REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN (5)

Wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN (5), jak wypełnić ORD-IN
Wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN (5), jak wypełnić ORD-IN

REKLAMA

REKLAMA

Od 11 lutego 2013 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN (5). Ministerstwo Finansów przygotowało zalecenia jak poprawnie wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. Publikujemy poniżej te wskazówki.

Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów chcących złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

REKLAMA

Autopromocja

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie – najlepiej literami drukowanymi.

Trzeba pamiętać o zamieszczeniu numeru NIP lub PESEL na wniosku i na dowodzie wpłaty. Częstym błędem jest brak właściwego wyboru organ podatkowego, do którego kierowany jest wniosek i niewłaściwy wybór numer konta bankowego do wpłaty opłaty za wniosek.

Część A – MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU

A.1. Organ, do którego kierowany jest wniosek

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W poz. od 4 do 8 należy wybrać organ podatkowy, który zasięgiem terytorialnym obejmuje miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

A.2. Cel złożenia wniosku

W poz. 9 należy wybrać czy celem wniosku jest złożenie, czy też uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku.

Część B – DANE WNIOSKODAWCY

B.1. Dane identyfikacyjne

W poz. 10 należy wskazać rodzaj wnioskodawcy: osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, osoba fizyczna, inny – np. podatkowa grupa kapitałowa.

W poz. 11, 12, 13 zamieszcza się dane dotyczące wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca to:

1) osoba fizyczna – podaje: nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia,

2) podmiot niebędący osobą fizyczną – podaje pełną nazwę i numer REGON oraz KRS.

B.2. Status wnioskodawcy

W poz. 14 należy wskazać status wnioskodawcy: podatnik, płatnik, inkasent, osoba trzecia w rozumieniu art. 110-117a ustawy Ordynacja podatkowa, inny – np. podmiot planujący podjęcie działalności na terenie RP.

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

- osoby prawne,

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

- osoby fizyczne,

- inni zainteresowani, np. podmioty niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP.

B.3. Adres siedziby/Adres zamieszkania

W poz. 15-24 podaje się miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

B.4. Adres do korespondencji

Część tę ( poz. 25 do 34 ) wypełnia się w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby podany w części B.3.

Część C – ORGANY PODATKOWE WŁAŚCIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLĘDU NA SPRAWĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

W poz. 35 wpisuje się nazwę i adres organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego) właściwego dla wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji; np.: w zakresie wniosku dotyczącego podatku od towarów i usług - naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wnioskodawcy w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług; w przypadku wniosku dotyczącego podatku akcyzowego, naczelnika urzędu celnego właściwego dla wnioskodawcy w zakresie rozliczeń podatku akcyzowego.

Krótsza lista rajów podatkowych

Nowe terminy wystawiania faktur od 2013 roku

Samochód służbowy przychodem menedżera?


Część D – DANE PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ LUB PRZEDSTAWICI ELA

Poz. 36-48 wypełnia się tylko wówczas, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Część E – ZAKRES WNIOSKU

E.1. Przedmiot wniosku

Przedmiotem interpretacji może być stan faktyczny, czyli zaistniała sytuacja (poz. 49), jak również zdarzenie przyszłe (poz. 50), czyli działania lub zaniechania planowane przez wnioskodawcę.

E.3. Wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji

W poz. 61 należy wskazać oznaczenie przepisów (artykuł, paragraf, itd.) wraz z nazwą aktu prawnego (tytuł ustawy lub rozporządzenia), który jest przedmiotem interpretacji, bez przytaczania treści przepisu.

Część F – WYSOKOŚĆ, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OPŁATY ORAZ NUMERY KONT BANKOWYCH

Opłata za interpretację wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, jeżeli w jednym wniosku opisano kilka stanów faktycznych lud zdarzeń przyszłych, które mają zostać wyjaśnione, opłatę należy wnieść za każdy opisany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.

W poz. 66 należy wskazać na sposób zwrotu nienależnej opłaty.

