Kategorie

Rok obowiązywania JPK- podsumowanie liczbowe

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
komupter, fot. Fotolia
komupter, fot. Fotolia
Obowiązek przekazywania plików w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na żądanie organów podatkowych obowiązuje już ponad rok. Z tej okazji eksperci Deloitte przygotowali podsumowanie działań fiskusa w zakresie liczby czynności i kontroli przeprowadzonych z wykorzystaniem plików JPK. Opracowanie to odpowiada również na pytania jak podatnicy radzili sobie z tym obowiązkiem, oraz czy rzeczywiście nowy sposób przekazywania danych podatkowych istotnie wpłynął na prace fiskusa.

JPK - podsumowanie pierwszych 12 miesięcy

Reklama

Do przekazywania plików JPK na żądanie zobowiązane są od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa, zaś od 1 lipca 2018 r. obowiązkiem tym objęci zostaną także mali, średni i mikroprzedsiębiorcy („MŚP”). Oznacza to, że jesteśmy właśnie w połowie tzw. okresu przejściowego, obowiązującego MŚP, oraz ponad rok od wprowadzenia wspomnianych przepisów. Warto także wskazać, że ustawodawca wprowadził osobny obowiązek comiesięcznego przekazywania plików JPK_VAT – od 1 lipca 2016 r. dla dużych przedsiębiorców, od 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich przedsiębiorców, zaś jako ostatni tym obowiązkiem zostaną objęci mikroprzedsiębiorcy - od 1 stycznia 2018 r.

W związku ze wspomnianą rocznicą obowiązywania przepisów o przekazywaniu na żądanie organów podatkowych danych w formacie plików JPK, pragniemy przedstawić podsumowanie dotychczasowej aktywności fiskusa w tym zakresie. Dane uzyskane przez nas od Ministerstwa Finansów dotyczą ilości przesyłanych plików w ramach postępowań i kontroli podatkowych jak i czynności sprawdzających przeprowadzanych przez organy podatkowe. Informacje dotyczące liczby żądań fiskusa oraz przekazanych w związku z tymi żądaniami plików JPK obejmują okres od dnia wprowadzenia raportowania JPK do 28 lipca 2017 r. Uzyskaliśmy również dane dotyczące liczby plików przesłanych na bramkę Ministerstwa Finansów, dla których odebrano UPO w okresie od 1 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2017 r.

Obecne problemy wynikające ze stosowania struktury JPK_VAT, jak i przeprowadzanych przez organy podatkowe analizach tego pliku zostały omówione w naszym wcześniejszym artykule – dlatego też, poniżej pragniemy zaprezentować omówienie pozostałych czterech struktur JPK, dotyczących dużych przedsiębiorców.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Faktury VAT (JPK_FA)

Reklama

W zakresie danych dotyczących faktur (plików JPK_FA), całkowita liczba plików przekazanych na bramkę MF (do dnia 1 sierpnia 2017 r.) wyniosła 4323 pliki. Oznacza to, że struktura JPK_FA była najczęściej przekazywaną wśród tych struktur JPK, do których przesyłania przedsiębiorcy nie są zobligowani comiesięcznie.

Plik ten był także najczęściej żądanym przez organy podatkowe plikiem - w sumie były to 222 żądania. Nie w każdym przypadku został jednak dostarczony – podatnicy przekazali go w 193 przypadkach (stan na dzień 28 lipca 2017 r.). Organy podatkowe wystosowały najwięcej żądań w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi – 148 żądań – zaś w ramach prowadzonych postępowań podatkowych fiskus tylko raz zażądał przekazania danych dla faktur w formacie JPK_FA.

Zarówno liczba przeprowadzonych czynności sprawdzających jak i przekazanych plików JPK_FA jednoznacznie wskazują, że to właśnie rozliczenia VAT podczas minionego roku znalazły się w głównym polu zainteresowania fiskusa. Mając na uwadze zapowiedzi dalszych prac Ministerstwa Finansów ukierunkowanych na uszczelnienie systemu VAT, należy spodziewać się umacniania tego trendu.

Liczba żądań oraz przekazanych w związku z nimi plików JPK_FA

JPK, taxCube ™

Księgi Rachunkowe (JPK_KR)

Podczas minionego roku fiskus 31 razy wystąpił z żądaniem przekazania plików JPK_KR, zaś podatnicy przekazali na serwery Ministerstwa łącznie 2576 plików zawierających dane z ksiąg rachunkowych. W przypadku 7 żądań pliki, o których przekazanie wnosił fiskus, nie zostały mu dostarczone. Warto także zauważyć, że jest to jedyna struktura, której nie zażądano ani razu w ramach prowadzonego postępowania podatkowego.

Stosunkowo niska liczba żądań plików JPK_KR, w porównaniu do struktury JPK_FA, wynika głównie z wprowadzenia obowiązku przekazywania (i zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa – także gromadzenia) danych w formacie plików JPK_KR od 1 lipca 2016 roku. Mając na uwadze fakt, że rok podatkowy zdecydowanej większości przedsiębiorców pokrywa się z rokiem kalendarzowym – należy oczekiwać wzmożenia kontroli z wykorzystaniem tej struktury dopiero w odniesieniu do danych za 2017 rok.

Liczba żądań oraz przekazanych w związku z nimi plików JPK_KR

 taxCube ™, JPK

Wyciągi Bankowe (JPK_WB)

W odpowiedzi na 13 żądań organów podatkowych o pliki JPK_WB podatnicy przekazali dane tylko w czterech przypadkach. Jednocześnie, łączna liczba plików JPK_WB przekazanych na serwery Ministerstwa wraz z odebranym UPO jest stosunkowo duża w porównaniu do liczby zrealizowanych żądań – od czasu obowiązywania regulacji przekazano 2937 plików JPK_WB.

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo dotychczasowej niskiej liczby żądań, Ministerstwo planuje wprowadzić obowiązek cyklicznego (dziennego) przekazywania plików JPK_WB bezpośrednio przez banki prowadzące rachunki przedsiębiorców, o czym poniżej.

Liczba żądań oraz przekazanych w związku z nimi plików JPK_WB

JPK

Magazyny (JPK_MAG)

Strukturą, która została zażądana najmniejszą liczbę razy w minionym roku był plik JPK_MAG. Łączna liczba plików przesłanych na serwery Ministerstwa Finansów wyniosła 62 sztuki. Na 9 żądań wystosowanych w ramach kontroli podatkowej nie nadesłano żadnego pliku JPK_MAG, podobnie jak w przypadku jedynego żądania złożonego w ramach czynności sprawdzających. Żądanie przekazania danych w formacie JPK_MAG zostało spełnione przez podatników tylko w jednym przypadku, w ramach trwającego postępowania podatkowego.

Warto jednak pamiętać, że z uwagi na specyfikę struktury JPK_MAG, która ma zastosowanie jedynie w przypadku prowadzenia przez podatnika magazynu własnego, ilość przedsiębiorców objętych obowiązkiem przygotowywania na wezwanie plików JPK_MAG jest w praktyce istotnie niższa od liczby podatników zobowiązanych do przedstawienia na żądanie każdej z pozostałych struktur JPK (omówionych powyżej).

Liczba żądań oraz przekazanych w związku z nimi plików JPK_MAG

Liczba żądań oraz przekazanych w związku z nimi plików JPK_MAG

Pliki JPK wymagane najczęściej w ramach czynności sprawdzających

Podsumowując działania organów skarbowych w trakcie ostatniego roku można zauważyć, że urzędnicy najczęściej występowali z żądaniem przekazania plików JPK w ramach czynności sprawdzających (168 żądań, z czego w 157 przypadkach przekazano pliki).

Z kolei w ramach kontroli podatkowych fiskus 106 razy żądał od przedsiębiorców przygotowania plików JPK. W przypadku 62 żądań pliki te zostały dostarczone.

W ciągu pierwszego roku obowiązywania przepisów o JPK żądanie przekazania plików w ramach postępowań podatkowych wystosowano jedynie raz dla każdego z plików JPK_FA, JPK_MAG i JPK_WB i w każdym z tych przypadków zostało ono zrealizowane przez podatnika.

Całościowa ilość plików przesłanych na bramkę Ministerstwa Finansów z odebranym UPO do 01.08.2017 r.

Całościowa ilość plików przesłanych na bramkę Ministerstwa Finansów z odebranym UPO do 01.08.2017 r.

Plany na kolejne 12 miesięcy

Wyciągi Bankowe (JPK_WB)

Ministerstwo Finansów przygotowało dwa projekty zmian w Ordynacji podatkowej, które miały na celu gromadzenie danych o transakcjach bankowych zrealizowanych przez przedsiębiorców. Pierwszy z projektów zakładał codzienne przekazywanie plików JPK_WB przez przedsiębiorców, którzy mogli jednak upoważnić bank krajowy (lub krajowy oddział banku zagranicznego) do przekazywania tych danych do Ministerstwa (za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej). 1 września 2017 r. opublikowano jednak nową wersję projektu, z którego usunięte zostały przepisy dotyczące przekazywania JPK_WB.

Należy jednak zwrócić uwagę, że dzienne przekazywanie wyciągów bankowych reguluje także projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (projektowana ustawa wprowadza do przepisów Ordynacji podatkowej mechanizm „STIR” – System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Jak wynika z naszych obserwacji, wspominany w ustawie obowiązek przekazywania danych o dziennych transakcjach przedsiębiorców, które mają być raportowane w postaci plików o strukturze logicznej zgodnej z opublikowaną na stronach BIP, będzie najprawdopodobniej realizowany przy użyciu struktury JPK_WB. Informacje, do których przekazywania zobligowane zostaną banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, to między innymi dane o otwieranych i prowadzonych rachunkach, jak i dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków przedsiębiorców. Będą one zawierać dane o pojedynczych transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, oraz zbiorcze kwoty transakcji (uznań i obciążeń) z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami do dnia następującego po dokonaniu transakcji, a w zakresie informacji o prowadzonych rachunkach do dnia następującego po otwarciu rachunku lub uzyskania informacji o zmianie lub uzupełnieniu tych informacji.


Na podstawie przekazanych w ten sposób danych, jak również danych pozyskanych z odpowiednich rejestrów, przeprowadzana będzie analiza ryzyka, na podstawie której możliwa będzie m.in. 72-godzinna blokada rachunku przedsiębiorcy, gdy zachodzi prawdopodobieństwo wyłudzeń skarbowych. Obowiązek przekazywania dziennych zestawień transakcji będzie obowiązywał także oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych.

Nowy plik JPK dla paragonów

Obecnie projektowane jest także rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, które zakłada, że od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy zostaną objęci także obowiązkiem raportowania (bezpośrednio z kas fiskalnych) paragonów fiskalnych z wykorzystaniem nowej struktury JPK dla paragonów. Dane te mają być przekazywane bezpośrednio do dedykowanego repozytorium paragonów - narzędzie to ma pozwolić na pełniejszą kontrolę obrotów firmy w szczególności w zakresie transakcji detalicznych. Projekt ten jest jednak wciąż na etapie opiniowania.

Nowa wersja JPK_VAT

Warto również przypomnieć o niedawno zakończonych konsultacjach dotyczących zmian technicznych oraz rozbudowy struktury dla ewidencji VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów 7 lipca 2017 roku ogłosiło rozpoczęcie konsultacji podatkowych w sprawie zmiany struktury JPK_VAT. W ramach prac pojawił się miedzy innymi postulat całkowitego zastąpienia deklaracji VAT i zastąpienia ich przez pliki JPK_VAT. Postulat ten jest o tyle interesujący, że już od 1 stycznia 2018 roku każdy podatnik prowadzący rejestr VAT będzie zobligowany do prowadzenia go w sposób elektroniczny, co jest równoznaczne z obowiązkiem comiesięcznego przekazywania plików JPK_VAT. Ponadto, przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazują, że struktura JPK_VAT będzie podlegać dalszym modyfikacjom. Mając jednak na uwadze wspomniane objęcie niemal wszystkich podatników VAT obowiązkiem raportowania JPK_VAT od stycznia 2018 r., ewentualne zmiany w plikach JPK zostaną najprawdopodobniej wprowadzone dopiero od początku 2019 roku.

Przyszłość JPK

Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, żądanie przygotowania plików JPK w ramach przeprowadzanych kontroli oraz postępowań podatkowych nie jest jeszcze narzędziem w pełni wykorzystywanym przez fiskusa do przeciwdziałania luce podatkowej. Jednak nie powinno to prowadzić do błędnego wniosku, że taki stan się utrzyma – wraz z dalszym rozwojem narzędzi analitycznych po stronie Ministerstwa, należy się bowiem spodziewać w niedalekiej przyszłości istotnego zwiększenia skali kontroli i czynności sprawdzających z wykorzystaniem plików JPK.

Tezę tę wzmacniają także bieżące prace nad rozwojem obecnych struktur JPK jak i planowane wprowadzenie nowej struktury dla Paragonów. Tym samym, tempo wzrostu digitalizacji rozliczeń podatkowych oraz automatyzacji przekazywania fiskusowi informacji zostanie zapewne utrzymane. 

Kontakt

Ernest Frankowski

Ernest Frankowski, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

efrankowski@deloittece.com

tel. +48 (22) 3483282

Tomasz Stankiewicz

Tomasz Stankiewicz, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

tstankiewicz@deloitteCE.com

tel. +48 (22) 3483304

Źródło: taxCube news 10/2017, Deloitte

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).