Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakres danych w nowym JPK_VAT

Zakres danych w nowym JPK_VAT
Zakres danych w nowym JPK_VAT
Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego szczegółowy zakres danych zawartych w nowym, rozszerzonym o część deklaracyjną pliku JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie zawierał dane pozwalające na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej, oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązek przesyłania nowych plików JPK_VAT obejmie dużych podatników, a od 1 lipca 2020 r. pozostałych.

Zawartość deklaracji VAT i ewidencji zakupu i sprzedaży w jednym rozporządzeniu

Jak zapowiada Minister Finansów w uzasadnieniu projektu, nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT (wspólna tzw. „schema” dla deklaracji i ewidencji VAT).

Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składali jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą składać JPK_VAT także za okresy miesięczne, z tym że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Połączenie w jednym pliku JPK_VAT informacji przesyłanych dotąd w odrębnych dokumentach jest niewątpliwym uproszczeniem dla podatników, którzy nie będą musieli składać odrębnie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej i odrębnie ewidencji w formie pliku JPK_VAT.

Dodatkowym uproszczeniem jest rezygnacja z dołączania do deklaracji podatkowych załączników. Nowy JPK_VAT pozwoli na zastąpienie załączników odpowiednimi oznaczeniami (tzw. check boxem).

Omawiane rozporządzenie (projekt) będzie wydane na podstawie dwóch upoważnień ustawowych (art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy o VAT), bowiem dotyczy zakresu danych, które będą przesyłane przez podatnika w postaci jednego pliku JPK_VAT, w którym pewne elementy będą wspólne zarówno dla części deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej. Chodzi w szczególności o tzw. część nagłówkową, czyli dane podatnika. Ta część nie będzie wypełniana odrębnie dla deklaracji i odrębnie dla ewidencji. Zasadnym zatem jest przygotowanie jednego rozporządzenia, które będzie odzwierciedlało strukturę wspólnego pliku JPK_VAT.

Zatem omawiany projekt rozporządzenia określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach VAT i w ewidencji zakupu i sprzedaży w VAT.

W projekcie rozporządzenia przewidziano pewne nowe pola, względem obecnie obowiązującej informacji z prowadzonej ewidencji (JPK_VAT). Te nowe pola mają na celu poprawę precyzji analiz dokonywanych z wykorzystaniem plików JPK_VAT, co umożliwi zwiększenie efektywności działania organów KAS.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Dane identyfikacyjne

W  §  2  projektu rozporządzenia określono  dane  jakie  zawierają  deklaracje,  o  których  mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT. Są to zarówno dane identyfikacyjne dotyczące m.in. informacji o tym do jakiego urzędu skarbowego, przez kogo (dane identyfikacyjne podatnika), za jaki okres, kiedy, na jakim kodzie formularza jest składana deklaracja, czy odpowiednio jest to pierwsza wersja, czy korekta deklaracji, jak i dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego i naliczonego oraz obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. Ponadto dane te obejmują oznaczenia dodatkowych informacji dotyczących rozliczenia oraz pouczenia podatnika.

W § 3 zostały szczegółowo wymienione dane identyfikacyjne podatnika obejmujące NIP, wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia (podatnik będący osobą fizyczną) lub nazwy (podatnik nie będący osobą fizyczną), adres e-mail, a także numer telefonu kontaktowego podatnika.

Część deklaracyjna - dane rozliczeniowe

W § 4 zostały określone dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży, w tym korekt tego podatku.

W § 5 zostały określone dane pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, w tym korekt tego podatku.

W § 6 zostały określone dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. Dane te w szczególności obejmują kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących, do odliczenia lub zwrotu w danym okresie rozliczeniowym, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, oraz kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

W § 7 wskazano dodatkowe dane dotyczące rozliczenia. Określono dane niezbędne do kontroli rozliczeń podatników obejmujące oznaczenia, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności podlegające rozliczeniu podatku w szczególnej procedurze, tj. przy świadczeniu usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dotyczącej złota inwestycyjnego, procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych oraz że podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy. Ponadto deklaracja ta zawiera oznaczenie, że podatnik wnosi o zaliczenie kwoty zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w innych podatkach, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej. Wprowadzenie tego oznaczenia zastępuje odrębny wniosek składany dotychczas przez podatnika.

W § 8 zawarto wymóg, że dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego, podatku naliczonego oraz dane pozwalające na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, należy ujmować w złotych polskich.

Pouczenia dot. sankcji

W § 9 projektu rozporządzenia zostały zawarte treści pouczeń dotyczące sankcji w przypadku niewpłacenia przez podatnika w obowiązującym terminie kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości oraz za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonej deklaracji i przez to uszczuplenie podatku.

Część ewidencyjna - informacje ogólne

W § 10 wskazano ogólne informacje jakie powinna zawierać ewidencja przesyłana w nowym pliku JPK_VAT. Dane wykazywane w ewidencji obejmują: wskazanie miesiąca, kwartału i roku, którego dotyczy składana ewidencja, celu złożenia ewidencji, czy jest to pierwotna ewidencja czy jej korekta, ewidencję sprzedaży i zakupu.

Część ewidencyjna - informacje szczegółowe

W § 11 ust. 1 projektu rozporządzenia określono szczegółowe dane jakie zawiera ewidencja sprzedaży pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży. Wskazano dane dotyczące korekt podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o których mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT, wynikających z poszczególnych faktur w podziale na stawki podatku. Dodatkowo określono dane niedokumentowane fakturami oraz nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wykazywane w wartościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

W § 11 ust. 2 pkt 1 określono dane jakie zawiera ewidencja sprzedaży wynikające z faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w ust. 1. Są to m.in. dane identyfikacyjne kontrahenta, tj. numer za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, kod kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, jak i dane identyfikujące dowód sprzedaży, tj. numer faktury/faktury korygującej data wystawienia faktury/faktury korygującej, data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
Ponadto w pkt 2 określono dane z dokumentu, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy. Natomiast w pkt 3 określono dane ze zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, dokumentującej dokonanie importu towarów rozliczanego w trybie art. 33a ustawy.

W § 11 ust. 3 zawarto oznaczenia identyfikujące przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, którymi sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia oraz oznaczenia pozwalające na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie. Do odrębnego oznaczania dostaw towarów wrażliwych zastosowano oznaczenia od „01” do „10” i są to m.in. dostawy napojów alkoholowych, paliw, oleju opałowego, wyrobów tytoniowych, urządzeń elektronicznych, budynków, budowli i gruntów. Oznaczenia świadczenia usług „11” – „13” dotyczą np. usług transportowych i gospodarki magazynowej, usług o charakterze niematerialnym.

Ponadto dodano wymóg oznaczania dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT – „SW”. Przy spełnieniu bowiem określonych warunków podatnik, zawierając transakcję z kontrahentem zagranicznym, ma prawo opodatkować daną transakcję w kraju, do momentu, w którym nie przekroczy określonego limitu ustanowionego przez dane państwo członkowskie. Dane te umożliwią nadzór i kontrolę nad limitami dostaw towarów dokonywanych przez podatników w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Limity te determinują bowiem miejsce opodatkowania dostaw towarów.

Wprowadzono    oznaczenie     dla    identyfikacji     świadczenia     usług     elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT – „EE”. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu kontrolę, czy kwota, o której mowa w art. 28k ust. 2 ustawy o VAT została przekroczona, co w konsekwencji skutkuje zmianą klasyfikacji miejsca świadczenia takich usług.


Transakcje trójstronne i łańcuchowe, procedura magazynu typu „call-off stock”

Dodatkowo wprowadzono m.in. oznaczenia dotyczące; uproszczonej transakcji trójstronnej „TT_WNT” oraz „TT_D”, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy, transakcji występujących w ramach procedury „call-of stock” – „CS_WNT”, „CS_WDT” oraz transakcji łańcuchowych – „TL”.

Transakcje trójstronne należą do grupy transakcji wewnątrzwspólnotowych, które – z uwagi na swój charakter – mogą wykazywać wzmożoną podatność na nadużycia. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne należą do procedur uproszczonych, a co z tym się wiąże nie są to transakcje modelowe. Aby transakcje tego typu zaistniały, muszą zostać spełnione określone warunki. Ważne jest zatem, aby transakcje te podlegały odpowiedniej kontroli i w tym celu wprowadzono odpowiednie oznaczenia identyfikujące ww. transakcje. Należy bowiem wskazać, że jeżeli polski podatnik będzie „środkowym w kolejności” w łańcuchu transakcji korzystającej z uproszczenia, o którym mowa w art. 141 dyrektywy VAT, wykazuje WNT bez podatku oraz dostawę poza terytorium kraju. Istotne jest zatem, aby istniało oznaczenie informujące o WNT (bez kwoty podatku) w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej oraz oznaczenie identyfikujące dostawę towarów na rzecz „ostatniego w kolejności” podatnika jako dostawa poza terytorium kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Zawarcie w ewidencji takich oznaczeń pozwoli na pełną kontrolę prawidłowości stosowanych przez podatników tego typu transakcji. Oznaczenie to stanowi odpowiednik obecnej poz. 66 deklaracji VAT-7 informującej o czynnościach, o których mowa w art. 136 ustawy o VAT. Jeżeli natomiast polski podatnik będzie „ostatnim w kolejności” w łańcuchu transakcji korzystającej z uproszczenia, o którym mowa w art. 141 dyrektywy VAT, jest on zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu WNT. Istotne jest zatem, aby istniało oznaczenie informujące o WNT w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Proponowane oznaczenie „TT_WNT” będzie odnosiło się zarówno do WNT dokonywanego przez „środkowego” (bez podatku), jak „ostatniego” w kolejności (z podatkiem) podatnika.

W tym miejscu wskazać należy, że podatek VAT należny z tytułu obrotu rozliczany jest przez nabywcę towaru, stąd propozycja dodania oznaczenia dotyczącego WNT w ewidencji sprzedaży.

Wprowadzenie oznaczeń dla projektowanej procedury magazynu typu „call-off stock”, o której mowa w rozdziałach 3a oraz 3b ustawy o VAT, ma na celu uwidocznienie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT), które będą realizowane w ramach tej procedury. Rozwiązania te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Jest to nowo projektowane rozwiązanie i stanowi uproszczenie zasad obowiązujących w handlu transgranicznym. Procedura ta polega na tym, że przemieszczenie własnych towarów z terytorium kraju do magazynu typu „call-off stock” położonego w innym państwie członkowskim, które nie będzie rodzić obowiązku rozliczenia WDT, lecz dopiero późniejsza dostawa (maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do magazynu) znanemu podatnikowi podatku od wartości dodanej, po spełnieniu ściśle określonych warunków, będzie skutkować u dostawcy wystąpieniem WDT. U podatnika podatku od wartości dodanej transakcja ta będzie stanowić WNT.

Jeżeli polski podatnik będzie dostawcą towarów, wykaże, w chwili poboru towaru z magazynu przez nabywcę z innego państwa członkowskiego WDT. Istotne jest zatem, w celu kontroli prawidłowości przebiegu takich transakcji, oznaczenie dla dostawy towarów w ramach procedury magazynu typu „call-off stock” – „CS_WDT”.

Również w sytuacji odwrotnej, przemieszczenie własnych towarów do magazynu typu „call-off stock” znajdującego się na terytorium kraju przez podatnika podatku od wartości dodanej z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju nie będzie powodowało obowiązku rejestracji do celów VAT w Polsce i rozliczenia podatku należnego z tytułu WNT. Dopiero późniejsza dostawa znanemu nabywcy (maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do magazynu) będzie stanowić dla podatnika podatku od wartości dodanej WDT, a dla nabywcy odpowiednio WNT.

Jeżeli polski podatnik będzie nabywcą towarów, wykaże, w chwili poboru towaru z magazynu, WNT i rozliczy podatek należny i naliczony (jeśli przysługuje mu prawo do odliczenia). Istotne jest zatem, w celu kontroli prawidłowości przebiegu takich transakcji, oznaczenie dla nabycia towarów w ramach procedury magazynu typu „call-off stock” – „CS_WNT”. Jeżeli bowiem nie zostaną spełnione warunki do zastosowania uproszczenia, wówczas to dostawca z innego państwa członkowskiego będzie musiał zarejestrować się w Polsce i rozliczyć WNT, a następnie dokonać dostawy krajowej do polskiego nabywcy towaru.

Niewątpliwie skorzystanie z procedury magazynu typu „call-of stock” nie tylko spowoduje zmianę podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, ale przede wszystkim opóźni moment rozliczenia (czasami nawet o okres 12 miesięcy) podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a co za tym idzie przesunie w czasie uzyskiwanie przez budżet państwa dochodów.

Oznaczenia będą miały walor informacyjny dla organów podatkowych, które w drodze czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, będą mogły sprawdzić prawidłowość rozliczenia. Tak jak wskazano wyżej jest to nowe rozwiązanie wprowadzane do systemu podatku VAT w Polsce i kontrola tego mechanizmu przy wykorzystaniu oznaczeń pozwoli na wyeliminowanie na samym początku nieprawidłowości.

Odnosząc się do odrębnego oznaczania transakcji łańcuchowych „TL” wyjaśnia się, że w przypadku udziału w transakcji łańcuchowej, gdy towar ulega przemieszczeniu pomiędzy różnym państwami, istotną kwestią jest ustalenie, której dostawie należy przyporządkować transport towarów, gdyż ma to decydujące znaczenie dla ustalenia miejsca świadczenia dla każdej z dostaw w łańcuchu, co z kolei przekłada się na skutki podatkowe dla podmiotów dokonujących poszczególnych dostaw w transakcji łańcuchowej. Z uwagi na to, że dokonywane jest tylko jedno przemieszczenie towarów, to tylko jedna dostawa może być uznana za dostawę „ruchomą” towarów (dostawa, dla której możliwe jest przyporządkowanie transportu towarów), pozostałe zaś są dostawami „nieruchomymi” (dostawy, którym nie można przyporządkować transportu towarów).

W takiej sytuacji błędne przyporządkowanie wysyłki lub transportu będzie skutkowało nieprawidłowym rozliczeniem podatku VAT. Dlatego wprowadzenie oznaczeń dla dostaw towarów dokonywanych w ramach transakcji łańcuchowych, co do których podatnicy mają problem z prawidłowym rozliczeniem ze względu na ich skomplikowany charakter, pozwoli organom podatkowym identyfikować transakcje łańcuchowe. Nowe brzmienie regulacji prawnych dotyczących transakcji łańcuchowych (art. 22 ust. 2 ustawy ) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Procedury celne

Istotne jest również wprowadzenie oznaczeń dotyczących procedur celnych tj.; procedury o kodzie 42 oraz procedury o kodzie 63. Dane uzyskane za pomocą tych oznaczeń pozwolą organom podatkowym na sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatników pod kątem spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

Procedura celna o kodzie 42 polega na jednoczesnym dopuszczeniu do swobodnego obrotu i wprowadzeniu do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawie zwolnionej z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, podlegają procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunków wymienionych w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE udziela się zwolnienia z płatności podatku VAT, i w stosownych przypadkach zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ po imporcie następuje wewnątrzunijna dostawa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego. W takiej sytuacji podatek VAT, i w stosownych przypadkach akcyza, będzie należny w państwie członkowskim będącym końcowym miejscem przeznaczenia.

Procedura celna o kodzie 63 polega na powrotnym przywozie z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawom zwolnionym z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz w stosownych przypadkach procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunków wymienionych w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE udziela się zwolnienia z podatku VAT, i w stosownych przypadkach zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ po powrotnym przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego. W takim przypadku podatek VAT, i w stosownych przypadkach akcyza, będzie należny w państwie członkowskim będącym końcowym miejscem przeznaczenia.

