reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Podatnik > Nowe formularze podatkowe dla ryczałtu, karty podatkowej i duchownych od 2020 roku

Nowe formularze podatkowe dla ryczałtu, karty podatkowej i duchownych od 2020 roku

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju przygotował projekt rozporządzenia, w którym zostały określone nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej i zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (m.in. PIT-28, PIT-16A, PIT-19A). Wzory określone rozporządzeniem wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku i będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Aktualizacja z 19 grudnia 2019 r.
18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w którym Minister Finansów określił wzory formularzy podatkowych m.in. PIT-28, PIT-16A, PIT-19A.Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2429.
Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Od 2020 roku obowiązywać będą nowe wzory formularzy:

PIT-28 - zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - formularz ten przeznaczony jest dla osób fizycznych, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (zarówno przychody z działalności gospodarczej, jak i najmu prywatnego /także z dzierżawy i innych podobnych umów/);

Zeznanie to należy złożyć od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

PIT-28S - zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - formularz ten przeznaczony jest dla przedsiębiorstw w spadku, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej; zeznanie to od 2020 roku będzie odrębne od zeznania PIT-28, bo dotąd były to zeznania połączone w jednym formularzu PIT-28/PIT-28S .

Zeznanie to należy złożyć od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 5b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

PIT-16A - deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,

Deklarację tą ma obowiązek złożyć osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

PIT-19A - deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego,

Deklarację tą ma obowiązek złożyć osoba duchowna osiągająca przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych - w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

PIT-28/B - informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek),

Formularz ten może być składany tylko jako załącznik do zeznania PIT-28 i PIT-28S. Formularz PIT-28/B składa również przedsiębiorstwo w spadku w związku z działalnością prowadzoną w formie spółki cywilnej.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

PIT/O - informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (załącznik do PIT-28 lub PIT-28S),

PIT/D - informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28 lub PIT-28S),

Nowe wzory ww. formularzy mają być stosowane do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Ale jeżeli przed dniem wejścia w życie tego nowego rozporządzenia (czyli przed 1 stycznia 2020 roku) zeznania, deklaracje i informacje o uzyskanych przychodach, dokonanych odliczeniach i należnym ryczałcie (za 2019 rok) zostały złożone na formularzach dotychczasowych, to będzie uznane za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Razem z wejściem w życie nowego rozporządzenia (czyli z dniem 1 stycznia 2020 roku) straci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2238).

Ryczałtowcy będą mieli tylko pół miesiąca na złożenie zeznań

Ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126), która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., zmieniła termin składania zeznań podatkowych PIT-28 i PIT-28S (art. 21 ust. 2 pkt 2 tej ustawy).

Dotąd PIT-28 i PIT-28S były składane do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Od 2020 roku zeznania te mają być składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przy czym zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłat

Wyżej wskazana nowelizacja z 4 października 2018 r. dodała do art. 21 ustawy o PIT ust. 2b, zgodnie z którym jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Dlatego w PIT-28 dodano blok R. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY w którym podatnik może podać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego podatnik jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty. Blok zawiera informację, tj. posiadacz rachunku (poz.153), kraj siedziby (oddziału) banku (poz. 154.), pełny numer rachunku (poz. 155), w tym nr IBAN (poz. 155.1) oraz kod SWIFT (poz. 155.2.).

Wybór metody ustalania daty powstania przychodów, kwartalnego ryczałtu i informacja o zawieszeniu działalności

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r., stanowi m.in., iż podatnik informuje w zeznaniach PIT-28 i PIT-28S:

- o wybranej metodzie ustalania daty powstania przychodów (zgodnie z art. 14 ust. 1j ustawy o PIT),

- o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu (na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy o ryczałcie), jak również

- o okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku podatkowym przez spółkę jawną, w której podatnik jest wspólnikiem (załącznik PIT-28/B).

Dlatego w zeznaniu w PIT-28 dodano blok Q. INFORMACJE DODATKOWE w którym podatnik będzie informował o wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu i wyborze metody ustalania daty powstania przychodów na podstawie art. 14 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym. Analogiczną część (O) dodano w PIT-28S.

Ulga termomodernizacyjna

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawa ta, wprowadziła „ulgę termomodernizacyjną” polegającą na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku – na zasadach określonych w art. 26h ustawy PIT oraz art. 3 ww. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – wydatków kwalifikowanych poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w budynku mieszkalnym, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik) trwającego nie dłużej niż 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej znajdują odzwierciedlenie w załączniku PIT/O zaprojektowanym na 2020 rok, w którym dodano wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Odliczanie darowizn na cele kształcenia zawodowego

Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) zmieniła m.in. art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT dodając lit. d, na podstawie której odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy. Na podstawie art. 11 tej nowelizacji, podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również może dokonać odliczenia takiej darowizny.

Odliczenie to, po raz pierwszy jest stosowane w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019. Aby ułatwić podatnikom rozliczenie tej ulgi w załączniku PIT/O dodano odrębne pozycje dotyczące przedmiotowych darowizn.

Likwidacja formularza PIT-28/A

Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu zrezygnowano z określenia wzoru formularza PIT-28/A z uwagi na dostępność podawanych w nim danych (np. siedziba lub adres prowadzonej działalności) w Rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Szczegółowe omówienie zmian w poszczególnych formularzach można przeczytać w uzasadnieniu omawianego projektu rozporządzenia.

Projekty wzorów poszczególnych formularzy PIT.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama