reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Nowe wzory PIT-11 i innych oświadczeń, informacji i deklaracji PIT od 2019 roku

Nowe wzory PIT-11 i innych oświadczeń, informacji i deklaracji PIT od 2019 roku

Minister Finansów przygotował nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Od 2019 roku podatnicy i płatnicy będą musieli korzystać m.in. ze zmienionych formularzy PIT-11, PIT-8C, PIT-2, PIT-4R.

Nowe wzory zawarte są w projekcie (z 6 września 2018 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Aktualnie trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe tego projektu.

Rozporządzenie to (razem z nowymi wzorami PIT-11, PIT-8C, PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-6, PIT-4R, PIT-8AR) zostało ostatecznie (bez zmian w porównania do opisywanego projektu) opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2018 r., poz. 2237.

Co konkretnie się zmieni? Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian.

Polecamy: Kompendium Prawa Pracy – warsztaty w Warszawie (26-27 lutego)

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

W stosunku do obecnie obowiązującego do końca 2018 roku wzoru informacji PIT-11, nowy wzór formularza PIT-11 zawierać ma zmiany polegające na:

1) dodaniu w poz. 1:

 1. po wyrazie „NIP” przypisu nr 1 o treści: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy.”; jest to zmiana dostosowująca do uchwalonej ustawy o zarządzie sukcesyjnym,
 2. identyfikatora podatkowego PESEL; zmiana dostosowująca, gdyż formularz będzie składany również przez rolników w związku z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pomocy przy zbiorach;

2) dodaniu w podstawie prawnej wyrazów „art. 35 ust. 10” oraz „art. 42a ust. 1” oraz uaktualnieniu dziennika promulgacyjnego ustawy o PIT; jest to konsekwencja zmiany zakresu objętego informacją; proponowany wzór został rozszerzony o informacje dotyczące wypłaconych stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT oraz o wysokość przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT, które dotychczas były wykazywane w informacji PIT–8C; rozszerzenie zakresu informacji wykazywanych w PIT–11 ułatwi organom podatkowym przygotowanie propozycji zeznań podatkowych dla podatników, gdyż niezbędne do tego celu informacje będą pobierane z jednego formularza;

3) zmianie treści dotyczącej terminów składania formularza; zmiana dostosowująca do regulacji przygotowywanej nowelizacji ustawy PIT w związku z realizacją projektu „Twój e–PIT”; ponadto dodano przypis nr 3 w brzmieniu: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.”; jest to zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym, która wprowadziła m.in. art. 42f do ustawy PIT;

Od 2019 roku PIT-11 i PIT-8C trzeba będzie przesłać urzędowi skarbowemu do końca stycznia

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 4 października 2018 r. ustawą
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw już od 2019 roku nastąpi skrócenie o miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia) terminu, w jakim podmioty obowiązane do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, 8 PIT-40A oraz PIT-R, będą je przekazywać urzędowi skarbowemu.
Nie zmieni się natomiast termin ich przesyłania podatnikowi, czyli do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Dodatkowo projekt wprowadza wymóg przesyłania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1 urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa.

W ustawie o PIT pojawi się m.in. nowy art. 42g w brzmieniu:
Art. 42g. 1. Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:
1)     urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
2)     podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
2. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w ust. 1, jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności
.”;


art. 45ba ustawy o PIT otrzyma natomiast brzmienie:
„Art. 45ba. Roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.”

KAS przygotuje PIT-y dla wszystkich podatników

4) w części B:

 1. w tytule wyraz „płatnika” zastąpiono wyrazem „składającego”; jest to zmiana redakcyjna; podmioty obowiązane do złożenia informacji (płatnicy oraz podmioty niebędące płatnikami) zostały zdefiniowane jako „składający”,
 2. konsekwentnie w tej części wyrazy „płatnik” zastąpiono wyrazem „składający”,
 3. w poz. 9 na końcu opisu dodano przypis nr 6 o treści: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać dane identyfikacyjne zmarłego przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.”;

5) w części E:

 1. w tytule dodano wyrazy „- część tę wypełniają składający będący płatnikami”, co jest związane z dodaniem części wypełnianych także przez podmioty, które nie są płatnikami podatku; dodanie tego opisu ułatwi składającym orientację w treści formularza,
 2. w wierszu 10 Inne źródła dodano odnośnik nr 12 o treści „w Wierszu 10 części E wykazuje się m.in. kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 82 ) oraz zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika.”,
 3. na końcu opisu wiersza odpowiadającego poz. 72 dodano odnośnik nr 13; zmiana ma charakter dostosowujący;

6) dodano część oznaczoną literą F o tytule Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy przeznaczoną do wykazywania przychodów z innych źródeł, w tym z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach z podtytułem: „(część tę wypełniają składający niebędący płatnikami, o których mowa w art. 42a ustawy, w tym rolnicy); część przeniesiona z dotychczasowej informacji PIT-8C w związku ze zmianą zakresu PIT-11;

7) dotychczasową część F "Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku" oznaczono literą G i dodano:

  1. pod tytułem opis o treści: „(część tę wypełniają składający będący płatnikami)”,
  2. wiersz o treści „Przychody z tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy. Należy wykazać kwotę stypendium, do wysokości limitu zwolnienia.”

8) w części H (wcześniej G) zatytułowanej "Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika":

  1. dodano odnośnik nr 14 o treści „Część H wypełniają składający będący płatnikami podatku. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, poz. od 86 do 88 wypełnia zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku – osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629)”;
  2. w poz. 88 przeznaczonej na podpis dodano opis: „Podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”; zmiana ułatwiająca składającym sporządzanie informacji dla podatników, zwłaszcza w sytuacji gdy składający jest obowiązany do sporządzenia wielu informacji; obecnie takie rozwiązanie funkcjonuje w formularzu rocznego obliczenia podatku/informacji o wysokości dochodu (PIT– 40A/PIT–11A) sporządzanym przez organy rentowe;

9) po  części  dotyczącej  podpisu  płatnika,  dodano  część  I  o  tytule:  „Podpis  osoby upoważnionej do sporządzenia informacji15)” z odnośnikiem nr 15 o treści „Część I informacji wypełniają składający niebędący płatnikami, którzy wypełnili część F. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku poz. od 89 do 91 wypełnia zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”; ponadto w poz. 91 przeznaczonej na podpis dodano opis „Podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”, której cel wskazano w pkt 8;

10) zrezygnowano z dotychczasowej części H Adnotacje urzędu skarbowego;

11) zmieniono redakcję treści odnośnika nr 9;

12) uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy – Ordynacja podatkowa;

13) zmieniono treść pouczenia na następujące” Za uchybienie obowiązkom płatnika, a także za złożenie informacji nieprawdziwej, grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.”; stanowi to dostosowanie do zmiany zakresu informacji;

14)  w związku z dodaniem przypisu zmianie uległa ich numeracja.

PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

W stosunku do obecnie obowiązującego do końca 2018 r. wzoru informacji PIT–8C, wzór formularza PIT–8C stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia zawiera następujące zmiany:

1) w poz. 1 wyrazy „podmiotu obowiązanego do składania informacji” zastąpiono wyrazem „składającego”; zmiana redakcyjna;

2) zmieniono tytuł na „PIT-8C Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych”; zmiana jest konsekwencją zmiany zakresu informacji;

3) w podstawie prawnej wykreślono wyrazy „art. 35 ust. 10” oraz „art. 42a” oraz uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy PIT; jest to konsekwencja zmiany zakresu objętego informacją; proponowany wzór przeznaczony jest do wykazywania niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych; dotychczasowe informacje dotyczące wysokości przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT oraz stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT zostały przeniesione do informacji PIT–11;

4) zmieniono opis dotyczący terminów składania; zmiana dostosowująca do regulacji przygotowywanej nowelizacji ustawy PIT w związku z realizacją projektu „Twój e–PIT”;

5) wykreślono dotychczasowe części D oraz E przeznaczone do wykazywania wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT (część D) oraz wysokości wypłaconego stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT (część E);

6) wykreślono dotychczasową część I przeznaczoną na składanie podpisu przez płatnika lub osoby wyznaczone do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika ze względu na fakt, iż formularz ten będzie składany wyłącznie przez podmioty niebędące płatnikami; w konsekwencji wykreślono przypisy 4 i 5 jako zbędne;

Polecamy: Komplet podatki 2019

7) w części oznaczonej literą F przeznaczonej na podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji w poz. 41 po wyrazie „Podpis” dodano „albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”; zmiana ułatwiająca składającym sporządzanie informacji dla podatników, zwłaszcza w sytuacji gdy składający jest obowiązany do sporządzenia wielu informacji; obecnie takie rozwiązanie funkcjonuje w formularzu rocznego obliczenia podatku/informacji o wysokości dochodu (PIT– 40A/PIT–11A) sporządzanym przez organy rentowe;

8) zrezygnowano z części J Adnotacje urzędu skarbowego;

9) uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy – Ordynacja podatkowa;

10)  w pouczeniu wykreślono wyrazy „Za uchybienie obowiązkom płatnika, a także”, co ma związek ze zmianą zakresu informacji, której nie będą już składać płatnicy podatku.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama