Kategorie

Klauzula nadużycia prawa w VAT - kiedy organ podatkowy może ją zastosować

Klauzula nadużycia prawa w VAT - kiedy organ podatkowy może ją zastosować
Klauzula nadużycia prawa w VAT - kiedy organ podatkowy może ją zastosować
Zarówno podatnicy, jak i przedstawiciele fiskusa zgadzają się co do jednego: prawo podatkowe nie może demoralizować. Z takim skutkiem mamy do czynienia wówczas, gdy niektórzy podatnicy działający w granicach prawa osiągają szczególne korzyści podatkowe, w których nie powinni partycypować. Przeciwdziałanie takim praktykom jest konieczne. Jednak wprowadzanie do systemu podatkowego nowych rozwiązań, które nie są wystarczająco skonkretyzowane, nie będzie skuteczne. Może doprowadzić do tego, że podatnicy faktycznie nadużywający prawa dalej będą to robili, może mniej jawnie, może z nieco większymi kosztami i ryzykiem, ale jednak. Rykoszetem za to dostaną uczciwi przedsiębiorcy. Taki skutek może mieć wprowadzona właśnie do ustawy o VAT klauzula nadużycia prawa.

Od dłuższego czasu UE boryka się z problemem zbyt mało szczelnych systemów fiskalnych poszczególnych państw i UE jako całości, a w efekcie wyciekających podatków. Problem dotyczy podatków pośrednich i bezpośrednich.

Jak do tej pory walczono z oszustwami podatkowymi

Próby walki z agresywnym planowaniem i stosowaniem prawa podatkowego, a w efekcie z nadużywaniem regulacji podatkowych, podejmuje zarówno TSUE, jak i Komisja Europejska. 6 grudnia 2012 r. Komisja wydała np. zalecenia w sprawie agresywnego planowania podatkowego dotyczące podatków bezpośrednich.

Zatem zanim zaczniemy krytykować polskiego prawodawcę i jego najnowsze rozwiązanie dotyczące nadużycia prawa podatkowego w VAT, a bez tego się nie obejdzie, musimy sobie uświadomić, że jest to tendencja ogólnowspólnotowa, a działania prawodawcy mają swoje oparcie w orzecznictwie TSUE.

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2016

Polecamy: Biuletyn VAT

Problemem nie jest istnienie przepisów mających na celu eliminację nadużycia prawa podatkowego, ale niski poziom ich szczegółowości. Klauzula nadużycia prawa podatkowego nie dotyczy tych podatników, którzy wyłudzają VAT. Będzie stosowana w tych przypadkach, w których działania są podejmowane i nawet same w sobie nie naruszają porządku prawnego, ale poprzez specyficzne ich ukształtowanie podatnik dąży do obniżenia lub wręcz wyeliminowania zapłaty podatku czy uzyskania jego zwrotu.

Takie zachowania od lat są piętnowane w orzecznictwie zarówno TSUE (patrz: np. wyroki TSUE: w sprawie C-255/02 Halifax; w sprawie C-167/07 Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA; w sprawie C-504/10 Tanoarch s.r.o.; w sprawie C-326/11 J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV), jak i sądów krajowych (np. WSA w Bydgoszczy w wyroku z 23 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 378/13).

TSUE w swoich orzeczeniach wskazuje, że o nadużyciu należy mówić wówczas, gdy:

• transakcja, chociaż spełnia warunki formalne ustanowione w prawie (UE i krajowym), generuje korzyści finansowe (fiskalne), których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą takie przepisy;

• korzyści są na tyle specyficzne, że nie występują w zwykłym obrocie gospodarczym;

• po obiektywnej analizie można stwierdzić, że celem takich transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej.

Jakie regulacje dotyczące nadużycia prawa wprowadzono do ustawy o VAT

Ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego systemu prawnego dwie klauzule: przeciw unikaniu opodatkowania (do Ordynacji podatkowej) i nadużycia prawa (do ustawy o VAT).

Co ciekawe, jeżeli chodzi o przepisy wprowadzone do Ordynacji podatkowej, dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, to ustawodawca zdecydował się na rozbudowane unormowania (dodając cały dział). Inaczej jest w VAT. Tutaj cała instytucja nadużycia prawa to zaledwie dwa ustępy dodane do art. 5 ustawy o VAT. Jednocześnie w nowo dodanym art. 119b Ordynacji podatkowej zostało wskazane, że klauzula przeciw unikaniu opodatkowania nie ma zastosowania do VAT.

W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności podlegające VAT wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa (art. 5 ust. 4 ustawy o VAT).

DEFINICJA

Nadużycie prawa ma miejsce, gdy dokonano czynności podlegającej VAT w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy (art. 5 ust. 5 ustawy o VAT).