Wypełniając druk opłaty nie zapomnij o numerze NIP lub PESEL. Wnosząc wpłatę na konto bankowe, wybierz konto organu, do którego kierujesz wniosek. Opłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Część G – WYCZERPUJĄCE PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH) I PYTANIA (PYTAŃ)

Opis zdarzenia (poz. 68) powinien być jak najbardziej szczegółowy i dotyczyć wszystkich aspektów sprawy będącej przedmiotem wniosku. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca dalszą część opisu należy przed - stawić w załączniku ORD-IN/A.

Nie należy do wniosku dołączać innej dokumentacji, gdyż organ wydający interpretacje nie jest uprawniony do ich analizy. Niezbędne jest natomiast dokładne opisanie we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wynikającego z tej dokumentacji.

W poz. 69 wnioskodawca wpisuje pytania dotyczące stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), będącego przedmiotem interpretacji, przedstawionego w poz. 68 .

W przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest zarówno stan faktyczny, jak i zdarzenie przyszłe, a wniosek zawiera kilka pytań, to pytania te należy przyporządkować odpowiednio do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Część H – WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

W poz. 70 (strony 4-6 wniosku) wnioskodawca przedstawia własne stanowisko w sprawie oceny prawnej opisanej sytuacji oraz wskazuje, który przepis prawa, jego zdaniem, ma zastosowanie do przedstawionego stanu.

W przypadku, gdy przedstawienie stanowiska przekracza ilość miejsca przeznaczoną we wniosku, dalszą część na - leży przedstawić w załączniku do wniosku o interpretację indywidualną ORD-IN/A.

Wniosek o wydanie interpretacji nie będzie rozpatrywany, jeśli nie będzie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj.:

- nie będzie zawierał wyczerpującego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,

- nie będzie zawierał przedstawienia własnego stanowiska (oceny prawnej) opisanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,

- nie zostanie w terminie wniesiona opłata od wniosku, po uprzednim wezwaniu do jej uiszczenia.

Część I – INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ORD-IN/A

W poz. 71 wnioskodawca podaje liczbę dołączonych do wniosku załączników ORD-IN/A.

Część J – OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (zgodnie z art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

REKLAMA

Podpisuje również oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem, w dniu jego złożenia, nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania podlega ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny Dz. u . Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

W poz.72 zamieszcza się imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby upoważnionej. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy pamiętać, że złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. u . Nr 225, poz. 1635).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej od pełnomocnictw dołączanych do wniosków ORD-IN jest prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę Biura k rajowej Informacji Podatkowej. Opłatę skarbową dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

Wnioskodawcy składający wniosek do:

1) Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy opłatę skarbową za pełnomocnictwo powinni wnieść do Prezydenta Miasta Torunia.

2) Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach opłatę skarbową za pełnomocnictwo powinni wnieść do Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

3) Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi opłatę skarbową za pełnomocnictwo powinni wnieść do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4) Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu opłatę skarbową za pełnomocnictwo powinni wnieść do Prezydenta Miasta Leszna.

5) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie opłatę skarbową za pełnomocnictwo powinni wnieść do Prezydenta Miasta Płocka.

Nie zapomnij o podpisie na wniosku (poz. 73)!

Przed złożeniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego sprawdź, czy:

- podałeś numer NIP lub PESEL na wniosku i na druku opłaty,

- wybrałeś właściwy organ, do którego adresujesz wniosek,

- wybrałeś właściwe konto bankowe (jeżeli opłatę uiszczasz na konto),

- przedstawiłeś wyczerpująco stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe,

- precyzyjnie zadałeś pytanie,

- podałeś oznaczenia przepisu prawnego, który podlega interpretacji,

- przedstawiłeś swoją ocenę prawną,

- podpisałeś wniosek,

- załączyłeś pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Jeżeli masz wątpliwości co do sposobu wypełnienia wniosku, pod numerem tel. 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego) lub tel. 22 330 03 30 (z telefonu komórkowego) możesz liczyć na pomoc konsultantów krajowej Informacji Podatkowej.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

Rzecznik MŚP: Liczne małe firmy nie udźwigną kosztów podwyżki płacy minimalnej od 2025 roku. Upadną lub zawieszą działalność

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. ma wynosić ponad 4,6 tys. złotych brutto, sprawi, że wielu małych firm nie będzie stać na zatrudnianie pracowników - poinformowała PAP rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

REKLAMA

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

REKLAMA