Kategorie

Nowe wzory PIT-37, PIT-36 i innych rocznych zeznań PIT od 2020 roku

Opracował Paweł Huczko
Nowe wzory PIT-37, PIT-36 i innych rocznych zeznań PIT od 2020 roku
Nowe formularze PIT od 2020 roku
Nowe wzory PIT-37, PIT-36 i innych rocznych zeznań PIT od 2020 roku Nowe formularze PIT od 2020 roku
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju przygotował projekt rozporządzenia, które ma określić nowe wzory formularzy rocznych zeznań podatkowych PIT (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) i załączników do tych zeznań (np. PIT/O). Wzory określone rozporządzeniem wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku i będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2019 r. Pojawią się nowe formularze załączników PIT/IP (dla rozliczenia IP-box) i PIT/PM (dla rozliczenia exit tax).
Reklama

Aktualizacja z 19 grudnia 2019 r.
18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym Minister Finansów określił wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wzory załączników do tych zeznań, m.in. PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2434. Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Nowe wzory zeznań podatkowych PIT (i załączników do tych zeznań) uwzględniają dokonane w latach 2018-2019 zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:
- nowego terminu składania rocznych zeznań PIT,
- wskazywania w zeznaniach podatkowych rachunku bankowego do zwracania nadpłat,
- ulgi termomodernizacyjnej,
- zwolnienia z PIT osób do 26 roku życia,
- opodatkowania kryptowalut,
- exit-tax,
- ulgi IP-box,
- cen transferowych,
- odliczania darowizn na cele kształcenia zawodowego,
- likwidacji obowiązku składania niektórych odrębnych zawiadomień (np. o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek czy o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych),
- minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Nowe rozporządzenie z wzorami zeznań PIT załączników PIT

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określi obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku wzory:

1)  Zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:

- PIT-36,
- PIT-36S,
- PIT-36L,
- PIT-36LS,
- PIT-37,
- PIT-38,
- PIT-39.

Warto zauważyć, że w celu uproszczenia rozliczeń, wzory zeznań rocznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw w spadku określone zostały w odrębnych formularzach, tj. w projektowanym formularzu PIT-36S oraz PIT-36LS. W 2019 roku obowiązują „połączone” formularze PIT 36/PIT-36S i PIT 36L/PIT-36LS.

2) Załączników do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39:

PIT/B - informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym,
PIT/BR - informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym,
PIT/D - informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,
PIT/DS - informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym,
PIT/IP - informacji o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym,
PIT/M - informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym,
PIT/MIT - informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT za rok podatkowy,
PIT/PM - informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy,
PIT/O  - informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
PIT/Z - informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym,
PIT/ZG - informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Wyżej wskazane wzory, które zostaną wprowadzone omawianym rozporządzeniem od 2020 roku stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.

Reklama

Ale jeżeli przed dniem wejścia w życie tego nowego rozporządzenia zeznanie (za 2019 rok) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostanie złożone według dotychczasowego wzoru – to  będzie to uznane za prawidłowe złożenie zeznania PIT.

Razem z wejściem w życie nowego rozporządzenia (czyli z dniem 1 stycznia 2020 roku) straci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2236).

Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe tego projektu a w następnej kolejności rozpoczną się konsultacje publiczne. Przed podpisaniem rozporządzenia przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, projekt będzie musiał być jeszcze zaakceptowany przez: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet Społeczny Rady Ministrów, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów i Komisję Prawniczą.

Nowości w formularzach PIT w 2020 roku

Nowy termin składania rocznych zeznań PIT i rachunek bankowy do zwracania nadpłat

Ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126), która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., zmieniła termin składania zeznań podatkowych PIT.

Przed zmianą, termin ten określony był „do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym”.

Nowy termin określony został na okres „od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym”.

W odniesieniu do dochodów wykazywanych w zeznaniu PIT-37 i PIT-38 zmiana ta miała zastosowanie począwszy od rozliczenia za 2018 r. dokonanego w 2019 roku. Obowiązujące w 2019 roku wzory ww. zeznań już zawierały stosowne zmiany. Zaś w odniesieniu do pozostałych zeznań rocznych zmiany te mają mieć zastosowanie począwszy od rozliczeń za 2019 r.

