Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż wysyłkowa towarów konsumentom w Polsce przez podatnika VAT zgłoszonego do procedury OSS a JPK_VAT

Sprzedaż wysyłkowa towarów konsumentom w Polsce przez podatnika VAT zgłoszonego do procedury OSS a JPK_VAT
Sprzedaż wysyłkowa towarów konsumentom w Polsce przez podatnika VAT zgłoszonego do procedury OSS a JPK_VAT
W ramach procedury OSS nie należy rozliczać dostaw towarów na rzecz konsumentów, podlegających opodatkowaniu w Polsce i nie spełniających definicji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) z art. 2 pkt 22a ustawy o VAT. Takie dostawy powinny być rozliczane w krajowej deklaracji VAT, a właściwym organem podatkowym pozostaje dla tych transakcji krajowy organ podatkowy. Złożenie deklaracji elektronicznej JPK_VAT w Polsce jest konieczne w takich przypadkach. Rejestracja do procedury unijnej na potrzeby rozliczenia WSTO nie wyłącza obowiązku składania krajowych deklaracji VAT. Złożenie deklaracji krajowej nie stanowi naruszenia procedury OSS. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2021 r.

Sprzedaż wysyłkowa towarów konsumentom w Polsce przez podatnika VAT zgłoszonego do procedury OSS

Z wnioskiem o interpretację wystąpił polski podatnik VAT (Spółka z o.o.), który sprzedaje wysyłkowo konsumentom mającym miejsce zamieszkania w państwach UE (także polskim konsumentom) nowe towary (akcesoria samochodowe) o wartości do 150 Euro. Sprzedaż ta stanowi wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 22a ustawy o VAT. Podatnik ten zarejestrował się do procedury OSS (One Stop Shop). Wśród produktów sprzedawanych przez Spółkę:
- nie znajdują się nowe środki transportu,
- nie znajdują się towary, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz.

Czy w ramach procedury OSS trzeba rozliczać transakcje krajowe? Czy trzeba składać polską deklarację VAT (JPK_V7M)?

Spółka we wniosku o interpretację zadała dwa pytania:

1) Czy w ramach procedury OSS należy rozliczać transakcje krajowe (deklaracje krajowe)?
2) Czy złożenie deklaracji krajowej JPK_V7M (comiesięcznej), będzie naruszeniem procedury OSS jeżeli podatnik zgłosił się do procedury OSS?

Zdaniem Spółki (mimo jej zgłoszenia do procedury OSS) ma ona obowiązek jako polski podatnik VAT do rozliczania transakcji krajowych w deklaracjach miesięcznych JPK_V7M w kraju, wg właściwości urzędu skarbowego w Polsce.

Wszystkie inne transakcje, do których zdaniem Wnioskodawcy ma zastosowanie OSS, to transakcje unijne, a tj. gdzie kraj konsumpcji, jest innym krajem od tego jaki Spółka zgłosiła jako kraj identyfikacji (czyli Polska). Odnośnie tych transakcji unijnych Spółka ma obowiązek dokonać  kwartalnego rozliczenia VAT w ramach procedury OSS.

W opinii Spółki procedury OSS nie stosuje się do transakcji krajowych (a więc wewnętrznych danego kraju). A złożenie deklaracji krajowej JPK_V7M jest konieczne (do rozliczenia transakcji krajowych) pomimo zgłoszenia Spółki do procedury OSS.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że stanowisko Spółki jest prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem.

Zasada terytorialności w VAT

W podatku VAT obowiązuje zasada terytorialności, która wynika z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów na terytorium kraju;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zasada terytorialności polega na tym, że opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług podlegają wyżej określone czynności, ale tylko gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy o VAT) jest terytorium kraju, przez które – zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o VAT - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – czym jest

Ustawa o VAT definiuje w art. 2 pkt 22a pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), jako dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

a) podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub

c) podmiotem niebędącym podatnikiem

- pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 (czyli towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz).

Organy podatkowe podkreślają, że w ramach WSTO mogą być zatem sprzedawane towary wyprodukowane w UE lub towary, które zostały już dopuszczone do swobodnego obrotu w UE i które znajdują się na jej terytorium i są dostarczane nabywcom w UE.

