REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jednolity Plik Kontrolny – potrzebny podpis elektroniczny

Jednolity Plik Kontrolny – potrzebny podpis elektroniczny/ Fot. Fotolia
Jednolity Plik Kontrolny – potrzebny podpis elektroniczny/ Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Dane w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego, które ma być dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów, należy opatrywać podpisem elektronicznym. Od 1 lipca 2016 r. zasady dotyczące podpisu elektronicznego reguluje unijne rozporządzenie eIDAS.

Autopromocja

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) od 1 lipca 2016 r.

Zgodnie z nowym art. 193a Ordynacji podatkowej, który obowiązuje od 1 lipca 2016 r., w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej określonej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK będą objęci wszyscy podatnicy prowadzący swoją księgi podatkowe  przy użyciu programów komputerowych. Ustawodawca zdecydował  jednak, że obowiązek będzie dotyczył określonych w przepisach grup podatników we wskazanych w ustawie  terminach. Grupy te to:

 - duzi przedsiębiorcy,

 - mali i średni przedsiębiorcy,

 - mikroprzedsiębiorcy.

Jako pierwsi JPK muszą stosować duzi przedsiębiorcy - już od 1 lipca 2016 r.  Pozostali podatnicy będą mieli więcej czasu na przystosowanie się do nowych wymogów. Dla nich przepisy przewidują okresy przejściowe. Mogą one jednak już teraz w swoich systemach finansowo-księgowych wdrożyć odpowiednie rozwiązania i przesyłać dane w nowym formacie. Okres przejściowy dla ostatniej grupy podatników, czyli mikroprzedsiębiorców kończy się 30 czerwca 2018 r., czyli od 1 lipca 2018 r. podatnicy ci muszą stosować JPK.

Ważne!

Podatnicy, którzy nie są przedsiębiorcami, ustalają termin wprowadzenia JPK również według zasad przewidzianych dla przedsiębiorców, zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 20 czerwca 2016 r., nr PK4.8012.55.2016.

Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna Ministra Finansów

Obowiązek przesyłania rejestrów VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Pliki JPK opatrzone podpisem elektronicznym

Jak wynika z Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. z 29 czerwca 2016 r. poz. 932) księgi podatkowe, części tych ksiąg oraz dowody księgowe w formacie JPK mogą być:

-  przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo

- przekazywane na informatycznych nośnikach danych, tj. płycie CD, DVD, pendrivie.

Nowa wersja specyfikacji interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Zapis zawarty w rozporządzeniu przewiduje, że dane w postaci JPK przesyłane przez internet za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 lipca 2014 r. nr 910/2014.

Szczegółowy sposób opatrywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na potrzeby JPK określa załącznik do rozporządzenia, zgodnie z którym:

1) księgi opatruje się podpisem elektronicznym z wykorzystaniem formatu określonego przez specyfikację techniczną ETSI TS 103 171 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES Basic Electronic Signature, w skrócie XAdES-BES) wydaną przez European Telecommunications Standards Institute, w którym do przygotowania formy kanonicznej księgi wykorzystano standardową metodę wyspecyfikowaną w standardzie XMLDSIG oraz treść podpisywanej księgi została umieszczona w elemencie ds:Object;

2) algorytmem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest Sha-1WithRSAEncryption, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona przez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) member-body(2) US(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) sha1-with-rsa-signature(5);

3) algorytmem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest Sha256WithRSAEncryption, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona przez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) member-body(2) US(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) sha256WithRSAEncryption(11);

4) algorytmem szyfrowania jest RSA, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona przez następujący identyfikator obiektu: identyfikator joint-iso-ccitt(2) ds(5) module(1) algorithm(8) encryptionAlgorithm(1) 1;

5) funkcją skrótu jest SHA-1, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona przez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) identifiedOrganization(3) oIW(14) oIWSecSig(3) oIWSecAlgorithm(2) hashAlgorithmIdentifier(26);

6) funkcją skrótu jest SHA-256, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona przez następujący identyfikator obiektu: identyfikator joint-iso-itu-t(2) country(16) us(840) organization(1) gov(101) csor(3) nistAlgorithm(4) hashAlgs(2) sha256(1);

7) kwalifikowany certyfikat zawiera w polu identyfikatora podmiotu „subject” przynajmniej następujące atrybuty: nazwa kraju, nazwisko, imię (imiona) lub pseudonim, numer seryjny;

8) wykorzystany zostanie certyfikat kwalifikowany;

9) format, o którym mowa w pkt 1, zawiera w szczególności parametry identyfikujące jednoznacznie certyfikat kwalifikowany podmiotu podpisującego (nazwa wystawcy certyfikatu i jego numer seryjny oraz wartość skrótu SHA-1 lub SHA-256 z certyfikatu), którego używa się podczas weryfikacji podpisu, jest umieszczony w atrybucie podpisanym, którego specyfikacja techniczna jest określona przez następujący znacznik: SigningCertificate oraz treść kwalifikowanego certyfikatu X.509 jest umieszczona w elemencie ds:X509Data, zawartym w elemencie Keylnfo.

Podpis elektroniczny zgodny z rozporządzeniem eIDAS

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dniem 28 sierpnia 2014 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, nr 910/2014 (rozporządzenie eIDAS). Wraz z systemem aktów delegowanych i implementujących rozporządzenie to zastępuje od 1 lipca 2016 dyrektywę 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych i krajowe przepisy wszystkich państw członkowskich, które wykonują tę dyrektywę. Oznacza to, że od 1 lipca 2016 r. rozporządzenie zastępuje ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.


