Kategorie

Faktury zaliczkowe - zasady wystawiania

Faktury zaliczkowe - zasady wystawiania
Fotolia
Jakie dane powinna zawierać faktura zaliczkowa? Kiedy nie wystawia się faktur za zaliczki i przedpłaty? Kiedy na zaliczkę trzeba wystawić fakturę? Kiedy rozliczyć zaliczkę, gdy faktura została wystawiona przed jej otrzymaniem? Czy zaliczkę na poczet najmu trzeba udokumentować fakturą? Czy trzeba wystawić fakturę końcową, jeśli faktura zaliczkowa została wystawiona na 100% wartości transakcji? Kiedy wystawia się fakturę końcową? Udzielamy odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Jakie dane powinna zawierać faktura zaliczkowa

Muszę wystawić fakturę zaliczkową. Czym ona się różni od zwykłej faktury?

Musi Pan pamiętać, że faktura zaliczkowa różni od zwykłej faktury, chociaż tak jak zwykła zawiera:

 • datę wystawienia;

 • kolejny numer nadany jej w ramach jednej lub więcej serii, dzięki któremu dokument ten można jedno­znacznie zidentyfikować;

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywców towarów i usług oraz ich adresy;

 • numer, za pomocą którego podatnik (sprzedawca) jest identyfikowany na potrzeby VAT (najczęściej będzie nim oczywiście NIP);

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, jeśli w jego kraju nie ma VAT;

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty (także otrzymania zaliczki, przedpłaty, raty itp.), o ile tylko da się taką datę określić i różni się ona od daty wystawienia faktury.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Dodatkowo faktura zaliczkowa powinna zawierać:

 • otrzymaną kwotę zapłaty,

KP

 • kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

ZB x SP 100 + SP

gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości zapłaty, SP - oznacza stawkę podatku.

Reklama

Najważniejsza różnica między fakturą zwykłą a zaliczkową polega na tym, że ta ostatnia musi zawierać dane dotyczące zamówienia lub umowy, której jest efektem. Chodzi w szczególności o nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość i wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.

W przypadku, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery po­przednich faktur.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 106f ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Monitor Księgowego – prenumerata

Kiedy nie wystawia się faktur za zaliczki i przedpłaty

Zajmuję się obsługą biurową firm. Zazwyczaj dostaję od nich zaliczki na poczet świadczonych przeze mnie usług. Czy takie zaliczki powinnam dokumentować fakturami?

Nie, nie ma Pani takiego obowiązku. Chociaż obowiązuje zasada dokumentowania zaliczek fakturami, to są od niej pewne wyjątki. Wynika to z faktu, że dla części usług obowiązek podatkowy nie powstaje,
jeśli przed ich wykonaniem zapłacono zaliczkę. Jak wynika z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, faktury nie wystawia się nawet wtedy, gdy kontrahent wpłacił zadatek, zaliczkę, przedpłatę albo ratę, jeśli:

 • jest to płatność na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

 • transakcja dotyczy: dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, dostawy wody, odbioru ścieków itp., zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałych usług sanitarnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług dozoru i przechowania mienia, stałej ob­sługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 106b ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Kiedy na zaliczkę trzeba wystawić fakturę

Prowadzę firmę remontową. Zazwyczaj od klientów, którzy są przedsiębiorcami biorę zaliczkę na po­czet moich usług. Czy zaliczkę taką powinienem potwierdzać fakturą?

Tak. Fakturę musi Pan wystawić za każdym razem, kiedy od innej firmy dostaje Pan część lub na­wet całość zapłaty przed wykonaniem usługi. Wyjątek dotyczy czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych, ale te przypadki nie mają zastosowania w oma­wianej sytuacji. Fakturę zaliczkową można wystawić nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem zaliczki i nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją otrzymano.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 106b ust. 1 pkt 4, art. 106i ust. 2 i 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Kiedy rozliczyć zaliczkę, gdy faktura została wystawiona przed jej otrzymaniem

Reklama

Umówiłem się z kontrahentem, że wpłaci mi 10% zaliczkę na poczet dostawy wyprodukowanych przeze mnie butów. Buty miałem dostarczyć 9 czerwca 2014 r., ale fakturę za zaliczkę wystawiłem 27 maja 2014 r. Zaliczka wpłynęła na moje konto 3 czerwca 2014 r. Czy otrzymane pieniądze mam rozliczyć w deklaracji za maj 2014 r. czy już za czerwiec 2014 r.?

Zaliczkę powinien Pan rozliczyć w deklaracji za czerwiec 2014 r., bo wtedy wpłynęła ona na Pana kon­to, a tym samym powstał związany z tym obowiązek podatkowy. Zasada ta dotyczy także wszelkiego ro­dzaju przedpłat, zadatków, rat itp. - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ich otrzymania i oczywiście dotyczy tylko otrzymanej kwoty. Od 1 stycznia 2014 r. fakturę zaliczkową należy wystawić:

 • nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem zaliczki;

 • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano od nabywcy całość lub część zapłaty.

Nabywca towarów ma też prawo odliczyć zawartą na fakturze zaliczkowej kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za czerwiec 2014 r. Chociaż fakturę dostał już w maju 2014 r., to prawo do odliczenia VAT nabył dopiero w miesiącu, w którym dostał Pan zaliczkę na konto. Wtedy u Pana powstał obowiązek po­datkowy, a to jest jednym z warunków uprawniających do odliczenia VAT u kupującego.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 19a ust. 8, art. 106i ust. 7 pkt 2, art. 106i ust. 2, art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy zaliczkę na poczet najmu trzeba udokumentować fakturą

W ramach swojej firmy wynajmuję pomieszczenia biurowe. Klienci płacą mi zaliczki na poczet czyn­szu. Czy takie zaliczki powinienem dokumentować fakturami?

Nie, nie ma Pan takiego obowiązku. Od generalnej zasady, że na zaliczki, przedpłaty, raty itp. wystawia się faktury zaliczkowe jest kilka wyjątków. Nie wystawia się bowiem faktur zaliczkowych w przypadku świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze. Ponieważ Pan świad­czy usługi najmu, nie ma Pan obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych. Nie wystawia się ich, ponieważ otrzymanie zaliczki nie powoduje w tym przypadku powstania obowiązku podatkowego.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 19a ust. 8, art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Kiedy wystawia się fakturę końcową

Klient płacił mi za dostawy towarów kolejnymi zaliczkami. W sumie zebrały się cztery takie faktury, obejmujące 90% zapłaty. Teraz dostarczam ostatnią partię towaru. Jaką fakturę powinienem wysta­wić na zakończenie całej transakcji?

W takiej sytuacji powinien Pan wystawić tak zwaną fakturę końcową na różnicę jaka pozostała do za­płaty (tj. 10% wartości zamówienia). Dokument ten wystawia się, jeśli płatności z faktur zaliczkowych nie pokrywają wartości całej dostawy towarów lub świadczenia usług (w Pana przypadku faktury zaliczkowe pokrywają 90% płatności - do zafakturowania i zapłaty zostało jeszcze 10% wartości zamówienia). Na fakturze końcowej powinien Pan sumę wartości towarów lub usług pomniejszyć o wartość otrzymanych już części zapłaty (czyli 90% wcześniej otrzymanych płatności). Równocześnie powinien Pan pomniejszyć też kwotę podatku o sumę kwot podatku wykazanych we wcześniejszych fakturach zaliczkowych.

Dodatkowo, faktura końcowa powinna zawierać wszystkie numery faktur zaliczkowych wystawionych przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Nie ma Pan za to obowiązku podawania na takiej fakturze dat wystawienia wcześniejszych faktur zaliczkowych oraz kwoty otrzymanych zaliczek. My jednak radzi­my dla porządku te informacje podać.

Jeśli miałby Pan więcej niż jedną fakturę zaliczkową, a faktury te obejmowałyby łącznie całość zapłaty (100% ceny za dostarczony towar lub świadczoną usługę), to ostatni z tych dokumentów powinien zawie­rać także numery wszystkich poprzednich faktur zaliczkowych.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 106f ust. 3, art. 106f ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy trzeba wystawić fakturę końcową, jeśli faktura zaliczkowa została wystawiona na 100% wartości transakcji

Wystawiłem dla klienta fakturę zaliczkową, która obejmuje 100% należności za dostarczony towar. Czy na koniec transakcji powinienem też wystawić fakturę końcową?

W tej sytuacji nie ma Pan obowiązku wystawienia faktury końcowej. Dokumenty takie sporządza się bowiem tylko wtedy, gdy faktury zaliczkowe nie obejmują całości zapłaty. Gdyby przyjąć założe­nie, że po wystawieniu faktury zaliczkowej na 100% wartości sprzedaży trzeba jeszcze sporządzić fakturę końcową, to taki dokument byłby „zerowy", bo odejmując od sumy wartości towarów lub usług to, co wcześniej się za nie zapłaciło, otrzymalibyśmy zero. W Pana przypadku należy więc przyjąć założenie, że faktura zaliczkowa na 100% wartości sprzedaży jest równocześnie fakturą końcową. Choć nie wynika to bezpośrednio z ustawy o VAT, organy skarbowe nie podważają takie­go rozwiązania, tym bardziej że w starym stanie prawnym (do końca 2012 r.) istniał przepis, który pozwalał tak robić.

