustawy – Ordynacja podatkowa;
 3. w pouczeniu zrezygnowano z przywoływania daty oraz dziennika promulgacyjnego ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 4. w związku z dodaniem przypisów zmianie uległa ich numeracja.

Deklarację PIT-8AR składa się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku zaprzestania działalności przed tym terminem – do dnia zaprzestania tej działalności, w urzędzie skarbowym, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże roczną deklarację dotyczącą podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10 ustawy PIT, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869, z późn. zm.).

Od kiedy mają być stosowane nowe wzory

Te nowe wzory mają być stosowane od 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.

Wzory dotychczasowe mogą być stosowane do dnia wejścia w życie rozporządzenia wprowadzającego nowe wzory, tj. do 1 stycznia 2019 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA