REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Ogólne interpretacje podatkowe będą wydawane również na wniosek podatników od 2012 roku
Ogólne interpretacje podatkowe będą wydawane również na wniosek podatników od 2012 roku

REKLAMA

REKLAMA

Czy od 1 stycznia 2012 r. ogólne interpretacje podatkowe będą częściej ujednolicać stosowanie prawa podatkowego w Polsce (np. niejednolite indywidualne interpretacje podatkowe)? Na pewno od tej daty podatnicy, którzy zetkną się z niejednolitymi interpretacjami fiskusa w takich samych stanach faktycznych mogą domagać się od Ministra Finansów wydania ogólnej interpretacji podatkowej, składając wniosek ORD-OG.

Minister Finansów dość niechętnie dotąd korzystał z możliwości wpływania na jednolitość stosowania prawa podatkowego poprzez wydawanie ogólnych interpretacji podatkowych (tylko 28 interpretacji ogólnych od lipca 2007 r.). A inicjatywa w tym zakresie należała (i należy do końca 2011 r.) tylko do niego.

REKLAMA

Autopromocja

Taka powściągliwość Ministra wydaje się dziwna, bo więcej interpretacji ogólnych, to mniej niejednolitych interpretacji indywidualnych. Każda interpretacja ogólna zmniejsza w danym zakresie liczbę wątpliwości, a więc i liczbę wniosków podatników o wydanie interpretacji indywidualnych.

Obowiązująca do końca 2011 roku treść art. 14a ordynacji podatkowej jest bardzo krótka i zwięzła: Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne).

Od 2012 roku zmienia się ten stan prawny. Bowiem 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378).

W art. 9 tej ustawy dokonano istotnego rozszerzenia treści i zakresu art. 14a Ordynacji podatkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najważniejszą zmianą jest danie podatnikom i innym podmiotom prawa wnioskowania do Ministra Finansów o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. Wnioskodawcą nie może być jednak organ administracji publicznej. Minister zachowuje oczywiście prawo wydania interpretacji ogólnej z własnej inicjatywy (z urzędu).

Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej. Wnioskodawca powinien w szczególności:

1. przedstawić zagadnienia oraz wskazać przepisy prawa podatkowego wymagające wydania interpretacji ogólnej;

2. wskazać niejednolite stosowanie przepisów podatkowych w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych.

Ten drugi wymóg budzi najwięcej wątpliwości.

REKLAMA

Jeżeli Ministerstwo Finansów będzie rygorystycznie (a tak zapowiada) interpretować wyrażenie „w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych”, to pewnie nie doczekamy się liczniejszych interpretacji ogólnych, które mogłyby istotnie uporządkować stosowanie prawa podatkowego w Polsce.

Przepis nie posługuje się wyrażeniem „analogicznych”, ani „podobnych” tylko „takich samych”. Dlatego też Wiesława Dróżdż - Rzecznik Prasowy Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów wyraźnie stwierdziła, że sformułowanie „w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych" należy utożsamiać z identycznością, tożsamością.

A bardzo niewiele jest przecież rzeczywiście identycznych stanów faktycznych, czy nawet zdarzeń przyszłych.

Miejmy nadzieję, że Minister nie będzie wyszukiwał na siłę różnic i potraktuje poważnie uzasadnione wnioski o wydanie interpretacji ogólnej.

Miejmy też nadzieję, że Minister Finansów będzie częściej wydawał ogólne interpretacje podatkowe z własnej inicjatywy. Zwłaszcza kierując się zwłaszcza orzecznictwem sądów administracyjnych (NSA i WSA), a także Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Warto wiedzieć, że interpretację ogólną na wniosek można będzie od 2012 r. uzyskać, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawach, wskazanych we wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie.

Natomiast Minister Finansów pozostawi wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie są spełnione warunki, o których mowa wyżej (czyli brak wymaganego uzasadnienia lub toczące się postępowania) lub wniosek nie spełnia innych wymogów określonych przepisami prawa, lub

2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie.

Na postanowienie Ministra o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia służy zażalenie.

Interpretację ogólną na wniosek Minister Finansów powinien wydać niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opłata za wniosek wynosi 40 zł. Termin wydania i opłata są więc takie same, jak w przypadku interpretacji indywidualnych.

Ale mamy w nowych przepisach miłą niespodziankę - opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej.

Oczywiście można składać wniosek przez pełnomocnika.

Warto też zauważyć, że wskutek tej nowelizacji podatnicy zyskają od 2012 r. możliwość wnioskowania do Ministra Finansów o ogólne interpretacje podatkowe również z zakresu podatków i opłat lokalnych. Tu niejednolitego stosowania prawa podatkowego jest najwięcej, bo też liczba organów podatkowych (są nimi organy jednostek samorządu terytorialnego - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie i marszałkowie województw oraz samorządowe kolegia odwoławcze) jest największa.

Rozporządzenia wykonawcze Ministra Finansów

Minister Finansów określił w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposób uiszczenia opłaty.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (ORD-OG) oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. z 2011 r. Nr 296, poz. 1756).

Uzasadnienie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku


Minister Finansów określił też (w rozporządzeniu z 27 grudnia 2011 r. - Dz. U. Nr 296, poz. 1757):

1) organy upoważnione do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych, oraz ich właściwość rzeczową i miejscową;
2) organy upoważnione do występowania z pisemnym żądaniem do organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej o przekazanie akt dotyczących wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych.

Jako organy pierwszej instancji, do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych zostały upoważnione (bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy):

1) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku akcyzowego,

3) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - w zakresie podatku od towarów i usług,

4) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa,

5) Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi - w pozostałym zakresie niewymienionym w pkt 1-4 .

Dyrektorzy Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi zostali też upoważnieni przez Ministra Finansów do występowania z pisemnym żądaniem do organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej o przekazanie akt dotyczących wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych.

Czy interpretacje podatkowe będą jednolite?


Pełne brzmienie art. 14a ordynacji podatkowej obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku:

Art. 14a. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej.

§ 2.  Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności:

1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej;

2) wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych.

§ 3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie.

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie spełnia innych wymogów określonych przepisami prawa, lub

2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie.

§ 5.  W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio.

§ 6. Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje danych identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.

§ 7. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej przekazują niezwłocznie akta dotyczące wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych.

§ 8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej.

§ 9.  W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art. 135-137, art. 140, art. 143, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio.

§ 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie właściwość rzeczową oraz miejscową upoważnionych organów.

§ 11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności postępowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę, dane wskazane w § 2, oraz sposób uiszczenia opłaty.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

REKLAMA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

REKLAMA

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

Plany KAS: nowe e-usługi dla podatników 2024-2028. Co jeszcze w tym roku?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma szeroko zakrojone plany wdrażania swoich nowych elektronicznych usług dla podatników. Chce o tych planach informować z wyprzedzeniem. W opublikowanej 5 lipca 2024 r. prezentacji znalazły się plany na lata 2024-2028. Niektóre już konkretnie omówione a niektóre wskazane hasłowo.

REKLAMA