reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Ogólne interpretacje podatkowe Ministra Finansów

Ogólne interpretacje podatkowe Ministra Finansów

Poprzez interpretacje ogólne (art. 14a ordynacji podatkowej) Minister Finansów ma możliwość zapewnienia jednolitego stosowania kontrowersyjnych przepisów podatkowych. Przy wydawaniu interpretacji ogólnych (ale też kontrolując prawidłowość wydanych interpretacji indywidualnych - art. 14e ordynacji podatkowej) Minister Finansów powinien uwzględniać orzecznictwo: - sądów (zwłaszcza administracyjnych), - Trybunału Konstytucyjnego oraz - Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - ETS).

Co prawda organy podatkowe niższego szczebla nie są formalnie związane interpretacjami ogólnymi, tym niemniej takie interpretacje respektują.

Niestety Minister Finansów niechętnie i dość rzadko wydaje interpretacje ogólne. Od ich wprowadzenia w lipcu 2007 r. do ordynacji podatkowej Minister Finansów wydał 60 interpretacji ogólnych (średnio ok. 1 interpretacja co 39 dni). Warto jednak zauważyć, że wprowadzenie od 2012 roku możliwości uzyskiwania interpretacji ogólnych na wniosek podatników (wcześniej było to możliwe tylko z inicjatywy Ministra Finansów) zwiększyło wyraźnie ilość tych interpretacji (w tym czasie do listopada 2013 r. wydano 28 interpretacji ogólnych). Jednak nie są to na ogół interpretacje wydawane na wniosek podatników, a z inicjatywy Ministra.

Poniżej lista wszystkich interpretacji ogólnych wydanych przez Ministra Finansów:

1. interpretacja ogólna z 24 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych.

2. interpretacja ogólna z 14 lutego 2008 r. w sprawie dokonywania korekt VAT naliczonego, w przypadku zmiany prawa do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

3. interpretacja ogólna z 14 lutego 2008 r. w sprawie uznania, że postanowienia umowy między Polską a Chinami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu nie mają zastosowania do Hong Kongu.

4. interpretacja ogólna z 19 lutego 2008 r. w sprawie ulgi meldunkowej - do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa.

5. interpretacja ogólna z 5 marca 2008 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów podatników (np. spółdzielni mieszkaniowych) prowadzących gospodarkę zasobami mieszkaniowymi;

Od 2012 roku  interpretacje ogólne podatnicy mogą uzyskiwać na wniosek . We wniosku trzeba wykazać niejednolitość stosowania prawa podatkowego w takich samych stanach faktycznych i prawnych.

6. interpretacja ogólna z 14 marca 2008 r. w sprawie zaliczania do kosztów podatkowych składki podstawowej płaconej przez pracodawców w związku z realizacją pracowniczych programów emerytalnych.

7. interpretacja ogólna z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika m.in. w formie studiów podyplomowych oraz szkoleń.

8. interpretacja ogólna z 4 września 2008 r. w sprawie ustalenia, że zwrotu różnicy VAT podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT UE rozpoczynającym wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz podatnikom, którzy rozpoczęli wykonywanie takich czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy należy dokonywać na ogólnych zasadach określonych w art. 87 ww. ustawy o VAT, bez konieczności złożenia przez podatnika kaucji, o której mowa w art. 97 ust. 7 tej ustawy.

9. interpretacja ogólna z 9 lutego 2009 r. w sprawie zwolnienia od VAT świadczenia usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu.

10. interpretacja ogólna z 12 lutego 2009 r. w sprawach obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz zasad wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej.

11. interpretacja ogólna z 13 lutego 2009 r. w sprawie prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych.

12. interpretacja ogólna z 5 marca 2009 r. w sprawie trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22.12.2008r. w sprawie C-414/07

13. interpretacja ogólna z 17 marca 2009 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie refundacji otrzymywanych z tytułu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej:
- od spółdzielni mieszkaniowych przez osoby posiadające spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych;
- od właścicieli mieszkań zakładowych i komunalnych przez najemców tych lokali mieszkalnych.

14. interpretacja ogólna z 31 marca 2009 r. w sprawie opodatkowania podatkiem akcyzowym podmiotu posiadającego koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Jeżeli taki podmiot dokupuje energię elektryczną i ją zużywa na własne potrzeby staje się nabywcą końcowym. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, a podatnikiem będzie podmiot, który sprzedaje energię elektryczną nabywcy końcowemu.