Co istotne, podobne stanowisko na podstawie przepisów obowiązujących w 2013 r. (a więc po uchy­leniu przepisu wprost wyłączającego obowiązek wystawiania faktur końcowych po wystawieniu fak­tur zaliczkowych obejmujących całość należności) reprezentowały organy podatkowe. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 września 2013 r. (sygn. ILPP1/443-521/13-4/MK), aktualnej również w obecnym stanie prawnym, w której czytamy, że:

Uwzględniając obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. regulacje prawne, nie wystąpi obecnie MF obowiązek wystawienia faktury końcowej, w przypadku otrzymania zaliczki obejmującej całą wartość zamówienia brutto.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106f ust. 3, art. 106f ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.


Jak dokumentować zaliczki na rzecz zagranicznego kontrahenta

Wpłaciłem zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Czy muszę w związku z tym wystawić fakturę wewnętrzną?

Nie, nie ma Pan takiego obowiązku. W przypadku zaliczki na poczet WNT nie wystawia się faktury we­wnętrznej. Zaliczka nie powoduje też powstania obowiązku podatkowego. Obowiązuje bowiem zasada, że przy WNT nie powstaje obowiązek podatkowy przed dostawą towarów. Poza tym, od 1 stycznia 2014 r. to tylko od podatnika zależy czy w ogóle wystawi dokument wewnętrzny w przypadku WNT.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106b ust. 1 pkt 4, art. 20 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy zaliczki od zagranicznego kontrahenta należy dokumentować fakturą

Sprzedajemy dla firmy z Czech wióry aluminiowe. Traktujemy to jako WDT. Czy na wpłacane przez firmę z Czech zaliczki należy wystawiać faktury zaliczkowe?

Na otrzymane z Czech zaliczki nie powinni Państwo wystawiać faktur zaliczkowych. W przypadku transakcji z unijnymi kontrahentami, przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, obowiązek podat­kowy z tytułu otrzymanej zaliczki nie wystąpi. VAT należy rozliczyć z chwilą wystawienia faktury doku­mentującej dostawę towarów, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Potwierdzają to organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 maja 2013 r. (sygn. IBPP4/443-75/13/BP) czytamy:

Tym samym, skoro w myśl obowiązujących przepisów otrzymanie zaliczki lub przedpłaty przed MF dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie powoduje powstania obowiązku po­datkowego, to również w związku z otrzymaniem zaliczki lub przedpłaty na poczet przyszłej dostawy wewnątrzwspóinotowej towarów Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania faktury z tytułu otrzymania od kontrahenta zaliczki iub przedpłaty na poczet WDT.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 20 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można skorygować VAT od zaliczki zatrzymanej z powodu nieskorzystania z usługi hotelowej

W ramach świadczonych usług hotelowych pobieramy przy rezerwacji dłuższych pobytów zaliczki od klientów. Opodatkowujemy je w momencie otrzymania. Często zdarza się, że klient rezygnuje z po­bytu, nie powiadamiając nas o tym. Wówczas zatrzymujemy kwotę wpłaconą tytułem zaliczki jako rekompensatę. Czy możemy skorygować fakturę zaliczkową w takim przypadku?

Tak. Mają Państwo prawo skorygować wystawioną uprzednio fakturę zaliczkową. W opisanej w pytaniu sytuacji zatrzymana przez Państwa zaliczka nabiera cech odszkodowania, które nie podlega VAT. Tym sa­mym, istnieje podstawa do wystawienia faktury korygującej, gdyż podatek VAT z uprzednio wystawionej faktury stał się nienależny i mogą się Państwo ubiegać o jego zwrot.

ETS w wyroku z 18 lipca 2007 r. w sprawie C-277/05 Société thermale d'Eugénie-ies-Bains przeciwko Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, orzekł, że:

(...) art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1 VI dyrektywy Rady powinny być interpretowane w ten sposób, że TSUE kwoty zapłacone tytułem zadatku w ramach umów dotyczących świadczenia usług hotelarskich podlegających podatkowi VAT, w przypadku, gdy klient skorzysta z uprawnienia do odwołania rezerwacji, a kwoty te są zatrzymywane przez przedsiębiorstwo hotelarskie, należy uznać za odszkodo­wanie ryczałtowe płacone w celu naprawienia szkody poniesionej w następstwie niewykonania umowy przez klienta, bez bezpośredniego związku z jakąkolwiek odpłatnie świadczoną usługą, które jako takie nie podlega opodatkowaniu.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 19a ust. 8, art. 29a ust. 10 pkt 3, art. 106j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Źródło: 500 pytań o VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.