Oznaczenia dla transferu bonów SPV i MPV

Wprowadzono również oznaczenia dla transferu bonów SPV i MPV. Są one istotne pod kątem weryfikacji prawidłowości rozliczenia przez sprzedawcę podatku należnego oraz weryfikacji zasadniczo, prawa do odliczenia u pośrednika w obrocie bonami SPV oraz u ostatecznych odbiorców (jeżeli byliby podatnikami VAT). Opodatkowanie bonów SPV następuje bowiem już w momencie transferu bonu (brak jeszcze fizycznej dostawy towarów lub świadczenia usług). Należy uznać dla celów opodatkowania, że z momentem transferu dochodzi do dostawy towarów lub świadczenia usług, których dotyczy transferowany bon SPV.
Oznacza to, że podatnik sprzedający bon SPV w momencie transferu bonu ma obowiązek wykazania podatku należnego w prowadzonej ewidencji dla potrzeb VAT. Natomiast nie podlega odrębnemu ewidencjonowaniu faktyczna dostawa towarów/ faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon SPV na rzecz podmiotu okazującego bon do realizacji. Transakcji tej nie uznaje się za niezależną, w części w której wynagrodzenie stanowił bon (dostawa towarów lub świadczenie usług zostaje opodatkowane w momencie transferu bonu SPV). Brak konieczności wykazywania faktycznej dostawy/faktycznego świadczenia usług stanowi obszar możliwych nadużyć w podatku VAT.
Sprawna kontrola obrotu bonami SPV wymaga wprowadzenia, poza wskazanymi wyżej oznaczeniami dla transferu bonów SPV, odrębnych oznaczeń dla transakcji dokonywanych pomiędzy dostawcą/świadczącym usługę a emitentem bonu SPV w momencie realizacji bonu (w przypadku, gdy dostawca nie jest emitentem bonu SPV). Wprowadzenie tego odrębnego oznaczenia B_SPV DOSTAWA pomoże sprawnie weryfikować jakie towary lub usługi zostały faktycznie nabyte w zamian za bon SPV. To oznaczenie, w połączeniu z oznaczeniami transakcji realizowanych w ramach transferu bonu SPV, pozwoli na weryfikowanie w JPK_VAT pełnego obrotu bonami SPV w łańcuchu dystrybucji. Wprowadzenie tych oznaczeń pozwoli m.in. na weryfikowanie, czy transferowane bony SPV zostały zrealizowane. W przypadku transakcji z użyciem bonów MPV podatek VAT staje się wymagalny dopiero, gdy zostaną dostarczone towary lub wykonane usługi, których dany bon dotyczy.
Nie podlega opodatkowaniu podatkiem każdy transfer bonów MPV poprzedzający dostawę towarów lub świadczenie usług (faktyczne przekazanie towarów lub usług). W efekcie, poza usługą pośrednictwa w obrocie bonami MPV, cały łańcuch obrotu bonem MPV nie jest w żaden sposób raportowany. Transfer bonu MPV jako taki nie podlega opodatkowaniu, ale następuje w ramach tego transferu przypływ finansowy, który nie będzie widoczny w systemie podatkowym (za bon MPV jest przyjmowane wynagrodzenie, które nie jest opodatkowywane w momencie jego transferu, opodatkowanie, zasadniczo, następuje w momencie wydania towaru/usługi w zamian za ten bon). Należy również mieć na uwadze możliwe zjawisko występowania niewykorzystanych bonów MPV. W związku z tym monitorowanie transakcji w zakresie usług pośrednictwa w obrocie bonami MPV jest ważne i przydatne w celu ustalenia drogi jaką przebył bon MPV między emitentem, a ostatecznym odbiorcą bonu.

Oznaczenia dokumentów sprzedaży

W § 11 ust. 4 zawarto sposób oznaczenia dokumentów sprzedaży – m.in. „Typu Dokumentu”, tj.; „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający wartość sprzedaży zaewidencjonowanej na kasach rejestrujących, „WEW” – dokument wewnętrzny, „FP” – faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 106b ust. 3 ustawy, „MK” – oznaczenie faktury wystawionej przez podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczeń, określoną w art. 21 ustawy, „IMP_33a” – zgłoszenie celne lub deklaracja importowa dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy, „MPP” – oznaczenie faktury objętej mechanizmem podzielonej płatności.

Dane ewidencji zakupu

W § 12 ust. 1 zostały określone dane jakie zawiera ewidencja zakupu pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych albo nabycia towarów i usług pozostałych oraz korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 89b ust. 1 i ust. 4, art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o VAT.

Zawarto oznaczenie identyfikujące import złota inwestycyjnego w ramach szczególnej procedury określonej w art. 121–125 ustawy.

W § 12 ust. 2 określono dane wynikające z faktur będących podstawą odliczenia podatku naliczonego, otrzymanych przez podatnika z tytuły nabycia towarów i usług oraz z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi oraz dane wynikające z faktur dokumentujących dostawę towarów, świadczenie usług lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dla których podatnikiem jest odpowiednio nabywca lub usługobiorca, a kwota podatku należnego z tego tytułu stanowi u podatnika kwotę podatku naliczonego wykazanego w ewidencji. Ponadto określono dane wynikające z dokumentów celnych i deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy o VAT.

W § 12 ust. 3, 4 i 5 uszczegółowiono dane określone w ust. 2. Są to m.in. dane identyfikacyjne dostawcy/kontrahenta, tj. odpowiednio numer za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, NIP lub PESEL, kod kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, numer faktury, data wystawienia faktury, data wpływu faktury, numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, data zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, imię i nazwisko lub nazwę nadawcy/eksportera, adres nadawcy/eksportera.

Oznaczenia dokumentów zakupu

W § 12 ust. 6 zawarto oznaczenia dokumentów zakupu – m.in. „Typu Dokumentu”, tj. „MK” – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń, o której mowa w art. 21 ustawy, „VAT RR” – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy, „TX" - faktura od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu, „DF" - duplikat faktury, „WEW" - dokument wewnętrzny, „FU" - faktura uproszczona, „MPP” – oznaczenie faktury objętej mechanizmem podzielonej płatności.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.

  ZUS: Nowy certyfikat w programie Płatnik od 27 marca 2023 r. Sprawdź link do do nowego certyfikatu

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 27 marca 2023 r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik.

  Większe dopłaty do sadzeniaków. Polskie firmy przetwórcze gwarantują skup ziemniaków. Najwyższa cena w historii

  Uprawa ziemniaków jest aktualnie istotną alternatywą dla uprawy zbóż - mówił rolnikom 20 marca 2023 r. w Łomży (Podlaskie) wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Minister zachęcał rolników do uprawy ziemniaków, informując, że mają być zwiększone dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego (tzw. sadzeniaków kwalifikowanych), a ziemniaki będą skupione przez polskie firmy przetwórcze. PEPEES w Łomży może skupić ponad 200 tys. ton ziemniaków skrobiowych po najwyższej cenie w historii, a cała grupa może skupić znacznie więcej, surowca jest za mało - powiedział dziennikarzom prezes tej firmy Wojciech Faszczewski.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 r. Jak przygotować się do obligatoryjnej digitalizacji faktur?

  KSeF to elektroniczny system wymiany faktur, który w Polsce będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku. Integracja z nim jest konieczna dla wszystkich firm i wymaga odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza w kwestii digitalizacji danych i dokumentów biznesowych. 

  Międzynarodowa reforma podatkowa OECD - 2 filary. W Polsce możliwy podatek wyrównawczy (top-up tax)

  W dniu 18 stycznia 2023 r. OECD opublikowała wstępne wnioski z najnowszej analizy oceny skutków ekonomicznych reformy międzynarodowego systemu podatkowego opartej na dwóch filarach. Z analizy OECD wynika, iż wpływy do budżetów, jakie ma ona przynieść będą znacznie wyższe, niż do tej pory zakładano.

  Transakcje zagraniczne a faktury ustrukturyzowane w KSeF. Kiedy trzeba wystawiać?

  Korzystanie z faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest obecnie dobrowolne. Niemniej wielkimi krokami zbliża się obowiązek korzystania z tych instytucji. W tym kontekście warto się zastanowić, czy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur będzie dotyczył sytuacji, gdy polski podmiot posługuje się zagraniczną rejestracją do celów VAT i wykonuje transakcję w obcym państwie, która jest tamtejszą transakcją krajową.

  Webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” + certyfikat gwarantowany (29 marca 2023 r.)

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 29 marca 2023 roku o godz. 12:00. Polecamy!

  Stawka 0 proc. VAT na żywność przedłużona do końca 2023 roku?

  Decyzja dotyczące ewentualnego przedłużenia "zerowej" stawki VAT na żywność na drugie półrocze 2023 r. zostanie podjęta w kwietniu - poinformował 20 marca 2023 r. rzecznik rządu Piotr Muller. W pierwszym półroczu br. obowiązuje stawka 0 proc. VAT na artykuły żywnościowe.

  GUS podał dane o zarobkach. Ile wzrosło przeciętne wynagrodzenie w firmach?

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 7065,56 zł, co oznacza wzrost o 13,6 proc. rdr - podał GUS. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,8 proc.

  Stawki VAT stosowane w krajach UE 2023. Ile wynoszą stawki podstawowe i obniżone podatku VAT? [Tabela]

  Jakie stawki VAT obowiązują w 2023 roku w państwach Unii Europejskiej? W tabeli przedstawiamy stawki podstawowe i stawki obniżone podatku VAT.

  Ulgi podatkowe GALERIA z informacjami

  Czekasz jeszcze z rozliczeniem podatku PIT? Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać. Zobacz naszą galerię z informacjami i skorzystaj z ulg i odliczeń, które Ci przysługują. Wybraliśmy te najpopularniejsze.

  Stawka VAT 2023 - jak ustalić dla konkretnej transakcji? Procedura. Wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej

  Co trzeba zrobić krok po kroku, by prawidłowo określić wysokość opodatkowania w podatku VAT danej transakcji? Jak ustalić stawkę VAT? Wyjaśniają eksperci Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowe dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów?

  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowa edycja programu? Jest zapowiedź! Piąta edycja to dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Poinformowała dzisiaj minister klimatu Anna Moskwa.