15. interpretacja ogólna z 5 listopada 2009 r. w sprawie obliczania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem 1 września 2005 r., w przypadku których przed tym dniem nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia

16. interpretacja ogólna z 15 lutego 2010 r. w sprawie zwolnienia z PIT diet i innych należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem wyjazdów służbowych w ramach zatrudnienia na stanowisku kierowcy oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, na tle orzeczeń wydanych w tym zakresie przez sądy administracyjne.

17. interpretacja ogólna z 22 lutego 2010 r. w sprawie jednokrotnego opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych.

18. interpretacja ogólna z 5 marca 2010 r. w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności zawodowej) z tytułu zwolnień podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości oraz z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

19. interpretacja ogólna z 31 maja 2010 r. w sprawie przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Minister uznał, że stanowią one przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w formie spółki niemającej osobowości prawnej.

20. interpretacja ogólna z 21 czerwca 2010 r. w sprawie opodatkowania usług międzynarodowego przewozu drogowego polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju.

21. interpretacja ogólna z 25 listopada 2010 r. w sprawie prawa do do odliczenia VAT przez podatników dokonujących importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana na rzecz podmiotów z rajów podatkowych.

22. interpretacja ogólna z 16 marca 2011 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

23. interpretacja ogólna z 2 maja 2011 r. w sprawie rozliczania VAT w obrocie złomem.

24. interpretacja ogólna z 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe.

25. interpretacja ogólna z 22 czerwca 2011 r. w sprawie stosowania stawki VAT 0% w odniesieniu do usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych.

26. interpretacja ogólna z 7 października 2011 r. w sprawie tzw. ulgi meldunkowej.

27. interpretacja ogólna z 19 października 2011 r., w której Minister Finansów uznał, że nie jest możliwe stosowanie do alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej systemu monitorowania i opodatkowania, o których mowa w przepisach ustawy o podatku akcyzowym. Podmioty uzyskujące alkohol etylowy z gęstwy drożdżowej są podatnikami akcyzy i powinny być monitorowane w ramach systemu podatku akcyzowego. Podmioty te, jako producenci alkoholu etylowego, powinny posiadać status składów podatkowych, ewentualnie produkować alkohol etylowy z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

28. interpretacja ogólna z 23 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia w Polsce z opodatkowania „u źródła” dochodów z odsetek (wypłacanych bankom od nabytych przez nie, na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym) od dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji oraz listów zastawnych.

Minister uznał, że stosownie do art. 11 ust. 3 lit. a) lub lit. d) lub lit. e) niektórych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę (np. z Austrią, Belgią Finlandią, Holandią, Irlandią, Katarem, Niemcami i Wielką Brytanią, dalej: umowy), dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, powinny być traktowane, na gruncie wymienionych umów, jak dochody z tytułu „jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank” bądź „pożyczki dowolnego rodzaju udzielonej przez bank”, Oznacza to, iż podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem „u źródła” w Polsce. Przy czym, w ten sam sposób należy oceniać nabycie przez bank dłużnych papierów wartościowych zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym albowiem nabycie na rynku wtórnym nie powoduje zmiany charakteru stosunku prawnego.

29. interpretacja ogólna z 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z VAT badań lekarskich zlecanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez uprawnione podmioty, np. Policję, w celu określenia stanu zdrowia osób zatrzymanych pod względem istnienia lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia w pomieszczeniu dla zatrzymanych.

30. interpretacja ogólna z 27 grudnia 2011 r. w sprawie przedawnienia w PIT odnośnie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

31. interpretacja ogólna z 15 lutego 2012 r. w sprawie stosowania art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy zostały przekazane bezpośrednio na rachunek dewelopera, ale na rzecz nabywcy, który zawarł umowę z deweloperem.

