REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory PIT-37, PIT-36 i innych rocznych zeznań PIT od 2020 roku

Nowe wzory PIT-37, PIT-36 i innych rocznych zeznań PIT od 2020 roku Nowe formularze PIT od 2020 roku
Nowe wzory PIT-37, PIT-36 i innych rocznych zeznań PIT od 2020 roku Nowe formularze PIT od 2020 roku

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju przygotował projekt rozporządzenia, które ma określić nowe wzory formularzy rocznych zeznań podatkowych PIT (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) i załączników do tych zeznań (np. PIT/O). Wzory określone rozporządzeniem wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku i będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2019 r. Pojawią się nowe formularze załączników PIT/IP (dla rozliczenia IP-box) i PIT/PM (dla rozliczenia exit tax).

Aktualizacja z 19 grudnia 2019 r.
18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym Minister Finansów określił wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wzory załączników do tych zeznań, m.in. PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2434. Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Autopromocja

Nowe wzory zeznań podatkowych PIT (i załączników do tych zeznań) uwzględniają dokonane w latach 2018-2019 zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:
- nowego terminu składania rocznych zeznań PIT,
- wskazywania w zeznaniach podatkowych rachunku bankowego do zwracania nadpłat,
- ulgi termomodernizacyjnej,
- zwolnienia z PIT osób do 26 roku życia,
- opodatkowania kryptowalut,
- exit-tax,
- ulgi IP-box,
- cen transferowych,
- odliczania darowizn na cele kształcenia zawodowego,
- likwidacji obowiązku składania niektórych odrębnych zawiadomień (np. o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek czy o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych),
- minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Nowe rozporządzenie z wzorami zeznań PIT załączników PIT

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określi obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku wzory:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1)  Zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:

- PIT-36,
- PIT-36S,
- PIT-36L,
- PIT-36LS,
- PIT-37,
- PIT-38,
- PIT-39.

Warto zauważyć, że w celu uproszczenia rozliczeń, wzory zeznań rocznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw w spadku określone zostały w odrębnych formularzach, tj. w projektowanym formularzu PIT-36S oraz PIT-36LS. W 2019 roku obowiązują „połączone” formularze PIT 36/PIT-36S i PIT 36L/PIT-36LS.

2) Załączników do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39:

PIT/B - informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym,
PIT/BR - informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym,
PIT/D - informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,
PIT/DS - informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym,
PIT/IP - informacji o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym,
PIT/M - informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym,
PIT/MIT - informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT za rok podatkowy,
PIT/PM - informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy,
PIT/O  - informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
PIT/Z - informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym,
PIT/ZG - informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Wyżej wskazane wzory, które zostaną wprowadzone omawianym rozporządzeniem od 2020 roku stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ale jeżeli przed dniem wejścia w życie tego nowego rozporządzenia zeznanie (za 2019 rok) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostanie złożone według dotychczasowego wzoru – to  będzie to uznane za prawidłowe złożenie zeznania PIT.

Razem z wejściem w życie nowego rozporządzenia (czyli z dniem 1 stycznia 2020 roku) straci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2236).

Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe tego projektu a w następnej kolejności rozpoczną się konsultacje publiczne. Przed podpisaniem rozporządzenia przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, projekt będzie musiał być jeszcze zaakceptowany przez: Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet Społeczny Rady Ministrów, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów i Komisję Prawniczą.

Nowości w formularzach PIT w 2020 roku

Nowy termin składania rocznych zeznań PIT i rachunek bankowy do zwracania nadpłat

Ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126), która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., zmieniła termin składania zeznań podatkowych PIT.

Przed zmianą, termin ten określony był „do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym”.

Nowy termin określony został na okres „od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym”.

W odniesieniu do dochodów wykazywanych w zeznaniu PIT-37 i PIT-38 zmiana ta miała zastosowanie począwszy od rozliczenia za 2018 r. dokonanego w 2019 roku. Obowiązujące w 2019 roku wzory ww. zeznań już zawierały stosowne zmiany. Zaś w odniesieniu do pozostałych zeznań rocznych zmiany te mają mieć zastosowanie począwszy od rozliczeń za 2019 r.

Zmiany tego terminu znajdują odzwierciedlenie w zaprojektowanych na 2020 rok formularzach oznaczonych symbolami PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-39.

Ponadto ww. ustawa umożliwia wykazanie w zeznaniu rachunku banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który nastąpi zwrot nadpłaty, w przypadku jej wykazania w zeznaniu. Możliwość tę uwzględniono już w rozliczeniu rocznym za 2018 r. w odniesieniu do nadpłat z PIT-37 (PIT-38 nie przewiduje możliwości wystąpienia nadpłaty).

