REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum
Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zasadnicze zmiany koncepcyjne dotyczące: obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, fakturowania oraz podatku naliczonego w podatku od towarów i usług. Nowelizacja ta jest najpoważniejszą zmianą ustawy o podatku od towarów i usług od 2004 r.

Nowa koncepcja obowiązku podatkowego w VAT

Największa i najważniejsza  zmiana spośród wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. dotyczy obowiązku podatkowego. Z tą datą straci moc art. 19 ustawy o VAT, natomiast wszedł w życie art. 19a określający nowe reguły powstawania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju.

REKLAMA

Autopromocja

Więcej na ten temat w tekście: Obowiązek podatkowy w VAT - zmiany od 2014 roku

Nowe reguły określania podstawy opodatkowania w VAT

Podobnie jak w przypadku art. 19 określającego zasady powstawania obowiązku podatkowego do końca 2013 r., również zasady określania podstawy opodatkowania nie są już ustalane na podstawie art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług, który został uchylony. Zastąpił go art. 29a tej ustawy. Jednocześnie uchylono art. 31 tej ustawy, który odrębnie normował podstawę opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Więcej na ten temat w tekście: Podstawa opodatkowania w VAT - nowe zasady od 2014 roku

Nowe zasady ustalania momentu odliczenia podatku naliczonego

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienione zostały regulacje dotyczące momentu, w którym podatnik może pomniejszyć zobowiązanie podatkowe poprzez wykazanie podatku naliczonego. Nowe zasady w zakresie odliczenia podatku dokonane zostały w ramach obowiązującego już wcześniej art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej na ten temat w tekście: Moment odliczenia VAT naliczonego - zmiany 2014

Zasady fakturowania od dnia 1 stycznia 2014 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. uchylono przepisy regulujące przed tą datą fakturowanie, tj. art. 106 oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie. W ich miejsce ustawodawca wprowadził art. 106a, który kompleksowo reguluje nowe zasady fakturowania.

Więcej na ten temat w tekście: Faktury i fakturowanie od 1 stycznia 2014 r.

Towary używane - rozliczanie VAT

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zwolnienie dla towarów używanych uległo istotnemu zawężeniu. Przesłanką skorzystania ze zwolnienia jest wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego towaru. Od dnia 1 stycznia 2014 r. dla korzystania ze zwolnienia nie istnieją także wymogi używania towaru przez dany okres czasu.

Eksport towarów

Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisy w zakresie obowiązku podatkowego w odniesieniu do eksportu towarów nie przewidują szczególnych zasad jego rozpoznawania. Podatnik dokonujący eksportu towarów jest zobligowany rozpoznać obowiązek podatkowy zgodnie z zasadami ogólnymi, tj. w rozliczeniu za okres, w którym dokona dostawy towarów, a jeżeli przed dokonaniem dostawy towarów podatnik otrzyma całość lub części zapłaty, jest on obowiązany wykazać podatek należny w odniesieniu do otrzymanej kwoty, w rozliczeniu za okres, w którym ją otrzymał.

Znowelizowane przepisy nie określają odrębnych reguł ustalania podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów, a zatem jej ustalenie u eksportera odbywać będzie się na zasadach ogólnych.

Istotnym rozwiązaniem dla eksporterów będzie możliwość warunkowego zastosowania stawki 0%. Jej zastosowanie będzie uzależnione od okoliczności, w których wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik potrzymał zapłatę i w tym terminie otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE.

Import towarów

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, podobnie jak do końca 2013 r.,  powstaje z chwilą powstania długu celnego.

Zasady ustalania podstawy opodatkowania zostały określone odrębnie od zasad ogólnych. Podstawę opodatkowania w imporcie towarów stanowi wartość celna powiększona o należne cło oraz podatek akcyzowy. W przypadku towarów objętych szczególnymi procedurami wprowadzono odrębne zasady ustalania podstawy opodatkowania. Dodatkowo ustawodawca określił rodzaje wydatków, które wlicza się do podstawy opodatkowania.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

REKLAMA

W odniesieniu do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów istotne zmiany wprowadzono w zakresie ustalania momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Od dnia 1 stycznia 2014 r. generalna zasada odliczania podatku z tytułu dokonania tej czynności pozostaje bez zmian, jednak uzależniona została od spełniania dodatkowych warunków, tj. otrzymania faktury dokumentującej WNT w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy oraz uwzględnienia kwoty podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której podatnik jest obowiązany rozliczyć podatek.

Spośród zmian w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów szvczególną uwagę należy zwrócić na usunięcie wymogu zarejestrowania podatnika w Polce do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych jako przesłanki rozpoznania WDT.

Utrzymanie stawek VAT w wysokości 5%, 8% i 23%.

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przedłużono do dnia 31 grudnia 2016 r. stosowanie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. podstawowa stawka podatku wynosi 23%, a stawka obniżona wynosi 8%. Ustawa przewiduje również stawkę podatku w wysokości 5% na wybrane towary. Jednocześnie uchylono przepisy przewidujące warunkowe podwyższenie stawek podatku w przypadku, gdyby doszło do przekroczenia progu 55% wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB.

Nabycie samochodu od dnia 1 stycznia 2014 r. - odliczenie VAT

Od dnia 1 stycznia 2014 r. miały zostać wprowadzone ograniczenia polegające na odliczeniu prawa podatnika do odliczenia od zakupu, wynajmu lub leasingu niektórych silnikowych pojazdów drogowych oraz wydatków związanych z tymi pojazdami (paliwa silnikowe, wydatki eksploatacyjne), jeśli nie są one używane wyłącznie do celów działalności gospodarczej (wykorzystywane również do celów prywatnych), a wydatki nie są w całości związane z działalnością gospodarczą podatnika. W obecnym stanie prac legislacyjnych w styczniu 2014 r. obowiązywać będą jednak przepisy 86a i art. 88a natomiast zmiany wynikające z decyzji Komisji Europejskiej zostaną wprowadzone najprawdopodobniej w trakcie 2014 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują zasady odliczania podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych. Zachowano ograniczenie w zakresie prawa do odliczenia 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (nie więcej jednak niż 6000 zł) w przypadku nabycia:

1)  samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Konstrukcja przepisów art. 86a nie odbiega od regulacji dotychczas znajdujących się w art. 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku do towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Niemniej jednak zmianie uległy kryteria, których spełnienie uzależnia prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego. Do kryteriów tych zalicza się: dopuszczalna ładowność – największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu, dopuszczalna masa całkowita oraz świadectwo homologacji. Brak stosowanego zapisu w  świadectwie homologacji o dopuszczalnej ładowności lub liczbie miejsc powoduje uznanie pojazdu samochodowego za samochód osobowy. Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo


Docelowy model odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i paliwa wykorzystywanego do ich napędu wynika z opublikowanej w dniu 28 grudnia 2013 r. Decyzji Wykonawczej Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Na podstawie przedmiotowej decyzji Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zgodnie z którym nabycie pojazdu samochodowego o dopuszczalnej ładowności poniżej 3,5 tony będzie uprawiło do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50%. Ograniczenie w tej wysokości dotyczy również wydatków związanych z eksploatacją takich pojazdów (m.in. wydatki na zakup paliwa, usług naprawy i konserwacji pojazdów itp.).

VAT od samochodów i paliw w 2014 r. – zmiana ustawy o VAT

Co istotne  - projekt przewiduje, że w zakresie nabycia paliwa do napędu pojazdów samochodowych prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50% będzie przysługiwało dopiero od dnia 1 lipca 2015 r. Projekt przewiduje również wyjątki od wspomnianej wyżej zasady, które dotyczą pojazdów specjalnych enumeratywnie wymienionych pojazdów oraz dodatkowo ograniczeń w prawie do odliczenia nie stosuje się do pojazdów, które są wykorzystywane wyłącznie do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (projekt przewiduje w tym przypadku obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu).

* * *

Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT- 7 za styczeń 2014 r. pod rządami przebudowanego podatku od towarów i usług

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia pierwszej deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 roku pod rządami przebudowanego podatku od towarów usług (jest to najgłębsza w dwudziestoletniej historii  przebudowa zasad, deklarowania i rozliczania podatku od towarów i usług) Instytut Studiów Podatkowych opracował wzorzec wewnętrznego  polecenia służbowego na cele realizacji tego obowiązku.

Dokument ten pt.: „Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT- 7 za styczeń 2014 r. pod rządami przebudowanego podatku od towarów i usług”, udostępniany jest przez Instytut na zasadzie rocznej licencji, w ramach której Instytut zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia nowej wersji dokumentu wraz ze zmieniającym się stanem prawno-podatkowym.

Dokument ten stanowi niezwykle przydatne, przejrzyste i czytelne narzędzie ułatwiające wypełnienie deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. Nabywca otrzyma dokument, który zbudowany został w oparciu o obowiązujący wzór deklaracji VAT-7. Działy dokumentu stanowią odzwierciedlenie poszczególnych części deklaracji VAT-7. Każdy rozdział dokumentu odwołuje się do konkretnych pól w deklaracji.

Dzięki temu użytkownik tego dokumentu, po zidentyfikowaniu problemu, będzie mógł bez kłopotu odszukać odpowiedzi na nurtujące go pytania. W dokumencie omówiono wszystkie nowe zagadnienia, niezbędne do prawidłowego wypełnienia tej deklaracji VAT-7 , m.in.  w zakresie nowego obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, podatku naliczonego, prawa do odliczenia oraz  obowiązkowych korekt.

Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT-7 można  nabyć  poprzez formularz zamówienia.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższym zakresie udziela Pan Andrzej Sarna pod nr tel. (22) 517 30 86, e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl .

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA