REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ogólne interpretacje podatkowe Ministra Finansów

interpretacje ogólne Ministra Finansów 2007 - 2013
interpretacje ogólne Ministra Finansów 2007 - 2013

REKLAMA

REKLAMA

Poprzez interpretacje ogólne (art. 14a ordynacji podatkowej) Minister Finansów ma możliwość zapewnienia jednolitego stosowania kontrowersyjnych przepisów podatkowych. Przy wydawaniu interpretacji ogólnych (ale też kontrolując prawidłowość wydanych interpretacji indywidualnych - art. 14e ordynacji podatkowej) Minister Finansów powinien uwzględniać orzecznictwo: - sądów (zwłaszcza administracyjnych), - Trybunału Konstytucyjnego oraz - Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - ETS).

Co prawda organy podatkowe niższego szczebla nie są formalnie związane interpretacjami ogólnymi, tym niemniej takie interpretacje respektują.

Autopromocja

Niestety Minister Finansów niechętnie i dość rzadko wydaje interpretacje ogólne. Od ich wprowadzenia w lipcu 2007 r. do ordynacji podatkowej Minister Finansów wydał 60 interpretacji ogólnych (średnio ok. 1 interpretacja co 39 dni). Warto jednak zauważyć, że wprowadzenie od 2012 roku możliwości uzyskiwania interpretacji ogólnych na wniosek podatników (wcześniej było to możliwe tylko z inicjatywy Ministra Finansów) zwiększyło wyraźnie ilość tych interpretacji (w tym czasie do listopada 2013 r. wydano 28 interpretacji ogólnych). Jednak nie są to na ogół interpretacje wydawane na wniosek podatników, a z inicjatywy Ministra.

Poniżej lista wszystkich interpretacji ogólnych wydanych przez Ministra Finansów:

1. interpretacja ogólna z 24 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych.

2. interpretacja ogólna z 14 lutego 2008 r. w sprawie dokonywania korekt VAT naliczonego, w przypadku zmiany prawa do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. interpretacja ogólna z 14 lutego 2008 r. w sprawie uznania, że postanowienia umowy między Polską a Chinami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu nie mają zastosowania do Hong Kongu.

4. interpretacja ogólna z 19 lutego 2008 r. w sprawie ulgi meldunkowej - do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa.

5. interpretacja ogólna z 5 marca 2008 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów podatników (np. spółdzielni mieszkaniowych) prowadzących gospodarkę zasobami mieszkaniowymi;

Od 2012 roku  interpretacje ogólne podatnicy mogą uzyskiwać na wniosek . We wniosku trzeba wykazać niejednolitość stosowania prawa podatkowego w takich samych stanach faktycznych i prawnych.

6. interpretacja ogólna z 14 marca 2008 r. w sprawie zaliczania do kosztów podatkowych składki podstawowej płaconej przez pracodawców w związku z realizacją pracowniczych programów emerytalnych.

7. interpretacja ogólna z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika m.in. w formie studiów podyplomowych oraz szkoleń.

8. interpretacja ogólna z 4 września 2008 r. w sprawie ustalenia, że zwrotu różnicy VAT podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT UE rozpoczynającym wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz podatnikom, którzy rozpoczęli wykonywanie takich czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy należy dokonywać na ogólnych zasadach określonych w art. 87 ww. ustawy o VAT, bez konieczności złożenia przez podatnika kaucji, o której mowa w art. 97 ust. 7 tej ustawy.

9. interpretacja ogólna z 9 lutego 2009 r. w sprawie zwolnienia od VAT świadczenia usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu.

10. interpretacja ogólna z 12 lutego 2009 r. w sprawach obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz zasad wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej.

11. interpretacja ogólna z 13 lutego 2009 r. w sprawie prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych.

Autopromocja

12. interpretacja ogólna z 5 marca 2009 r. w sprawie trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22.12.2008r. w sprawie C-414/07

13. interpretacja ogólna z 17 marca 2009 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie refundacji otrzymywanych z tytułu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej:
- od spółdzielni mieszkaniowych przez osoby posiadające spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych;
- od właścicieli mieszkań zakładowych i komunalnych przez najemców tych lokali mieszkalnych.