Natomiast WSTO nie stosuje się do:

˗ nowych środków transportu,
˗ towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz,
˗ dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, towarów używanych – jednak tylko wówczas, gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o VAT.

Miejsce dostawy (miejsce świadczenia) WSTO

Zasadą jest, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT, że miejscem dostawy towarów - w przypadku  WSTO - jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. Czyli w przypadku paczki wysłanej do konsumenta w Austrii, to Austria jest miejscem dostawy towarów (miejscem świadczenia). Zatem (zgodnie z zasadą terytorialności) transakcja ta powinna być opodatkowana austriackim podatkiem VAT.

Poniżej został określony wyjątek od tej zasady.

W myśl art. 22a ust. 1 ustawy o VAT, ww. przepis art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT nie ma zastosowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;

2) towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;

3) suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 2, oraz całkowitej wartości usług, o których mowa w art. 28k ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 2 pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju, wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.

W tym wyjątkowym przypadku miejscem dostawy towarów jest (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT) miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Czyli jeżeli towary są wysyłane z Polski, to co do zasady w tych wyjątkowych przypadkach Polska jest miejscem dostawy towarów i jednocześnie państwem, w którym jest opodatkowana taka dostawa.

Ale w tym wyjątkowym przypadku dostawca może (jeżeli chce) wskazać jako miejsce dostawy miejsce miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. Dostawca, którego towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, wskazuje miejsce dostawy przez złożenie zawiadomienia o takim wyborze w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru, na zasadach określonych w art. 28p (art. 22a ust. 3 ustawy o VAT).

Obowiązek składania JPK_VAT

Zgodnie z art. 109 ust. 3b ustawy o VAT podatnicy VAT, są obowiązani przesyłać, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję VAT, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

Od 1 października 2020 r. deklaracje VAT i ewidencję VAT za poszczególne miesiące (lub kwartały) przesyła się w jednym dokumencie elektronicznym JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.) oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.

Co do zasady w JPK_VAT zamieszcza się dane i informacje dotyczące transakcji opodatkowanych VAT w Polsce.

Procedura szczególna VAT-OSS (procedura unijna) – czym jest, kto powinien z niej korzystać

W przepisach art. 130a-130d ustawy o VAT została uregulowana procedura szczególna VAT-OSS (procedura unijna). Celem tej procedury jest rozliczenie VAT należnego z tytułu określonych czynności (m.in. z tytułu WSTO) państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.

Jeżeli chodzi o WSTO – państwem członkowskim konsumpcji jest państwo zakończenia wysyłki/transportu towarów do nabywcy (art. 130a pkt 2a lit. a ustawy o VAT). Natomiast państwem członkowskim identyfikacji jest m.in. państwo, w którym podatnik dokonujący WSTO ma siedzibę działalności gospodarczej (art. 130a pkt 2b lit. a ustawy o VAT).

Z procedury unijnej VAT-OSS mogą także korzystać przedsiębiorcy ułatwiający dostawę towarów (importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro) poprzez użycie interfejsu elektronicznego zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT (czyli firmy prowadzące portale aukcyjne, czy platformy handlowe /sprzedażowe/), jeżeli wysyłka lub transport towarów będących przedmiotem dostawy rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego (zgodnie z art. 130a pkt 2 lit. b ustawy o VAT).

Procedura unijna VAT-OSS – rozliczenia, deklaracje

Podatnicy zarejestrowani na potrzeby procedury unijnej VAT-OSS są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej kwartalne deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT, na podstawie art. 130c ust. 1 i 2 ustawy o VAT (deklaracje VIU-DO). Deklaracje te zawierają – zgodnie z art. 130c ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy o VAT – m.in. całkowitą wartość, pomniejszoną o kwotę VAT, następujących transakcji:

- WSTO,

- dostawy towarów dokonywanej przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli wysyłka lub transport tych towarów rozpoczyna się i kończy na terytorium kraju.

Procedura unijna VAT-OSS a transakcje krajowe

Jak podkreśla Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, procedura unijna VAT-OSS od 1 lipca 2021 r. obejmuje tylko te dostawy krajowe, które są dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające takie dostawy w rozumieniu art. 7a ustawy o VAT.

A więc dostawy krajowe (czyli takie, w których towar i jego nabywca, niebędący podatnikiem, znajdują się w tym samym państwie członkowskim), mogą być rozliczane w OSS wyłącznie przez podatników uznanych za ułatwiających takie dostawy, o których mowa w art. 7a ust. 2 ustawy o VAT.

Trzeba tu wspomnieć, że zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik ułatwia (w rozumieniu art. 5b rozporządzenia 282/2011), poprzez użycie interfejsu elektronicznego, dokonanie na terytorium UE przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE:

1) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub
2) dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

– uznaje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

Procedura unijna VAT-OSS jest więc między innymi przeznaczona dla przedsiębiorcy (podatnika VAT) ułatwiającego poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. portalu aukcyjnego, internetowej platformy sprzedażowej) dokonanie krajowych dostaw towarów na rzecz konsumenta, których wysyłka lub transport rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego UE.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraźnie wskazał, że polski podatnik korzystający z procedury OSS, powinien również zadeklarować i opłacić za pośrednictwem OSS podatek VAT z tytułu WSTO należny w Polsce. Ma to miejsce np. w sytuacji, gdy podatnik ten wysyła z magazynów położonych w innych krajach członkowskich UE, za pośrednictwem swojej strony internetowej, towary do konsumentów w Polsce. Każdy podatnik (mający siedzibę w UE lub nie) może zadeklarować w ramach procedury unijnej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na odległość (w tym sprzedaż, która ma miejsce w państwie członkowskim identyfikacji lub w państwie członkowskim siedziby).

A więc dostawy z Polski do Polski (czyli takie, gdzie wysyłka lub transport towarów rozpoczyna się i kończy na terytorium naszego kraju) na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (czyli konsumentów) powinny być wykazywane w krajowej deklaracji podatkowej (a więc w JPK_VAT).

Dostawy te bowiem nie spełniają (zdaniem Dyrektora KIS) definicji WSTO. Brak jest w tym przypadku przemieszczenia towaru z jednego do drugiego państwa członkowskiego UE. Jeżeli bowiem towar i jego nabywca znajdują się w tym samym państwie członkowskim UE, to nie jest to WSTO i nie ma obowiązku wykazywania takiej dostawy w procedurze OSS przez przedsiębiorcę, który jej dokonuje.

Wysyłka towarów (do wartości 150 euro) do konsumentów w Polsce to transakcje krajowe niebędące WSTO

Ważne!
W konkluzji Dyrektor KIS stwierdził, że realizowane przez Spółkę transakcje sprzedaży wysyłkowej towarów (do wartości 150 euro) do konsumentów w Polsce to transakcje krajowe niebędące WSTO.
A zatem takie dostawy powinny być rozliczane w krajowej (polskiej) deklaracji VAT (w pliku JPK_VAT – tu konkretnie JPK_V7), a właściwym organem podatkowym pozostaje dla tych transakcji polski urząd skarbowy.

Dostaw tych nie trzeba rozliczać w ramach procedury unijnej VAT-OSS.

Złożenie deklaracji elektronicznej  w pliku JPK_VAT jest tu konieczne mimo, że Spółka  zarejestrowała się do ww. procedury unijnej i nie stanowi naruszenia procedury unijnej VAT-OSS.