Tak specyficzne podejście do VAT-owskiej klauzuli nadużycia prawa spowodowane jest zapewne tym, że, zdaniem autora projektu ustawy zmieniającej (resort finansów), de facto klauzula taka od lat jest stosowana w praktyce w orzecznictwie sądów krajowych i TSUE. Skoro tak, to nowo dodane przepisy mają jedynie charakter doprecyzowujący. Nie tworzą żadnej nowej rzeczywistości fiskalnej, w jakiej mieliby znaleźć się podatnicy.

Jak to zadeklarował w uzasadnieniu do projektu resort finansów:

(...) zmiana ma zatem charakter jedynie uzupełniający i jest związana z wprowadzeniem w przepisach Ordynacji podatkowej klauzuli generalnej.

W zasadzie wobec takiej wyraźnej deklaracji uczciwi podatnicy nie mają się czego obawiać.

Niestety, nie do końca tak jest. Chodzi o to, że obecnie ustawodawca, wprowadzając regulacje do ustawy o VAT, wykazał się szczególną powściągliwością legislacyjną. W rzeczywistości posłużył się sformułowaniami znanymi z orzecznictwa. Wcale nie ułatwia to sprawy. Jak już wcześniej zostało to wspomniane, w orzecznictwie krajowych sądów administracyjnych i TSUE klauzula nadużycia prawa była już stosowana. Jednak bez wątpienia są to przypadki szczególne. Dokładnie i rzetelnie przeanalizowane przez przedstawicieli fiskusa, o czym mogą świadczyć rozstrzygnięcia sądów, w przeważającej mierze na korzyść Skarbu Państwa.

Nie bez znaczenia są również okoliczności, w jakich do polskiego systemu prawa podatkowego wpisywana jest klauzula nadużycia prawa. Z jednej strony mamy nowo dodany dział Ordynacji podatkowej dotyczący klauzuli o unikaniu opodatkowania, gdzie ustalono limity, poniżej których klauzula ta nie będzie stosowana. Zostanie powołany szczególny organ opiniodawczy (Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania) dla Ministra Finansów. Z drugiej – mamy „pistolet fiskalny” w postaci klauzuli nadużycia prawa akurat do VAT, który większości podatników kojarzy się z jednym z najbardziej uciążliwych podatków. I właśnie stosowanie takiej klauzuli pozostawia się urzędnikowi urzędu skarbowego (oczywiście formalnie naczelnikowi US jako organowi), nie wprowadzając żadnego limitu kwotowego. Oddaje się w jego ręce bardzo ogólne przepisy, wymagające na tyle ostrożnego stosowania, by z jednej strony pozwalały na „ściganie” zbyt kreatywnych podatników, a z drugiej – by nie były nadmiernie uciążliwe dla zwykłych podatników. Wskazać bowiem trzeba, że jeżeli organy podatkowe będą do nich sięgały nazbyt chętnie, to kolejne niekorzystne dla Skarbu Państwa rozstrzygnięcia mogą je zdeprecjonować.

Wobec takiego, a nie innego sposobu implementacji do ustawy o VAT zasady nadużycia prawa warto sięgnąć pamięcią wstecz i przypomnieć sobie, że nieco więcej niż dekadę temu Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją przepis art. 24b Ordynacji podatkowej. Regulacji tej został postawiony zarzut zbyt niskiego poziomu precyzyjności użytych w niej sformułowań, prowokujących przez to organy do zbyt swobodnej ich interpretacji czy wręcz prawotwórstwa. Jest nadzieja, że w taki sam sposób zostanie oceniona VAT-owska klauzula nadużycia prawa.

Czym grożą podatnikom nowe przepisy VAT

Oczywiście wiele można pisać i mówić na temat zasady nadużycia prawa, analizować dorobek orzeczniczy, w sposób ogólny artykułować obawy, miejmy nadzieję przesadzone. Warto jednak zaprezentować kilka praktycznych przykładów, w których niebezpieczeństwo zastosowania takiej klauzuli jest większe niż w innych okolicznościach. Zresztą niekiedy organy mogą mieć rację odwołując się do niej w tej sytuacji.

Należy przypomnieć, że według prawodawcy przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności opodatkowanych w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy. Co ważne, jeżeli takie nadużycie zostanie stwierdzone, wówczas organ podatkowy zidentyfikuje skutki, jakie miałyby miejsce, gdyby nadużycie prawa nie wystąpiło.

1. Udzielanie rabatów

O jakich przypadkach możemy tutaj mówić? Problemem może okazać się zwykła, „niewinna” i powszechna praktyka podatników, jaką jest udzielanie rabatów.

