Kategorie

Jak złożyć deklarację na podatek od nieruchomości?

Jak złożyć deklarację na podatek od nieruchomości?
Fotolia
DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości. Kto i kiedy składa deklarację DN-1? Gdzie i jak złożyć? Jak wypełnić deklarację DN-1?

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

DN-1 to deklaracja, która służy do wykazywania przedmiotów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Podstawę prawną w zakresie tego formularza znajdziemy w art. 6 ust. 9, 10 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej także "ustawa").

Formularz DN-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jego integralną część. Załącznik ZDN-1 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, a załącznik ZDN-2 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Więcej o podatku od nieruchomości w artykule: Podatek od nieruchomości w 2021 r. – kto, jak i ile zapłaci?

Kto składa deklarację DN-1?

Deklaracja DN-1 jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będących:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Reklama

Formularz DN-1 składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami (współposiadaczami) nieruchomości lub obiektów budowlanych z: - osobami prawnymi,  - jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, - spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Jeżeli na podatniku ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości oraz jednocześnie w zakresie podatku rolnego lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, to należy również wypełnić odpowiednio formularze: DR-1, DL-1 wraz z załącznikami.

Formularz DN-1 nie jest przeznaczony dla osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

DN-1 - kiedy składać?

Deklarację DN-1 należy składać w terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.

Gdzie złożyć DN-1?

Miejscem składania deklaracji DN-1 jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

DN-1 - jak złożyć?

Deklarację DN-1 można wydrukować, wypełnić i złożyć osobiście w urzędzie. Można ją złożyć także elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak wypełnić deklarację DN-1?

W deklaracji DN-1 w poz. 1 należy podać identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL. Przy czym, numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku  od towarów i usług, natomiast identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

Poz. 2 Nr dokumentu - wypełnia organ podatkowy.

Poz. 3 Rok - należy podać rok, za który składana jest deklaracja.

W poz. 4 należy podać nazwę i adres siedziby organu podatkowego należy podać nazwę siedziby oraz adres siedziby organu podatkowego, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

W poz. 5 - cel złożenia formularza należy zaznaczyć:

- kwadrat nr 1 - w przypadku składania pierwszej deklaracji na dany rok podatkowy (art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy),

- kwadrat nr 2 - w przypadku korekty deklaracji, w tym spowodowanej zaistnieniem zdarzenia  mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (art. 6 ust. 9 pkt 2 ustawy) oraz błędami rachunkowymi.

Poz. 6 Okres – od którego deklaracja obowiązuje - należy podać miesiąc, od którego powstał obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (art. 6 ust. 1 ustawy).

Jeżeli okolicznością powodującą powstanie obowiązku podatkowego jest istnienie budowli albo budynku (jego części) obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem (art. 6 ust. 2 ustawy).

W poz. 7 Rodzaj podmiotu należy zaznaczyć:

- kwadrat nr 1 - w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości,

- kwadrat nr 2 - w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest współwłaścicielem, współużytkownikiem wieczystym lub współposiadaczem nieruchomości.

W części C.1. Dane identyfikacyjne w poz. 8 należy zaznaczyć właściwy rodzaj podatnika: 1 - jeśli deklarację składa osoba fizyczna, 2 - jeśli deklarację składa osoba prawna lub 3 - jeśli deklarację składa jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej.

W poz. 9 i w poz. 10 należy podać odpowiednio: w przypadku osoby fizycznej - nazwisko i imię podatnika, a w pozostałych przypadkach – nazwę pełną i nazwę skróconą podatnika.

Poz. 11 Identyfikator REGON - w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany.

Poz. 12, 13 i 14 Data urodzenia/Imię ojca/Imię matki - należy wypełnić w przypadku, gdy osoba fizyczna zobowiązana do złożenia deklaracji nie ma nadanego numeru PESEL.

Reklama

W części C.2. Adres siedziby/Adres zamieszkania w poz. 15 - poz. 23 należy podać dane odpowiednio do rodzaju podmiotu składającego deklarację: podatnik niebędący osobą fizyczną - aktualny adres siedziby, a osoba fizyczna - aktualny adres zamieszkania.

W części C.3. Adres do doręczeń należy wypełnić poz. 24 - poz. 32 w przypadku, gdy organ podatkowy ma kierować korespondencję na adres inny niż adres siedziby/zamieszkania podatnika.

W części D. należy wypełnić tylko te wiersze, które dotyczą posiadanych przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu podatkiem do nieruchomości.

Formularz DN-1 przewiduje dwie odrębne części dla każdego z przedmiotów opodatkowania. Fragmenty oznaczone jako D.1., D.2. i D.3. są właściwe dla rodzajów przedmiotów opodatkowania wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, tj.:

1) gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.),  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę  o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

2) budynków lub ich części:

a) mieszkalnych,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;

3) budowli.

Dla rodzajów przedmiotów opodatkowania określonych w uchwale rady gminy inaczej niż w ustawie właściwe są wyłącznie miejsca opisane jako D.1.1. (D.1.2.), D.2.1. (D. 2.2.) i D.3.1. (D.3.2.). Patrz przykład nr 6, 8 i 9.

W części D. nie wykazuje się powierzchni (wartości) przedmiotów opodatkowania zwolnionych  z podatku od nieruchomości.

Część D.1. Grunty.

Podstawę opodatkowania gruntów stanowi powierzchnia. Powierzchnię gruntów podaje się w metrach kwadratowych (m2), z wyjątkiem gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, których powierzchnię podaje się w hektarach (ha) z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

W celu obliczenia powierzchni gruntów związanych z posiadaniem lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość należy pomnożyć powierzchnię nieruchomości gruntowej (znajdziesz ją w księdze wieczystej) przez udział w nieruchomości wspólnej wyrażony w ułamku (znajdziesz go w akcie notarialnym lub w księdze wieczystej nieruchomości lokalowej).

W poz. 33, 36, 39 i 42 należy podać sumę powierzchni poszczególnych rodzajów gruntów wykazanych  w załączniku ZDN-1.

W poz. 34, 37, 40 i 43 należy podać stawkę podatku właściwą dla danego rodzaju gruntów zgodną  z uchwałą rady gminy.

W poz. 35, 38, 41 i 44 należy podać kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja. W tym celu należy pomnożyć powierzchnię gruntów przez stawkę podatku, proporcjonalnie do liczby miesięcy, których dotyczy deklaracja.

Części INNE GRUNTY (1) D.1.1. oraz INNE GRUNTY (2) D.1.2. są przeznaczone do wykazania powierzchni gruntów, których rodzaj został określony w uchwale rady gminy inaczej niż w ustawie.

W poz. 45 i poz. 49 należy podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania (lub jednostkę redakcyjną)  z uchwały rady gminy, w poz. 46 i poz. 50 powierzchnię gruntów w m2  lub w przypadku gruntów pod wodami powierzchnię w ha, w poz. 47 i poz. 51 stawkę podatku właściwą dla rodzaju gruntów, a w poz. 48 i poz. 52 kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja.

Część D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI.

Podstawę opodatkowania budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa.

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Do powierzchni użytkowej budynku nie wlicza się powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle  od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Podstawę opodatkowania lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość stanowi suma powierzchni użytkowej tego lokalu oraz powierzchni użytkowej wynikającej z udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu.

W celu obliczenia powierzchni użytkowej wynikającej z udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem należy pomnożyć powierzchnię użytkową części budynku wchodzących w skład nieruchomości wspólnej (dane te możesz uzyskać u zarządcy/administratora nieruchomości) przez udział w nieruchomości wspólnej wyrażony w ułamku (znajdziesz go w akcie notarialnym lub w księdze wieczystej).

Sposób obliczania powierzchni użytkowej na każdej kondygnacji

W poz. 53, 58, 63, 68 i 73 należy podać sumę powierzchni użytkowej posiadanych rodzajów budynków (ich części) wykazanych w załączniku ZDN-1.

Dla danego rodzaju budynku (jego części) powierzchnia użytkowa ogółem jest sumą powierzchni użytkowej budynku (jego części) o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m oraz powyżej 2,20 m.

W poz. 56, 61, 66, 71 i 76 należy podać 50% powierzchni budynku (jego części).

W poz. 54, 59, 64, 69 i 74 należy podać stawkę podatku właściwą dla danego rodzaju budynków zgodną z uchwałą rady gminy.

W poz. 55, 60, 65, 70 i 75 należy podać kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja. W tym celu należy pomnożyć powierzchnię użytkową budynku przez stawkę podatku, proporcjonalnie do liczby miesięcy, których dotyczy deklaracja.

Części INNE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (1) D.2.1. oraz INNE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (2)  D.2.2. są przeznaczone do wykazania powierzchni użytkowej budynków (ich części), których rodzaj został określony w uchwale rady gminy inaczej niż w ustawie.

W poz. 78 i poz. 84 podaje się nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania (lub jednostkę redakcyjną)  z uchwały rady gminy, w poz. 79 i poz. 85 powierzchnię użytkową w m2 ogółem, w poz. 82, 83, 88  i 89 powierzchnie użytkowe właściwych kondygnacji, w poz. 80 i poz. 86 stawkę podatku właściwą dla rodzaju budynku (jego części), a w poz. 81 i poz. 87 kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja.

W poz. 82 i 88 należy podać 50% powierzchni budynku (jego części).

Część D.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Podstawę opodatkowania budowli lub ich części stanowi wartość, o której mowa  w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne,  a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Jeżeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli budowle lub ich części zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych.

Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku do nieruchomości od budowli, powstał w ciągu roku podatkowego - podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego.

W poz. 90 należy podać sumę wartości posiadanych budowli lub ich części (po zaokrągleniu do pełnych złotych), wykazanych w załączniku ZDN-1.

W poz. 91 należy podać stawkę podatku właściwą dla budowli zgodną z uchwałą rady gminy.

W poz. 92 należy podać kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja. W tym celu należy pomnożyć wartość budowli przez stawkę podatku, proporcjonalnie do liczby miesięcy, których dotyczy deklaracja. Patrz przykład 5.

Części INNE BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI (1)  D.3.1. oraz INNE BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI (2) D.3.2. są przeznaczone do wykazania wartości budowli (ich części), których rodzaj został określony w uchwale rady gminy inaczej niż w ustawie.

W poz. 93 podaje się nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania (lub jednostkę redakcyjną)  z uchwały rady gminy, w poz. 94 wartość budowli (ich części) zaokrągloną do pełnych złotych,  w poz. 95. stawkę podatku właściwą dla rodzaju budowli, a w poz. 96 kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja.

W poz. 97 należy podać łączną kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja. W tym celu należy  zsumować kwoty podatku z części: D.1. Grunty (w tym D.1.1. i D.1.2.), D.2. Budynki lub ich części  (w tym D.2.1. i D.2.2.) oraz D.3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym D.3.1. i D.3.2.).

W poz. 98 należy podać kwotę podatku za miesiące nieobjęte deklaracją (korektą deklaracji).  W przypadku pierwszej deklaracji rocznej w poz. 98 należy wpisać 0 zł, a w przypadku korekty deklaracji należy wpisać sumę kwot rat podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą deklaracji.

W poz. 99 należy podać wysokość zobowiązania podatkowego, tj. sumę kwot z poz. 97 i poz. 98, po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

W poz. 100 - poz. 111 należy określić kwoty rat podatku.

Suma kwot z poz. 100 - poz. 111 musi być równa wysokości zobowiązania podatkowego, tj. kwocie  z poz. 99.

Wyliczając kwoty rat podatku należy zaokrąglić je w taki sposób w jaki zaokrągla się kwotę podatku (opis do poz. 99).

W ostatniej racie następuje wyrównanie do kwoty zobowiązania podatkowego (poz. 99).

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W przypadku korekty deklaracji raty, które nie zostały objęte korektą pozostają bez zmian.

W poz. 112 i poz. 113 należy odpowiednio podać liczbę załączników ZDN-1 i ZDN-2 dołączanych do formularza DN-1.

W części G. podanie informacji nie jest obowiązkowe.

Poz. 114 i poz. 115 - podanie odpowiednio numeru telefonu lub adresu mailowego może ułatwić  i przyspieszyć kontakt pracownika prowadzącego sprawę z osobą odpowiedzialną za sporządzenie deklaracji.

Poz. 116 Inne - można podać dodatkowe informacje na przykład: określić zdarzenie powodujące obowiązek złożenia deklaracji/korekty deklaracji (zakup i sprzedaż nieruchomości, skorygowanie wykazanej nieprawidłowo powierzchni).

Kto podpisuje DN-1?

Formularz DN-1 powinien być podpisany przez podatnika lub osobę(y) reprezentującą(e) podatnika.

Podpisanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osobę(y) reprezentującą(e) podatnika zwalnia podatnika z obowiązku jej podpisania.

Poz. 117 - poz. 120 przeznaczone są dla podatnika.

Poz. 121 - poz. 128 przeznaczone są dla osób reprezentujących podatnika, w tym: np. prezesa jednoosobowo reprezentującego spółkę, członków zarządu łącznie reprezentujących spółkę, jak również osobę, której udzielono pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.

