REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Karta podatkowa a zatrudnienie pracownika – forma zatrudnienia, limity pracowników i ich przekroczenie

Karta podatkowa a zatrudnienie pracownika – forma zatrudnienia, limity pracowników i ich przekroczenie
Karta podatkowa a zatrudnienie pracownika – forma zatrudnienia, limity pracowników i ich przekroczenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Stawki karty podatkowej, a także sama możliwość opodatkowania w tej formie zależą m.in. od liczby zatrudnionych pracowników a także formy ich zatrudnienia (co do zasady możliwa jest tylko umowa o pracę a wykluczone np. zlecenie). Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym i załączniki do niej określają te limity pracowników. Co się dzieje w sytuacji przekroczenia tych limitów zatrudnienia? Czy można zgodnie z prawem przekroczyć te limity i nie stracić karty podatkowej?

Karta podatkowa w 2022 roku

Kartę podatkową w 2022 roku mogą płacić tylko ci przedsiębiorcy, którzy płacili kartę podatkową w 2021 roku i kontynuują stosowanie opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład), opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 2105, w art. 65 ust. 1 zlikwidowała od 1 stycznia 2022 r. możliwość złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Wcześniej (tj. przed 1 stycznia 2022 r.) złożone wnioski o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za 2021 r. zachowują co do zasady moc po 1 stycznia 2022 r.

REKLAMA

Autopromocja

Dlatego też (biorąc dodatkowo pod uwagę art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), podlegają w 2022 roku opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

- kontynuują stosowanie opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;

- przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;

- nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), innej pozarolniczej działalności gospodarczej;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

- nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

- pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem podatnicy, którym zależy na opodatkowaniu w formie karty podatkowej muszą uważać, by nie stracić tej możliwości, co jest możliwe np. naruszając przepisy dot. zatrudnienia pracowników.

Karta podatkowa a forma zatrudnienia pracowników

Forma zatrudnienia pracowników i to w limitach określonych ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), stanowi jeden z warunków opodatkowania w formie karty podatkowej. Po pierwsze przedsiębiorca opodatkowany kartą podatkową nie może (co już wyżej wskazano) przy prowadzeniu działalności korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...)).

Zatem „kartowicz” może zatrudniać pracowników tylko na umowę o pracęwykluczone jest natomiast (co do zasady) zatrudnianie na umowę zlecenie, umowę o dzieło, czy inne umowy.

Wskazany wyżej wyjątek dotyczy usług specjalistycznych, które są definiowane jako czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4. (art. 25 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...)). Zatem pozyskując usługi specjalistyczne przedsiębiorca na karcie podatkowej może zatrudnić usługodawcę tych usług na inną umowę niż umowa o pracę.

Karta podatkowa a zatrudnienie pracowników. Limity

Stawki karty podatkowej, a także sama możliwość opodatkowania w tej formie zależy m.in. od liczby zatrudnionych pracowników. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) i załączniki do niej określają te limity pracowników.

REKLAMA

Przykładowo (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...)) podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do tej ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w ww. tabeli.

Zgodnie z aktualną na 2022 rok tabelą stawek karty podatkowej przedsiębiorca na karcie podatkowej świadczący usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt (w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców – bo stawki karty podatkowej zależą też od liczby ludności miejscowości, w której jest prowadzona działalność) zapłaci miesięcznie podatek w formie karty podatkowej w wysokości:

- 158 zł – bez zatrudnienia żadnego pracownika,

- 413 zł – przy zatrudnieniu jednego pracownika,

- 575 zł – przy zatrudnieniu dwóch pracowników,

- 664 zł – przy zatrudnieniu trzech pracowników,

- 722 zł – przy zatrudnieniu czterech pracowników,

- 922 zł – przy zatrudnieniu pięciu pracowników.

W objaśnieniach do tej Tabeli poinformowano, że stawki oznaczone w rubryce 3 tej tabeli:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

Odnośnie limitów zatrudnienia pracowników trzeba też znać zasady i wyjątki określone w art. 25 ust. 6-9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...):

6. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, do liczby pracowników:

1) wlicza się również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego;

2) nie wlicza się:

a) członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem, a w razie gdy działalność prowadzona jest przez wspólników – tylko członków rodziny jednego ze wspólników,

b) osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu lub przyuczaniu do wykonywania określonej pracy – w okresie nauki zawodu lub przyuczania oraz nie więcej niż trzech osób zatrudnionych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu; na równi z osobami zatrudnionymi w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy traktuje się uczniów szkół średnich oraz studentów, zatrudnionych w okresie wakacji letnich i zimowych,

c) (uchylona)

d) pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów – pod warunkiem, że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników,

e) osób, na których rachunek jest prowadzona działalność po śmierci podatnika, jeżeli osoby te nie biorą udziału w prowadzeniu działalności,

f) nie więcej niż czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych, na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy,

g) łącznie nie więcej niż trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów – w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – zarejestrowanych w urzędzie pracy, przy czym okres zarejestrowania w urzędzie pracy bezrobotnego musi trwać co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego zatrudnienie.

7. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości stawek podatku w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2–6 i 11, do liczby pracowników nie wlicza się małżonka, z zastrzeżeniem pkt 2 objaśnień do części V tabeli oraz pkt 1 objaśnień do części XI tabeli, i niepełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem. W razie prowadzenia działalności przez wspólników – do liczby pracowników nie wlicza się małżonka i niepełnoletnich członków rodziny tylko jednego wspólnika. Przy prowadzeniu działalności usługowej w zakresie handlu detalicznego i gastronomii – do liczby pracowników nie wlicza się ponadto osób zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu, oraz pracowników zatrudnionych wyłącznie do utrzymywania czystości w zakładzie, pod warunkiem że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników.

