reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki na wsi > Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – kwota netto czy brutto z załączonych faktur?

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – kwota netto czy brutto z załączonych faktur?

Czytelniczka portalu Infor.pl napisała do nas, że stara się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym. Jest rolnikiem (czynnym podatnikiem VAT) i zastanawia się czy w jej przypadku ulgę odlicza się od kwoty netto (bez podatku VAT) czy brutto z załączonych faktur? Czy jest przepis nakazujący odliczanie kwoty netto lub kwoty brutto?

Ulga inwestycyjna

Obok zwolnień przedmiotowych i podmiotowych w podatku rolnym obowiązują również inne formy korzyści podatkowych. Jedną z nich jest ulga inwestycyjna.

Ulga inwestycyjna, zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym, przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Przy czym, skorzystanie z ulgi jest możliwe w przypadku gdy wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych, tzn. zostały sfinansowane z własnych środków (w tym m.in. kredytów, pożyczek).

Wydatki na modernizację

Jak wskazano powyżej ulga inwestycyjna przysługuje m.in. w przypadku wydatków poniesionych na modernizację.

Jeżeli chodzi o rozumienie pojęcia „modernizacja”, w tej spawie wypowiedział się m.in. WSA w Poznaniu w wyroku z 27 kwietnia 2017 r. (I SA/Po1329/16), wskazując, że „ustaw o podatku rolnym nie zawiera definicji pojęcia modernizacji budynku inwentarskiego, a zatem należy dokonać jego interpretacji, w pierwszej kolejności wykładni gramatycznej (językowej). W języku potocznym modernizacja oznacza unowocześnienie, usprawnienie czegoś (zob. Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl). W piśmiennictwie wskazuje się, że przez pojęcie modernizacji należy rozumieć prace zmierzające do udoskonalenia obiektów przez wprowadzenie zmian w samej ich konstrukcji bądź unowocześnienie starych lub zainstalowanie nowych urządzeń, stanowiących wyposażenie tych obiektów. Nie będą natomiast mieściły się w tym pojęciu różnego rodzaj remonty, konserwacje, ponieważ mają one na celu przede wszystkim utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym”.

Wysokość ulgi

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Przy czym, ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Niewykorzystana przez podatnika kwota ulgi przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.

Wskazać należy, że podatnik utraci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej, jeżeli dokona sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczy je na inne cele niż określone w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

Ulga inwestycyjna jako pomoc

Ulga inwestycyjna stanowi pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) lub pomoc w ramach programu pomocowego notyfikowanego Komisji Europejskiej.

Wniosek do właściwego organu

W celu skorzystania z ulgi inwestycyjnej podatnik musi złożyć wniosek (druki udostępniane przez poszczególne organy). Do wniosku należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Wniosek należy złożyć do organu (wójta, burmistrz, prezydenta miasta), na terenie którego poniesione zostały wydatki. A zatem, jeżeli podatnik poniósł takie wydatki na terenie kilku gmin, to taki wniosek powinien złożyć do każdego wójta (w zakresie tych wydatków, które zostały poczynione w danej gminie).

Polecamy: PODATKI 2020 – Komplet

Wydatki inwestycyjne - kwota netto czy brutto?

Pomoc w formie ulgi inwestycyjnej, w perspektywie finansowej pomocy w rolnictwie uchwalonej na lata 2014-2020, udzielana jest na zasadach określonych w art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., czyli jako pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia podatek od wartości dodanej (VAT) nie stanowi wydatku kwalifikowalnego do pomocy, z wyjątkiem przypadków, gdy nie podlega on odzyskaniu na podstawie krajowych przepisów o podatku VAT.

Organy podatkowe wskazują zatem, że uwzględnienie wydatku inwestycyjnego (w ramach ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym) w kwocie netto lub brutto zależy od tego czy podatnik podatku rolnego jest podatnikiem podatku VAT i ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W związku z tym, jeżeli podatnik podatku rolnego:

- nie jest podatnikiem podatku VAT i nie ma prawa do odzyskania podatku związanego z zakupem towarów poprzez odliczenie go od podatku należnego, w załączonym do wniosku o ulgę zestawieniu poniesionych wydatków inwestycyjnych uwzględnia wynikającą z rachunków (faktur) kwotę z podatkiem VAT (kwota brutto),

- jest podatnikiem podatku VAT, a zatem ma prawo do odzyskania podatku związanego z zakupem towarów poprzez odliczenie go od podatku należnego, w załączonym do wniosku o ulgę zestawieniu poniesionych wydatków inwestycyjnych uwzględnia wynikającą z rachunków (faktur) kwotę bez podatku VAT (kwota netto).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym tj. z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1256).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – kwota netto czy brutto z załączonych faktur? /fot. Shutterstock
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – kwota netto czy brutto z załączonych faktur? /fot. Shutterstock

PODATKI 2021 KOMPLET338.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama