reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Nowe wzory PIT-37, PIT-36 i innych rocznych zeznań PIT od 2020 roku

Nowe wzory PIT-37, PIT-36 i innych rocznych zeznań PIT od 2020 roku

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju przygotował projekt rozporządzenia, które ma określić nowe wzory formularzy rocznych zeznań podatkowych PIT (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) i załączników do tych zeznań (np. PIT/O). Wzory określone rozporządzeniem wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku i będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2019 r. Pojawią się nowe formularze załączników PIT/IP (dla rozliczenia IP-box) i PIT/PM (dla rozliczenia exit tax).

Aktualizacja z 19 grudnia 2019 r.
18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym Minister Finansów określił wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wzory załączników do tych zeznań, m.in. PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2434. Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Nowe wzory zeznań podatkowych PIT (i załączników do tych zeznań) uwzględniają dokonane w latach 2018-2019 zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:
- nowego terminu składania rocznych zeznań PIT,
- wskazywania w zeznaniach podatkowych rachunku bankowego do zwracania nadpłat,
- ulgi termomodernizacyjnej,
- zwolnienia z PIT osób do 26 roku życia,
- opodatkowania kryptowalut,
- exit-tax,
- ulgi IP-box,
- cen transferowych,
- odliczania darowizn na cele kształcenia zawodowego,
- likwidacji obowiązku składania niektórych odrębnych zawiadomień (np. o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek czy o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych),
- minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Nowe rozporządzenie z wzorami zeznań PIT załączników PIT

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określi obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku wzory:

1)  Zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:

- PIT-36,
- PIT-36S,
- PIT-36L,
- PIT-36LS,
- PIT-37,
- PIT-38,
- PIT-39.

Warto zauważyć, że w celu uproszczenia rozliczeń, wzory zeznań rocznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw w spadku określone zostały w odrębnych formularzach, tj. w projektowanym formularzu PIT-36S oraz PIT-36LS. W 2019 roku obowiązują „połączone” formularze PIT 36/PIT-36S i PIT 36L/PIT-36LS.

2) Załączników do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39:

PIT/B - informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym,
PIT/BR - informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym,
PIT/D - informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,
PIT/DS - informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym,
PIT/IP - informacji o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym,
PIT/M - informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym,
PIT/MIT - informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT za rok podatkowy,
PIT/PM - informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy,
PIT/O  - informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
PIT/Z - informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym,
PIT/ZG - informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Wyżej wskazane wzory, które zostaną wprowadzone omawianym rozporządzeniem od 2020 roku stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ale jeżeli przed dniem wejścia w życie tego nowego rozporządzenia zeznanie (za 2019 rok) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostanie złożone według dotychczasowego wzoru – to  będzie to uznane za prawidłowe złożenie zeznania PIT.

Razem z wejściem w życie nowego rozporządzenia (czyli z dniem 1 stycznia 2020 roku) straci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2236).

Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe tego projektu a w następnej kolejności rozpoczną się konsultacje publiczne. Przed podpisaniem rozporządzenia przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, projekt będzie musiał być jeszcze zaakceptowany przez: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet Społeczny Rady Ministrów, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów i Komisję Prawniczą.

Nowości w formularzach PIT w 2020 roku

Nowy termin składania rocznych zeznań PIT i rachunek bankowy do zwracania nadpłat

Ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126), która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., zmieniła termin składania zeznań podatkowych PIT.

Przed zmianą, termin ten określony był „do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym”.

Nowy termin określony został na okres „od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym”.

W odniesieniu do dochodów wykazywanych w zeznaniu PIT-37 i PIT-38 zmiana ta miała zastosowanie począwszy od rozliczenia za 2018 r. dokonanego w 2019 roku. Obowiązujące w 2019 roku wzory ww. zeznań już zawierały stosowne zmiany. Zaś w odniesieniu do pozostałych zeznań rocznych zmiany te mają mieć zastosowanie począwszy od rozliczeń za 2019 r.

Zmiany tego terminu znajdują odzwierciedlenie w zaprojektowanych na 2020 rok formularzach oznaczonych symbolami PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-39.

Ponadto ww. ustawa umożliwia wykazanie w zeznaniu rachunku banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który nastąpi zwrot nadpłaty, w przypadku jej wykazania w zeznaniu. Możliwość tę uwzględniono już w rozliczeniu rocznym za 2018 r. w odniesieniu do nadpłat z PIT-37 (PIT-38 nie przewiduje możliwości wystąpienia nadpłaty).

Natomiast w odniesieniu do pozostałych nadpłat, zmiany te mają mieć zastosowanie począwszy od rozliczeń za 2019 r.

W związku z tym, możliwość wykazania innego rachunku przewidziano w projektowanych formularzach oznaczonych symbolami PIT-36 oraz PIT-36L (przedsiębiorstwo w spadku korzysta z rachunku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).

0% PIT dla młodych

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394) wprowadziła „ulgę dla młodych” polegającą na zwolnieniu od podatku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty obowiązującego limitu zwolnienia. Podstawę zwolnienia stanowi art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 3a ustawy PIT, w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

Ponadto w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy PIT, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł.

Dla zapewnienia poprawnego obliczenia podatku w zeznaniu (w tym w zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową) proponuje się dodanie przed częścią zatytułowaną „DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW” nowej części „PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148 USTAWY”.

Będą w niej wykazywane przychody objęte zwolnieniem.

Dodatkowo proponuje się wydzielenie w wierszu "Działalność wykonywana osobiście" pozycji przeznaczonych do wpisania przychodów i kosztów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT. Pozwoli to ustalenie prawidłowej wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu, kosztów uzyskania przychodów, dochodów oraz kwoty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym składek podlegających odliczeniu lub uwzględnianych dla potrzeb dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci.

Te zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w zaprojektowanych na 2020 rok formularzach PIT-36 i PIT-37.

Ulga termomodernizacyjna

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawa ta, wprowadziła „ulgę termomodernizacyjną” polegającą na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku – na zasadach określonych w art. 26h ustawy PIT oraz art. 3 ww. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – wydatków kwalifikowanych poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w budynku mieszkalnym, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik) trwającego nie dłużej niż 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej znajdują odzwierciedlenie w załączniku PIT/O zaprojektowanym na 2020 rok, w którym dodano wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Kryptowaluty, exit-tax, IP-box i ceny transferowe – w zeznaniach za 2019 rok

Ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r., wprowadziła zmiany w zakresie:

- opodatkowania przychodów z tzw. kryptowalut,
- opodatkowania przychodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit-tax),
- opodatkowania przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP-box),
- cen transferowych.

Opodatkowania przychodów z tzw. kryptowalut

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane (kryptowalutami) są do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT). Dla przychodów z tego tytułu określone zostały szczególne zasady opodatkowania. Przychody te nie są łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych.

Kwalifikacja do źródła przychodów – kapitały pieniężne dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z uwagi na wprowadzenie powyższych zasad, poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi, nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.

Te zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut znalazły odzwierciedlenie w zaprojektowanym na 2020 rok formularzu PIT-38.

Opodatkowanie przychodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit-tax)

Głównym celem przepisów o exit-tax w ustawie o PIT jest opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika, do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Chodzi zatem o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa.

Podatek ten nie wystąpi w sytuacji tymczasowego (na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy) przeniesienia składników majątkowych. W tym przypadku, zgodnie z art. 30dc ust. 2 ustawy PIT, podatnik obowiązany jest zadeklarować w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2 ustawy PIT, wartość rynkową składników majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium RP.

Dla realizacji powyższego obowiązku, niniejszy projekt określa wzór formularza PIT/PM - Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy. Informacja ta będzie załącznikiem do zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L oraz PIT-36LS.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

Doradztwo restrukturyzacyjne, biznesowe oraz upadłościowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama