Kategorie

Założenie firmy a VAT – obowiązki, zwolnienia, od czego zacząć?

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Założenie firmy a VAT – od czego zacząć?
Wiele osób planujących rozpocząć własny biznes nie wie tak naprawdę od czego zacząć. W niniejszym artykule wyjaśnione zostały wątpliwości w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) na przykładzie sklepu internetowego. W szczególności przedstawione zostały zasady opodatkowania i zwolnienia z VAT a także kwestie dot. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.

Przykład
Pan Kamil zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i otworzyć sklep internetowy. Pan Kamil nie będzie producentem, a pośrednikiem w sprzedaży uprzednio nabytych towarów. Sprzedaż będzie odbywać się za pośrednictwem portalu aukcyjnego i strony internetowej. Kupującymi mogą być zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Przykładowymi towarami oferowanym przez sklep są odzież, galanteria, tekstylia do gospodarstwa domowego.

Polecamy: INFORLEX Biznes
Polecamy: Biuletyn VAT

Podmiot opodatkowania – czyli czy Pan Kamil będzie podatnikiem?

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Przy czym za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. przychody ze stosunku pracy);
 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. działalność wykonywana osobiście), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Gdyby Pan Kamil miał zamiar okazjonalnie coś sprzedać, np. swoją starą kurtkę lub aparat fotograficzny, wówczas nie można mówić o wykonywaniu działalności gospodarczej. Prowadzenie sklepu w sposób ciągły i zorganizowany wypełnia przesłanki wskazane w definicji. W odniesieniu do prezentowanego przykładu należy zatem uznać, że Pan Kamil wykonujący działalność handlową w swoim imieniu i na swoją rzecz będzie podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT).

Przedmiot opodatkowania – czyli czy działalność handlowa podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

    1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

    2) eksport towarów;

    3) import towarów na terytorium kraju;

    4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

    5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Istotą sklepu internetowego jest sprzedaż towarów, a więc odpłatna dostawa towarów, o której mowa w pkt 1. Co do zasady więc taka sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT.

Wyjątki: zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców

Reklama

Od każdej reguły są jednak wyjątki. Dla drobnych przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT (do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty samego podatku). W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku limit ten stosuje się proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym.

Zakładając, że Pan Kamil dopiero rozpoczyna swoją działalność i początkowo będzie ją prowadził na małą skalę, wówczas może skorzystać z ww. zwolnienia. Jednakże po przekroczeniu kwoty limitu, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Koniecznym jest zatem monitorowanie skali działalności, ponieważ to zwolnienie jest warunkowe (tylko dla drobnych przedsiębiorców).

Wyjątki: zwolnienie ze względu na przedmiot działalności

Oprócz zwolnienia poszczególnych podmiotów, ustawodawca przewidział również zwolnienie z podatku dostawę różnych towarów i świadczenie usług wymienionych w art. 43 ustawy o VAT.

W prezentowanym przykładzie Pan Kamil zamierza handlować odzieżą, galanterią i tekstyliami. Dostawa tych towarów nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ustawy o VAT.

Równocześnie: kasa rejestrująca

Warto pamiętać, że zwolnienie z podatku VAT nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Otóż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (zwanych dalej konsumentami) są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek stosowania tzw. kasy fiskalnej z założenia dotyczy więc wszystkich, którzy sprzedają towary i usługi konsumentom. Zwolnienia z tego obowiązku zostały określone odrębnie w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (zwane dalej rozporządzeniem).

Kasa: zwolnienie przedmiotowe

Na podstawie ww. rozporządzenia, z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., zwolnione zostały czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Reklama

W tym miejscu szczególną uwagę warto zwrócić na poz. 36 załącznika do rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku z ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

To właśnie ten punkt może być najbardziej interesujący dla podatników prowadzących sklepy internetowe. Aby transakcja podlegała zwolnieniu z obowiązku ewidencji przy użyciu kasy muszą zostać spełnione łącznie przesłanki:

 1. towary są wysyłane do klienta – wyklucza się więc osobisty odbiór towarów;
 2. nabywca płaci za pośrednictwem poczty, banku lub SKOKu – wyklucza się płatności gotówką i przez terminal płatniczy;
 3. prowadzenie ewidencji, z której jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczy i na czyją rzecz została dokonana – ewidencja musi zawierać dane nabywcy, jego adres oraz dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer zamówienia);

Ponadto przedmiot działalności nie może być wyłączony na podstawie § 4 rozporządzenia (patrz dalsza część artykułu).

Kasa: zwolnienie podmiotowe

Rozporządzenie reguluje również kwestię zwolnień podmiotowych. Z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. zwalnia się:

 1. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz konsumentów limit ten stosuje się proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności. Przy czym wskazać należy, że zwolnienia nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania;
 2. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz konsumentów, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Powyższe zwolnienia podmiotowe w każdym przypadku są określone pewnym limitem obrotów. Klientami sklepu Pana Kamila mają być nie tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale również przedsiębiorcy. W takiej sytuacji, gdyby sprzedaż na rzecz konsumentów nie przekroczyła progu 20.000 zł, wówczas Pan Kamil może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy. Po przekroczeniu limitu kasa rejestrująca będzie obowiązkowa.

Kasa: wyłączenie zwolnienia

W odniesieniu do powyższego warto zauważyć, że powyższe zwolnienia (podmiotowe i przedmiotowe) z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie są stosowane w przypadkach wskazanych w §4 rozporządzenia. Dotyczy to m.in. dostawy części do silników (PKWiU 28.11.4), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli) gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego oraz świadczenia usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, a także fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. A więc prawnik, mechanik samochodowy, fryzjerka i kosmetyczka będą obowiązani mieć kasę rejestrującą niezależnie od wysokości sprzedaży na rzecz konsumentów.

Czynności wyłączające możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy zostały w rozporządzeniu wymienione enumeratywnie – jest to zamknięty katalog. W związku z tym można uznać, że działalność handlowa Pana Kamila będzie mogła skorzystać ze zwolnienia (jeżeli spełnia pozostałe kryteria).

Reasumując, rozpoczynając działalność gospodarczą i rozpatrując kwestię podatku VAT należy zwrócić szczególną uwagę na to, że zwolnienie z VAT nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej warto przeanalizować wszystkie regulacje podatkowe w tym zakresie.

Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp.k.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?