Kategorie

Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji podatkowej
Od 2012 roku mamy nowy wzór wniosku ORD-IN i ORD-IN/A.

Instrukcja wypełniania ORD-IN

ORD-IN jest drukiem, na którym od 1 lipca 2007 r. można składać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (art. 14b § 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Wzór tego formularza ustalił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. 2007 r. Nr 112, poz. 771). Nie jest to jednak obligatoryjny wzór wniosku. Podatnik może złożyć wniosek w zwykłej pisemnej formie, byle by pamiętał o zawarciu w nim wszystkich niezbędnych elementów, które ORD-IN zawiera. Oczywiście wygodniej jest skorzystać z tego wzoru.

Zobacz druki- wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego ORD-IN oraz ORD-IN/A

Należy pamiętać, że w przypadku zamiaru uzyskania interpretacji indywidualnych wydawanych przez wójtów, burmistrzów, (prezydentów miast), starostów lub marszałków województw w zakresie podatków będących dochodami jednostek samorządu terytorialnego wniosku o ich wydanie nie składa się na druku ORD-IN. W takich przypadkach wniosek składa się w zwykłej pisemnej formie, która jednak również powinna spełniać wymogi, o których mowa w art. 14b § 2 - § 4 ordynacji podatkowej.

Rubryka: 1. Numer NIP lub PESEL wnioskodawcy

Pominięcie numeru NIP jest – obok braku podpisu – podstawowym błędem popełnianym przez osoby składające organom podatkowym wnioski, deklaracje, zeznania. Dlatego wypełnianie ORD-IN warto rozpocząć od wpisania do formularza numeru NIP wnioskodawcy, od razu eliminując ryzyko tego rodzaju błędu. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymagany jest jedynie nr PESEL.

Rubryka 2-3. Numer dokumentu i jego status

Wnioskodawca nie wypełnia rubryk 2–3. Wypełnia je organ podatkowy nadając wnioskowi numer oraz status.

Rubryki: 4–8.  Organ, do którego kierowany jest wniosek

Reklama

W rubrykach 4–8 wnioskodawca wybiera wg swego miejsca zamieszkania (ew. siedziby) właściwego dyrektora izby skarbowej, który ma prawo wydawania interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów. Należy pamiętać, że dyrektor mający takie upoważnienie rozpatruje wnioski z kilku województw i nie wolno wysłać wniosku ORD-IN automatycznie do dyrektora izby, któremu wnioskodawca podlega w zakresie danego podatku.

Wyboru właściwego dyrektora dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w ORD-IN. Pomimo że to Minister Finansów jest organem upoważnionym do wydawania interpretacji indywidualnych, druk ORD-IN nie przewiduje możliwości jego wysłania bezpośrednio do Ministra Finansów. Wynika to z upoważnienia zawartego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 112, poz. 770). W rozporządzeniu tym Minister Finansów upoważnił Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie (a od kwietnia 2011 r. również DIS w Łodzi)  do wydawania w jego imieniu interpretacji indywidualnych.

Upoważnienie obejmuje wydawanie interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Druk ORD-IN zawiera informację o tym, które województwo podlega danej izbie skarbowej, co jest dużym ułatwieniem dla podatników.

Właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych ustala się:

 1. dla osób fizycznych - według miejsca zamieszkania;
 2. dla osób prawnych - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze;
 3. dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych;
 4. dla podatkowych grup kapitałowych - według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.
Reklama

Jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy miejscowo do wydawania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Podobnie jest, gdy nie uda się ustalić właściwego organu podatkowego do wydania wiążącej interpretacji.

Z uwagi na to, że upoważnieni dyrektorzy izb skarbowych będą wydawać interpretacje indywidualne dla wnioskodawców z kilku województw, w praktyce najczęściej wnioski ORD-IN będą wysyłane pocztą. Oczywiście należy to robić przy pomocy listów poleconych, gdyż w takim przypadku dniem złożenia wniosku (od którego będą biegły wszystkie terminy) będzie dzień nadania listu na poczcie, a nie dzień jego doręczenia organowi podatkowemu.

Warto też zwrócić uwagę, że adresami korespondencyjnymi nie są adresy poszczególnych izb skarbowych, lecz adresy Biur Krajowej Informacji Podatkowej.

Do wydawania, w imieniu Ministra Finansów interpretacji indywidualnych, upoważnione zostały następujące organy podatkowe:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim - adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim, śląskim - adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, lub wielkopolskim - adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: mazowieckim, a także jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej - adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim, świętokrzyskim - adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Rubryka: 9. Cel złożenia wniosku

Jeżeli składamy nowy wniosek zaznaczamy kwadrat 1 (złożenie wniosku). Natomiast jeżeli już składaliśmy wniosek i teraz składamy jego uzupełnienie - zaznaczamy kwadrat 2 (uzupełnienie wniosku).

Rubryki: 10–34. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy

Pierwszą informacją wpisywaną w tej części ORD-IN jest rodzaj wnioskodawcy. W rubryce 10 trzeba zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od tego, czy wnioskodawca jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, osobą fizyczną, czy też podmiotem należącym do innej kategorii niż wymienione wcześniej.

Problemy z wyborem odpowiedniego kwadracika mogą mieć wspólnicy spółek osobowych takich jak np. spółka cywilna, jawna, komandytowa. Spółki te nie są podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, są za to podatnikami VAT. Dlatego wspólnik spółki osobowej pytając o zagadnienie związane z podatkiem dochodowym powinien zaznaczyć kwadrat: „osoba fizyczna”. W przypadku pytania związanego z podatkiem VAT właściwy wybór to kwadrat: „jednostka osobowa niemająca osobowości prawnej”.

W rubryce 11 wpisuje się takie informacje jak: nazwa pełna wnioskodawcy lub nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia. W rubryce 12 należy wpisać numer identyfikacyjny REGON, a w rubryce 13 nr KRS.

Rubryka 14 służy do wskazania statusu wnioskodawcy. Odbywa się to poprzez zaznaczenie jednego z kwadratów: „podatnik”, „płatnik”, „inkasent”, „osoba trzecia w rozumieniu art. 110-117a Ordynacji podatkowej”, „inny”.

W rubrykach 15-24 w ORD-IN podaje się dane adresowe. Autorzy formularza przewidzieli, że dane te (adres zamieszkania lub siedziba) mogą się różnić się od adresu korespondencyjnego wnioskodawcy. W takim przypadku adres korespondencyjny należy podać w rubrykach 25– 34.

Niewypełnienie rubryk 25–34 oznacza, że adres zamieszkania lub siedziby pokrywa się z adresem korespondencyjnym.

Przy podawaniu informacji o danych identyfikujących i teleadresowych wnioskodawcy należy pamiętać o podziale na wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi (w ORD-IN * oznacza wskazówki dla nich) oraz będących osobami fizycznymi (wskazówki dla nich są oznaczone **). Przykładowo osoby fizyczne wpisują adres zamieszkania oraz imię i nazwisko, natomiast podmioty niebędące osobami fizycznymi - adres siedziby i nazwę. 

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

Podział ten w ORD-IN nie jest przeprowadzony konsekwentnie. Nie uwzględnia tego, że osoba fizyczna może dysponować zarówno numerem PESEL, jak i REGON. Tak jest w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobowe firmy. W praktyce osoby fizyczne będące przedsiębiorcami składając wniosek o interpretację indywidualną związany z działalnością gospodarczą powinny wpisywać w rubryce nr 1 NIP, a w rubryce 12 REGON.


Rubryka: 35. Organy podatkowe właściwe dla wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 14i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacje indywidualne wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej. Dlatego w ORD-IN należy wskazać organy podatkowe właściwe dla wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej. W rubryce 34 ORD-IN wnioskodawca powinien wskazać organy podatkowe tam wymienione, czyli naczelnika urzędu skarbowego lub celnego. Naczelnik ten otrzyma interpretację indywidualną po jej doręczeniu wnioskodawcy.

Jest tu pewna niekonsekwencja w stosunku do art. 14i § 2 Ordynacji podatkowej. Konstrukcja ORD-IN nie zawiera wymogu umieszczania w rubryce 35 informacji o właściwym dla wnioskodawcy dyrektorze urzędu kontroli skarbowej. I to pomimo tego, że dyrektor ten otrzyma indywidualną interpretację.

