Kategorie

Zwrot VAT wspólnikom rozwiązanych spółek bez osobowości prawnej

Zwrot VAT wspólnikom rozwiązanych spółek bez osobowości prawnej
Rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej powoduje obowiązek opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, gdy pomimo opodatkowania towarów ujętych w spisie z natury, w ostatniej składanej deklaracji podatnik wykazuje kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Różnica podatku podlega wówczas zwrotowi na rachunek bankowy, jednak podmiotem uprawnionym do otrzymania zwrotu nie jest już spółka, lecz jej byli wspólnicy.

Ustawodawca wprowadził w tym zakresie kilka regulacji szczególnych określających zasady zwrotu różnicy podatku wspólnikom zlikwidowanych spółek cywilnych lub handlowych niemających osobowości prawnej.

Rozliczenie VAT od spisu z natury przy likwidacji spółki

Reklama

Zaprzestanie przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu bądź rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, na mocy art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wiąże się z obowiązkiem opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów nabytych, które nie były przedmiotem dostawy.

Podatnik powinien wówczas sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, a informację o dokonanym spisie, ustalonej na jego podstawie wartości oraz o kwocie podatku należnego dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 5 ustawy). W spisie z natury ujmuje się tylko te towary, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 14 ust. 4 ustawy).

Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, dotyczący towarów ujętych w spisie z natury, powstaje w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub w dniu rozwiązania spółki (art. 14 ust. 6 ustawy). Podatek należny powinien być zatem ujęty w ostatniej deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego spisu. W deklaracji tej podatnik ma oczywiście prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego, wynikającego ze sporządzonego spisu oraz innych czynności podlegających opodatkowaniu, o podatek naliczony.

Zwrot VAT w ostatniej deklaracji

Reklama

Możliwe jest zatem wystąpienie sytuacji, gdy pomimo rozpoznania obowiązku podatkowego na podstawie art. 14 ustawy, w ostatniej składanej deklaracji podatnik wykaże kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nadwyżka taka, na podstawie art. 14 ust. 9a ustawy, może podlegać zwrotowi na rachunek bankowy. Zwrot różnicy podatku przysługuje osobom fizycznym, które zaprzestały wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, oraz osobom, które były wspólnikami spółek cywilnych lub handlowych niemających osobowości prawnej, w dniu ich rozwiązania. Prawo zwrotu dotyczy różnicy podatku wykazanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym, odpowiednio, te osoby bądź spółki były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Zasadniczo zwrot różnicy podatku dla osób fizycznych, które zaprzestały wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, realizowany jest na zasadach ogólnych. Ustawodawca wprowadził natomiast szczególne regulacje dotyczące zwrotu na rzecz byłych wspólników spółek cywilnych lub handlowych niemających osobowości prawnej (art. 14 ust. 9a ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 9b ustawy w przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do niej:

• umową spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki;

• wykazem rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunków byłych wspólników w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Aktywne druki i formularze

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Jeżeli nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynika z ostatniej składanej przez spółkę deklaracji, dokumenty załącza się do tej deklaracji. W chwili jej sporządzania jest już bowiem wiadome, że spółka została rozwiązana. Nie jest wymagane składanie jakichkolwiek odrębnych deklaracji czy dodatkowych wniosków o zwrot różnicy podatku przez byłych wspólników. Nie muszą również zaznaczać dodatkowych pozycji w deklaracji VAT-7. Deklaracja jest składana na spółkę, a nie wspólników.

Może się jednak zdarzyć, że zwrot różnicy podatku wynika wprawdzie z wcześniejszej deklaracji, jednak jeszcze przed jego otrzymaniem spółka została rozwiązana. Składając deklarację z wykazanym zwrotem, przedstawiciele spółki mogli nie mieć jeszcze wiedzy co do mającej nastąpić likwidacji, w konsekwencji nie złożyli wraz z deklaracją wymaganych dokumentów. Ustawodawca nie wskazuje wprost trybu postępowania w tego typu sytuacjach. Otrzymanie zwrotu różnicy podatku przez nieistniejącą już spółkę nie jest jednak możliwe. W takim przypadku wspólnicy również są zobowiązani dostarczyć numery rachunków bankowych i aktualną umowę spółki, gdyż urząd skarbowy podzieli zwrot na wspólników. Oczywiście dokumenty mogą być dostarczone naczelnikowi urzędu skarbowego jeszcze przed rozwiązaniem spółki, jeżeli jej przedstawiciele przewidują, że w terminie realizacji zwrotu różnicy podatku spółka nie będzie już istniała.

Zasadniczo zwrot przysługuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji z wykazaną kwotą do zwrotu, ale pod warunkiem że wraz z nią zostaną złożone wymagane dokumenty.

UWAGA!

Wspólnicy nie muszą składać wraz z deklaracją dodatkowo wniosku o zwrot VAT. Muszą tylko dołączyć numer kont wspólników i umowę aktualną na dzień rozwiązania spółki.

W efekcie rozliczenia końcowego w deklaracji VAT-7 za lipiec 2014 r. spółka cywilna wykazała kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Deklarację złożono 25 sierpnia 2014 r., a 60-dniowy termin zwrotu różnicy podatku przypadał na dzień 24 października 2014 r. Z dniem 30 września 2014 r. spółka została rozwiązana. W takiej sytuacji w terminie zwrotu różnicy podatku, tj. 24 października 2014 r., spółka będzie już podmiotem nieistniejącym. Zwrot różnicy podatku, wynikający z deklaracji VAT-7 za sierpień 2014 r., powinien być zatem zrealizowany na rzecz byłych wspólników spółki, co wymaga złożenia w urzędzie skarbowym umowy spółki, aktualnej na dzień jej rozwiązania, oraz wykazu rachunków bankowych byłych wspólników, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.

Konsekwencje niezłożenia dokumentów

Od tego, czy byli wspólnicy złożą wymagane dokumenty, zależy, czy i kiedy otrzymają zwrot, gdyż:

- zwrot jest dokonywany wyłącznie na zgłoszone przez nich rachunki bankowe; nie może być dokonany na konto spółki, nawet gdyby nie było jeszcze zamknięte;

- kwota zwrotu jest dzielona, w proporcjach wynikających z ich prawa do udziału w zysku określonego w umowie spółki; jeżeli z załączonej umowy nie wynikają udziały w zysku, kwota zwrotu jest dzielona równo między wszystkich wspólników.

W razie niedopełnienia tych obowiązków kwota zwrotu składana jest do depozytu organu podatkowego. Przy czym jeżeli w złożonej dokumentacji brakuje danych rachunków bankowych tylko części byłych wspólników, do depozytu składana jest wyłącznie kwota zwrotu różnicy podatku w części przypadającej byłym wspólnikom, których rachunków nie podano. Oznacza to, że niewskazanie rachunku bankowego przykładowo tylko jednego z byłych wspólników nie ogranicza możliwości uzyskania zwrotu różnicy podatku przez pozostałych wspólników.


Oprocentowanie zwrotu

Kwota zwrotu różnicy podatku złożona w depozycie organu podatkowego zasadniczo nie podlega oprocentowaniu (art. 14 ust. 9i). Oprocentowanie jest naliczane dopiero od 15 dnia po dniu złożenia dokumentów lub podania brakujących numerów rachunków bankowych jednego lub części byłych wspólników (art. 14 ust. 9j).

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 14 ust. 1, 4, 5, 6, ust. 9a–9g i ust. 9i–9j oraz art. 87 ust. 2 i 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1171

Tomasz Olejarz, praktyk, autor licznych publikacji z zakresu podatku od towarów i usług

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.