Kategorie
Korekta PIT. Jak ją zrobić i do kiedy?
Korekta PIT. Wypełnienie i złożenie korekty deklaracji PIT może pozornie wydawać się procesem dość trudnym. Każdy podatnik, któremu zdarzyło się popełnić błąd w zeznaniach podatkowych obawia się przykrych konsekwencji swojego potknięcia. W ogóle nie musi tak być - wystarczy wiedzieć jak i do kiedy złożyć stosowne dokumenty.

Korekta PIT

Korekta PIT to nic innego jak poprawa złożonej już deklaracji podatkowej. Według art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy mają prawo do złożenia deklaracji korygującej swój pierwotnie złożony PIT. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że podatnik zauważy w swoim wysłanym zeznaniu podatkowym błąd formalny lub rachunkowy, może on dokonać właściwej korekty PIT. Wiąże się to z ponownym wypełnieniem tego samego formularza (np. PIT-37), który wypełniano pierwotnie, z tym że należy zaznaczyć, że jest to korekta.

Ważne!
Od 2016 roku nie ma już obowiązku dołączania do formularza korekty uzasadnienia przyczyn korekty (załącznik ORD-ZU).

Przyczyny składania korekty zeznania podatkowego

Najczęstszymi błędami na deklaracjach są:

Błędy formalne, czyli:

- nieaktualny druk PIT,

- wpisanie niepoprawnego identyfikatora podatkowego podatnika (NIP/PESEL),

- błędny urząd skarbowy,

- nieprawidłowe dane osobowe podatnika i/lub współmałżonka,

- błąd w adresie zamieszkania na dzień 31.12.,

- niedołączenie wymaganych załączników.

Reklama

Błędy rachunkowe, czyli wszystkie pomyłki kwotowe w deklaracji PIT (np. błędne zaokrąglone podsumowania, pominięcie wymaganych rubryk formularza). Błędy tego typu mogą skutkować nawet karą z kodeksu karno-skarbowego za popełnienie wykroczenia skarbowego.

W sytuacji gdy doszło do niewykazania całości dochodów lub zaniżenia ich kwot, tylko szybkie złożenie korekty zeznania podatkowego i uregulowanie zaległości podatkowej pozwoli uniknąć kary. Jeśli urząd skarbowy jako pierwszy wykryje nieścisłość i wezwie podatnika do skorygowania formularza PIT, wtedy jest już za późno na dobrowolną korektę i musimy czekać na zakończenie czynności sprawdzających prowadzonych przez właściwy urząd skarbowy.

Ważne!
Jeśli toczy się przeciwko podatnikowi kontrola podatkowa lub postępowanie skarbowe, złożenie korekty PIT będzie możliwe dopiero po zakończeniu tych czynności.

Przyczyną korekty rocznego zeznania podatkowego PIT bywa też to, że podatnik zapomniał uwzględnić przysługującą mu ulgę podatkową, czy nie zadysponował 1% swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego.

Termin złożenia korekty PIT 2020/2021

Podatnik ma prawo do złożenia korekty PIT w ciągu 5 lat po przekazaniu urzędowi skarbowemu błędnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT. Okres ten liczy się od końca roku, w którym zostało złożone błędnie sporządzone zeznanie podatkowe. Dla przykładu: jeśli w 2021 roku dostarczyłeś do urzędu skarbowego PIT za 2020 rok, to korektę deklaracji podatkowej można złożyć do końca 2026 roku.

Ważne!
Co ważne, nie ustanowiono limitu korekt deklaracji PIT, więc można korygować daną deklarację PIT dowolną liczbę razy w ciągu pięciu lat.

Bardzo ważną informacją jest też to, że jeśli popełniono błąd na niekorzyść urzędu skarbowego, to złożenie korekty w terminie 6 miesięcy od złożenia pierwotnej deklaracji PIT pozwoli na zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę o połowę.

Jak zrobić korektę PIT krok po kroku?

Reklama

Na każdym druku podatkowym PIT znajduje się rubryka oznaczona: „A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA”, gdzie należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. W przypadku składania korekty druku PIT, należy wybrać kwadrat oznaczony „2. korekta zeznania”. Co ważne, jeśli błąd zostanie zauważony w latach kolejnych to korekta zeznania PIT powinna być wypełniona na formularzu który obowiązywał w tym samym roku, co złożona uprzednio deklaracja PIT.

Należy mieć na uwadze, że w składanej korekcie nie wystarczy tylko uzupełnić poprawionych pól w których wkradł się błąd. Należy wypełnić cały formularz PIT w taki sposób jak powinna wyglądać pierwotna, właściwa deklaracja.

Skorygowany PIT można dostarczyć bezpośrednio do urzędu skarbowego, wysłać pocztą tradycyjną z potwierdzeniem wysyłki poleconej lub przesłać za pośrednictwem e-deklaracji, czy w usłudze Twój e-PIT. Nie ma znaczenia to w jaki sposób złożona została pierwsza deklaracja podatkowa PIT – korekta nie musi być złożona tym samym kanałem, czyli jeśli złożyłeś swój PIT elektronicznie to można skorygować go na formularzu papierowym i odwrotnie. Mamy dowolność wyboru przekazu korekty.

Tak jak w przypadku pierwszego, głównego zeznania PIT, tylko podpisany formularz korekty zostanie uznany za poprawny. W przypadku składania korekty PIT przez Internet, podpis dokumentu stanowią głównie dane uwierzytelniające czyli kwota przychodu z poprzedniego roku podatkowego lub podpis elektroniczny.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że w usłudze Twój e-PIT (dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl) istnieje możliwość korekty zeznania PIT (chodzi o deklaracje PIT-37 i PIT-38), zarówno zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie (gdy podatnik nie wykonał żadnej czynności odnośnie zeznania przygotowanego przez Krajową Administrację Podatkową). Resort finansów przypomina też, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty tych zeznań, zarówno zaakceptowanych przez podatnika, jak i zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem. Jeżeli korekta zeznania PIT nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie wymaga uzasadnienia. Dołączenie do korekty uzasadnienia i opisanie popełnionego błędu w pierwotnym zeznaniu, będzie w takim przypadku dobrowolne.

Dlaczego warto złożyć korektę PIT?

Przyczyną korekty PIT nie zawsze muszą być jedynie błędy w zeznaniu podatkowym. Jeżeli w ubiegłych latach nie skorzystano w deklaracji z ulg podatkowych, a poniesiono wydatki na usługę Internetu lub przekazano darowiznę fundacji to można skorygować swoje zeznanie podatkowe i uwzględnić te ulgi (odliczenia). Należy pamiętać, że do korekty PIT, w której wykażemy ulgi podatkowe należy dołączyć druk PIT/O. Warunkami stosowania danej ulgi  to posiadanie faktur lub innych dokumentów które potwierdzają poniesienie wydatków.

Ulgi podatkowe, które są najczęściej odliczane w PIT:

 • ulga prorodzinna,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga podatkowa na termomodernizację,
 • odliczenie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego,

Korekta PIT przez urząd skarbowy

Bywają też sytuacje, że to urząd skarbowy pierwszy sam skoryguje nasze zeznanie podatkowe. Dzieje się tak zazwyczaj, jeśli urząd skarbowy jako pierwszy zauważy błąd w zeznaniu podatkowym. Skorygowanie błędu przez urząd jest możliwe tylko wtedy, gdy kwota dopłaty lub zwrotu podatku po korekcie nie przekracza kwoty 5000 zł.

Jeżeli organ dokonuje korekty we własnym zakresie, to po dokonaniu korekty przesyła do podatnika:

- kopię skorygowanego zeznania,

- informację o zaistniałej zmianie podatku do zwrotu lub dopłaty

- pouczenie, że podatnik może wnieść sprzeciw jeśli nie zgadza się z dokonaną przez urząd korektą. Termin na swój sprzeciw to 14 dni od dnia doręczenia dokumentów z urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik wniesie swój sprzeciw, to korekta zostanie anulowana. W przypadku nie wniesienia uwag co do skorygowanej deklaracji, zostanie ona skutecznie przyjęta w taki sam sposób gdyby to zrobił podatnik samodzielnie.

Odsetki od podatku zapłaconego po terminie

Niestety zdarza się też tak, że w korekcie deklaracji PIT nie wychodzi podatek do zwrotu, ale do zapłaty lub dopłaty. W takiej sytuacji korekta PIT sprawia, że musimy dopłacić zaległy podatek i być może należne fiskusowi odsetki. Wpłata podatku po terminie, nie zawsze oznacza zapłatę z odsetkami.

O tym, jak wysokie są odsetki od zaległości podatkowych, decyduje art. 56 Ordynacji podatkowej. Obniżoną wysokość odsetek w wys. 50 % stawki podstawowej można zastosować w przypadku:

 • kiedy korekta zostanie złożona w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty podatku,
 • zapłata zaległości nastąpi w ciągu 7 dni.

Obniżonej stawki odsetek nie stosuje się, jeżeli skorygowany PIT jest efektem czynności sprawdzających urzędu skarbowego. Wtedy stosujemy podstawową stawkę odsetek, czyli 8%.

Przykład
Podatnik złożył korektę deklaracji PIT-37 za rok 2020 dnia 8 czerwca 2021 roku, z której wynika, że ma do zapłaty 1000 złotych dodatkowego podatku, to ma prawo zastosować obniżoną stawkę odsetek. Wszystko dlatego, że termin zapłaty podatku mijał 30 czerwca 2021 roku, więc nie minęło jeszcze sześć miesięcy od daty zapłaty zaległości.

Licząc, że podatek został opłacony z dniem zrobienia korekty, czyli po 49 dniach od daty zaległości należy policzyć:

1000 zł (kwota zaległości) * 4% (stawka obniżona odsetek) = 40 zł
40 zł / 365 dni w roku i * 22 dni zaległości = 2,41 zł
Po zaokrągleniu do pełnych złotych mamy 2 złotych odsetek, których w tym przypadku nie musimy przelewać na konto urzędu skarbowego.

Uwaga!
Zgodnie z art. 54 par. 1 punkt 5, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza obecnie 8,70 zł. Obliczając tą kwotę przelicza się, czy kwota odsetek nie przekracza 8,70 zł, a następnie  się zaokrągla ich kwotę do pełnych złotych. Oznacza, to, że nie wpłaca się odsetek o wysokości 8,69 zł, ale odsetki w kwocie 8,71 zł musimy zapłacić już w zaokrągleniu do pełnych złotych czyli 9 złotych.

Chcąc wyliczyć odsetki od swojego spóźnionego zobowiązania podatkowego można skorzystać z kalkulatora odsetek podatkowych.

Odsetek od korekty deklaracji PIT dodawane się do kwoty podatku, jaki wyszedł do dopłaty, po złożeniu prawidłowej korekty deklaracji PIT. Oznacza to, że należy zrobić jeden przelew: podatek + kwota odsetek. Całość wpłacona jest indywidualny mikrorachunek podatkowy. Warto jest upewnić się co do poprawności naszego indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Poprawny zawiera w swojej długości NIP lub PESEL podatnika, w zależności od tego, który jest jego identyfikatorem podatkowym. Swój mikrorachunek podatkowy można sprawdzić lub wygenerować na rządowej stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.
Ministerstwo Finansów informuje, że 
podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wynika kwota do zapłaty, mają automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek online w e-Urzędzie Skarbowym. Płatność również może być zrealizowana bezpośrednio z usługi Twój e-PIT.

Monika Białobrzewska

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.