Ze względów ostrożnościowych można w rubryce 35 wskazać zarówno naczelnika urzędu skarbowego lub celnego, jak i dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwych dla sprawy będącej przedmiotem interpretacji indywidualnej. Informacje o właściwości terytorialnej poszczególnych dyrektorów UKS można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej – Dz.U. z 1998 r. Nr 153, poz. 995.

Wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (ORD-IN i ORD-IN/A) od 1 stycznia 2012 r.

Rubryka: 36–48 Dane pełnomocnika do doręczeń lub przedstawiciela

Te rubryki należy wypełnić tylko wówczas, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub przedstawiciela, o którym mowa w art. 145 ustawy – Ordynacja podatkowa (np. opiekuna prawnego, kuratora).

Rubryka: 49-52 Przedmiot wniosku

W ORD-IN określenie przedmiotu wniosku nie polega na opisaniu problemu intepretacyjnego, jaki wnioskodawca ma z zastosowaniem przepisów. W tej części ORD-IN należy jedynie wskazać, czy problem dotyczy stanu faktycznego, który zaistniał przed złożeniem wniosku czy też zdarzenia, które dopiero wystąpi w przyszłości. Wskazanie odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu. Jest możliwe, że jeden wniosek będzie dotyczył zarówno zdarzenia z przeszłości, jak i zdarzenia przyszłego. W takiej sytuacji zaznacza się zarówno kwadrat „zaistniały stan faktyczny” jak i kwadrat „zdarzenie przyszłe

Następnie określa się liczbę opisanych przez wnioskodawcę zaistniałych stanów faktycznych (rubryka 51) oraz liczbę zdarzeń przyszłych (rubryka 52). Jeśli jednak wniosek ORD-IN dotyczy tylko jednego rodzaju zdarzeń, to w rubryce, której wniosek nie dotyczy, warto dodatkowo zaznaczyć zero. Informacje te są bowiem podstawą do wyliczenia wartości opłaty. Uiszczenie opłaty jest jednym z warunków otrzymania interpretacji, dlatego bardzo ważne jest dochowanie należytej staranności w tym zakresie.

Rubryka: 53–60. Rodzaj sprawy

W tej części ORD-IN wnioskodawca wskazuje rodzaje podatków, o które pyta. Podobnie jak poprzednio, wyboru należy dokonać poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów. Można wybierać spośród następujących kategorii:

 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek od towarów i usług
 • podatek akcyzowy
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • ordynacja podatkowa
 • inne

Jeden wniosek o interpretację indywidualną może obejmować szereg pytań dotyczących różnych podatków. Mimo, że zgodnie z przepisami opłata za wydanie interpretacji indywidualnej nie jest uzależniona od tego, ilu podatków dotyczy, a od liczby stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, to jednak Minister Finansów uważa inaczej.

Jego zdaniem (pismo nr MB8/0553/120/07/887 z 7 listopada 2007 r.) określenie liczby stanów faktycznych powinno być odnoszone do ilości regulacji, które są przedmiotem wydanej interpretacji, czyli np.: jeżeli przywołana została ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od towarów i usług, będą to dwa stany faktyczne.

Z uwagi na to, że kwota za wydanie interpretacji nie jest zbyt wysoka wielu wnioskodawców godzi się z tą niekorzystną i bezprawną interpretacją i dopłaca. Jednak trzeba wiedzieć, że takie obliczanie opłaty za wniosek (mnożenie 40 zł przez liczbę podatków a nawet liczbę pytań nie ma podstawy prawnej. Stronę podatników trzymają sądy administracyjne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 r., sygn. IIl SA/Wa 1549/10).

Można też zapłacić żądaną przez fiskusa opłatę, a potem dochodzić zwrotu jej części (por. wyrok WSA w Warszawie z 14 października 2008 r. - sygn. II SA/Wa 1024/08).


Rubryka: 61. Wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej

W tej rubryce ORD-IN wnioskodawca powinien wskazać przepisy, o których interpretację występuje do Ministra Finansów. Warto jednak zwrócić uwagę, że przepisy Ordynacji podatkowej regulujące zasady wydawania interpretacji nie zawierają takiego nakazu. Jest wielce prawdopodobne, że wnioskodawcy będą się często mylić przy wypełnianiu tej rubryki.