Natomiast w odniesieniu do pozostałych nadpłat, zmiany te mają mieć zastosowanie począwszy od rozliczeń za 2019 r.

W związku z tym, możliwość wykazania innego rachunku przewidziano w projektowanych formularzach oznaczonych symbolami PIT-36 oraz PIT-36L (przedsiębiorstwo w spadku korzysta z rachunku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).

0% PIT dla młodych

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394) wprowadziła „ulgę dla młodych” polegającą na zwolnieniu od podatku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty obowiązującego limitu zwolnienia. Podstawę zwolnienia stanowi art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 3a ustawy PIT, w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

Ponadto w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy PIT, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł.

Dla zapewnienia poprawnego obliczenia podatku w zeznaniu (w tym w zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową) proponuje się dodanie przed częścią zatytułowaną „DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW” nowej części „PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148 USTAWY”.

Będą w niej wykazywane przychody objęte zwolnieniem.

Dodatkowo proponuje się wydzielenie w wierszu "Działalność wykonywana osobiście" pozycji przeznaczonych do wpisania przychodów i kosztów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT. Pozwoli to ustalenie prawidłowej wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu, kosztów uzyskania przychodów, dochodów oraz kwoty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym składek podlegających odliczeniu lub uwzględnianych dla potrzeb dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci.

Te zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w zaprojektowanych na 2020 rok formularzach PIT-36 i PIT-37.

Ulga termomodernizacyjna

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawa ta, wprowadziła „ulgę termomodernizacyjną” polegającą na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku – na zasadach określonych w art. 26h ustawy PIT oraz art. 3 ww. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – wydatków kwalifikowanych poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w budynku mieszkalnym, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik) trwającego nie dłużej niż 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej znajdują odzwierciedlenie w załączniku PIT/O zaprojektowanym na 2020 rok, w którym dodano wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Kryptowaluty, exit-tax, IP-box i ceny transferowe – w zeznaniach za 2019 rok

Ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r., wprowadziła zmiany w zakresie:

- opodatkowania przychodów z tzw. kryptowalut,
- opodatkowania przychodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit-tax),
- opodatkowania przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP-box),
- cen transferowych.

Opodatkowania przychodów z tzw. kryptowalut

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane (kryptowalutami) są do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT). Dla przychodów z tego tytułu określone zostały szczególne zasady opodatkowania. Przychody te nie są łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych.

Kwalifikacja do źródła przychodów – kapitały pieniężne dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z uwagi na wprowadzenie powyższych zasad, poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi, nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.

Te zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut znalazły odzwierciedlenie w zaprojektowanym na 2020 rok formularzu PIT-38.

Opodatkowanie przychodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit-tax)

Głównym celem przepisów o exit-tax w ustawie o PIT jest opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika, do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Chodzi zatem o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa.

Podatek ten nie wystąpi w sytuacji tymczasowego (na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy) przeniesienia składników majątkowych. W tym przypadku, zgodnie z art. 30dc ust. 2 ustawy PIT, podatnik obowiązany jest zadeklarować w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2 ustawy PIT, wartość rynkową składników majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium RP.

Dla realizacji powyższego obowiązku, niniejszy projekt określa wzór formularza PIT/PM - Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy. Informacja ta będzie załącznikiem do zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L oraz PIT-36LS.


Opodatkowanie przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP-box)

Nowe rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego m.in. przez patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane dalej „kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej”.

Możliwość skorzystania z tej preferencji, będzie miał również podatnik, który dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, iż następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytych praw.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/ opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z tej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu  z IP kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania określonej w ustawie formuły (wzoru).

Opisane zasady opodatkowania znalazły odzwierciedlenie w projektowanych formularzach zeznań rocznych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, w załącznikach do tych zeznań, tj. w PIT/Z i PIT/B oraz w nowym załączniku, czyli PIT/IP - Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym.

Ceny transferowe

Zmiany wprowadzone ww. ustawą nowelizującą z 23 października 2018 r.  obejmują swoim zakresem kompleksowe uregulowanie tematyki cen transferowych poprzez stworzenie odrębnego rozdziału w ustawie PIT.

Zmianie uległy terminy na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu oraz na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych. Terminy te zgodnie z nowymi przepisami wynoszą odpowiednio maksymalnie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego i maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego (czyli odpowiednio do 30 września i do 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym). Roczne zeznanie w zakresie podatku dochodowego PIT składane jest natomiast w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nie jest zatem zasadne żądanie od podatników podania informacji o zakresie obowiązków dokumentacyjnych w terminie znacznie wcześniejszym, niż wynika to z przepisów o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Ponadto szczegółowe informacje o obowiązkach dokumentacyjnych będą przez podatników przekazywane w informacji o cenach transferowych (TPR) oraz w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Ponadto, na mocy obowiązujących przepisów ustawy PIT, podatnicy obowiązani są do informowania o dokonaniu korekty cen transferowych.

Wynika to z art. 23q pkt 5 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem jednym z warunków umożliwiających dokonanie korekty cen transferowych, jest potwierdzenie faktu dokonania tej korekty w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Opisane zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w projektowanych formularzach PIT-36, PIT-36S, PIT36L, PIT-36LS, PIT/B oraz PIT/DS.

Zmiany dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków

W załączniku PIT/MIT nastąpią zmiany wynikające z ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1291), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawa ta, wprowadziła zmiany w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków, uregulowanego w art. 30g ustawy PIT.

W wyniku wprowadzonych zmian minimalnym podatkiem dochodowym objęte są, co do zasady, wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.). W przypadku podatników podatku PIT podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).

Zmianie uległ również sposób stosowania limitu (kwoty) 10 mln zł, poniżej którego nieruchomości nie były objęte podatkiem od przychodów z budynków i która to wartość stanowiła swoistą kwotę wolną (na nieruchomość). Według obowiązujących przepisów, kwota ta przypada na podatnika bez względu na ilość i wartość posiadanych przez niego budynków.

Likwidacja obowiązku składania niektórych odrębnych zawiadomień

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r., stanowi m.in., iż podatnik PIT informuje wyłącznie w zeznaniu rocznym o:

- dokonanym wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej (art. 14 ust. 1j ustawy PIT),

- wyborze (rezygnacji) sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości (art. 14b ust. 4 i 5 ustawy PIT),

- wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek (art. 44 ust. 3i oraz ust. 6d ustawy PIT),

- wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 24a ust. 5 ustawy PIT) oraz o

- okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku podatkowym przez spółkę osobową prawa handlowego (art. 44 ust. 12 ustawy PIT).

Dotychczas podatnik składał w urzędzie skarbowym odrębne zawiadomienie w zakresie wymienionych informacji.

Zmiany te znalazły swoje odzwierciedlenie w zaprojektowanych na 2020 rok formularzach PIT-36, PIT-36S, PIT36L, PIT-36LS oraz PIT/B.

Odliczanie darowizn na cele kształcenia zawodowego

Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) zmieniła m.in. art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT dodając lit. d, na podstawie której odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy PIT po raz pierwszy jest stosowany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019. Aby ułatwić podatnikom rozliczenie tej ulgi w zaprojektowanym na 2020 rok załączniku PIT/O dodano odrębne pozycje dotyczące przedmiotowych darowizn.

Szczegółowe omówienie zmian w poszczególnych formularzach można przeczytać w uzasadnieniu omawianego projektu rozporządzenia.

Projekty wzorów poszczególnych formularzy PIT.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  Prezes ZBP: WIRON nie musi zastąpić WIBOR-u, ale inne ustalenia reformy wskaźników referencyjnych bez zmian

  W dniu 3 kwietnia 2024 r. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych poinformował o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR. Przegląd będzie obejmował zarówno WIRON, jak i inne możliwe indeksy lub wskaźniki. Decyzja NGR sygnalizuje, że niekoniecznie zastąpi go WIRON, ale istotne jest, że wszystkie inne ustalenia reformy pozostają w mocy – poinformował następnego dnia prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Komitetu Sterującego NGR ds. wskaźników Tadeusz Białek.

  Ulga dla samotnie wychowujących dzieci. Wykładnia przepisów "skarbówki" praktycznie całkowicie wyklucza jakikolwiek udział drugiego rodzica w wychowywaniu dziecka

  Wykładnia przepisów "skarbówki" praktycznie całkowicie wyklucza jakikolwiek udział drugiego rodzica w wychowywaniu dziecka dla skorzystania z preferencji podatkowej przez rodzica faktycznie samotnie zajmującego się dzieckiem. Wydaje się, że przeczy to polityce prorodzinnej państwa, której celem jest zapewnienie systemowego wsparcia dla rodziców, zwłaszcza samotnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do w tej sprawie do Ministra Finansów.

  Od lipca 2024 r. wejdą przepisy ws. rejestracji podmiotów zagranicznych wykonujących przewozy drogowe w SENT

  Na początku lipca 2024 r. mają wejść w życie przepisy zakładające obowiązek rejestracji w systemie SENT przewoźników zagranicznych, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe - wynika z opublikowanego w czwartek 11 kwietnia projektu ustawy, który został skierowany do konsultacji publicznych.

  REKLAMA