Oprac. Paweł Huczko

Źródło: interpretacji indywidualna z 3 grudnia 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.632.2021.2.JSZ).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce - wakacje 2022 (czerwiec-lipiec)
  Na początku wakacji można spodziewać się spadku cen paliw o 5-10 gr/l - oceniają analitycy BM Reflex. Ale i tak rachunki za tankowanie w trakcie wakacji będą od 46 do 53 proc. wyższe niż rok temu. Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do wakacyjnych podróży. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 zł - informują analitycy e-petrol.pl
  Wynagrodzenia w Polskim Ładzie 2.0 – umowa o pracę, umowa zlecenia. Przykłady z kwotami brutto-netto
  Biorąc pod uwagę ilość zmian podatkowych, które zaszły w ustawie o PIT w ciągu ostatniego półrocza wielu podatników może mieć wątpliwości związane z wysokością wynagrodzenia. Poniższe zestawienia zawierają przykładowe porównania wysokości wynagrodzenia w stanie prawnym sprzed Polskiego Ładu (do końca 2020 r.), po wdrożeniu tej reformy (2021 r.) oraz w stanie prawnym po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 (tj. 1 lipca 2022 r.). Porównując wysokość wynagrodzeń należy uwzględnić formę zatrudnienia, wysokość zarobków oraz specyfikę poszczególnych zmian, które weszły w życie w ramach nowelizacji, a więc przede wszystkim: podniesienie kwoty wolnej, wprowadzenie oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, obniżenie pierwszej stawki podatku PIT z 17% do 12%. Należy też zauważyć, że Polski Ład 2.0 zakłada likwidację od 1 lipca 2022 r. tzw. mechanizmu „rolowania” zaliczek (zgodnie z którym płatnicy muszą obliczać zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących 1 stycznia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r.).
  Obligacje skarbowe w lipcu 2022 r. - oprocentowanie i oferta
  Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w lipcu 2022 r. W związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,75 pp., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,00%, a 2-letnich 6,25%.
  Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. zajdą zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmienią się też miesięczne formularze rozliczeniowe ZUS - miesięczne raporty rozliczeniowe i deklaracje zostaną dostosowane do znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej. Zmiany wprowadza ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki".
  Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu - stanowisko Rzecznika Finansowego
  Rzecznik Finansowy poinformował 24 czerwca 2022 r., że liczba skarg związanych z wcześniejszą spłatą kredytu systematycznie spada ale nadal jest ich sporo. Szczególny spadek zauważony jest w sprawach dotyczących kredytu konsumenckiego, niemniej takich spraw w minionym roku było wciąż blisko tysiąc. Instytucje finansowe wciąż nie realizują ustawowego obowiązku proporcjonalnego zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie kredytów (także hipotecznych) przez kredytobiorców.
  30 groszy rabatu na 1 litr paliwa na stacjach Orlen z aplikacją VITAY - od 27 czerwca do końca wakacji
  Od poniedziałku 27 czerwca do końca wakacji 2022 r. PKN Orlen wprowadza rabat w wysokości 30 groszy za litr benzyny i oleju napędowego dla właścicieli aplikacji lojalnościowej Orlenu VITAY - poinformował 24 czerwca 2022 r. na twitterze prezes spółki Daniel Obajtek. Z rabatem można kupić maksymalnie 150 litrów paliwa miesięcznie.
  Wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem przywrócone od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. samotnym rodzicom zostanie przywrócona możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Przywrócenie tej preferencji oznacza, że będzie można się rozliczyć z dzieckiem w zakresie dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Kto będzie mógł się rozliczyć razem z samotnie wychowywanym dzieckiem za 2022 rok? Jakie są warunki takiego rozliczenia? Jaki jest limit dochodów dziecka w 2022 roku? Wzór oświadczenia samotnego rodzica dla pracodawcy o wspólnym rozliczeniu PIT z dzieckiem.
  Zwrot VAT w 15 dni dla podatników bezgotówkowych - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Którzy podatnicy mogą otrzymać zwrot VAT w ciągu 15 dni? Jakie są warunki tego zwrotu? Jaki podatnik jest "podatnikiem bezgotówkowym"? Co trzeba zrobić aby otrzymać tak szybki zwrot VAT? Jakie warunki trzeba spełnić i co sprawdza urząd skarbowy? Wyjaśniają eksperci Ministerstwa Finansów.