Deklaracja DN-1

Wzór deklaracji DN-1 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1104).

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

DN-1 do wydruku

Deklaracja na podatek od nieruchomości do wydruku: DN-1 (1) Deklaracja na podatek od nieruchomości

Formularz można wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu.

oprac. Adam Kuchta
na podstawie informacji z podatki.gov.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1170),

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1104,

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 maja 2021
  Zakres dat:

  Termin ważności banderol na wyroby spirytusowe przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

  Akcyza na wyroby spirytusowe. Ustawodawca przedłużył do 31 grudnia 2021 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci? Celem zmian podatkowych w Polskim Ładzie jest wyrównanie szans na dobre życie między najwięcej i najmniej zarabiającymi - deklarowali 17 maja 2021 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i przedstawiciele Ministerstwa Finansów na spotkaniu prasowym. Kto zapłaci w 2022 roku mniejszy PIT, a kto większy?

  "Ulga dla klasy średniej" - niższy PIT dla zarabiających do 11 tys. zł miesięcznie

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Specjalny algorytm obliczy wysokość odpisu, czyli ulgi podatkowej, z której będzie mogła skorzystać klasa średnia; dzięki temu ci, którzy mogliby stracić na zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, nie stracą - poinformowali 17 maja 2021 r. przedstawiciele resortu finansów. Wiceminister Jan Sarnowski powiedział, że celem "ulgi dla klasy średniej" jest to, aby całościowy prezentowany pakiet zmian nie prowadził do tego, że jakikolwiek pracownik zarabiający do 11 tys. zł miesięcznie musiałby dopłacić przynajmniej złotówkę.

  Polski Ład, czyli wyższe podatki dla przedsiębiorców

  Polski Ład a podatki przedsiębiorców. Zjednoczona Prawica przedstawiła Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Lokaty a obligacje - opłacalność

  Lokaty a obligacje - opłacalność. Inflacja i niemal nieoprocentowane lokaty to prosty przepis na to, abyśmy za nasze oszczędności mogli z czasem kupić coraz mniej. W ciągu zaledwie 12 miesięcy siła nabywcza każdych 10 tysięcy trzymanych na rocznej lokacie spadła o 352 złote. Obligacje skarbowe wygrywają z lokatami tym, że łatwo je kupić, a w regulaminach próżno szukać gwiazdek. Niekoniecznie jednak udaje się dzięki nim zachować siłę nabywczą oszczędności. Zwłaszcza przy coraz szybszej inflacji.

  Spółka komandytowa podatnikiem CIT – ograniczenia w zwolnieniu z opodatkowania dochodu komandytariusza

  Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że spółki komandytowe kojarzyły się z optymalną formą prowadzenia biznesu. Z jednej strony z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników-komandytariuszy za zobowiązania spółki, z drugiej natomiast ze względu na ich transparentność podatkową i brak opodatkowania zysku generowanego przez samą spółkę. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania spółek komandytowych straciły jednak na znaczeniu z początkiem 2021 r. (względnie z 1 maja 2021 r.), gdyż od tego czasu w spółkach komandytowych występuje już efekt podwójnego opodatkowania dochodów, zarówno na poziomie samej spółki (CIT) jak również na poziomie wspólników (CIT w przypadku osób prawnych bądź PIT w przypadku osób fizycznych).

  Polski Ład. Jakie zmiany dla przedsiębiorcy?

  Polski Ład a przedsiębiorcy. Rząd opiera strategię społeczno-gospodarczą na najbliższe lata na pięciu filarach. Pandemia spowodowała, że najważniejszy stał się system ochrony zdrowia.

  Podatkowy Polski Ład. Jak wpłynie na wynagrodzenie?

  Polski Ład został zaprezentowany 15 maja. Ważna część programu to zapowiadany „reset podatkowy”, czyli zmiany w przepisach dotyczących podatków, zwłaszcza w PIT. Czy wprowadzone będą też zmiany w innych podatkach? Jak wpłyną na wynagrodzenie? Komentuje ekspert Grant Thornton.

  Polski Ład - zmiany w PIT i brak odliczenia składki zdrowotnej

  Polski Ład - zmiany w PIT. Polski Ład premiuje najmniej zarabiających, lepiej zarabiający będą szukać optymalizacji - ocenił ekspert podatkowy Marek Kolibski z kancelarii KNDP. Dodał, że naliczanie składki zdrowotnej od dochodu i brak możliwości odliczenia jej od podatku to podwójne uderzenie w polskich przedsiębiorców.