14. interpretacja ogólna z 31 marca 2009 r. w sprawie opodatkowania podatkiem akcyzowym podmiotu posiadającego koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Jeżeli taki podmiot dokupuje energię elektryczną i ją zużywa na własne potrzeby staje się nabywcą końcowym. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, a podatnikiem będzie podmiot, który sprzedaje energię elektryczną nabywcy końcowemu.

Autopromocja

15. interpretacja ogólna z 5 listopada 2009 r. w sprawie obliczania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem 1 września 2005 r., w przypadku których przed tym dniem nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia

16. interpretacja ogólna z 15 lutego 2010 r. w sprawie zwolnienia z PIT diet i innych należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem wyjazdów służbowych w ramach zatrudnienia na stanowisku kierowcy oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, na tle orzeczeń wydanych w tym zakresie przez sądy administracyjne.

17. interpretacja ogólna z 22 lutego 2010 r. w sprawie jednokrotnego opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych.

18. interpretacja ogólna z 5 marca 2010 r. w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności zawodowej) z tytułu zwolnień podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości oraz z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

19. interpretacja ogólna z 31 maja 2010 r. w sprawie przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Minister uznał, że stanowią one przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w formie spółki niemającej osobowości prawnej.

20. interpretacja ogólna z 21 czerwca 2010 r. w sprawie opodatkowania usług międzynarodowego przewozu drogowego polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju.

21. interpretacja ogólna z 25 listopada 2010 r. w sprawie prawa do do odliczenia VAT przez podatników dokonujących importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana na rzecz podmiotów z rajów podatkowych.

22. interpretacja ogólna z 16 marca 2011 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

23. interpretacja ogólna z 2 maja 2011 r. w sprawie rozliczania VAT w obrocie złomem.

24. interpretacja ogólna z 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe.

25. interpretacja ogólna z 22 czerwca 2011 r. w sprawie stosowania stawki VAT 0% w odniesieniu do usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych.

26. interpretacja ogólna z 7 października 2011 r. w sprawie tzw. ulgi meldunkowej.

27. interpretacja ogólna z 19 października 2011 r., w której Minister Finansów uznał, że nie jest możliwe stosowanie do alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej systemu monitorowania i opodatkowania, o których mowa w przepisach ustawy o podatku akcyzowym. Podmioty uzyskujące alkohol etylowy z gęstwy drożdżowej są podatnikami akcyzy i powinny być monitorowane w ramach systemu podatku akcyzowego. Podmioty te, jako producenci alkoholu etylowego, powinny posiadać status składów podatkowych, ewentualnie produkować alkohol etylowy z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

28. interpretacja ogólna z 23 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia w Polsce z opodatkowania „u źródła” dochodów z odsetek (wypłacanych bankom od nabytych przez nie, na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym) od dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji oraz listów zastawnych.

Minister uznał, że stosownie do art. 11 ust. 3 lit. a) lub lit. d) lub lit. e) niektórych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę (np. z Austrią, Belgią Finlandią, Holandią, Irlandią, Katarem, Niemcami i Wielką Brytanią, dalej: umowy), dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, powinny być traktowane, na gruncie wymienionych umów, jak dochody z tytułu „jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank” bądź „pożyczki dowolnego rodzaju udzielonej przez bank”, Oznacza to, iż podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem „u źródła” w Polsce. Przy czym, w ten sam sposób należy oceniać nabycie przez bank dłużnych papierów wartościowych zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym albowiem nabycie na rynku wtórnym nie powoduje zmiany charakteru stosunku prawnego.

29. interpretacja ogólna z 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z VAT badań lekarskich zlecanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez uprawnione podmioty, np. Policję, w celu określenia stanu zdrowia osób zatrzymanych pod względem istnienia lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia w pomieszczeniu dla zatrzymanych.

30. interpretacja ogólna z 27 grudnia 2011 r. w sprawie przedawnienia w PIT odnośnie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

31. interpretacja ogólna z 15 lutego 2012 r. w sprawie stosowania art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy zostały przekazane bezpośrednio na rachunek dewelopera, ale na rzecz nabywcy, który zawarł umowę z deweloperem.

32. interpretacja ogólna z 30 marca 2012 r. w sprawie opodatkowania VAT świadczeń złożonych, w tym czynności polegających na dostawie sprzętu medycznego i towarzyszącym tej dostawie czynności adaptacji pomieszczenia,

33. interpretacja ogólna z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie stawki podatku od nieruchomości dla garażu stanowiącego przedmiot odrębnej własności, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

34. interpretacja ogólna z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powstania przychodu podatkowego w CIT w przypadku korzystania przez spółkę kapitałową z udzielonego jej nieodpłatnie przez udziałowca, bądź akcjonariusza (podmiot powiązany, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o CIT), poręczenia spłaty kredytu (pożyczki) oraz w sprawie sposobu ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu,

35. interpretacja ogólna z 11 maja 2012 r. w sprawie opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej,

36. interpretacja ogólna z 12 czerwca 2012 r. w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego,

37. interpretacja ogólna z 15 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia z VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanego w części ze środków publicznych, w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

38. interpretacja ogólna z 15 czerwca 2012 r. w sprawie momentu powstania przychodu z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

39. interpretacja ogólna z 3 lipca 2012 r. w sprawie zwolnienia z CIT zagranicznych funduszy inwestycyjnych i zagranicznych podmiotów prowadzących w Polsce programy emerytalne.

40. interpretacja ogólna z 20 lipca 2012 r. w sprawie zwolnienia z VAT czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowanych w procesie likwidacji szkód majątkowych.

41. interpretacja ogólna z 2 października 2012 r. w sprawie informowania podatników przez organy podatkowe właściwe w zakresie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz o rozpoczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia.
Interpretacja ta została wydana w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. (sygn. P 30/11) w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisu art. 70 § 6 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

42. interpretacja ogólna z 19 października 2012 r. w sprawie ustalenia podatnika podatku od nieruchomości, w stosunku do nieruchomości będących własnością Lasów Państwowych.

43. interpretacja ogólna z 27 listopada 2012 r. w sprawie kwalifikowania premii pieniężnych (bonusów pieniężnych) w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

44. interpretacja ogólna z 7 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stypendia naukowe).

45. interpretacja ogólna z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zaliczenia nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowej wynikającej z decyzji nieostatecznej, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.

46. interpretacja ogólna z 27 maja 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń finansowanych w całości lub w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

47. interpretacja ogólna z 14 czerwca 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

48. interpretacja ogólna z 21 czerwca 2013 r. w sprawie odliczenia VAT od samochodów demonstracyjnych.

49. interpretacja ogólna z 26 czerwca 2013 r. w sprawie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku naliczonego i należnego przez leasingodawców oraz podatku naliczonego przez leasingobiorców.

50. interpretacja ogólna z 10 lipca 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu.

51. interpretacja ogólna z 8 sierpnia 2013 r. w sprawie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych.

52. interpretacja ogólna z 6 września 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatnych szkoleń pracowników urzędów pracy oraz członków rad zatrudnienia.

53. interpretacja ogólna z 12 września 2013 r. w sprawie oznaczania nazw towarów i usług na paragonach fiskalnych.

54. interpretacja ogólna z 10 października 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty zwrotu otrzymanej na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej.

55. interpretacja ogólna z 31 października 2013 r. w sprawie kwalifikowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej jako podatników podatku dochodowego od osób prawnych na gruncie art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stosowania do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

56. interpretacja ogólna z 8 listopada 2013 r. w sprawie kosztów uzyskania przychodów z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

57. interpretacja ogólna z 21 listopada 2013 r. w sprawie kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu.

58. interpretacja ogólna z 25 listopada 2013 r. w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc., w świetle brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

59. interpretacja ogólna z 25 listopada 2013 r. w sprawie opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

60. interpretacja ogólna z 25 listopada 2013 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów żołnierzy uzyskanych w latach 2005-2010 z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

61. interpretacja ogólna z 31 marca 2014 r. w sprawie opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

62. interpretacja ogólna z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie możliwości stosowania w stosunku do częściowo skażonego alkoholu etylowego zużywanego do czyszczenia linii produkcyjnych zwolnienia określonego w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

63. interpretacja ogólna z 21 maja 2014 r. w sprawie możliwości zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

64. interpretacja ogólna z 22 maja 2014 r. w sprawie podatnika uzyskującego przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2–8 ustawy PIT, który może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w warunkach odpowiadających definicji działalności gospodarczej.

65. interpretacja ogólna z 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez podwykonawców na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej.

66. interpretacja ogólna z 5 września 2014 r. w sprawie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną.

Zwrot VAT za materiały budowlane 2014

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach


Interpretacje są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Taka znikoma liczba interpretacji ogólnych budzi zdziwienie, bo kontrowersyjnych kwestii podatkowych u nas nie brakuje. Podatnicy raz po raz stoją w trudnej sytuacji, bo np. sądy administracyjne twierdzą jedno, a organy podatkowe upierają się przy drugim. Warto więc zaapelować do Ministra Finansów o aktywność na tym polu jego działalności.

Od 2012 roku obserwujemy pewne zwiększenie ilości wydawanych interpretacji ogólnych. Od tego bowiem roku interpretacje ogólne podatnicy mogą uzyskiwać na wniosek . Nie jest to jednak łatwe, bo trzeba wykazywać niejednolitość stosowania prawa podatkowego w takich samych stanach faktycznych i prawnych.

Co istotne zarówno przy wydawaniu ogólnych interpretacji podatkowych, jak i wydając interpretacje indywidualne Minister Finansów i upoważnieni przez niego dyrektorzy izb skarbowych powinni (zgodnie z ordynacją podatkową) uwzględniać  w szczególności orzecznictwo polskich sądów (głównie administracyjnych), Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS).

Oddajmy tu głos Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, który w wyroku z 20 stycznia 2009 r. (sygn. III SA/Wa 1916/08) stwierdził m.in.:

(...) choć orzecznictwo sądowe, w tym sądów administracyjnych, nie ma w polskim systemie prawnym charakteru precedensowego, to w zakresie interpretacji podatkowych (ogólnych i indywidualnych) orzecznictwo to zyskuje szczególnie na znaczeniu. Zgodnie bowiem z art. 14a O.p. (Ordynacji podatkowej - przypisek PH) minister właściwy do sprawa finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów (podkreśl. Sądu) oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne).

Orzecznictwo to ma więc normatywne przełożenie na tworzenie warunków jednolitego stosowania prawa podatkowego w płaszczyźnie ogólnej. Jeszcze większa jest jego rola w zakresie eliminowania wadliwych interpretacji, o czym stanowi art. 14e § 1 O.p. Wolą ustawodawcy minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów (podkreśl. Sądu), Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Tym samym orzecznictwo sądów stało się przesłanką do formułowania oceny poprawności funkcjonujących w obrocie prawnym interpretacji, także interpretacji indywidualnych, co szczególnie należy podkreślić w rozpoznanej sprawie. Skoro więc organ wydający interpretacje indywidualne może w ramach działania ex oficio zmienić wydaną już uprzednio interpretację z racji stwierdzenia jej wadliwości w świetle orzecznictwa sądowego, to tym bardziej ma obowiązek dokonywać analizy tego orzecznictwa w postępowaniu zmierzającym do wydania takiej interpretacji, a zwłaszcza w przypadku, gdy na takowe orzecznictwo powołuje się osoba składająca wniosek o jej wydanie. Nie można bowiem przyjąć takiej wykładni powyższych przepisów, że z jednej strony ustawodawca nie nakłada na organ wydający interpretacje indywidualne obowiązku analizowania orzecznictwa zapadłego w innych sprawach dotyczącego analogicznych sytuacji prawnopodatkowych, a z drugiej strony przyjmuje jednocześnie, że pominięcie takiego orzecznictwa może być przyczyną zmiany tak wydanej interpretacji.