  Upały w pracy a przepisy BHP i zalecenia PIP. Wysoka temperatura w miejscu pracy, napoje, organizacja pracy, pierwsza pomoc przy przegrzaniu organizmu
  Już kilka dni temu Główny Inspektor Pracy apelował do pracodawców o zorganizowanie pracy w upalne, gorące dni zgodnie z zasadami BHP. Jak zorganizować pracę w wysokich temperaturach? Kiedy trzeba zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje? Czy przepisy BHP określają maksymalną dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniu? Jakie są inne wymogi BHP odnośnie pracy w wysokiej temperaturze otoczenia?
  Friendshoring - sposób na ograniczenie skutków zaburzeń łańcuchów dostaw
  Przestawienie się na friendshoring może w większym stopniu uchronić przed skutkami zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw - podała 23 czerwca 2022 r. firma doradcza CEBRE. Czym jest friendshoring?
  Zaliczki na PIT w 2022 roku i obowiązki płatników - zmiany od 1 lipca (Polski Ład 2.0)
  Z dniem 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która m.in. zmienia zasady poboru zaliczek na podatek i obowiązki płatników. Co się zmienia w zaliczkach na PIT? Jakie zmiany dla płatników zajdą od 2023 roku? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Zmiana formy opodatkowania dochodów lub przychodów przedsiębiorców osiągniętych w 2022 roku - zmiany w PIT od 1 lipca
  Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), pozwala m.in. na zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne (tj. opodatkowanie skalą podatkową) w trakcie 2022 roku (ryczałtowcom) oraz po zakończeniu 2022 roku (podatnicy na podatku liniowym i ryczałtowcy) - w odniesieniu do dochodów lub przychodów uzyskanych od początku bieżącego roku. Jak dokonać tej zmiany formy opodatkowania? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Ulgi podatkowe w PIT - zmiany od 1 lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
  Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja wielu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która m.in. zmienia zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Likwidacji ulega w szczególności ulga dla klasy średniej. Niektórzy podatnicy będą mogli otrzymać dodatkowy zwrot podatku w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej. Są też zmiany w innych ulgach i zwolnieniach. Co się zmienia w ulgach podatkowych w PIT w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2022 r.? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Skala podatkowa PIT - zmiany od 1 lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
  Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która m.in. zmienia skalę podatkową PIT. Co się zmienia w porównaniu do skali podatkowej obowiązującej od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.? Co pozostaje bez zmian? Do jakich dochodów trzeba stosować nową skalę podatkową? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Co reguluje ustawa o rachunkowości?
  Ustawa o rachunkowości jest najważniejszą podstawą prawną określającą zasady formalnego odzwierciedlania działalności gospodarczej. Uzupełnieniem ustawy o rachunkowości są Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ustawa o biegłych rewidentach.
  0% VAT na drewno opałowe - apel do Rządu
  Z apelem (petycją) o wprowadzenie zerowej stawki VAT na drewno opałowe wystąpiła do Rady Ministrów grupa ekspertów, którzy współpracują w ramach kampanii Drewno Pozytywna Energia. Aktualnie drewno opałowe jest objęte podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Petycję tę popierają m.in. Polskie Forum Klimatyczne, Fundacja Zielone Ciepło, Krajowa Izba Kominiarzy, Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, Korporacja Kominiarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE, Stowarzyszenie Kominki i Piece, Cech Zdunów Polskich. Zdaniem osób i podmiotów popierających ten apel zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla wielu Polaków odczuwalną ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli zabezpieczyć wiele gospodarstw domowych na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.
  Wynagrodzenia urlopowe dla kierowców zawodowych w 2022 roku prawie 3 razy wyższe niż rok temu
  Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna, a wraz z nim firmy transportowe czekają kolejne wydatki, których mogą nie być nawet do końca świadomi. Jakie? Chodzi o wynagrodzenia urlopowe kierowców zawodowych, które wylicza się na podstawie wynagrodzenia z umowy o pracę, najczęściej za okres ostatnich 3 miesięcy. Jeszcze rok wcześniej pracownicy otrzymywali pensję brutto w wysokości 3200 – 3300 zł i to właśnie z tej średniej wyliczane było wynagrodzenie urlopowe. Od 2 lutego 2022 r. to się zmienia, ponieważ wypłata polskiego kierowcy wzrosła do 10-12 tys. brutto. I właśnie ta kwota posłuży do wyliczenia średniej za urlop wypoczynkowy, co daje prawie trzykrotny wzrost względem wypłat za poprzedni sezon. – Może się okazać, że będzie to kolejna „cegiełka” do tych wyższych kosztów, których firmy transportowe, szczególnie te małe, mogły nie wziąć pod uwagę, planując budżet na 2022 rok. A ten koszt będą musieli dopiero ponieść, bo sezon urlopowy dopiero się rozpoczyna – tłumaczy Łukasz Włoch, ekspert OCRK, Grupa Inelo.
  Soboń: projekt dot. minimalnego CIT-u jest gotowy; we wrześniu w Sejmie
  Projekt dotyczący minimalnego CIT jest już gotowy; chcemy, by Sejm zajął się nim na początku września - poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Wiceszef resortu finansów na spotkaniu z dziennikarzami poinformował, że ministerstwo przygotowało projekt dotyczący tzw. minimalnego CIT-u.
  PIT-2 w 2022 roku (z uwzględnieniem zmian od 1 lipca) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik dla podatników dotyczący PIT-2 (oświadczenia pracownika dot. pomniejszenia miesięcznych zaliczek na podatek o kwotę zmniejszającą podatek) z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 lipca 2022 r. Ministerstwo wskazuje też, że od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywać nowe zasady składania oświadczeń PIT-2.
  Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku (3010 x 12=36120 zł) wyższe od kwoty wolnej od podatku. Czy trzeba zapłacić PIT w rozliczeniu rocznym?
  W 2022 roku kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł. Nie zmieni się to także od 1 lipca 2022 r. Kwota wolna od podatku jest jednak w skali roku mniejsza od minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2022 r. wynosi 3010 zł. Licząc płacę minimalną razy 12 miesięcy wychodzi 36120, czyli o 6120 zł więcej od 30 tys. zł. Czy osoby otrzymujące przez cały rok płacę minimalną będą musiały zapłacić podatek dochodowy?
  Jednolita podstawa dla obliczania składki zdrowotnej i podatku PIT?
  Jeszcze w 2022 r. ma zostać przedstawiona propozycja dot. uspójnienia podstawy opodatkowania i wyliczania składek zdrowotnych dla firm - zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że zaproponuje Rzecznikowi MŚP, by takie rozwiązanie zostało wypracowane pod jego egidą.
  Ministerstwo Finansów: po 1 lipca niektórzy zapłacą wyższe zaliczki na PIT ale w rozliczeniu rocznym nikt nie straci
  Niektórzy podatnicy zapłacą od 1 lipca wyższe zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - jednak w rocznym rozliczeniu ci podatnicy nie stracą lub skorzystają na nowych rozwiązaniach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. - informuje wiceminister finansów Artur Soboń.
  PKO BP: niższe ryzyko narastania presji płacowej
  Majowe dane o wynagrodzeniach okazały się niższe od rynkowych oczekiwań po raz pierwszy od stycznia, można to interpretować jako obniżenie ryzyka narastania presji płacowej w gospodarce narodowej - ocenili analitycy PKO BP.
  Zmiany w tarczach finansowych PFR. Umożliwienie prefinansowania projektów KPO ze środków krajowych
  W dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekty uchwał zmieniające uchwały w sprawie programów rządowych: „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” ,„Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Zmiany te w szczególności pozwolą na prefinansowanie projektów zaplanowanych w KPO ze środków krajowych, z Polskiego Funduszu Rozwoju - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.
  Polacy chętniej sięgają po kredyty gotówkowe i firmowe. A co z hipotekami? Branża pośrednictwa finansowego w I kw. 2022 r.
  W I kw. 2022 r. z pomocą pośredników finansowych należących do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) udzielono kredytów gotówkowych na sumę blisko 650 mln zł. Stanowi to wzrost aż o 38% w stosunku do wyników odnotowanych rok wcześniej . Zainteresowanie konsumentów tą formą zewnętrznego finansowania, było szczególnie widoczne dla pożyczanych kwot poniżej 50 tys. zł. Również w przypadku kredytów firmowych sytuacja wygląda lepiej niż w poprzednio analizowanym okresie – dzięki ekspertom ZFPF udzielono ich na sumę wynoszącą blisko 590 mln zł, czyli ponad 15% wyższą niż w IV kw. 2021 r .