Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rok obowiązywania JPK- podsumowanie liczbowe

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
komupter, fot. Fotolia
komupter, fot. Fotolia
Obowiązek przekazywania plików w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na żądanie organów podatkowych obowiązuje już ponad rok. Z tej okazji eksperci Deloitte przygotowali podsumowanie działań fiskusa w zakresie liczby czynności i kontroli przeprowadzonych z wykorzystaniem plików JPK. Opracowanie to odpowiada również na pytania jak podatnicy radzili sobie z tym obowiązkiem, oraz czy rzeczywiście nowy sposób przekazywania danych podatkowych istotnie wpłynął na prace fiskusa.

JPK - podsumowanie pierwszych 12 miesięcy

Do przekazywania plików JPK na żądanie zobowiązane są od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa, zaś od 1 lipca 2018 r. obowiązkiem tym objęci zostaną także mali, średni i mikroprzedsiębiorcy („MŚP”). Oznacza to, że jesteśmy właśnie w połowie tzw. okresu przejściowego, obowiązującego MŚP, oraz ponad rok od wprowadzenia wspomnianych przepisów. Warto także wskazać, że ustawodawca wprowadził osobny obowiązek comiesięcznego przekazywania plików JPK_VAT – od 1 lipca 2016 r. dla dużych przedsiębiorców, od 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich przedsiębiorców, zaś jako ostatni tym obowiązkiem zostaną objęci mikroprzedsiębiorcy - od 1 stycznia 2018 r.

W związku ze wspomnianą rocznicą obowiązywania przepisów o przekazywaniu na żądanie organów podatkowych danych w formacie plików JPK, pragniemy przedstawić podsumowanie dotychczasowej aktywności fiskusa w tym zakresie. Dane uzyskane przez nas od Ministerstwa Finansów dotyczą ilości przesyłanych plików w ramach postępowań i kontroli podatkowych jak i czynności sprawdzających przeprowadzanych przez organy podatkowe. Informacje dotyczące liczby żądań fiskusa oraz przekazanych w związku z tymi żądaniami plików JPK obejmują okres od dnia wprowadzenia raportowania JPK do 28 lipca 2017 r. Uzyskaliśmy również dane dotyczące liczby plików przesłanych na bramkę Ministerstwa Finansów, dla których odebrano UPO w okresie od 1 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2017 r.

Obecne problemy wynikające ze stosowania struktury JPK_VAT, jak i przeprowadzanych przez organy podatkowe analizach tego pliku zostały omówione w naszym wcześniejszym artykule – dlatego też, poniżej pragniemy zaprezentować omówienie pozostałych czterech struktur JPK, dotyczących dużych przedsiębiorców.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Faktury VAT (JPK_FA)

W zakresie danych dotyczących faktur (plików JPK_FA), całkowita liczba plików przekazanych na bramkę MF (do dnia 1 sierpnia 2017 r.) wyniosła 4323 pliki. Oznacza to, że struktura JPK_FA była najczęściej przekazywaną wśród tych struktur JPK, do których przesyłania przedsiębiorcy nie są zobligowani comiesięcznie.

Plik ten był także najczęściej żądanym przez organy podatkowe plikiem - w sumie były to 222 żądania. Nie w każdym przypadku został jednak dostarczony – podatnicy przekazali go w 193 przypadkach (stan na dzień 28 lipca 2017 r.). Organy podatkowe wystosowały najwięcej żądań w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi – 148 żądań – zaś w ramach prowadzonych postępowań podatkowych fiskus tylko raz zażądał przekazania danych dla faktur w formacie JPK_FA.

Zarówno liczba przeprowadzonych czynności sprawdzających jak i przekazanych plików JPK_FA jednoznacznie wskazują, że to właśnie rozliczenia VAT podczas minionego roku znalazły się w głównym polu zainteresowania fiskusa. Mając na uwadze zapowiedzi dalszych prac Ministerstwa Finansów ukierunkowanych na uszczelnienie systemu VAT, należy spodziewać się umacniania tego trendu.

Liczba żądań oraz przekazanych w związku z nimi plików JPK_FA

JPK, taxCube ™

Księgi Rachunkowe (JPK_KR)

Podczas minionego roku fiskus 31 razy wystąpił z żądaniem przekazania plików JPK_KR, zaś podatnicy przekazali na serwery Ministerstwa łącznie 2576 plików zawierających dane z ksiąg rachunkowych. W przypadku 7 żądań pliki, o których przekazanie wnosił fiskus, nie zostały mu dostarczone. Warto także zauważyć, że jest to jedyna struktura, której nie zażądano ani razu w ramach prowadzonego postępowania podatkowego.

Stosunkowo niska liczba żądań plików JPK_KR, w porównaniu do struktury JPK_FA, wynika głównie z wprowadzenia obowiązku przekazywania (i zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa – także gromadzenia) danych w formacie plików JPK_KR od 1 lipca 2016 roku. Mając na uwadze fakt, że rok podatkowy zdecydowanej większości przedsiębiorców pokrywa się z rokiem kalendarzowym – należy oczekiwać wzmożenia kontroli z wykorzystaniem tej struktury dopiero w odniesieniu do danych za 2017 rok.

Liczba żądań oraz przekazanych w związku z nimi plików JPK_KR

 taxCube ™, JPK

Wyciągi Bankowe (JPK_WB)

W odpowiedzi na 13 żądań organów podatkowych o pliki JPK_WB podatnicy przekazali dane tylko w czterech przypadkach. Jednocześnie, łączna liczba plików JPK_WB przekazanych na serwery Ministerstwa wraz z odebranym UPO jest stosunkowo duża w porównaniu do liczby zrealizowanych żądań – od czasu obowiązywania regulacji przekazano 2937 plików JPK_WB.

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo dotychczasowej niskiej liczby żądań, Ministerstwo planuje wprowadzić obowiązek cyklicznego (dziennego) przekazywania plików JPK_WB bezpośrednio przez banki prowadzące rachunki przedsiębiorców, o czym poniżej.

Liczba żądań oraz przekazanych w związku z nimi plików JPK_WB

JPK

Magazyny (JPK_MAG)

Strukturą, która została zażądana najmniejszą liczbę razy w minionym roku był plik JPK_MAG. Łączna liczba plików przesłanych na serwery Ministerstwa Finansów wyniosła 62 sztuki. Na 9 żądań wystosowanych w ramach kontroli podatkowej nie nadesłano żadnego pliku JPK_MAG, podobnie jak w przypadku jedynego żądania złożonego w ramach czynności sprawdzających. Żądanie przekazania danych w formacie JPK_MAG zostało spełnione przez podatników tylko w jednym przypadku, w ramach trwającego postępowania podatkowego.

Warto jednak pamiętać, że z uwagi na specyfikę struktury JPK_MAG, która ma zastosowanie jedynie w przypadku prowadzenia przez podatnika magazynu własnego, ilość przedsiębiorców objętych obowiązkiem przygotowywania na wezwanie plików JPK_MAG jest w praktyce istotnie niższa od liczby podatników zobowiązanych do przedstawienia na żądanie każdej z pozostałych struktur JPK (omówionych powyżej).

Liczba żądań oraz przekazanych w związku z nimi plików JPK_MAG

Liczba żądań oraz przekazanych w związku z nimi plików JPK_MAG

Pliki JPK wymagane najczęściej w ramach czynności sprawdzających

Podsumowując działania organów skarbowych w trakcie ostatniego roku można zauważyć, że urzędnicy najczęściej występowali z żądaniem przekazania plików JPK w ramach czynności sprawdzających (168 żądań, z czego w 157 przypadkach przekazano pliki).

Z kolei w ramach kontroli podatkowych fiskus 106 razy żądał od przedsiębiorców przygotowania plików JPK. W przypadku 62 żądań pliki te zostały dostarczone.

W ciągu pierwszego roku obowiązywania przepisów o JPK żądanie przekazania plików w ramach postępowań podatkowych wystosowano jedynie raz dla każdego z plików JPK_FA, JPK_MAG i JPK_WB i w każdym z tych przypadków zostało ono zrealizowane przez podatnika.

Całościowa ilość plików przesłanych na bramkę Ministerstwa Finansów z odebranym UPO do 01.08.2017 r.

Całościowa ilość plików przesłanych na bramkę Ministerstwa Finansów z odebranym UPO do 01.08.2017 r.

Plany na kolejne 12 miesięcy

Wyciągi Bankowe (JPK_WB)

Ministerstwo Finansów przygotowało dwa projekty zmian w Ordynacji podatkowej, które miały na celu gromadzenie danych o transakcjach bankowych zrealizowanych przez przedsiębiorców. Pierwszy z projektów zakładał codzienne przekazywanie plików JPK_WB przez przedsiębiorców, którzy mogli jednak upoważnić bank krajowy (lub krajowy oddział banku zagranicznego) do przekazywania tych danych do Ministerstwa (za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej). 1 września 2017 r. opublikowano jednak nową wersję projektu, z którego usunięte zostały przepisy dotyczące przekazywania JPK_WB.

Należy jednak zwrócić uwagę, że dzienne przekazywanie wyciągów bankowych reguluje także projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (projektowana ustawa wprowadza do przepisów Ordynacji podatkowej mechanizm „STIR” – System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Jak wynika z naszych obserwacji, wspominany w ustawie obowiązek przekazywania danych o dziennych transakcjach przedsiębiorców, które mają być raportowane w postaci plików o strukturze logicznej zgodnej z opublikowaną na stronach BIP, będzie najprawdopodobniej realizowany przy użyciu struktury JPK_WB. Informacje, do których przekazywania zobligowane zostaną banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, to między innymi dane o otwieranych i prowadzonych rachunkach, jak i dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków przedsiębiorców. Będą one zawierać dane o pojedynczych transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, oraz zbiorcze kwoty transakcji (uznań i obciążeń) z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami do dnia następującego po dokonaniu transakcji, a w zakresie informacji o prowadzonych rachunkach do dnia następującego po otwarciu rachunku lub uzyskania informacji o zmianie lub uzupełnieniu tych informacji.


Na podstawie przekazanych w ten sposób danych, jak również danych pozyskanych z odpowiednich rejestrów, przeprowadzana będzie analiza ryzyka, na podstawie której możliwa będzie m.in. 72-godzinna blokada rachunku przedsiębiorcy, gdy zachodzi prawdopodobieństwo wyłudzeń skarbowych. Obowiązek przekazywania dziennych zestawień transakcji będzie obowiązywał także oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych.

Nowy plik JPK dla paragonów

Obecnie projektowane jest także rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, które zakłada, że od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy zostaną objęci także obowiązkiem raportowania (bezpośrednio z kas fiskalnych) paragonów fiskalnych z wykorzystaniem nowej struktury JPK dla paragonów. Dane te mają być przekazywane bezpośrednio do dedykowanego repozytorium paragonów - narzędzie to ma pozwolić na pełniejszą kontrolę obrotów firmy w szczególności w zakresie transakcji detalicznych. Projekt ten jest jednak wciąż na etapie opiniowania.

Nowa wersja JPK_VAT

Warto również przypomnieć o niedawno zakończonych konsultacjach dotyczących zmian technicznych oraz rozbudowy struktury dla ewidencji VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów 7 lipca 2017 roku ogłosiło rozpoczęcie konsultacji podatkowych w sprawie zmiany struktury JPK_VAT. W ramach prac pojawił się miedzy innymi postulat całkowitego zastąpienia deklaracji VAT i zastąpienia ich przez pliki JPK_VAT. Postulat ten jest o tyle interesujący, że już od 1 stycznia 2018 roku każdy podatnik prowadzący rejestr VAT będzie zobligowany do prowadzenia go w sposób elektroniczny, co jest równoznaczne z obowiązkiem comiesięcznego przekazywania plików JPK_VAT. Ponadto, przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazują, że struktura JPK_VAT będzie podlegać dalszym modyfikacjom. Mając jednak na uwadze wspomniane objęcie niemal wszystkich podatników VAT obowiązkiem raportowania JPK_VAT od stycznia 2018 r., ewentualne zmiany w plikach JPK zostaną najprawdopodobniej wprowadzone dopiero od początku 2019 roku.

Przyszłość JPK

Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, żądanie przygotowania plików JPK w ramach przeprowadzanych kontroli oraz postępowań podatkowych nie jest jeszcze narzędziem w pełni wykorzystywanym przez fiskusa do przeciwdziałania luce podatkowej. Jednak nie powinno to prowadzić do błędnego wniosku, że taki stan się utrzyma – wraz z dalszym rozwojem narzędzi analitycznych po stronie Ministerstwa, należy się bowiem spodziewać w niedalekiej przyszłości istotnego zwiększenia skali kontroli i czynności sprawdzających z wykorzystaniem plików JPK.

Tezę tę wzmacniają także bieżące prace nad rozwojem obecnych struktur JPK jak i planowane wprowadzenie nowej struktury dla Paragonów. Tym samym, tempo wzrostu digitalizacji rozliczeń podatkowych oraz automatyzacji przekazywania fiskusowi informacji zostanie zapewne utrzymane. 

Kontakt

Ernest Frankowski

Ernest Frankowski, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

efrankowski@deloittece.com

tel. +48 (22) 3483282

Tomasz Stankiewicz

Tomasz Stankiewicz, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

tstankiewicz@deloitteCE.com

tel. +48 (22) 3483304

Źródło: taxCube news 10/2017, Deloitte

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uproszczenia w akcyzie dla producentów energii odnawialnej
  Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na stronie KPRM zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej.
  Podwójna nowelizacja przepisów kodeksu karnego skarbowego w 2022 r.
  Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zmianami została objęta również ustawa – Kodeks karny skarbowy. Co ciekawe jednak, w trakcie roku doszło do ponownej nowelizacji tej ustawy a kolejne zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Jakich zmian dokonano w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku? Poniżej wskazujemy na najciekawsze i najbardziej istotne zmiany, które warto znać.
  Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - co się zmieni?
  Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?