Błąd będzie polegał nie na wskazaniu niewłaściwych przepisów mających zastosowanie w sprawie będącej przedmiotem zapytania, lecz raczej na niewymienieniu wszystkich przepisów, których analiza jest niezbędna do wydania interpretacji indywidualnej. Należy jednak podkreślić, że ponieważ Ordynacja podatkowa nie wprowadza wymogu wskazywania we wniosku o indywidualną interpretację przepisów podatkowych, to odrzucenie na tej podstawie wniosku ORD-IN lub wezwanie go jego uzupełnienia będzie bezpodstawne. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest bowiem zobowiązany wyłącznie do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zwrot „własne stanowisko w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego” nie może być interpretowany jako skierowany do wnioskodawcy nakaz dokładnego wymienienia w ORD-IN wszystkich przepisów mających zastosowanie do opisanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Można się jednak spodziewać, że organy podatkowe mimo to będą starały się narzucić wnioskodawcom obowiązek wskazywania przepisów, których dotyczy interpretacja.

Warto podkreślić, że w rubryce 61 nie zamieszcza się treści przepisów. Należy wskazać oznaczenie przepisów (numer artykułu lub paragrafu) wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W rubryce 61 ORD-IN został umieszczony komunikat wykluczający wprost konieczność przytaczania treści przepisów.

Rubryka: 62 – 67. Wysokość, sposób uiszczenia opłaty oraz numery kont bankowych

Wnioskodawca sam oblicza wartość opłaty za wydanie interpretacji, a następnie wpisuje ją do rubryki 62 ORD-IN. Kwotę opłaty oblicza się mnożąc sumę liczb wpisaną przez wnioskodawcę w rubrykach 51 i 52 ORD-IN przez 40 zł. Trzeba pamiętać, że wielkość opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej zależy od liczby stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Liczba ta ujawniana jest w rubrykach 51 i 52. Wysokość opłaty nie została natomiast uzależniona od liczby pytań sformułowanych przez wnioskodawcę w rubryce 69.

Opłatę można uiścić w wybranej przez siebie formie. Oprócz kwoty opłaty w ORD-IN wnioskodawca określa bowiem sposób jej uiszczenia poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu. Do wyboru jest wpłata gotówką lub na rachunek właściwego organu. W rubryce 64 należy poinformować (zaznaczając właściwy kwadrat) w jaki sposób zostanie przekazana organowi podatkowemu kserokopia dowodu uiszczenia opłaty. Może ona zostać dołączona do ORD-IN lub też przekazana organowi rozpatrującemu wniosek ORD-IN w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.

W rubryce 65 należy wskazać (kolejny raz poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu) numer konta bankowego, na który wnoszona jest opłata. Rubrykę 65 wypełnia się w przypadku wniesienia opłaty na rachunek bankowy (czyli po zaznaczeniu kwadratu nr 2 w poz. 63). W ORD-IN jest do wyboru pięć kont bankowych. Każda izba skarbowa, której dyrektor został upoważniony do wydawania interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów ma bowiem osobne konto. Na to właśnie konto wnioskodawca powinien dokonać wpłaty w przypadku wyboru tej formy uiszczenia opłaty.

Opłatę trzeba uiścić nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zostanie skierowane do wnioskodawcy wezwanie do uiszczenia opłaty, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Na mocy art. 14g §3 Ordynacji podatkowej w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia zostanie wydane postanowienie, na które służyć będzie wnioskodawcy zażalenie.

Rubryki: 68–69. Przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, pytanie wnioskodawcy

Przepis art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej nakazuje składającemu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyczerpująco przedstawić zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe. Dopuszczono przedstawienie przez wnioskodawcę w jednym wniosku ORD-IN wielu sytuacji oraz wielu pytań. W ORD-IN nie zastosowania jednak rozwiązania „jedna rubryka = opis jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego”.

Jeżeli wnioskodawca przedstawi w ORD-IN kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, to tekst z ich opisem musi się zmieścić w tej rubryce. Dlatego zajmuje ona całą stronę ORD-IN.

Może się zdarzyć, że stan faktyczny (stany faktyczne), zdarzenie przyszłe (zdarzenia przyszłe) będą tak skomplikowane, że w rubryce 54 zabraknie miejsca na ich opisanie. W takiej sytuacji wnioskodawca musi złożyć załącznik  do ORD-IN o symbolu ORD-IN/A (jeden lub więcej) i wskazać w nim te informacje, które nie zmieściły się w rubryce 54 ORD-IN.

Tak samo jest w przypadku pytań podatnika. Rubryka 55 w ORD-IN jest przeznaczona do zadania przez wnioskodawcę pytania lub pytań. Jak już wyżej wspomniano, w odróżnieniu od liczby stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, liczba pytań nie ma wpływu na wysokość opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji. W przypadku, gdy liczba pytań przekroczy miejsce przeznaczone na nie w ORD-IN wnioskodawca musi opisać je w załączniku ORD-IN/A.

Rubryka: 70. Własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

Przedstawienie w ORD-IN własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej jest obowiązkiem wynikającym z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej. Jednak przepisu tego nie należy rozumieć w ten sposób, że nakazuje on podatnikowi przeprowadzenie dokładnej analizy przepisów podatkowych.

Wystarczy opisanie przez wnioskodawcę, jak rozumie interesujące go regulacje prawne i jak brzmi zdaniem podatnika odpowiedź na zadane przez niego pytanie (pytania).

Rubryka: 71. Informacja o załącznikach ORD-IN/A

Załącznikiem do ORD-IN jest druk ORD-IN/A. W rubryce 71 należy podać liczbę dołączonych załączników ORD-IN/A do wniosku składanego na druku ORD-IN.

Rubryki: 72-75. Oświadczenia i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

W tej części ORD-IN zawarte są dwa oświadczenia. Pierwsze to oświadczenie o zapoznaniu się przez wnioskodawcę z treścią art. 233 §1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Drugie oświadczenie dotyczy tego, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Osoba składająca wniosek ORD-IN – obok podpisu w rubryce 73 – umieszcza swoje imię i nazwisko w rubryce 72. Ten nakaz wynika z tego, że wniosek można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika. Sam podpis, często nieczytelny, mógłby powodować kłopoty z ustaleniem, kto złożył wniosek. Oprócz danych identyfikujących składającego wniosek oraz podpisu trzeba też wpisać datę wypełnienia wniosku. Umieszcza się ją w rubryce 74.

W rubryce 75 warto wskazać dane kontaktowe wnioskodawcy, jak nr telefonu, faxu czy e-mail.

Należy przypomnieć, że brak podpisu na dokumentach składanych organom podatkowym jest jednym z najczęściej występujących błędów przy składaniu dokumentów w organach podatkowych. Jest on spowodowany tym, że podatnicy i płatnicy sporządzają dokumenty przy użyciu komputerów, a po ich wydrukowaniu zapominają o złożeniu podpisu.

Brak podpisu będzie skutkował wezwaniem ze strony organu podatkowego do jego uzupełnienia przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w przypadku niedopełnienia tego obowiązku.

Rubryka: 76. ADNOTACJE WŁAŚCIWEGO ORGANU

Rubrykę 76 wypełnia organ podatkowy.


Przykład wypełnienia wniosku ORD-IN

Pan Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami krawieckimi. Rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W związku z planowanym rozwojem prowadzonej działalności, mającym na celu dostosowanie charakteru prawnego do wymogów życia gospodarczego, Jan Kowalski zamierza dokonać zmiany formy prawnej prowadzonej dotychczas działalności i kontynuować ją w formie spółki cywilnej, której wspólnikami oprócz niego będzie jego małżonka oraz syn.

Prowadzone przedsiębiorstwo zamierza wnieść w formie wkładu do zawiązanej uprzednio spółki cywilnej. W chwili wniesienia aportu do spółki, składniki majątkowe wnoszonego przedsiębiorstwa stanowić będą środki trwałe w postaci pojazdów i urządzeń, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym oraz towary handlowe. Oprócz uczestnictwa w spółce pan Kowalski w dalszym ciągu będzie prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

Ponieważ pan Kowalski nie jest pewien, czy spółka cywilna będąca następcą prawnym będzie zobowiązana do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w jego ewidencji jako osoby fizycznej oraz do kontynuacji przyjętej przez niego metody amortyzacji z uwzględnieniem dokonanych odpisów, zwrócił się do właściwego dla siebie upoważnionego Dyrektora Izby Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek złożył na druku ORD-IN, wypełniając go w następujący sposób: (wypełniony wniosek).


Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy
kancelaria welsyng.pl

Wzór wniosku ORD-IN
Wzór formularza ORD-IN/A (załącznika do ORD-IN)
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?