Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Koszty inwestowania darowizn i dotacji nie uprawniają do odliczenia VAT

Koszty inwestowania darowizn i dotacji nie uprawniają do odliczenia VAT
Koszty inwestowania darowizn i dotacji nie uprawniają do odliczenia VAT
fot. Shutterstock
Podatnik wykonujący zarówno działalność opodatkowaną VAT, jak i działalność zwolnioną z tego podatku, który otrzymane darowizny i dotacje inwestuje w fundusz i który wykorzystuje dochody pochodzące z tego funduszu na pokrycie kosztów ogółu takiej działalności - nie może odliczyć VAT naliczonego, związanego z kosztami takich inwestycji.

Tak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zinterpretował art. 168 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - w wyroku z 3 lipca 2019 r., sygn. C‑316/18 (University of Cambridge).

Wyrok ten został wydany jako orzeczenie prejudycjalne podstawie art. 267 TFUE, na skutek wniosku złożonego przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sąd apelacyjny (Anglia i Walia) (wydział cywilny), Zjednoczone Królestwo], w sporze między brytyjskim organem podatkowym a Uniwersytetem w Cambridge.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Działalność zwolniona i opodatkowana VAT

Uniwersytet w Cambridge jest placówką edukacyjną niemającą celu zarobkowego, która poza działalnością główną polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych, zwolnionych z VAT, dokonuje również transakcji podlegających opodatkowaniu VAT, w ramach działalności badawczej w celach handlowych, sprzedaży publikacji, udzielania porad, świadczenia usług w zakresie wyżywienia, zakwaterowania oraz wynajmu instalacji i urządzeń. Naliczony VAT związany z kosztami zarówno transakcji podlegających opodatkowaniu VAT, jak i transakcji zwolnionych jest, zgodnie ze szczególną metodą częściowego zwolnienia, zatwierdzoną przez organ podatkowy na mocy prawa krajowego, dzielony między te dwa rodzaje transakcji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Działalność uniwersytetu w Cambridge jest finansowana częściowo z darowizn i dotacji, przekazywanych na fundusz, a następnie inwestowanych. Fundusz ten jest zarządzany przez osobę trzecią. W marcu 2009 r. uniwersytet ten zwrócił się do organu podatkowego o odliczenie VAT z tytułu opłat uiszczonych za zarządzanie funduszem w okresach od 1 kwietnia 1973 r. do 1 maja 1997 r. i od 1 maja 2006 r. do 30 stycznia 2009 r., podnosząc, że dochody generowane przez ten fundusz zostały wykorzystane w celu sfinansowania kosztów całej prowadzonej przez niego działalności.

Organ podatkowy oddalił ten wniosek ze względu na to, że owe opłaty były bezpośrednio i wyłącznie związane z omawianą działalnością inwestycyjną, która nie podlegała dyrektywie VAT. Organ ten uznał, że w każdym razie rzeczone opłaty nie stanowią elementu ceny dalszych dostaw towarów lub świadczenia usług objętych VAT, ponieważ dochody generowane przez ten fundusz finansują częściowo tę dostawę towarów lub to świadczenie usług.

Uniwersytet w Cambridge zaskarżał decyzję tego organu do kolejnych instancji odwoławczych. A ostatecznie Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sąd apelacyjny (Anglia i Walia) (wydział cywilny)] postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do TSUE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

1) Czy należy dokonać rozróżnienia pomiędzy transakcjami zwolnionymi z podatku a transakcjami niepodlegającymi opodatkowaniu w celu ustalenia, czy VAT zapłacony z tytułu takich transakcji podlega odliczeniu?
2) W przypadku gdy opłaty za zarządzanie są ponoszone wyłącznie w odniesieniu do działalności inwestycyjnej niepodlegającej opodatkowaniu, czy jest jednak możliwe ustanowienie niezbędnego powiązania między tymi kosztami a działalnością gospodarczą, która jest finansowana z dochodu z tej inwestycji, tak aby umożliwić odliczenie VAT poprzez odniesienie do charakteru i zakresu całej działalności gospodarczej, wobec której istnieje prawo do odliczenia VAT? W jakim zakresie istotne jest rozważenie celów, na jakie osiągnięty dochód zostanie przeznaczony?
3) Czy należy wprowadzić rozróżnienie między VAT zapłaconym w celu zapewnienia dokapitalizowania działalności gospodarczej a VAT wytwarzającym własne źródła dochodów, odrębne od jakiegokolwiek dochodu uzyskanego z całej działalności gospodarczej?”.

Argumentacja TSUE – odpłatność transakcji, warunki odliczenia VAT

Trybunał zauważył na wstępie, że w omawianym zakresie aktualnie obowiązująca dyrektywa VAT (dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) ma zasadniczo identyczną treść jak przepisy poprzedniej szóstej dyrektywy. Dlatego orzecznictwo TSUE dotyczące szóstej dyrektywy zachowuje tu aktualność. Co w tej sprawie jest szczególnie ważne, bowiem spór w postępowaniu głównym dotyczy okresu, w którym obowiązywała pierwotnie szósta dyrektywa, a następnie dyrektywa VAT. Dlatego też przyjęta w omawianym wyroku wykładnia art. 168 lit. a) dyrektywy VAT odnosi się również do art. 17 ust. 2 lit. a) szóstej dyrektywy.

Podatkiem VAT objęta jest wyłącznie działalność gospodarcza nastawiona na zysk, tj. odpłatna sprzedaż towarów lub odpłatne świadczenie usług.

Odpłatność transakcji

Z orzecznictwa TSUE wynika, że dostawę towaru lub świadczenie usługi można uznać za transakcję odpłatną jeżeli strony ustaliły cenę (lub inny ekwiwalent świadczenia). Ponadto odpłatność świadczenia (w rozumieniu art. 2 dyrektywy VAT) ma miejsce tylko wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostarczonym towarem lub świadczoną usługą a otrzymanym ekwiwalentem świadczenia (podobnie TSUE uznał w wyroku z 5 lipca 2018 r., Marle Participations, C320/17, pkt 23 i przytoczonym tam wcześniejszym orzecznictwie).

Warunki odliczenia VAT

Jednym z podstawowych celów unijnego systemu VAT jest neutralność, czyli całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT należnego bądź zapłaconego w ramach całej działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) tego przedsiębiorcy.

Przepis art. 168 lit. a) dyrektywy VAT statuuje podstawowe warunki odliczenia VAT. Odliczyć VAT może tylko podatnik VAT – to warunek pierwszy. Drugim warunkiem jest wykorzystywanie towarów lub usług (z tytułu nabycia których dokonuje się odliczenia) przez podatnika do własnych opodatkowanych transakcji. Dodatkowym warunkiem jest to, aby te towary lub usługi były:

- nabyte od innego podatnika VAT,

- opodatkowane VAT.

Transakcje, które nie są objęte zakresem stosowania dyrektywy VAT (czyli nie podlegają w ogóle opodatkowaniu VAT), lub te, które są zwolnione z VAT, co do zasady nie podlegają prawu do odliczenia (podobnie TSUE uznał w wyroku z 14 września 2017 r., Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, pkt 30 i przytoczonym tam wcześniejszym orzecznictwie).

Związek nabytych towarów lub usług z opodatkowaną VAT sprzedażą własną

TSUE w wielu swoich wyrokach (np. w wyroku z 14 września 2017 r., Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C132/16, pkt 28 i przytoczonym tam orzecznictwie) powtarzał, że aby można było przyznać podatnikowi prawo do odliczenia naliczonego VAT, konieczne jest istnienie bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia. Prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług zakłada, że wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element składowy ceny transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzących prawo do jego odliczenia.

Jednak nawet gdy nie ma takiego bezpośredniego i ścisłego związku między zakupionym towarem lub usługą z naliczonym VAT a opodatkowaną VAT (objętą podatkiem należnym) sprzedażą własną, podatnik VAT może mieć prawo do odliczenia tego podatku naliczonego. Warunkiem jest jednak, by te nabyte towary lub usługi należały do tzw. kosztów ogólnych podatnika i jako takie stanowiły elementy składowe ceny dostarczanych przez niego towarów lub świadczonych przez niego usług. Tego typu koszty również mają zdaniem TSUE bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika.

Kluczowym warunkiem odliczenia VAT jawi się więc realny wpływ kosztu zakupionych (opodatkowanych VAT) towarów lub usług (w cenie których jest zawarty podatek naliczony) – na cenę towarów lub usług sprzedawanych przez podatnika VAT w jego działalności gospodarczej.


Uczelnia otrzymująca darowizny i dotacje nie działa jak podatnik VAT

TSUE uznał, że w ramach uzyskiwania i otrzymywania darowizn i dotacji Uniwersytet w Cambridge nie działa jako podatnik VAT. Nie są to bowiem środki uzyskane z odpłatnych ekwiwalentnych transakcji, a zatem nie są to środki z działalności gospodarczej. Darowizny i dotacje są przekazywane okazjonalnie, zasadniczo z subiektywnych powodów w celach charytatywnych – zatem nie można ich uznać za zapłatę za świadczone przez Uniwersytet usługi edukacyjne.

W konsekwencji TSUE uznał, że podatek VAT naliczony i związany z ewentualnymi kosztami (wydatkami) poniesionymi w związku z otrzymywaniem darowizn i dotacji nie podlega odliczeniu. Nie ma tu też znaczenia powód, dla którego darowizny  i dotacje zostały uzyskane.

Zdaniem TSUE działalność polegająca na inwestowaniu darowizn i dotacji oraz koszty związane z taką działalnością inwestycyjną powinny być traktowane w ten sam sposób w zakresie VAT co działalność niegospodarcza, jaką stanowi ich pozyskiwanie i ewentualne koszty tej działalności.

VAT naliczony, związany z kosztami takich inwestycji, również nie podlega wg TSUE odliczeniu.

W tej konkretnej sprawie nie można było też (zdaniem TSUE) uznać, że koszty zarządzania darowiznami i dotacjami są włączone w cenę konkretnej transakcji objętej podatkiem należnym. Uniwersytet w Cambridge jest bowiem placówką edukacyjną niemającą celu zarobkowego a koszty ponoszone w związku z inwestowaniem darowizn i dotacji nie wpływają zdaniem TSUE na ceny oferowanych przez Uniwersytet towarów i usług. Nie można tych kosztów uznać nawet za koszty ogólne Uniwersytetu.

Z tych wszystkich względów Trybunał uznał końcowo (w świetle art. 168 lit. a) dyrektywy VAT), że podatnik wykonujący zarówno działalność opodatkowaną VAT, jak i działalność zwolnioną z tego podatku, który otrzymane darowizny i dotacje inwestuje w fundusz i który wykorzystuje dochody pochodzące z tego funduszu na pokrycie kosztów ogółu takiej działalności, nie jest uprawniony do odliczenia, z tytułu kosztów ogólnych, VAT naliczonego i związanego z kosztami takich inwestycji.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.