Obowiązujący od dnia 1 lipca 2007 r. art. 14e § 1 O.p. wychodzi poza zasadę związania wyrokiem tylko w sprawie, w której on zapadł i nadaje orzecznictwu sądów administracyjnych walor normatywny także w stosunku do innych indywidualnych spraw załatwianych w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych).

Od tej daty orzecznictwo to stało się istotnym miernikiem legalności wydawanych interpretacji indywidualnych.

Jego nieuzasadnione zaś pomijanie narusza wyrażoną w art. 121 § 1 O.p. zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych i może skutkować w ramach kontroli sądowoadministracyjnej uchyleniem interpretacji indywidualnej z tej przyczyny
.

A więc nic dodać, nic ująć. Choć dodać można tyle, że Minister Finansów niestety nie stosuje zbyt uważnie tych przepisów ordynacji podatkowej i często interpretacje podatkowe prezentują zupełnie inne tezy w tych samych kwestiach, co podatkowe orzecznictwo sądów administracyjnych.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zadeklarowałaś składki od 8000 zł? Chciałaś zdobyć dobry zasiłek? ZUS go obniży

  ZUS może obniżać podstawę składek społecznych zadeklarowanych przez przedsiębiorcę, który przez krótki czas płaci wysokie składki społeczne. Jego celem jest "nabicie" wysokiej podstawy składek przez kilka miesięcy, by później otrzymywać wysoki zasiłek (np. macierzyński). 

  Zmiany: zwolnienie z PIT zapomóg do 10 000 zł tylko do końca 2023 r. W 2024 r. będzie gorzej

  Tylko do końca 2023 r. wysokie limity zwolnień w PIT dla niektórych zapomóg. Już od 1 stycznia 2024 r. gorsze warunki podatkowe dla tych świadczeń.

  Ile lat trzeba pracować by dostać emeryturę. Jak zagwarantować sobie minimalną emeryturę - 1 588,44 zł do corocznej waloryzacji

  Po to każdy pracujący na etacie jest zobowiązany do płacenia obowiązkowo składek na ubezpieczenie społeczne – podobnie jak jego pracodawca – by w przyszłości gdy już osiągnie ustawowy wiek emerytalny mógł złożyć wniosek o emeryturę i już do końca życia otrzymywać z ZUS takie świadczenie, które zapewni mu utrzymanie, podobnie jak wcześniej zapewniało wynagrodzenie za pracę. Mało kto jest zadowolony ze swojej emerytury, a ściślej – jej wysokości.

  MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o zwrocie podatku

  Ministerstwo Finansów ostrzegło dzisiaj przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Resort podkreślił, że ani MF, ani KAS nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

  Zamknięcie roku podatkowego 2023 – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy przed zakończeniem roku podatkowego muszą wykonać wiele różnych czynności, takich jak sporządzenie inwentaryzacji czy weryfikacja ujęcia wszystkich wydatków w działalności gospodarczej. Przygotowana roczna dokumentacja pozwoli na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego.

  Czy zostaną nałożone nowe podatki na spółki Skarbu Państwa?

  Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała posłanka Polska2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

  Wysoki wzrost wynagrodzeń. Jak bardzo ożywi inflację?

  Wynagrodzenia realne wzrosły w najwyższym tempie od lutego 2019 r. Natomiast dwucyfrowe tempo wzrostu nominalnych płac, które jest czynnikiem napędzającym inflację, utrzymuje się od początku 2022 r. Dynamika konsumpcji znów rośnie.

  Funkcjonariusze KAS wykryli proceder obrotu podrabianą odzieżą. Wartość zajętego towaru to ponad 1 mln zł

  Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policją ujawnili proceder obrotu odzieżą z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych - poinformowały obie służby. Wartość ubrań zabezpieczonych w magazynach i mieszkaniach na terenie Elbląga i Pasłęka to ponad 1 mln zł.

  Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 r. Dane GUS

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS przekaże 15 grudnia.

  Jednorazowe odszkodowania ZUS w 2024 roku

  Jednorazowe odszkodowania od ZUS w pierwszym kwartale 2024 roku są już znane. Określa je obwieszczenie MRiPS. Jakie dokładnie wypłaty z ZUS należą się w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

  REKLAMA