Kategorie

Jak przygotować się na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający Sage
Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający Sage
Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwi urzędom skarbowym dokonywanie precyzyjnej kontroli ksiąg oraz dowodów księgowych przedsiębiorstwa, np. faktur, ale także na wykorzystanie zebranych danych do bardzo zaawansowanych kontroli krzyżowych. Duże przedsiębiorstwa mają czas do 1 lipca 2016 r. na wdrożenie JPK do swoich systemów firmowych.

JPK_VAT 2018 – nowe procedury

Rozmawiamy na ten temat z Panem Piotrem Ciskim, Dyrektorem Zarządzającym Sage.

Adam Kuchta: Wprowadzenie kontroli podatkowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zakłada ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Czym jest i z czego składa się Jednolity Plik Kontrolny?

Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający Sage: Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu oddzielnych struktur raportowych przygotowanych z wykorzystaniem języka XML. W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Finansów opublikowało wstępne wersje tych struktur, do których zainteresowane podmioty mogły zgłaszać zastrzeżenia, uwagi czy pytania – co też czyniliśmy.

JPK zaimplementowany w programie finansowo-księgowym, sprzedażowym czy magazynowym będzie umożliwiał szybkie wygenerowanie wszelkich danych finansowo-podatkowych będących w zainteresowaniu fiskusa.

Co fiskus będzie mógł kontrolować dzięki wykorzystaniu JPK?

Duża szczegółowość struktur JPK sprawia, że organ skarbowy będzie miał wgląd praktycznie we wszelkie dane gromadzone w księgach podatkowych. Mówimy o tak szczegółowych informacjach jak ewidencje VAT, stany magazynowe, wyciągi bankowe, poszczególne faktury czy nawet konkretne pozycje na fakturach. Wdrożenie JPK umożliwi urzędom skarbowym dokonywanie precyzyjnej kontroli ksiąg oraz dowodów księgowych przedsiębiorstwa, np. faktur, ale także na wykorzystanie zebranych danych do bardzo zaawansowanych kontroli krzyżowych.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Jaki jest cel wdrożenia JPK? Czy dotychczasowe kontrole podatkowe były niewystarczające? Czy teraz skuteczność kontroli będzie wyższa?

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów nie kryją, że JPK ma być jednym z elementów uszczelnienia systemu podatkowego. Zarówno według szacunków PwC, jak również Ministerstwa Finansów, luka z należności wynikających z samego podatku VAT wynosi między 35 a 53 mld zł. Resort finansów liczy, że działania uszczelniające polski system podatkowy przyniosą w przyszłym roku około 15 mld zł wpływów budżetowych.

W krajach, gdzie już wprowadzono JPK, zanotowano nawet kilkunastoprocentowy wzrost ściągalności podatków.

Szczegółowość kontroli elektronicznych oraz brak możliwości ukrycia jakichkolwiek informacji powoduje, że zbieranie danych od podatników przy użyciu struktur JPK będzie dla urzędów skarbowych procesem o wiele łatwiejszym i niezwykle skutecznym.

Obowiązek składania pliku JPK_VAT co miesiąc

Które przedsiębiorstwa i od kiedy będą zobowiązane udostępniać JPK na żądanie organu podatkowego?

Przepis wprowadzający JPK do Ordynacji podatkowej mówi o tym, iż e-kontrolom będą podlegać od 1 lipca 2016 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące księgi podatkowe w formie elektronicznej. Warto zaznaczyć, że dzisiaj trudno wyobrazić sobie firmę, która prowadzi księgi jedynie w formie papierowej.

Urząd skarbowy może zwrócić się z wnioskiem o dane przygotowane w oparciu o JPK do każdej firmy prowadzącej księgi elektroniczne, jednakże podmioty podlegające definicji małego lub średniego przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, będą miały prawo odmówić ich przekazania w okresie przejściowym – w tej chwili jest on przewidziany do lipca 2018 r., ale z oczywistych względów może zostać skrócony.

Oczywiście nikt nie zakazuje małym i średnim firmom zaimplementowania JPK do swoich systemów przed tą datą. To ułatwiłoby im przede wszystkim prowadzenie audytów wewnętrznych, co z kolei pomogłoby przygotować się do potencjalnej kontroli fiskusa.

Czy Jednolity Plik Kontrolny pozwoli dokładniej skontrolować podatnika?


Co powinni zrobić przedsiębiorcy podlegający nowym kontrolom z wykorzystaniem JPK? Jak mają się przygotować na te kontrole? Jak wdrożyć JPK?

Na wdrożenie JPK do systemów firmowych zostało bardzo niewiele czasu, dlatego przygotowania należy bezwzględnie rozpocząć jak najszybciej. Firmy korzystające z jednolitych systemów dużych i znanych producentów są w najkorzystniejszej sytuacji – wystarczy, że upewnią się u swojego dostawcy, czy ich oprogramowanie będzie na czas uaktualnione o JPK.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo korzysta z programów pochodzących od różnych producentów, bądź ma zaimplementowane niestandardowe rozwiązania, powinno już teraz dokonać audytu posiadanych systemów finansowo-księgowych, magazynowych i sprzedażowych pod kątem zgodności z poszczególnymi strukturami raportowymi JPK.

Następnym krokiem jest przyporządkowanie poszczególnych struktur do konkretnych elementów firmowych systemów IT. W kolejnym etapie – i to już dotyczy każdej firmy, niezależnie od tego, z którym producentem jest związana – należy dokonać aktualizacji oprogramowania do wersji umożliwiających generowanie danych przy pomocy JPK. Później trzeba jeszcze wszystko dokładne sprawdzić po kątem spójności i zgodności wygenerowanych danych z wymaganymi strukturami.

Na koniec należy zadbać o odpowiednie przeszkolenie personelu, obsługującego systemy, tak by odpowiednie osoby były w stanie obsługiwać programy i wygenerować odpowiednie dane na żądanie kontrolerów.

Czy łatwo jest dostosować systemy informatyczne do raportowania według JPK? Z jakimi kosztami po stronie przedsiębiorcy jest to związane?

W przypadku niektórych programów finansowo-księgowych, wystarczy w odpowiednim momencie dokonać aktualizacji systemu. Natomiast firmy, które nie posiadają odpowiednich programów, a będą zmuszone do zakupu oprogramowania zdolnego do generowania danych w formie JPK, muszą liczyć się z kosztami (zakupu, licencji, wdrożenia) sięgającymi nawet 10 tys. zł.

Ministerstwo Finansów dopiero w marcu podało ostateczną postać struktur raportowych. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Czy wystarczy czasu, żeby wprowadzić odpowiednie zmiany do systemów finansowo-księgowych firm?

Przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, że przeciętny projekt informatyczny trwa średnio 6 miesięcy, licząc od pomysłu, przez analizę potrzeb, przygotowanie projektu, programowanie, testy gotowego rozwiązania, skończywszy na wdrożeniu do normalnej pracy.

Ministerstwo Finansów przedstawiło ostateczną formę JPK w marcu, więc dostawcy systemów mają jedynie 4 miesiące na dostosowanie swoich produktów. Może to oznaczać, że niektórzy, szczególnie mniejsi dostawcy mogą mieć problemy z terminowym wdrożeniem struktur JPK do systemów IT. My do wdrożenia JPK przygotowujemy się od wielu miesięcy - na bieżąco śledzimy wymagania resortu finansów, uczestniczymy w konsultacjach z ministerstwem. Ponadto mamy doświadczenie w implementacji plików kontrolnych na rynku francuskim i portugalskim. Mogę zatem zapewnić, że nasze programy dedykowane firmom objętym obowiązkiem e-kontroli od 1 lipca, będą spełniały wymagania związane z JPK na tyle wcześnie, aby możliwe było ich wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Istotną informacją jest fakt, że resort finansów przewiduje możliwość żądania dostarczenia danych dotyczących faktur z niezamkniętych i nierozliczonych jeszcze okresów. Wystarczy, że zaistnieje obowiązek wystawienia faktury. To oznacza, że JPK powinno być zaimplementowane do programów finansowo-księgowych i handlowych funkcjonujących w firmach dużo wcześniej niż 1 lipca, ponieważ kontroler może zażądać danych już w lipcu za faktury z tego miesiąca.

