Kategorie

JPK_VAT po 1 kwietnia 2020 r. – rozmowa z Leszkiem Sygułą, Dyrektorem Departamentu Analiz MF

JPK_VAT po 1 kwietnia 2020 r. – rozmowa z Leszkiem Sygułą, Dyrektorem Departamentu Analiz MF
JPK_VAT po 1 kwietnia 2020 r. – rozmowa z Leszkiem Sygułą, Dyrektorem Departamentu Analiz MF
O błędach w JPK_VAT, wdrażaniu nowego JPK_VAT z deklaracją i działaniach analitycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej rozmawiamy z Leszkiem Sygułą, Dyrektorem Departamentu Analiz MF.

JPK_VAT, aktualne problemy, cele, korzyści

Departament Analiz Ministerstwa Finansów, którym Pan kieruje sprawuje nadzór nad JPK_VAT. To bardzo ważny temat dla podatników VAT. Jakie są najczęstsze problemy podatników z JPK_VAT, które odnotowuje MF?

Leszek Syguła: Podatnicy co do zasady nie mają większych problemów z cyklicznym sporządzaniem i przesyłaniem JPK_VAT, o czym świadczy monitorowany na bieżąco przez MF poziom składalności plików. Aktualnie ponad 98% podatników VAT każdego miesiąca przesyła te informacje. Część najmniejszych przedsiębiorców korzysta w tym zakresie z bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, takich jak e-mikrofirma, które ułatwiają przygotowanie i wysyłkę pliku. Nadal zdarzają się jednak błędy w samych plikach. Najczęstsze identyfikowane przez nas pomyłki dotyczą podawania błędnego numeru faktury sprzedażowej bądź zakupowej czy nieprawidłowej daty z faktury, czy też wpisywania nieprawidłowego NIP kontrahenta. Zdarzają się również przypadki ujmowania transakcji w niewłaściwych pozycjach JPK_VAT bądź w niewłaściwym okresie rozliczeniowym. Wciąż identyfikujemy także sporą liczbę przypadków odliczania podatku naliczonego z faktur od kontrahentów niebędących czynnymi podatnikami VAT, jak i wielokrotnego wykazywania i odliczania tych samych faktur zakupowych.

Jakie możliwości analityczne daje MF JPK_VAT? Jakie korzyści płyną dla resortu finansów z funkcjonowania JPK_VAT?

Reklama

Leszek Syguła: JPK_VAT zawiera informacje o operacjach gospodarczych podatnika z danego miesiąca na poziomie poszczególnych transakcji, z oznaczeniem faktury, daty oraz kontrahenta (dostawcy bądź nabywcy). Jednocześnie, co szczególnie istotne z punktu widzenia analityki, wszyscy podatnicy VAT składają informacje JPK_VAT w jednolitym układzie i formacie (schemat XML). Umożliwia to łatwe i zautomatyzowane przetwarzanie plików już po ich wpływie do MF, celem weryfikacji poprawności rozliczenia VAT i szybkie wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości. Identyfikacja nieprawidłowości przy wykorzystaniu specjalnie opracowanych raportów automatycznych odbywa się już na poziomie centralnym, a do organów Krajowej Administracji Skarbowej w terenie trafiają konkretne przypadki do wyjaśnienia w ramach czynności sprawdzających. Wykorzystując informacje ujęte w JPK_VAT szybko wyłapujemy chociażby przypadki niezgłaszania przez podatników do opodatkowania całości lub części przychodów, wielokrotnego rozliczania w podatku naliczonym tożsamych faktur zakupowych, czy też wadliwe rozliczanie tzw. ulgi za złe długi. JPK_VAT umożliwia także prześledzenie łańcucha transakcji, co ułatwia organom KAS diagnozowanie uczestników tzw. oszustw karuzelowych.

Wdrożeniu cyklicznego raportowania o zdarzeniach gospodarczych przez wszystkich podatników VAT czynnych i wprowadzona dzięki temu automatyczna detekcja niezgodności w rozliczeniu VAT, niewątpliwie przełożyły się na uszczelnienie systemu podatkowego. Wpłynęły również na ograniczenie liczby najbardziej czaso- i kosztochłonnych czynności organów KAS w postaci kontroli oraz poprawę wyników jej działań.

Czy JPK_VAT przynosi Pana zdaniem jakieś korzyści dla podatników?

Reklama

Leszek Syguła: Oczywiście. Szybka i prowadzona przez organy KAS na bieżąco dzięki JPK_VAT identyfikacja nieprawidłowości przekłada się na skuteczniejsze eliminowanie z rynku nieuczciwych podatników zaburzających konkurencję rynkową. Sprzyja tym samym przywracaniu równowagi konkurencyjnej.

To także szansa dla podatnika na dobrowolne skorygowanie błędów w rozliczeniu bez konsekwencji podatkowych. Tak jak wspomniałem, KAS cyklicznie generuje raporty z niezgodnościami w rozliczeniu VAT. Do podatników, u których stwierdzono takie niezgodności, przesyłane są powiadomienia w formie wiadomości e-mail lub sms z prośbą o weryfikację poprawności rozliczenia. Po otrzymaniu takiego powiadomienia podatnik ma możliwość skorygowania deklaracji bez narażania się na konsekwencje w postaci podwyższonych odsetek za zwłokę, czy też postępowania karnego skarbowego. Dzięki temu minimalizuje się również ryzyko, że takie błędy zostaną ujawnione w późniejszym okresie, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty w postaci dużo wyższych odsetek za zwłokę. W tym kontekście JPK_VAT przekłada się na zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników. JPK_VAT to niewątpliwie kolejny krok w automatyzacji kontaktów podatników z urzędami.

Jednolity format danych JPK_VAT to także, moim zdaniem, lepsza kontrola wewnętrzna w firmie i raportowanie, a tym samym ułatwienie dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych audytorów w przedsiębiorstwie.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

JPK_VAT od 1 kwietnia

Jak wiadomo już od 1 kwietnia 2020 r. nowy JPK_VAT. Dane raportowane dotąd w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, będą składać obowiązkowo duzi przedsiębiorcy. Natomiast od 1 lipca 2020 r. ten obowiązek obejmie już wszystkich podatników VAT i nie będzie już można złożyć tych deklaracji w innej formie, niż w postaci pliku JPK_VAT. Jaki jest stan przygotowań MF do wdrożenia nowego pliku JPK_VAT zawierającego pozycje z obecnych deklaracji VAT-7 i VAT-7K?

Leszek Syguła: Prace nad nowym plikiem JPK_VAT, obejmujących deklarację wraz z ewidencją, prowadzone są od 2018 r. W tym okresie dwukrotnie przeprowadzono konsultacje podatkowe dotyczące nowego wzoru schemy JPK_VAT. Konsultacje były otwarte dla wszystkich podmiotów. W ich efekcie MF – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników – zrezygnowało z części proponowanych pierwotnie dodatkowych oznaczeń typów dokumentów (zredukowano je o połowę) oraz oznaczeń procedur specjalnych.

Zmiany legislacyjne zostały wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Natomiast rozporządzenia wykonawcze określające szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji i ewidencji zostało wydane 15 października 2019 r. Na podstawie ww. rozporządzenia opracowano i udostępniono 18 października 2019 r. wzory nowej schemy JPK_VAT, które docelowo zostaną opublikowane jako elektroniczny wzór dokumentu na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP.

Aktualnie finalizowane są prace z obszaru IT nad nowym środowiskiem do przyjmowania plików JPK_VAT oraz broszurą informacyjną do nowego pliku. Przygotowywane są również bezpłatne narzędzia dedykowane najmniejszym podatnikom do wygenerowania i wysłania JPK_VAT w zmienionej strukturze.

Równolegle od II połowy 2019 r. prowadzimy na obszarze całego kraju intensywne szkolenia dla pracowników KAS, tak aby zapewnić sprawną obsługę podatników w tym zakresie.

Jakie najważniejsze problemy, czy wątpliwości zgłaszają w tym zakresie podatnicy i jak MF rozwiązuje te problemy lub wyjaśnia wątpliwości?

Leszek Syguła: Najczęściej zgłaszane przez podatników pytania dotyczą sposobu prezentacji w strukturze pliku nowych elementów, tj. grup towarowych oraz kodów dokumentów, jak również sposobu oznaczania transakcji opłacanych w mechanizmie podzielonej płatności (MPP). Wszystkie pytania podatników dotyczące nowej struktury JPK_VAT, kierowane bezpośrednio do Ministerstwa Finansów lub na adres e-mailowy pomocy informacyjnej (jpk.helpdesk@mf.gov.pl) bądź też zgłaszane do Krajowej Informacji Skarbowej obsługiwane są przez nas na bieżąco. Myślę, że ewentualne wątpliwości podatników w tej materii rozwieje broszura informacyjna, zamieszczona na Portalu Podatkowym. Najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami zostaną także zamieszczone na stronie JPK w zakładce „JPK_VAT z deklaracją”.

Oprócz włączenia do JPK_VAT danych z ww. deklaracji VAT rozszerzona została część ewidencyjna tego pliku. Proszę wyjaśnić na czym polegają te zmiany i po co wprowadzone zostały dodatkowe znaczniki?

Leszek Syguła: W nowej strukturze JPK_VAT wprowadzono dodatkowo oznaczenie grup towarów i usług, których jest 13 (od GTU_01 do GTU_13), procedur specjalnych, takich jak VAT marża (MR_T, MR_UZ) czy MPP oraz kody dowodów sprzedaży i zakupu, jak dokument wewnętrzny (WEW), czy raport okresowy z kasy (RO). Ujęte w nowym JPK_VAT oznaczenia towarów i usług dotyczą tylko tych grup, które w ramach działań organów identyfikowane są jako najbardziej ryzykowne, jak przykładowo dostawy wyrobów tytoniowych, alkoholu czy oleju opałowego bądź odpadów. Zwracam uwagę, że nowe znaczniki będą dotyczyć tylko i wyłącznie podatników, który handlują takim towarem/świadczą tego rodzaju usługę bądź stosują oznaczoną procedurę. Pozostali podatnicy VAT tych pozycji w nowym JPK_VAT nie będą wypełniać, pozostawiając te pola puste.

Na co chciałby Pan zwrócić szczególną uwagę podatników przygotowujących się do raportowania nowego JPK_VAT z częścią deklaracyjną?

Leszek Syguła: Należy pamiętać, że nowy JPK_VAT zacznie obowiązywać dużych przedsiębiorców już od 1 kwietnia br., co oznacza, że pierwsze pliki obejmujące deklarację wraz z ewidencją, ta grupa podatników będzie zobligowana złożyć do 25 maja. Pozostali podatnicy VAT będą raportować na nowych zasadach dopiero od 1 lipca br. – pierwsze pliki w nowej formule złożą zatem do 25 sierpnia. Jeśli mniejsi przedsiębiorcy będą chcieli rozliczać się na nowych zasadach wcześniej, tj. przez lipcem, to oczywiście mogą to zrobić. Przy czym należy pamiętać, że złożenie w takich przypadku nowego JPK_VAT pociągnie za sobą konieczność kontynuacji rozliczenia już na nowych zasadach. Zwracam też uwagę, że po 1 lipca br. nie będzie już możliwości skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 czy VAT-7K, celem rozliczenia podatku. Korekty okresów wcześniejszych będą natomiast odbywać się na starych zasadach.

Czy przygotowane przez MF narzędzia do generowania i wysyłania JPK (e-mikrofirma i Klient JPK 2.0) będą zaktualizowane do nowego JPK_VAT, raportowanego po 1 kwietnia 2020 r.?

Leszek Syguła: Ministerstwo Finansów, podobnie jak przy wdrożeniu JPK_VAT w 2018 r., będzie wspierać najmniejszych przedsiębiorców, którzy nie korzystają z usług profesjonalnych biur rachunkowych w prawidłowym wypełnianiu pliku w nowej formule, m.in. udostępniając bezpłatne narzędzia do obsługi nowego JPK_VAT. Aplikacja e-mikrofirma zostanie udostępniona w wersji webowej z wszystkimi dotychczasowymi funkcjonalnościami. Podatnicy, którzy aktualnie korzystają z tego narzędzia, będą mogli kontynuować pracę w nowej wersji aplikacji zachowując dotychczasową historię rozliczeń. E-mikrofirma pozwoli na wygenerowanie i wysłanie JPK_VAT, obejmującego deklarację wraz z ewidencją, a także wygenerowanie na żądanie organu pliku JPK_FA. Udostępnione zostanie ponadto nowe narzędzie, tzw. formularz interaktywny, który zastąpi dotychczasowy plik w formacie CSV. Formularz to proste w obsługę narzędzie, które umożliwi wypełnienie wszystkich elementów nowego JPK_VAT w części ewidencyjnej i deklaracyjnej oraz jego wysłanie do organu podatkowego. Za pomocą formularza podatnik będzie mógł wysłać zarówno pierwotny plik jak i ewentualne korekty. Zaktualizowany zostanie także Klient JPK. Narzędzie pozwoli na wysłanie pliku JPK_VAT w formacie XML.

Zadania i cele Departamentu Analiz MF

Panie Dyrektorze, w krótkim opisie zadań Departamentu Analiz Ministerstwa Finansów czytamy na stronie MF m.in., że „Departament realizuje zadania związane z określeniem i wprowadzeniem norm oraz standardów dla prowadzonej w Ministerstwie Finansów działalności analitycznej.” Co to oznacza? Jakie są te normy i standardy działalności analitycznej MF? Na czym polega działalność analityczna MF i jaka jest jej rola? Co to jest Silnik Analiz?
Nadzorują też Państwo jednostki organizacyjne KAS, które zajmują się działalnością analityczną, prognostyczną, badawczą oraz analizą ryzyka. Proszę wyjaśnić na czym konkretnie polegają te rodzaje działalności KAS?

Leszek Syguła: W Krajowej Administracji Skarbowej wdrożono Politykę zarządzania procesem analitycznym w KAS określając zasady prowadzenia działań analitycznych.

KAS jako właściciel jednej z największych w zasoby baz danych w celu zoperacjonalizowania procesów analitycznych w 2018 r. rozpoczęła budowę środowiska analitycznego „Silnik Analiz”, wykorzystując w tym celu innowacyjne metody analityczne. Tworzone są algorytmy i mechanizmy przy pomocy których identyfikowane są podmioty podejrzane o udział m.in. w tzw. oszustwach karuzelowych. W celu zwiększenia efektywności prowadzenia czynności analitycznych wykorzystywane są także analizy sieci powiązań.

Jednoczesne wykorzystywanie dostępnych zasobów umożliwia KAS kompleksową analizę danych podatkowych zarówno od strony podmiotów, jak również zachodzących pomiędzy nimi interakcji.

Jednym z nowo opracowanych i wdrożonych narzędzi wchodzących w skład środowiska „Silnik Analiz jest Analizator Sieciowy Silnika Analiz AS_SAN. Jest to narzędzie, które umożliwia analizę sieci powiązań pomiędzy podmiotami dokonywaną w trybie interaktywnym i automatycznym.

Jak nowe technologie wpływają na efektywność analiz MF? Co nas czeka w przyszłości? Czy np. rozwój technologii blockchain jest szansą, czy zagrożeniem dla skuteczności administracji skarbowej?

Leszek Syguła: Gdyby chcieć określić skalę danych z jakimi mamy do czynienia na poziomie MF to można wskazać chociażby liczbę podatników VAT około 1,6 mln. Mierzymy się zatem z zagadnieniem masowości danych (big data). Samo posiadanie danych bez poddania ich analizie nie przełożyłoby się na wpływy do budżetu. Wyzwaniem dla analityki KAS jest zatem poprawna, działająca w tempie i dająca się modyfikować metodologia podejścia do danych, w posiadaniu których jesteśmy. Otoczenie się zmienia, musi zatem zmieniać się też sama administracja.

Należy również wziąć pod uwagę, iż jako KAS nie analizujemy jedynie informacji przekazanych nam przez podatnika. W tym zakresie sieć Internet jest jedną z form wsparcia w prowadzeniu analityki pogłębionej bazującej na nowych technologiach.

Technologię blockchain nazwano rewolucyjnym, nowym sposobem umożliwiającym bezpieczne i przejrzyste przechowywanie i udostępnianie danych. Zagadnieniu temu przyglądają się administracje wielu państw, w tym RP. Wydaje się, że technologia ta pozwala na zwiększenie wydajności, opłacalności, bezpieczeństwa i transparentności podejmowanych działań i usług świadczonych przez administracje.

W kwietniu 2018 r. RP wraz z innymi 21 państwami UE podpisała „Deklarację w sprawie europejskiego partnerstwa Blockchain”.

W ramach podejmowanych działań ciągle przyglądamy się tej technologii, bowiem poza jej niewątpliwym potencjałem jest ona ciągle jeszcze na etapie rozwoju, a jej używanie nie jest pozbawione ryzyka. Należy pamiętać, że administracja rządowa w tym skarbowa ponosi odpowiedzialność za ochronę danych, prywatność, rozliczalność, stąd obszary, w których możliwe wydaje się zastosowanie tej technologii są jednocześnie obszarami ryzyka.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Pytania zadawał Paweł Huczko

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?