Zmiany tego terminu znajdują odzwierciedlenie w zaprojektowanych na 2020 rok formularzach oznaczonych symbolami PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-39.

Ponadto ww. ustawa umożliwia wykazanie w zeznaniu rachunku banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który nastąpi zwrot nadpłaty, w przypadku jej wykazania w zeznaniu. Możliwość tę uwzględniono już w rozliczeniu rocznym za 2018 r. w odniesieniu do nadpłat z PIT-37 (PIT-38 nie przewiduje możliwości wystąpienia nadpłaty).

Natomiast w odniesieniu do pozostałych nadpłat, zmiany te mają mieć zastosowanie począwszy od rozliczeń za 2019 r.

W związku z tym, możliwość wykazania innego rachunku przewidziano w projektowanych formularzach oznaczonych symbolami PIT-36 oraz PIT-36L (przedsiębiorstwo w spadku korzysta z rachunku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).

0% PIT dla młodych

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394) wprowadziła „ulgę dla młodych” polegającą na zwolnieniu od podatku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty obowiązującego limitu zwolnienia. Podstawę zwolnienia stanowi art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 3a ustawy PIT, w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

Ponadto w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy PIT, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł.

Dla zapewnienia poprawnego obliczenia podatku w zeznaniu (w tym w zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową) proponuje się dodanie przed częścią zatytułowaną „DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW” nowej części „PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148 USTAWY”.

Będą w niej wykazywane przychody objęte zwolnieniem.

Dodatkowo proponuje się wydzielenie w wierszu "Działalność wykonywana osobiście" pozycji przeznaczonych do wpisania przychodów i kosztów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT. Pozwoli to ustalenie prawidłowej wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu, kosztów uzyskania przychodów, dochodów oraz kwoty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym składek podlegających odliczeniu lub uwzględnianych dla potrzeb dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci.

Te zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w zaprojektowanych na 2020 rok formularzach PIT-36 i PIT-37.

Ulga termomodernizacyjna

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawa ta, wprowadziła „ulgę termomodernizacyjną” polegającą na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku – na zasadach określonych w art. 26h ustawy PIT oraz art. 3 ww. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – wydatków kwalifikowanych poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w budynku mieszkalnym, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik) trwającego nie dłużej niż 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej znajdują odzwierciedlenie w załączniku PIT/O zaprojektowanym na 2020 rok, w którym dodano wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Kryptowaluty, exit-tax, IP-box i ceny transferowe – w zeznaniach za 2019 rok

Ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r., wprowadziła zmiany w zakresie:

- opodatkowania przychodów z tzw. kryptowalut,
- opodatkowania przychodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit-tax),
- opodatkowania przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP-box),
- cen transferowych.

Opodatkowania przychodów z tzw. kryptowalut

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane (kryptowalutami) są do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT). Dla przychodów z tego tytułu określone zostały szczególne zasady opodatkowania. Przychody te nie są łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych.

Kwalifikacja do źródła przychodów – kapitały pieniężne dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z uwagi na wprowadzenie powyższych zasad, poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi, nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.

Te zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut znalazły odzwierciedlenie w zaprojektowanym na 2020 rok formularzu PIT-38.

Opodatkowanie przychodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit-tax)

Głównym celem przepisów o exit-tax w ustawie o PIT jest opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika, do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Chodzi zatem o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa.

Podatek ten nie wystąpi w sytuacji tymczasowego (na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy) przeniesienia składników majątkowych. W tym przypadku, zgodnie z art. 30dc ust. 2 ustawy PIT, podatnik obowiązany jest zadeklarować w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2 ustawy PIT, wartość rynkową składników majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium RP.

Dla realizacji powyższego obowiązku, niniejszy projekt określa wzór formularza PIT/PM - Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy. Informacja ta będzie załącznikiem do zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L oraz PIT-36LS.


Opodatkowanie przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP-box)

Nowe rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego m.in. przez patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane dalej „kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej”.

Możliwość skorzystania z tej preferencji, będzie miał również podatnik, który dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, iż następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytych praw.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/ opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z tej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu  z IP kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania określonej w ustawie formuły (wzoru).

Opisane zasady opodatkowania znalazły odzwierciedlenie w projektowanych formularzach zeznań rocznych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, w załącznikach do tych zeznań, tj. w PIT/Z i PIT/B oraz w nowym załączniku, czyli PIT/IP - Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym.

Ceny transferowe

Zmiany wprowadzone ww. ustawą nowelizującą z 23 października 2018 r.  obejmują swoim zakresem kompleksowe uregulowanie tematyki cen transferowych poprzez stworzenie odrębnego rozdziału w ustawie PIT.

Zmianie uległy terminy na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu oraz na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych. Terminy te zgodnie z nowymi przepisami wynoszą odpowiednio maksymalnie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego i maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego (czyli odpowiednio do 30 września i do 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym). Roczne zeznanie w zakresie podatku dochodowego PIT składane jest natomiast w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nie jest zatem zasadne żądanie od podatników podania informacji o zakresie obowiązków dokumentacyjnych w terminie znacznie wcześniejszym, niż wynika to z przepisów o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Ponadto szczegółowe informacje o obowiązkach dokumentacyjnych będą przez podatników przekazywane w informacji o cenach transferowych (TPR) oraz w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Ponadto, na mocy obowiązujących przepisów ustawy PIT, podatnicy obowiązani są do informowania o dokonaniu korekty cen transferowych.

Wynika to z art. 23q pkt 5 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem jednym z warunków umożliwiających dokonanie korekty cen transferowych, jest potwierdzenie faktu dokonania tej korekty w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Opisane zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w projektowanych formularzach PIT-36, PIT-36S, PIT36L, PIT-36LS, PIT/B oraz PIT/DS.

Zmiany dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków

W załączniku PIT/MIT nastąpią zmiany wynikające z ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1291), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawa ta, wprowadziła zmiany w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków, uregulowanego w art. 30g ustawy PIT.

W wyniku wprowadzonych zmian minimalnym podatkiem dochodowym objęte są, co do zasady, wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.). W przypadku podatników podatku PIT podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).

Zmianie uległ również sposób stosowania limitu (kwoty) 10 mln zł, poniżej którego nieruchomości nie były objęte podatkiem od przychodów z budynków i która to wartość stanowiła swoistą kwotę wolną (na nieruchomość). Według obowiązujących przepisów, kwota ta przypada na podatnika bez względu na ilość i wartość posiadanych przez niego budynków.

Likwidacja obowiązku składania niektórych odrębnych zawiadomień

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r., stanowi m.in., iż podatnik PIT informuje wyłącznie w zeznaniu rocznym o:

- dokonanym wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej (art. 14 ust. 1j ustawy PIT),

- wyborze (rezygnacji) sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości (art. 14b ust. 4 i 5 ustawy PIT),

- wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek (art. 44 ust. 3i oraz ust. 6d ustawy PIT),

- wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 24a ust. 5 ustawy PIT) oraz o

- okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku podatkowym przez spółkę osobową prawa handlowego (art. 44 ust. 12 ustawy PIT).

Dotychczas podatnik składał w urzędzie skarbowym odrębne zawiadomienie w zakresie wymienionych informacji.

Zmiany te znalazły swoje odzwierciedlenie w zaprojektowanych na 2020 rok formularzach PIT-36, PIT-36S, PIT36L, PIT-36LS oraz PIT/B.

Odliczanie darowizn na cele kształcenia zawodowego

Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) zmieniła m.in. art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT dodając lit. d, na podstawie której odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy PIT po raz pierwszy jest stosowany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019. Aby ułatwić podatnikom rozliczenie tej ulgi w zaprojektowanym na 2020 rok załączniku PIT/O dodano odrębne pozycje dotyczące przedmiotowych darowizn.

Szczegółowe omówienie zmian w poszczególnych formularzach można przeczytać w uzasadnieniu omawianego projektu rozporządzenia.

Projekty wzorów poszczególnych formularzy PIT.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.