Struktury JPK na stronie Ministerstwa Finansów

Ministerstwo zapowiedziało również, że w przyszłości zostaną opracowane dwie nowe, nie przewidziane wcześniej struktury raportowe. Jedna z nich dotyczy zaimplementowania JPK do kontroli paragonów fiskalnych, a druga - podatku akcyzowego. Można zatem przypuszczać, że krąg podmiotów objętych obowiązkiem raportowania w formacie JPK znacząco poszerzy się. Niewykluczone więc, że w przypadku, gdy nowe struktury JPK zostaną wdrożone przed 2018 rokiem, małe i średnie firmy dużo wcześniej będą zmuszone do dostosowania swoich systemów do wymagań kontroli elektronicznych. Miejmy nadzieję, że w przyszłości ministerstwo wcześniej będzie przekazywać niezbędne informacje, aby wszyscy podatnicy mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmian.


Czy za niewdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w firmie przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej?

Fiskus nie będzie kontrolował, które firmy, mimo obowiązku, nie wdrożyły JPK. Natomiast te podmioty, które nie będą mieć możliwości wygenerowania danych w formacie JPK, a zostały wezwane do e-kontroli muszą liczyć się z dotkliwymi sankcjami karno-skarbowymi. Wciąż jednak czekamy na odpowiednie przepisy szczegółowe ze strony resortu fiskusa.

Czy JPK spowoduje większą liczbę kontroli ze strony fiskusa?

Elektroniczne kontrole z perspektywy organów kontrolujących będą znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia, dużo szybsze i tańsze. Ten element, w połączeniu z oczekiwaniami odnośnie wzrostu wykrywalności nieprawidłowości podatkowych, daje prawo sądzić, że przedsiębiorcy powinni liczyć się ze wzmożoną aktywnością kontrolną w drugiej połowie roku. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiedzieli nawet zwiększenie liczby inspektorów skarbowych z 5 do 60 tys.

Czy JPK w jakikolwiek sposób ułatwi życie przedsiębiorcom?

Kontrola podatkowa przeprowadzona w sposób elektroniczny będzie z pewnością mniej uciążliwa z punktu widzenia codziennej pracy operacyjnej przedsiębiorstwa. Ingerencja kontrolerów w życie firmy będzie znacznie mniejsza, niż w przypadku tradycyjnych kontroli lub wręcz ograniczona do zera w przypadku pozytywnego wyniku audytu. To argument dla mniejszych przedsiębiorców, którzy mimo początkowego wyłączenia z obowiązku raportowania przy pomocy struktur JPK, będą chcieli zapewnić sobie wyższy poziom bezpieczeństwa prawno-podatkowego przy pomocy systemów spełniających wymagania JPK. 

Wdrożenie JPK będzie miało pozytywny wpływ na działania przedsiębiorstw. Struktury JPK mają umożliwiać przeprowadzanie wewnętrznych audytów umożliwiających wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg podatkowych. Zapewni to podatnikowi stałe monitorowanie sytuacji ekonomicznej oraz lepsze kontrolowanie prac zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sił księgowych. W domyśle – ma uniemożliwić prowadzenie nieodpowiedzialnej księgowości.

Czy podobne rozwiązania (kontrole podatkowe) funkcjonują już w innych krajach?

Polska jest jednym z kilku pierwszych krajów w Europie, wprowadzającym struktury JPK. Przed nami dokonano tego już we Francji, Luksemburgu, Portugalii i Austrii. W niektórych z nich (np. w Portugalii) dodatkowym elementem uszczelniającym system podatkowy, było też wprowadzenie centralnego rejestru faktur. Podobnego rozwiązania spodziewamy się także w Polsce, ponieważ to jeszcze bardziej poprawi ściągalność podatków. Warto też dodać, że JPK jest formatem międzynarodowym, opracowanym w ramach OECD, który każdy kraj dostosowuje do swoich systemów prawno-podatkowych.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę.

Sprawozdania finansowe również w pliku JPK - od października 2018 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.