  10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku a szara strefa

  Polski Ład - kwota wolna od podatku. 10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku pomoże w walce z szarą strefą - komentuje rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo. Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych - to najważniejsze inicjatywy, związane z rozwojem polskiej gospodarki, za które w ramach Polskiego Ładu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

  Nowe ulgi podatkowe dla firm - plany MF

  Nowe ulgi podatkowe dla firm. Ministerstwo Finansów planuje udogodnienia dla dużych inwestorów, ulgi podatkowe związane z powrotem do Polski oraz przeniesieniem tu działalności, ulgi na prototyp i robotyzację - informuje PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że MŚP dostaną ulgę dotyczącą wejście na giełdę.

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u to najważniejszy podatkowy element Polskiego Ładu - uważa dyrektor Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA dr Michał Myck. Jego zdaniem ciekawym rozwiązaniem jest zwolnienie z podatku dochodów z pracy uzyskiwanych przez osoby w wieku emerytalnym.

  Polski Ład. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - 110 zł za ha

  Polski Ład - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększenie stawki dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za ha; przygotowanie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym; mniejsza biurokracja i większa możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. takie rozwiązania przygotowano w "Polskim Ładzie" dla rolników.

  Prawo celne - zmiany od 1 czerwca 2021

  Prawo celne. W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany od 1 czerwca 2021 r.

  Mariański: podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jak najbardziej zasadne

  Kwota wolna od podatku. Zaprezentowany 15 maja w Polskim Ładzie program podatkowy zakładający poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych należy ocenić pozytywnie, a podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jest jak najbardziej zasadne - uważa przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych prof. Adam Mariański.

  Kościński: Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie

  Polski Ład a podatki. Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie; chcemy, by w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy - zapewnia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Polski Ład: emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku

  Polski Ład a emerytury. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł – przewiduje Polski Ład. Są również rozwiązania na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej seniorów.

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł. Polski Ład zakłada również podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących Polaków (18 mln osób) do 30 tys. zł. Jakie jeszcze zmiany podatkowe przewiduje Polski Ład?

  Kwota wolna od podatku PIT - 30 tys. zł od 2022 roku

  Kwota wolna od PIT. Nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł będzie dotyczyć wszystkich podatników PIT rozliczanych wg skali podatkowej, czyli nie tylko pracowników ale również m.in. przedsiębiorców. Będzie powszechna, nie będzie maleć z rosnącymi dochodami. Wejdzie w życie w styczniu 2022, czyli będzie obowiązywać w rozliczeniu za przyszły rok. Tak doprecyzował Jan Sarnowski, wiceminister finansów, informacje podane podczas prezentacji Polskiego Ładu w dniu 15 maja 2021 r.

  Prezentacja Polskiego Ładu [spot]

  Nowy Polski Ład. W sobotę o godz. 10 rozpocznie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której zostanie zaprezentowany Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program ugrupowania na okres pocovidowy. [Spot zapowiadający Polski Ład]

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy - interpretacja ogólna

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy. 7 maja 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Przyjęta przez Ministra wykładnia uznaje za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy. Publikujemy pełną treść tej interpretacji.

  Jak chronić dane firmy na pendrive'ach (przenośnych pamięciach USB)?

  Ochrona danych. Po 25 latach od premiery oficjalnej specyfikacji USB 1.0, USB pozostaje kamieniem węgielnym w kategorii interfejsu sprzętu komputerowego – poczynając od serwerów, a kończąc na smartfonach. Przenośne pamięci USB zyskały ogromną popularność dzięki prostocie rozwiązania typu plug-and-play. Ta wygoda wiąże się z pewnym kompromisem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Zabezpieczenia mogą przybrać różne formy: od wykorzystania gotowych do użycia urządzeń szyfrowanych sprzętowo, po bardziej rozbudowane i dopasowane do konkretnej firmy rozwiązania. Jak skutecznie zapewnić ochronę?

  Czy kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego jest kosztem?

  Kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego stanowi jego koszt uzyskania przychodu. Przedsiębiorca wygrał w NSA spór z fiskusem w tej sprawie.

  Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu

  Korekta JPK_V7. Złożenie korekty Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7 nie będzie wymagało przesłania tzw. czynnego żalu. W sprawie interweniował Rzecznik MŚP.