32. interpretacja ogólna z 30 marca 2012 r. w sprawie opodatkowania VAT świadczeń złożonych, w tym czynności polegających na dostawie sprzętu medycznego i towarzyszącym tej dostawie czynności adaptacji pomieszczenia,

33. interpretacja ogólna z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie stawki podatku od nieruchomości dla garażu stanowiącego przedmiot odrębnej własności, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

34. interpretacja ogólna z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powstania przychodu podatkowego w CIT w przypadku korzystania przez spółkę kapitałową z udzielonego jej nieodpłatnie przez udziałowca, bądź akcjonariusza (podmiot powiązany, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o CIT), poręczenia spłaty kredytu (pożyczki) oraz w sprawie sposobu ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu,

35. interpretacja ogólna z 11 maja 2012 r. w sprawie opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej,

36. interpretacja ogólna z 12 czerwca 2012 r. w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego,

37. interpretacja ogólna z 15 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia z VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanego w części ze środków publicznych, w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

38. interpretacja ogólna z 15 czerwca 2012 r. w sprawie momentu powstania przychodu z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

39. interpretacja ogólna z 3 lipca 2012 r. w sprawie zwolnienia z CIT zagranicznych funduszy inwestycyjnych i zagranicznych podmiotów prowadzących w Polsce programy emerytalne.

40. interpretacja ogólna z 20 lipca 2012 r. w sprawie zwolnienia z VAT czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowanych w procesie likwidacji szkód majątkowych.

41. interpretacja ogólna z 2 października 2012 r. w sprawie informowania podatników przez organy podatkowe właściwe w zakresie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz o rozpoczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia.
Interpretacja ta została wydana w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. (sygn. P 30/11) w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisu art. 70 § 6 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

42. interpretacja ogólna z 19 października 2012 r. w sprawie ustalenia podatnika podatku od nieruchomości, w stosunku do nieruchomości będących własnością Lasów Państwowych.

43. interpretacja ogólna z 27 listopada 2012 r. w sprawie kwalifikowania premii pieniężnych (bonusów pieniężnych) w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

44. interpretacja ogólna z 7 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stypendia naukowe).

45. interpretacja ogólna z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zaliczenia nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowej wynikającej z decyzji nieostatecznej, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.

46. interpretacja ogólna z 27 maja 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń finansowanych w całości lub w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

47. interpretacja ogólna z 14 czerwca 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

48. interpretacja ogólna z 21 czerwca 2013 r. w sprawie odliczenia VAT od samochodów demonstracyjnych.

49. interpretacja ogólna z 26 czerwca 2013 r. w sprawie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku naliczonego i należnego przez leasingodawców oraz podatku naliczonego przez leasingobiorców.

50. interpretacja ogólna z 10 lipca 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu.

51. interpretacja ogólna z 8 sierpnia 2013 r. w sprawie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych.

52. interpretacja ogólna z 6 września 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatnych szkoleń pracowników urzędów pracy oraz członków rad zatrudnienia.

53. interpretacja ogólna z 12 września 2013 r. w sprawie oznaczania nazw towarów i usług na paragonach fiskalnych.

54. interpretacja ogólna z 10 października 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty zwrotu otrzymanej na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej.

55. interpretacja ogólna z 31 października 2013 r. w sprawie kwalifikowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej jako podatników podatku dochodowego od osób prawnych na gruncie art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stosowania do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

56. interpretacja ogólna z 8 listopada 2013 r. w sprawie kosztów uzyskania przychodów z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

57. interpretacja ogólna z 21 listopada 2013 r. w sprawie kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu.

58. interpretacja ogólna z 25 listopada 2013 r. w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc., w świetle brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

59. interpretacja ogólna z 25 listopada 2013 r. w sprawie opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

60. interpretacja ogólna z 25 listopada 2013 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów żołnierzy uzyskanych w latach 2005-2010 z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

61. interpretacja ogólna z 31 marca 2014 r. w sprawie opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

62. interpretacja ogólna z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie możliwości stosowania w stosunku do częściowo skażonego alkoholu etylowego zużywanego do czyszczenia linii produkcyjnych zwolnienia określonego w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

63. interpretacja ogólna z 21 maja 2014 r. w sprawie możliwości zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

64. interpretacja ogólna z 22 maja 2014 r. w sprawie podatnika uzyskującego przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2–8 ustawy PIT, który może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w warunkach odpowiadających definicji działalności gospodarczej.

65. interpretacja ogólna z 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez podwykonawców na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej.

66. interpretacja ogólna z 5 września 2014 r. w sprawie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną.

Zwrot VAT za materiały budowlane 2014

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama