REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum
Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zasadnicze zmiany koncepcyjne dotyczące: obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, fakturowania oraz podatku naliczonego w podatku od towarów i usług. Nowelizacja ta jest najpoważniejszą zmianą ustawy o podatku od towarów i usług od 2004 r.

Nowa koncepcja obowiązku podatkowego w VAT

Największa i najważniejsza  zmiana spośród wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. dotyczy obowiązku podatkowego. Z tą datą straci moc art. 19 ustawy o VAT, natomiast wszedł w życie art. 19a określający nowe reguły powstawania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju.

Autopromocja

Więcej na ten temat w tekście: Obowiązek podatkowy w VAT - zmiany od 2014 roku

Nowe reguły określania podstawy opodatkowania w VAT

Podobnie jak w przypadku art. 19 określającego zasady powstawania obowiązku podatkowego do końca 2013 r., również zasady określania podstawy opodatkowania nie są już ustalane na podstawie art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług, który został uchylony. Zastąpił go art. 29a tej ustawy. Jednocześnie uchylono art. 31 tej ustawy, który odrębnie normował podstawę opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Więcej na ten temat w tekście: Podstawa opodatkowania w VAT - nowe zasady od 2014 roku

Nowe zasady ustalania momentu odliczenia podatku naliczonego

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienione zostały regulacje dotyczące momentu, w którym podatnik może pomniejszyć zobowiązanie podatkowe poprzez wykazanie podatku naliczonego. Nowe zasady w zakresie odliczenia podatku dokonane zostały w ramach obowiązującego już wcześniej art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej na ten temat w tekście: Moment odliczenia VAT naliczonego - zmiany 2014

Zasady fakturowania od dnia 1 stycznia 2014 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. uchylono przepisy regulujące przed tą datą fakturowanie, tj. art. 106 oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie. W ich miejsce ustawodawca wprowadził art. 106a, który kompleksowo reguluje nowe zasady fakturowania.

Więcej na ten temat w tekście: Faktury i fakturowanie od 1 stycznia 2014 r.

Towary używane - rozliczanie VAT

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zwolnienie dla towarów używanych uległo istotnemu zawężeniu. Przesłanką skorzystania ze zwolnienia jest wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego towaru. Od dnia 1 stycznia 2014 r. dla korzystania ze zwolnienia nie istnieją także wymogi używania towaru przez dany okres czasu.

Eksport towarów

Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisy w zakresie obowiązku podatkowego w odniesieniu do eksportu towarów nie przewidują szczególnych zasad jego rozpoznawania. Podatnik dokonujący eksportu towarów jest zobligowany rozpoznać obowiązek podatkowy zgodnie z zasadami ogólnymi, tj. w rozliczeniu za okres, w którym dokona dostawy towarów, a jeżeli przed dokonaniem dostawy towarów podatnik otrzyma całość lub części zapłaty, jest on obowiązany wykazać podatek należny w odniesieniu do otrzymanej kwoty, w rozliczeniu za okres, w którym ją otrzymał.

Znowelizowane przepisy nie określają odrębnych reguł ustalania podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów, a zatem jej ustalenie u eksportera odbywać będzie się na zasadach ogólnych.

Istotnym rozwiązaniem dla eksporterów będzie możliwość warunkowego zastosowania stawki 0%. Jej zastosowanie będzie uzależnione od okoliczności, w których wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik potrzymał zapłatę i w tym terminie otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE.

Import towarów

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, podobnie jak do końca 2013 r.,  powstaje z chwilą powstania długu celnego.

Zasady ustalania podstawy opodatkowania zostały określone odrębnie od zasad ogólnych. Podstawę opodatkowania w imporcie towarów stanowi wartość celna powiększona o należne cło oraz podatek akcyzowy. W przypadku towarów objętych szczególnymi procedurami wprowadzono odrębne zasady ustalania podstawy opodatkowania. Dodatkowo ustawodawca określił rodzaje wydatków, które wlicza się do podstawy opodatkowania.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

W odniesieniu do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów istotne zmiany wprowadzono w zakresie ustalania momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Od dnia 1 stycznia 2014 r. generalna zasada odliczania podatku z tytułu dokonania tej czynności pozostaje bez zmian, jednak uzależniona została od spełniania dodatkowych warunków, tj. otrzymania faktury dokumentującej WNT w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy oraz uwzględnienia kwoty podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której podatnik jest obowiązany rozliczyć podatek.

Autopromocja

Spośród zmian w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów szvczególną uwagę należy zwrócić na usunięcie wymogu zarejestrowania podatnika w Polce do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych jako przesłanki rozpoznania WDT.

Utrzymanie stawek VAT w wysokości 5%, 8% i 23%.

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przedłużono do dnia 31 grudnia 2016 r. stosowanie podwyższonych stawek podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. podstawowa stawka podatku wynosi 23%, a stawka obniżona wynosi 8%. Ustawa przewiduje również stawkę podatku w wysokości 5% na wybrane towary. Jednocześnie uchylono przepisy przewidujące warunkowe podwyższenie stawek podatku w przypadku, gdyby doszło do przekroczenia progu 55% wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB.

Nabycie samochodu od dnia 1 stycznia 2014 r. - odliczenie VAT

Od dnia 1 stycznia 2014 r. miały zostać wprowadzone ograniczenia polegające na odliczeniu prawa podatnika do odliczenia od zakupu, wynajmu lub leasingu niektórych silnikowych pojazdów drogowych oraz wydatków związanych z tymi pojazdami (paliwa silnikowe, wydatki eksploatacyjne), jeśli nie są one używane wyłącznie do celów działalności gospodarczej (wykorzystywane również do celów prywatnych), a wydatki nie są w całości związane z działalnością gospodarczą podatnika. W obecnym stanie prac legislacyjnych w styczniu 2014 r. obowiązywać będą jednak przepisy 86a i art. 88a natomiast zmiany wynikające z decyzji Komisji Europejskiej zostaną wprowadzone najprawdopodobniej w trakcie 2014 r.

Autopromocja

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują zasady odliczania podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych. Zachowano ograniczenie w zakresie prawa do odliczenia 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (nie więcej jednak niż 6000 zł) w przypadku nabycia:

1)  samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Konstrukcja przepisów art. 86a nie odbiega od regulacji dotychczas znajdujących się w art. 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku do towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Niemniej jednak zmianie uległy kryteria, których spełnienie uzależnia prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego. Do kryteriów tych zalicza się: dopuszczalna ładowność – największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu, dopuszczalna masa całkowita oraz świadectwo homologacji. Brak stosowanego zapisu w  świadectwie homologacji o dopuszczalnej ładowności lub liczbie miejsc powoduje uznanie pojazdu samochodowego za samochód osobowy. Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo


Docelowy model odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i paliwa wykorzystywanego do ich napędu wynika z opublikowanej w dniu 28 grudnia 2013 r. Decyzji Wykonawczej Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Na podstawie przedmiotowej decyzji Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zgodnie z którym nabycie pojazdu samochodowego o dopuszczalnej ładowności poniżej 3,5 tony będzie uprawiło do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50%. Ograniczenie w tej wysokości dotyczy również wydatków związanych z eksploatacją takich pojazdów (m.in. wydatki na zakup paliwa, usług naprawy i konserwacji pojazdów itp.).

VAT od samochodów i paliw w 2014 r. – zmiana ustawy o VAT

Co istotne  - projekt przewiduje, że w zakresie nabycia paliwa do napędu pojazdów samochodowych prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50% będzie przysługiwało dopiero od dnia 1 lipca 2015 r. Projekt przewiduje również wyjątki od wspomnianej wyżej zasady, które dotyczą pojazdów specjalnych enumeratywnie wymienionych pojazdów oraz dodatkowo ograniczeń w prawie do odliczenia nie stosuje się do pojazdów, które są wykorzystywane wyłącznie do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (projekt przewiduje w tym przypadku obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu).

* * *

Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT- 7 za styczeń 2014 r. pod rządami przebudowanego podatku od towarów i usług

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia pierwszej deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 roku pod rządami przebudowanego podatku od towarów usług (jest to najgłębsza w dwudziestoletniej historii  przebudowa zasad, deklarowania i rozliczania podatku od towarów i usług) Instytut Studiów Podatkowych opracował wzorzec wewnętrznego  polecenia służbowego na cele realizacji tego obowiązku.

Dokument ten pt.: „Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT- 7 za styczeń 2014 r. pod rządami przebudowanego podatku od towarów i usług”, udostępniany jest przez Instytut na zasadzie rocznej licencji, w ramach której Instytut zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia nowej wersji dokumentu wraz ze zmieniającym się stanem prawno-podatkowym.

Dokument ten stanowi niezwykle przydatne, przejrzyste i czytelne narzędzie ułatwiające wypełnienie deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. Nabywca otrzyma dokument, który zbudowany został w oparciu o obowiązujący wzór deklaracji VAT-7. Działy dokumentu stanowią odzwierciedlenie poszczególnych części deklaracji VAT-7. Każdy rozdział dokumentu odwołuje się do konkretnych pól w deklaracji.

Dzięki temu użytkownik tego dokumentu, po zidentyfikowaniu problemu, będzie mógł bez kłopotu odszukać odpowiedzi na nurtujące go pytania. W dokumencie omówiono wszystkie nowe zagadnienia, niezbędne do prawidłowego wypełnienia tej deklaracji VAT-7 , m.in.  w zakresie nowego obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, podatku naliczonego, prawa do odliczenia oraz  obowiązkowych korekt.

Szczegółowe zasady sporządzania pierwszej deklaracji VAT-7 można  nabyć  poprzez formularz zamówienia.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższym zakresie udziela Pan Andrzej Sarna pod nr tel. (22) 517 30 86, e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl .

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zadeklarowałaś składki od 8000 zł? Chciałaś zdobyć dobry zasiłek? ZUS go obniży

  ZUS może obniżać podstawę składek społecznych zadeklarowanych przez przedsiębiorcę, który przez krótki czas płaci wysokie składki społeczne. Jego celem jest "nabicie" wysokiej podstawy składek przez kilka miesięcy, by później otrzymywać wysoki zasiłek (np. macierzyński). 

  Zmiany: zwolnienie z PIT zapomóg do 10 000 zł tylko do końca 2023 r. W 2024 r. będzie gorzej

  Tylko do końca 2023 r. wysokie limity zwolnień w PIT dla niektórych zapomóg. Już od 1 stycznia 2024 r. gorsze warunki podatkowe dla tych świadczeń.

  Ile lat trzeba pracować by dostać emeryturę. Jak zagwarantować sobie minimalną emeryturę - 1 588,44 zł do corocznej waloryzacji

  Po to każdy pracujący na etacie jest zobowiązany do płacenia obowiązkowo składek na ubezpieczenie społeczne – podobnie jak jego pracodawca – by w przyszłości gdy już osiągnie ustawowy wiek emerytalny mógł złożyć wniosek o emeryturę i już do końca życia otrzymywać z ZUS takie świadczenie, które zapewni mu utrzymanie, podobnie jak wcześniej zapewniało wynagrodzenie za pracę. Mało kto jest zadowolony ze swojej emerytury, a ściślej – jej wysokości.

  MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o zwrocie podatku

  Ministerstwo Finansów ostrzegło dzisiaj przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Resort podkreślił, że ani MF, ani KAS nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

  Zamknięcie roku podatkowego 2023 – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy przed zakończeniem roku podatkowego muszą wykonać wiele różnych czynności, takich jak sporządzenie inwentaryzacji czy weryfikacja ujęcia wszystkich wydatków w działalności gospodarczej. Przygotowana roczna dokumentacja pozwoli na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego.

  Czy zostaną nałożone nowe podatki na spółki Skarbu Państwa?

  Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała posłanka Polska2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

  Wysoki wzrost wynagrodzeń. Jak bardzo ożywi inflację?

  Wynagrodzenia realne wzrosły w najwyższym tempie od lutego 2019 r. Natomiast dwucyfrowe tempo wzrostu nominalnych płac, które jest czynnikiem napędzającym inflację, utrzymuje się od początku 2022 r. Dynamika konsumpcji znów rośnie.

  Funkcjonariusze KAS wykryli proceder obrotu podrabianą odzieżą. Wartość zajętego towaru to ponad 1 mln zł

  Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policją ujawnili proceder obrotu odzieżą z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych - poinformowały obie służby. Wartość ubrań zabezpieczonych w magazynach i mieszkaniach na terenie Elbląga i Pasłęka to ponad 1 mln zł.

  Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 r. Dane GUS

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS przekaże 15 grudnia.

  Jednorazowe odszkodowania ZUS w 2024 roku

  Jednorazowe odszkodowania od ZUS w pierwszym kwartale 2024 roku są już znane. Określa je obwieszczenie MRiPS. Jakie dokładnie wypłaty z ZUS należą się w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

  REKLAMA