Kategorie

Zakres danych w nowym JPK_VAT

Zakres danych w nowym JPK_VAT
Zakres danych w nowym JPK_VAT
Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego szczegółowy zakres danych zawartych w nowym, rozszerzonym o część deklaracyjną pliku JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie zawierał dane pozwalające na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej, oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązek przesyłania nowych plików JPK_VAT obejmie dużych podatników, a od 1 lipca 2020 r. pozostałych.

Zawartość deklaracji VAT i ewidencji zakupu i sprzedaży w jednym rozporządzeniu

Jak zapowiada Minister Finansów w uzasadnieniu projektu, nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT (wspólna tzw. „schema” dla deklaracji i ewidencji VAT).

Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składali jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą składać JPK_VAT także za okresy miesięczne, z tym że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Połączenie w jednym pliku JPK_VAT informacji przesyłanych dotąd w odrębnych dokumentach jest niewątpliwym uproszczeniem dla podatników, którzy nie będą musieli składać odrębnie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej i odrębnie ewidencji w formie pliku JPK_VAT.

Dodatkowym uproszczeniem jest rezygnacja z dołączania do deklaracji podatkowych załączników. Nowy JPK_VAT pozwoli na zastąpienie załączników odpowiednimi oznaczeniami (tzw. check boxem).

Omawiane rozporządzenie (projekt) będzie wydane na podstawie dwóch upoważnień ustawowych (art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy o VAT), bowiem dotyczy zakresu danych, które będą przesyłane przez podatnika w postaci jednego pliku JPK_VAT, w którym pewne elementy będą wspólne zarówno dla części deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej. Chodzi w szczególności o tzw. część nagłówkową, czyli dane podatnika. Ta część nie będzie wypełniana odrębnie dla deklaracji i odrębnie dla ewidencji. Zasadnym zatem jest przygotowanie jednego rozporządzenia, które będzie odzwierciedlało strukturę wspólnego pliku JPK_VAT.

Zatem omawiany projekt rozporządzenia określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach VAT i w ewidencji zakupu i sprzedaży w VAT.

W projekcie rozporządzenia przewidziano pewne nowe pola, względem obecnie obowiązującej informacji z prowadzonej ewidencji (JPK_VAT). Te nowe pola mają na celu poprawę precyzji analiz dokonywanych z wykorzystaniem plików JPK_VAT, co umożliwi zwiększenie efektywności działania organów KAS.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Dane identyfikacyjne

W  §  2  projektu rozporządzenia określono  dane  jakie  zawierają  deklaracje,  o  których  mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT. Są to zarówno dane identyfikacyjne dotyczące m.in. informacji o tym do jakiego urzędu skarbowego, przez kogo (dane identyfikacyjne podatnika), za jaki okres, kiedy, na jakim kodzie formularza jest składana deklaracja, czy odpowiednio jest to pierwsza wersja, czy korekta deklaracji, jak i dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego i naliczonego oraz obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. Ponadto dane te obejmują oznaczenia dodatkowych informacji dotyczących rozliczenia oraz pouczenia podatnika.

W § 3 zostały szczegółowo wymienione dane identyfikacyjne podatnika obejmujące NIP, wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia (podatnik będący osobą fizyczną) lub nazwy (podatnik nie będący osobą fizyczną), adres e-mail, a także numer telefonu kontaktowego podatnika.

Część deklaracyjna - dane rozliczeniowe

W § 4 zostały określone dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży, w tym korekt tego podatku.

W § 5 zostały określone dane pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, w tym korekt tego podatku.

W § 6 zostały określone dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. Dane te w szczególności obejmują kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących, do odliczenia lub zwrotu w danym okresie rozliczeniowym, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, oraz kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

W § 7 wskazano dodatkowe dane dotyczące rozliczenia. Określono dane niezbędne do kontroli rozliczeń podatników obejmujące oznaczenia, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności podlegające rozliczeniu podatku w szczególnej procedurze, tj. przy świadczeniu usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dotyczącej złota inwestycyjnego, procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych oraz że podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy. Ponadto deklaracja ta zawiera oznaczenie, że podatnik wnosi o zaliczenie kwoty zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w innych podatkach, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej. Wprowadzenie tego oznaczenia zastępuje odrębny wniosek składany dotychczas przez podatnika.

W § 8 zawarto wymóg, że dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego, podatku naliczonego oraz dane pozwalające na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, należy ujmować w złotych polskich.

Pouczenia dot. sankcji

W § 9 projektu rozporządzenia zostały zawarte treści pouczeń dotyczące sankcji w przypadku niewpłacenia przez podatnika w obowiązującym terminie kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości oraz za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonej deklaracji i przez to uszczuplenie podatku.

Część ewidencyjna - informacje ogólne

W § 10 wskazano ogólne informacje jakie powinna zawierać ewidencja przesyłana w nowym pliku JPK_VAT. Dane wykazywane w ewidencji obejmują: wskazanie miesiąca, kwartału i roku, którego dotyczy składana ewidencja, celu złożenia ewidencji, czy jest to pierwotna ewidencja czy jej korekta, ewidencję sprzedaży i zakupu.

Część ewidencyjna - informacje szczegółowe

W § 11 ust. 1 projektu rozporządzenia określono szczegółowe dane jakie zawiera ewidencja sprzedaży pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży. Wskazano dane dotyczące korekt podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o których mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT, wynikających z poszczególnych faktur w podziale na stawki podatku. Dodatkowo określono dane niedokumentowane fakturami oraz nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wykazywane w wartościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

W § 11 ust. 2 pkt 1 określono dane jakie zawiera ewidencja sprzedaży wynikające z faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w ust. 1. Są to m.in. dane identyfikacyjne kontrahenta, tj. numer za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, kod kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, jak i dane identyfikujące dowód sprzedaży, tj. numer faktury/faktury korygującej data wystawienia faktury/faktury korygującej, data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
Ponadto w pkt 2 określono dane z dokumentu, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy. Natomiast w pkt 3 określono dane ze zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, dokumentującej dokonanie importu towarów rozliczanego w trybie art. 33a ustawy.

W § 11 ust. 3 zawarto oznaczenia identyfikujące przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, którymi sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia oraz oznaczenia pozwalające na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie. Do odrębnego oznaczania dostaw towarów wrażliwych zastosowano oznaczenia od „01” do „10” i są to m.in. dostawy napojów alkoholowych, paliw, oleju opałowego, wyrobów tytoniowych, urządzeń elektronicznych, budynków, budowli i gruntów. Oznaczenia świadczenia usług „11” – „13” dotyczą np. usług transportowych i gospodarki magazynowej, usług o charakterze niematerialnym.

Ponadto dodano wymóg oznaczania dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT – „SW”. Przy spełnieniu bowiem określonych warunków podatnik, zawierając transakcję z kontrahentem zagranicznym, ma prawo opodatkować daną transakcję w kraju, do momentu, w którym nie przekroczy określonego limitu ustanowionego przez dane państwo członkowskie. Dane te umożliwią nadzór i kontrolę nad limitami dostaw towarów dokonywanych przez podatników w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Limity te determinują bowiem miejsce opodatkowania dostaw towarów.

Wprowadzono    oznaczenie     dla    identyfikacji     świadczenia     usług     elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT – „EE”. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu kontrolę, czy kwota, o której mowa w art. 28k ust. 2 ustawy o VAT została przekroczona, co w konsekwencji skutkuje zmianą klasyfikacji miejsca świadczenia takich usług.


Transakcje trójstronne i łańcuchowe, procedura magazynu typu „call-off stock”

Dodatkowo wprowadzono m.in. oznaczenia dotyczące; uproszczonej transakcji trójstronnej „TT_WNT” oraz „TT_D”, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy, transakcji występujących w ramach procedury „call-of stock” – „CS_WNT”, „CS_WDT” oraz transakcji łańcuchowych – „TL”.

Transakcje trójstronne należą do grupy transakcji wewnątrzwspólnotowych, które – z uwagi na swój charakter – mogą wykazywać wzmożoną podatność na nadużycia. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne należą do procedur uproszczonych, a co z tym się wiąże nie są to transakcje modelowe. Aby transakcje tego typu zaistniały, muszą zostać spełnione określone warunki. Ważne jest zatem, aby transakcje te podlegały odpowiedniej kontroli i w tym celu wprowadzono odpowiednie oznaczenia identyfikujące ww. transakcje. Należy bowiem wskazać, że jeżeli polski podatnik będzie „środkowym w kolejności” w łańcuchu transakcji korzystającej z uproszczenia, o którym mowa w art. 141 dyrektywy VAT, wykazuje WNT bez podatku oraz dostawę poza terytorium kraju. Istotne jest zatem, aby istniało oznaczenie informujące o WNT (bez kwoty podatku) w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej oraz oznaczenie identyfikujące dostawę towarów na rzecz „ostatniego w kolejności” podatnika jako dostawa poza terytorium kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Zawarcie w ewidencji takich oznaczeń pozwoli na pełną kontrolę prawidłowości stosowanych przez podatników tego typu transakcji. Oznaczenie to stanowi odpowiednik obecnej poz. 66 deklaracji VAT-7 informującej o czynnościach, o których mowa w art. 136 ustawy o VAT. Jeżeli natomiast polski podatnik będzie „ostatnim w kolejności” w łańcuchu transakcji korzystającej z uproszczenia, o którym mowa w art. 141 dyrektywy VAT, jest on zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu WNT. Istotne jest zatem, aby istniało oznaczenie informujące o WNT w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Proponowane oznaczenie „TT_WNT” będzie odnosiło się zarówno do WNT dokonywanego przez „środkowego” (bez podatku), jak „ostatniego” w kolejności (z podatkiem) podatnika.

W tym miejscu wskazać należy, że podatek VAT należny z tytułu obrotu rozliczany jest przez nabywcę towaru, stąd propozycja dodania oznaczenia dotyczącego WNT w ewidencji sprzedaży.

Wprowadzenie oznaczeń dla projektowanej procedury magazynu typu „call-off stock”, o której mowa w rozdziałach 3a oraz 3b ustawy o VAT, ma na celu uwidocznienie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT), które będą realizowane w ramach tej procedury. Rozwiązania te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Jest to nowo projektowane rozwiązanie i stanowi uproszczenie zasad obowiązujących w handlu transgranicznym. Procedura ta polega na tym, że przemieszczenie własnych towarów z terytorium kraju do magazynu typu „call-off stock” położonego w innym państwie członkowskim, które nie będzie rodzić obowiązku rozliczenia WDT, lecz dopiero późniejsza dostawa (maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do magazynu) znanemu podatnikowi podatku od wartości dodanej, po spełnieniu ściśle określonych warunków, będzie skutkować u dostawcy wystąpieniem WDT. U podatnika podatku od wartości dodanej transakcja ta będzie stanowić WNT.

Jeżeli polski podatnik będzie dostawcą towarów, wykaże, w chwili poboru towaru z magazynu przez nabywcę z innego państwa członkowskiego WDT. Istotne jest zatem, w celu kontroli prawidłowości przebiegu takich transakcji, oznaczenie dla dostawy towarów w ramach procedury magazynu typu „call-off stock” – „CS_WDT”.

Również w sytuacji odwrotnej, przemieszczenie własnych towarów do magazynu typu „call-off stock” znajdującego się na terytorium kraju przez podatnika podatku od wartości dodanej z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju nie będzie powodowało obowiązku rejestracji do celów VAT w Polsce i rozliczenia podatku należnego z tytułu WNT. Dopiero późniejsza dostawa znanemu nabywcy (maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do magazynu) będzie stanowić dla podatnika podatku od wartości dodanej WDT, a dla nabywcy odpowiednio WNT.

Jeżeli polski podatnik będzie nabywcą towarów, wykaże, w chwili poboru towaru z magazynu, WNT i rozliczy podatek należny i naliczony (jeśli przysługuje mu prawo do odliczenia). Istotne jest zatem, w celu kontroli prawidłowości przebiegu takich transakcji, oznaczenie dla nabycia towarów w ramach procedury magazynu typu „call-off stock” – „CS_WNT”. Jeżeli bowiem nie zostaną spełnione warunki do zastosowania uproszczenia, wówczas to dostawca z innego państwa członkowskiego będzie musiał zarejestrować się w Polsce i rozliczyć WNT, a następnie dokonać dostawy krajowej do polskiego nabywcy towaru.

Niewątpliwie skorzystanie z procedury magazynu typu „call-of stock” nie tylko spowoduje zmianę podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, ale przede wszystkim opóźni moment rozliczenia (czasami nawet o okres 12 miesięcy) podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a co za tym idzie przesunie w czasie uzyskiwanie przez budżet państwa dochodów.

Oznaczenia będą miały walor informacyjny dla organów podatkowych, które w drodze czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, będą mogły sprawdzić prawidłowość rozliczenia. Tak jak wskazano wyżej jest to nowe rozwiązanie wprowadzane do systemu podatku VAT w Polsce i kontrola tego mechanizmu przy wykorzystaniu oznaczeń pozwoli na wyeliminowanie na samym początku nieprawidłowości.

Odnosząc się do odrębnego oznaczania transakcji łańcuchowych „TL” wyjaśnia się, że w przypadku udziału w transakcji łańcuchowej, gdy towar ulega przemieszczeniu pomiędzy różnym państwami, istotną kwestią jest ustalenie, której dostawie należy przyporządkować transport towarów, gdyż ma to decydujące znaczenie dla ustalenia miejsca świadczenia dla każdej z dostaw w łańcuchu, co z kolei przekłada się na skutki podatkowe dla podmiotów dokonujących poszczególnych dostaw w transakcji łańcuchowej. Z uwagi na to, że dokonywane jest tylko jedno przemieszczenie towarów, to tylko jedna dostawa może być uznana za dostawę „ruchomą” towarów (dostawa, dla której możliwe jest przyporządkowanie transportu towarów), pozostałe zaś są dostawami „nieruchomymi” (dostawy, którym nie można przyporządkować transportu towarów).

W takiej sytuacji błędne przyporządkowanie wysyłki lub transportu będzie skutkowało nieprawidłowym rozliczeniem podatku VAT. Dlatego wprowadzenie oznaczeń dla dostaw towarów dokonywanych w ramach transakcji łańcuchowych, co do których podatnicy mają problem z prawidłowym rozliczeniem ze względu na ich skomplikowany charakter, pozwoli organom podatkowym identyfikować transakcje łańcuchowe. Nowe brzmienie regulacji prawnych dotyczących transakcji łańcuchowych (art. 22 ust. 2 ustawy ) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Procedury celne

Istotne jest również wprowadzenie oznaczeń dotyczących procedur celnych tj.; procedury o kodzie 42 oraz procedury o kodzie 63. Dane uzyskane za pomocą tych oznaczeń pozwolą organom podatkowym na sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatników pod kątem spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

Procedura celna o kodzie 42 polega na jednoczesnym dopuszczeniu do swobodnego obrotu i wprowadzeniu do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawie zwolnionej z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, podlegają procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunków wymienionych w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE udziela się zwolnienia z płatności podatku VAT, i w stosownych przypadkach zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ po imporcie następuje wewnątrzunijna dostawa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego. W takiej sytuacji podatek VAT, i w stosownych przypadkach akcyza, będzie należny w państwie członkowskim będącym końcowym miejscem przeznaczenia.

Procedura celna o kodzie 63 polega na powrotnym przywozie z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawom zwolnionym z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz w stosownych przypadkach procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunków wymienionych w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE udziela się zwolnienia z podatku VAT, i w stosownych przypadkach zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ po powrotnym przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego. W takim przypadku podatek VAT, i w stosownych przypadkach akcyza, będzie należny w państwie członkowskim będącym końcowym miejscem przeznaczenia.

Oznaczenia dla transferu bonów SPV i MPV

Wprowadzono również oznaczenia dla transferu bonów SPV i MPV. Są one istotne pod kątem weryfikacji prawidłowości rozliczenia przez sprzedawcę podatku należnego oraz weryfikacji zasadniczo, prawa do odliczenia u pośrednika w obrocie bonami SPV oraz u ostatecznych odbiorców (jeżeli byliby podatnikami VAT). Opodatkowanie bonów SPV następuje bowiem już w momencie transferu bonu (brak jeszcze fizycznej dostawy towarów lub świadczenia usług). Należy uznać dla celów opodatkowania, że z momentem transferu dochodzi do dostawy towarów lub świadczenia usług, których dotyczy transferowany bon SPV.
Oznacza to, że podatnik sprzedający bon SPV w momencie transferu bonu ma obowiązek wykazania podatku należnego w prowadzonej ewidencji dla potrzeb VAT. Natomiast nie podlega odrębnemu ewidencjonowaniu faktyczna dostawa towarów/ faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon SPV na rzecz podmiotu okazującego bon do realizacji. Transakcji tej nie uznaje się za niezależną, w części w której wynagrodzenie stanowił bon (dostawa towarów lub świadczenie usług zostaje opodatkowane w momencie transferu bonu SPV). Brak konieczności wykazywania faktycznej dostawy/faktycznego świadczenia usług stanowi obszar możliwych nadużyć w podatku VAT.
Sprawna kontrola obrotu bonami SPV wymaga wprowadzenia, poza wskazanymi wyżej oznaczeniami dla transferu bonów SPV, odrębnych oznaczeń dla transakcji dokonywanych pomiędzy dostawcą/świadczącym usługę a emitentem bonu SPV w momencie realizacji bonu (w przypadku, gdy dostawca nie jest emitentem bonu SPV). Wprowadzenie tego odrębnego oznaczenia B_SPV DOSTAWA pomoże sprawnie weryfikować jakie towary lub usługi zostały faktycznie nabyte w zamian za bon SPV. To oznaczenie, w połączeniu z oznaczeniami transakcji realizowanych w ramach transferu bonu SPV, pozwoli na weryfikowanie w JPK_VAT pełnego obrotu bonami SPV w łańcuchu dystrybucji. Wprowadzenie tych oznaczeń pozwoli m.in. na weryfikowanie, czy transferowane bony SPV zostały zrealizowane. W przypadku transakcji z użyciem bonów MPV podatek VAT staje się wymagalny dopiero, gdy zostaną dostarczone towary lub wykonane usługi, których dany bon dotyczy.
Nie podlega opodatkowaniu podatkiem każdy transfer bonów MPV poprzedzający dostawę towarów lub świadczenie usług (faktyczne przekazanie towarów lub usług). W efekcie, poza usługą pośrednictwa w obrocie bonami MPV, cały łańcuch obrotu bonem MPV nie jest w żaden sposób raportowany. Transfer bonu MPV jako taki nie podlega opodatkowaniu, ale następuje w ramach tego transferu przypływ finansowy, który nie będzie widoczny w systemie podatkowym (za bon MPV jest przyjmowane wynagrodzenie, które nie jest opodatkowywane w momencie jego transferu, opodatkowanie, zasadniczo, następuje w momencie wydania towaru/usługi w zamian za ten bon). Należy również mieć na uwadze możliwe zjawisko występowania niewykorzystanych bonów MPV. W związku z tym monitorowanie transakcji w zakresie usług pośrednictwa w obrocie bonami MPV jest ważne i przydatne w celu ustalenia drogi jaką przebył bon MPV między emitentem, a ostatecznym odbiorcą bonu.

Oznaczenia dokumentów sprzedaży

W § 11 ust. 4 zawarto sposób oznaczenia dokumentów sprzedaży – m.in. „Typu Dokumentu”, tj.; „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający wartość sprzedaży zaewidencjonowanej na kasach rejestrujących, „WEW” – dokument wewnętrzny, „FP” – faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 106b ust. 3 ustawy, „MK” – oznaczenie faktury wystawionej przez podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczeń, określoną w art. 21 ustawy, „IMP_33a” – zgłoszenie celne lub deklaracja importowa dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy, „MPP” – oznaczenie faktury objętej mechanizmem podzielonej płatności.

Dane ewidencji zakupu

W § 12 ust. 1 zostały określone dane jakie zawiera ewidencja zakupu pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych albo nabycia towarów i usług pozostałych oraz korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 89b ust. 1 i ust. 4, art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o VAT.

Zawarto oznaczenie identyfikujące import złota inwestycyjnego w ramach szczególnej procedury określonej w art. 121–125 ustawy.

W § 12 ust. 2 określono dane wynikające z faktur będących podstawą odliczenia podatku naliczonego, otrzymanych przez podatnika z tytuły nabycia towarów i usług oraz z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi oraz dane wynikające z faktur dokumentujących dostawę towarów, świadczenie usług lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dla których podatnikiem jest odpowiednio nabywca lub usługobiorca, a kwota podatku należnego z tego tytułu stanowi u podatnika kwotę podatku naliczonego wykazanego w ewidencji. Ponadto określono dane wynikające z dokumentów celnych i deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy o VAT.

W § 12 ust. 3, 4 i 5 uszczegółowiono dane określone w ust. 2. Są to m.in. dane identyfikacyjne dostawcy/kontrahenta, tj. odpowiednio numer za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, NIP lub PESEL, kod kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, numer faktury, data wystawienia faktury, data wpływu faktury, numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, data zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, imię i nazwisko lub nazwę nadawcy/eksportera, adres nadawcy/eksportera.

Oznaczenia dokumentów zakupu

W § 12 ust. 6 zawarto oznaczenia dokumentów zakupu – m.in. „Typu Dokumentu”, tj. „MK” – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń, o której mowa w art. 21 ustawy, „VAT RR” – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy, „TX" - faktura od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu, „DF" - duplikat faktury, „WEW" - dokument wewnętrzny, „FU" - faktura uproszczona, „MPP” – oznaczenie faktury objętej mechanizmem podzielonej płatności.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.