Rozporządzenie eIDAS:

- określa warunki uznawania przez państwa członkowskie środków identyfikacji elektronicznej osób fizycznych i prawnych, objętych notyfikowanym systemem identyfikacji elektronicznej innego państwa członkowskiego;

- określa przepisy dotyczące usług zaufania, w szczególności transakcji elektronicznych; oraz

- ustanawia ramy prawne dla podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, dokumentów elektronicznych, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego i usług certyfikacyjnych uwierzytelniania witryn internetowych.

Zobacz: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

W przypadku podpisu elektronicznego rozporządzenie zawiera trzy definicje, zgodnie z którymi:

1) podpis elektroniczny oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis;

2) zaawansowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który spełnia następujące wymogi:

a) jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu,

b) umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego,

c) jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą, oraz

d) jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna;

3) kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Jak przekazywać pliki JPK organom podatkowym - mail, pendrive czy ministerialny interfejs?

Przez kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego należy rozumieć certyfikat podpisu elektronicznego, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia określone wymogi, tj. zawiera następujące informacje:

a) wskazanie – co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie – że dany certyfikat został wydany jako kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego;

b) zestaw danych jednoznacznie reprezentujących kwalifikowanego dostawcę usług zaufania wydającego kwalifikowane certyfikaty, obejmujący co najmniej państwo członkowskie, w którym dostawca ma siedzibę, oraz

- w odniesieniu do osoby prawnej: nazwę i, w stosownym przypadku, numer rejestrowy zgodnie z oficjalnym rejestrem,

- w odniesieniu do osoby fizycznej: imię i nazwisko tej osoby;

c) co najmniej imię i nazwisko podpisującego lub jego pseudonim; jeżeli używany jest pseudonim, fakt ten jest jasno wskazany;

d) dane służące do walidacji podpisu elektronicznego, które odpowiadają danym służącym do składania podpisu elektronicznego;

e) dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu;

f) kod identyfikacyjny certyfikatu, który musi być niepowtarzalny dla kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;

g) zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną wydającego kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;

h) miejsce, w którym nieodpłatnie dostępny jest certyfikat towarzyszący zaawansowanemu podpisowi elektronicznemu lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej, o których mowa w lit. g);

i) miejsce usług, z którego można skorzystać w celu złożenia zapytania o status ważności kwalifikowanego certyfikatu;

j) w przypadku gdy dane służące do składania podpisu elektronicznego powiązane z danymi służącymi do walidacji podpisu elektronicznego znajdują się w kwalifikowanym urządzeniu do składania podpisu elektronicznego, odpowiednie wskazanie tego faktu co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie.

Natomiast kwalifikowanym dostawcą usług zaufania jest dostawca usług zaufania, który świadczy przynajmniej jedną kwalifikowaną usługę zaufania i któremu status kwalifikowany nadał organ nadzoru.

Skutki prawne podpisów elektronicznych według eIDAS

W świetle regulacji zawartych w rozporządzeniu eIDAS podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich.


Zastosowanie podpisu elektronicznego

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma obecnie zastosowanie m.in. do:

- elektronicznego podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,

- podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,

- podpisywania faktur elektronicznych, zarejestrowania działalności gospodarczej (CEIDG),

- składania deklaracji celnych i podatkowych,

- zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS),

- podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,

- podpisywania raportów dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

- korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

- podpisywania dokumentacji medycznej,

oraz w korespondencji z urzędami.

Od 1 lipca 2016 r. do w/w zastosowań należy dodać konieczność opatrywania danych przesyłanych w formacie JPK.

Rozporządzenie eIDAS dotyczące podpisów elektronicznych

Składanie dokumentów z kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymaga poniesienia  kosztów zakupu zestawu z odpowiednim urządzenie. W późniejszych latach – niezbędne będzie poniesienie kosztów związanych z koniecznością odnawiania ważności certyfikatu na kolejne okresy.

Zakup podpisu elektronicznego

Zestawy do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego można zakupić w pięciu następujących firmach, tj. podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego:

- Krajowa Izba Rozliczeniowa,

- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,

- Asseco Data Systems Poland (d. Unizeto Technologies S.A.),

- Enigma S.O.I.,

- EuroCent

oraz partnerskich punktach rejestracyjnych na terenie całego kraju.    

Istotną informacją dla przedsiębiorców dokonujących zakupu zestawu do podpisu elektronicznego jest to, że zakup takiego zestawu na potrzeby działalności gospodarczej może być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny. W związku z tym wysokość opłat  za zestawy do podpisu elektronicznego i odnowienia podpisu elektronicznego na kolejne okresy ważności określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów do składania podpisu elektronicznego różnią się w zależności od długości okresu ważności certyfikatu i rodzaju urządzenia do składania podpisu (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia).

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. z 29 czerwca 2016 r. poz. 932);

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 257/73 z 28 sierpnia 2014 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Bon energetyczny o 100% wyższy - dla ogrzewających np. pompą ciepła czy piecem akumulacyjnym maksymalnie 1200 zł

W przypadku bonu energetycznego dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, np. pompa ciepła czy piec akumulacyjnym, ustawodawca proponuje zwiększone o 100% wsparcie. Osoby w tym przedziale mogą liczyć na świadczenie pieniężne w wysokości od 600 zł do 1200 zł.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

REKLAMA