8. W przypadku powołania osób, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b, do odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu, okres niewliczania ich do stanu zatrudnienia przedłuża się o czas trwania służby, jeżeli podatnik zawiadomi na piśmie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia powołania do służby.

9. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości stawek podatku w odniesieniu do przedsiębiorstwa w spadku uwzględnia się małżonka i członków rodziny zmarłego przedsiębiorcy. Miejsce pobytu członka rodziny oraz pozostawanie we wspólnym gospodarstwie ocenia się na dzień otwarcia spadku.

Zatrudnienie dodatkowych pracowników w 2022 roku. Zatrudnienie pracowników ponad limit wynikający z Tabeli stawek karty podatkowej

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić (pod rygorem utraty możliwości płacenia karty podatkowej na mocy art. 40 tej ustawy) naczelnika urzędu skarbowego:

1) o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które:

a) powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,

b) mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji;

2) o likwidacji prowadzonej działalności.

Przy czym kolejne ustępy art. 36 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) istotnie łagodzą te limity zatrudnienia:

2. Nie uważa się za zwiększenie stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pracownika lub pełnoletniego członka rodziny w miejsce nieobecnego stałego pracownika, którego nieobecność trwa nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni i jest spowodowana szczególnymi względami, w tym chorobą, urlopem, powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2, jeżeli w miejsce nieobecnego stałego pracownika podatnik nie zatrudni innego pracownika lub pełnoletniego członka rodziny, naczelnik urzędu skarbowego obniża stawkę karty podatkowej w sposób określony w art. 37.

4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia określonego w części I, z wyjątkiem tabeli „Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione”, II, III i IV tabeli:

1) nie więcej niż o sześciu pracowników – jeżeli podatnik prowadzi działalność na terenie gmin wymienionych w odrębnych przepisach, określających wykaz gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego, albo

2) nie więcej niż o pięciu pracowników – jeżeli podatnik prowadzący gospodarstwo rolne wykonuje równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5000 oraz zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego;

3) nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2003–2005;

4) nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2021–2024.

5. Podatnikowi spełniającemu równocześnie warunki określone w ust. 4 pkt 1–4 przysługuje prawo do przekroczenia stanu zatrudnienia nie więcej niż o sześciu pracowników.

6. Z tytułu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, stawka karty podatkowej nie ulega zmianie.

7. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, według ustalonego wzoru, najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d, należy w nim również podać szczegółowy zakres czynności, które osoba ta ma wykonywać. Podatnik może złożyć informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

8. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, preferencje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i w ust. 5, podatnik zachowuje do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego.

9. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 4 pkt 2, przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na to, że ww. przepisy dają prawo przekroczenia stanu zatrudnienia określonego w części I (z wyjątkiem tabeli „Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione”), II, III i IV tabeli stawek karty podatkowej - nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2021–2024. Takie zwiększenie nie powoduje utraty prawa do stosowania karty podatkowej a co więcej po zatrudnieniu tych dodatkowych osób stawka karty podatkowej nie ulega zmianie.

Tylko trzeba pamiętać, że o tym zwiększeniu zatrudnienia podatnik ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od zatrudnienia każdego kolejnego pracownika.

Zatem w naszym ww. przykładzie, przedsiębiorca na karcie podatkowej świadczący usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt (w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców), który zatrudniał maksymalną liczbę pracowników (5) przed 2021 rokiem może np. w 2022 roku zatrudnić dodatkowych 3 pracowników a i tak jego miesięczna stawka karty podatkowej nie może wzrosnąć ponad 922 zł.

Uwaga na błędne interpretacje podatkowe dot. limitów zatrudnienia u przedsiębiorców na karcie podatkowej

Trzeba przestrzec podatników, że zdarzają się niestety błędne interpretacje podatkowe dot. limitów zatrudnienia u przedsiębiorców na karcie podatkowej. Przykładem jest indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 września 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.441.2022.2.ISL), w której stwierdzono:

Reasumując – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę więcej niż dwóch pracowników fizycznych w zakresie usług kominiarskich będzie stanowić naruszenie warunków prowadzenia działalności, określonych w części I tabeli stanowiącej Załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które spowoduje utratę przez Pana prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.
Wskazać ponadto należy, że ww. limit nie dotyczy pracowników, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepis ten nie ma jednak w sprawie zastosowania.
Wobec powyższego, Pana stanowisko należało uznać za nieprawidłowe
.”

Mimo, że podatnik pytał o zatrudnienie dodatkowego pracownika w 2022 roku, to Dyrektor KIS (z niewiadomych przyczyn) nie uwzględnił ww. przepisów art. 36 ust. 4-6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…).

W odpowiedzi z 11 października 2022 r. na pytanie redakcji portalu infor.pl, Ministerstwo Finansów zapowiedziało dokonanie weryfikacji tej interpretacji. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zgodziło się, że w świetle art. 36 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) przekroczenie stanu zatrudnienia o nie więcej niż 3 pracowników w latach 2021-2024 nie stanowi przeszkody do opodatkowania kartą podatkową. Jednocześnie, zatrudnienie tych dodatkowych osób nie spowoduje, że stawka karty podatkowej ulegnie zmianie, natomiast podatnik ma obowiązek o tym fakcie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego (art. 36 ust. 6 i 7 ustawy o ryczałcie).

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA