Kategorie

Założenie firmy a VAT – obowiązki, zwolnienia, od czego zacząć?

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Założenie firmy a VAT – od czego zacząć?
Założenie firmy a VAT – od czego zacząć?
Wiele osób planujących rozpocząć własny biznes nie wie tak naprawdę od czego zacząć. W niniejszym artykule wyjaśnione zostały wątpliwości w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) na przykładzie sklepu internetowego. W szczególności przedstawione zostały zasady opodatkowania i zwolnienia z VAT a także kwestie dot. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.

Przykład
Pan Kamil zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i otworzyć sklep internetowy. Pan Kamil nie będzie producentem, a pośrednikiem w sprzedaży uprzednio nabytych towarów. Sprzedaż będzie odbywać się za pośrednictwem portalu aukcyjnego i strony internetowej. Kupującymi mogą być zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Przykładowymi towarami oferowanym przez sklep są odzież, galanteria, tekstylia do gospodarstwa domowego.

Polecamy: INFORLEX Biznes
Polecamy: Biuletyn VAT

Podmiot opodatkowania – czyli czy Pan Kamil będzie podatnikiem?

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Przy czym za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. przychody ze stosunku pracy);
 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. działalność wykonywana osobiście), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Gdyby Pan Kamil miał zamiar okazjonalnie coś sprzedać, np. swoją starą kurtkę lub aparat fotograficzny, wówczas nie można mówić o wykonywaniu działalności gospodarczej. Prowadzenie sklepu w sposób ciągły i zorganizowany wypełnia przesłanki wskazane w definicji. W odniesieniu do prezentowanego przykładu należy zatem uznać, że Pan Kamil wykonujący działalność handlową w swoim imieniu i na swoją rzecz będzie podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT).

Przedmiot opodatkowania – czyli czy działalność handlowa podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

    1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

    2) eksport towarów;

    3) import towarów na terytorium kraju;

    4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

    5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Istotą sklepu internetowego jest sprzedaż towarów, a więc odpłatna dostawa towarów, o której mowa w pkt 1. Co do zasady więc taka sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT.

Wyjątki: zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców

Od każdej reguły są jednak wyjątki. Dla drobnych przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT (do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty samego podatku). W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku limit ten stosuje się proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym.

Zakładając, że Pan Kamil dopiero rozpoczyna swoją działalność i początkowo będzie ją prowadził na małą skalę, wówczas może skorzystać z ww. zwolnienia. Jednakże po przekroczeniu kwoty limitu, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Koniecznym jest zatem monitorowanie skali działalności, ponieważ to zwolnienie jest warunkowe (tylko dla drobnych przedsiębiorców).

Wyjątki: zwolnienie ze względu na przedmiot działalności

Oprócz zwolnienia poszczególnych podmiotów, ustawodawca przewidział również zwolnienie z podatku dostawę różnych towarów i świadczenie usług wymienionych w art. 43 ustawy o VAT.

W prezentowanym przykładzie Pan Kamil zamierza handlować odzieżą, galanterią i tekstyliami. Dostawa tych towarów nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ustawy o VAT.

Równocześnie: kasa rejestrująca

Warto pamiętać, że zwolnienie z podatku VAT nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Otóż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (zwanych dalej konsumentami) są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek stosowania tzw. kasy fiskalnej z założenia dotyczy więc wszystkich, którzy sprzedają towary i usługi konsumentom. Zwolnienia z tego obowiązku zostały określone odrębnie w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (zwane dalej rozporządzeniem).

Kasa: zwolnienie przedmiotowe

Na podstawie ww. rozporządzenia, z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., zwolnione zostały czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W tym miejscu szczególną uwagę warto zwrócić na poz. 36 załącznika do rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku z ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

To właśnie ten punkt może być najbardziej interesujący dla podatników prowadzących sklepy internetowe. Aby transakcja podlegała zwolnieniu z obowiązku ewidencji przy użyciu kasy muszą zostać spełnione łącznie przesłanki:

 1. towary są wysyłane do klienta – wyklucza się więc osobisty odbiór towarów;
 2. nabywca płaci za pośrednictwem poczty, banku lub SKOKu – wyklucza się płatności gotówką i przez terminal płatniczy;
 3. prowadzenie ewidencji, z której jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczy i na czyją rzecz została dokonana – ewidencja musi zawierać dane nabywcy, jego adres oraz dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer zamówienia);

Ponadto przedmiot działalności nie może być wyłączony na podstawie § 4 rozporządzenia (patrz dalsza część artykułu).

Kasa: zwolnienie podmiotowe

Rozporządzenie reguluje również kwestię zwolnień podmiotowych. Z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. zwalnia się:

 1. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz konsumentów limit ten stosuje się proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności. Przy czym wskazać należy, że zwolnienia nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania;
 2. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz konsumentów, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Powyższe zwolnienia podmiotowe w każdym przypadku są określone pewnym limitem obrotów. Klientami sklepu Pana Kamila mają być nie tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale również przedsiębiorcy. W takiej sytuacji, gdyby sprzedaż na rzecz konsumentów nie przekroczyła progu 20.000 zł, wówczas Pan Kamil może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy. Po przekroczeniu limitu kasa rejestrująca będzie obowiązkowa.

Kasa: wyłączenie zwolnienia

W odniesieniu do powyższego warto zauważyć, że powyższe zwolnienia (podmiotowe i przedmiotowe) z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie są stosowane w przypadkach wskazanych w §4 rozporządzenia. Dotyczy to m.in. dostawy części do silników (PKWiU 28.11.4), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli) gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego oraz świadczenia usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, a także fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. A więc prawnik, mechanik samochodowy, fryzjerka i kosmetyczka będą obowiązani mieć kasę rejestrującą niezależnie od wysokości sprzedaży na rzecz konsumentów.

Czynności wyłączające możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy zostały w rozporządzeniu wymienione enumeratywnie – jest to zamknięty katalog. W związku z tym można uznać, że działalność handlowa Pana Kamila będzie mogła skorzystać ze zwolnienia (jeżeli spełnia pozostałe kryteria).

Reasumując, rozpoczynając działalność gospodarczą i rozpatrując kwestię podatku VAT należy zwrócić szczególną uwagę na to, że zwolnienie z VAT nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej warto przeanalizować wszystkie regulacje podatkowe w tym zakresie.

Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp.k.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?