Właśnie rabaty są szczególnie „podatne” na zarzuty nadużycia prawa. Pierwszy przypadek to ten, w którym podatnik udzielający rabatu na dostarczane towary opodatkowane według różnych stawek przyporządkowuje go wyłącznie lub w głównej mierze do towarów objętych podstawową stawką VAT. Pomija (całkowicie lub częściowo) towary, dla których właściwa jest stawka obniżona. W tej sytuacji należy liczyć się z tym, że organ podatkowy będzie próbował wykazywać, że taka alokacja rabatu podyktowana jest względami fiskalnymi, zamiarem zapłaty niższego VAT. W szczególności narażeni na to są ci podatnicy, którzy dostarczają towary kontrahentom niekorzystającym z prawa do rozliczenia podatku naliczonego. A właśnie np. w przypadku produktów farmaceutycznych czy wyrobów medycznych z jednej strony mamy do czynienia z towarami opodatkowanymi według stawki obniżonej, z drugiej zaś – z podmiotami świadczącymi usługi medyczne, w znacznej mierze stosującymi zwolnienie od VAT, a zatem bez prawa do odliczenia.

Oczywiście nie oznacza to, że w przedstawionej sytuacji zawsze ma miejsce nadużycie prawa. Ważne jest jednak, aby podatnik potrafił wykazać, udokumentować, a tym samym przekonać urzędnika, że jego działanie nie jest ukierunkowane (zasadniczo) na osiągnięcie korzyści fiskalnej (np. wskazanie na politykę handlową, uwarunkowania rynkowe).

2. Sprzedaż za złotówkę

Inna sytuacja dotycząca rabatów, do której organy mogą chcieć zastosować klauzulę, to niesławna sprzedaż za złotówkę towarów o znacznie wyższej wartości.

Chodzi o to, że jeżeli dostawa jest dokonywana między podmiotami niepowiązanymi, to do tej pory organ nie miał możliwości doszacowania podstawy opodatkowania w VAT. Skoro bowiem dostawa była dokonana, a zastosowana cena faktycznie wynosiła 1 zł, to tutaj normatywne narzędzia organu nie występowały. Po wprowadzeniu klauzuli urzędnicy mogą pokusić się o jej zastosowanie w takiej sytuacji wykazując, że tak niska zapłata została wprowadzona wyłącznie po to, aby czynność nie była opodatkowana jako nieodpłatna, czyli od znacznie wyższej wartości.

Tutaj również podatnicy mogą bronić się powołując argumenty przemawiające za tym, iż jest inaczej (np. strategia gospodarcza stosowana w całej grupie, wyzbywanie się stanów magazynowych). Jednak z pewnością nie wystarczy już wykazać, iż zapłata faktycznie została dokonana w deklarowanej kwocie, a cała operacja służy promowaniu innych towarów.


3. Świadczenia kompleksowe

Niestety, sytuacji tego rodzaju można wymieniać wiele. Pośród nich są m.in. „nieśmiertelne” spory o świadczenia kompleksowe, które dotyczą:

• scalania świadczeń jak przy usługach gastronomicznych i hotelowych w pakiety konferencyjne albo dostaw wyrobów medycznych ze sprzętem informatycznym czy

• podziału świadczeń, np. najem i dostawa mediów (szczęśliwie tutaj sądy opowiedziały się po stronie podatników).

Podsumowanie

Niewątpliwie nie może być tak, że państwo i jego organy są bezsilne wobec zbyt kreatywnych poczynań fiskalnych podatników. Taki stan rzeczy jest negatywnie oceniany nawet przez samych podatników. Jednak obecnie pewien niepokój przedsiębiorców może budzić to, w jakich okolicznościach wprowadzane są lakoniczne (i przez to niebezpieczne) przepisy o nadużyciu prawa w VAT. W takim bowiem przypadku podatnicy nie posiadają żadnego bufora minimalnych korzyści, który by ich chronił. Bardzo ogólne przepisy, chociaż opierają się na orzecznictwie, mogą się okazać pułapką fiskalną. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że przedstawiciele fiskusa, którzy będą je stosowali, wykażą się przy tym rozsądkiem.

Podstawa prawna:

• art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 846

Radosław Kowalski, doradca podatkowy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Nowa składka zdrowotna dla władz spółek

  Składka zdrowotna. W Polskim Ładzie znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej.

  Koszty usług niematerialnych w CIT - usługi handlowe nie są podobne do doradczych

  Tematyka limitowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych budzi wiele sporów podatników z organami podatkowymi. W wyroku z 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który usługi handlowe uznał za podobne do usług doradczych, badania rynku oraz reklamowych. W uzasadnieniu wyroku NSA trafnie stwierdził, że „(…) gdyby usługi doradcze odnosić do innych usług w taki sposób, jak czyni to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, to byłyby do nich podobne wszystkie profesjonalne usługi, których świadczenie opiera się na wiedzy i doświadczeniu.”. Co ważne, wyrok ten pozostanie aktualny nawet w przypadku uchylenia art. 15e ustawy o CIT, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotowany w ramach Polskiego Ładu.

  Kasy fiskalne online w gastronomii - wyrok WSA

  Kasy fiskalne online w gastronomii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych online do rejestrowania sprzedaży w placówkach gastronomicznych. Czego dotyczyła sprawa i co orzekł WSA?

  Polski Ład. Dodatkowe obciążenia podatkowe w CIT

  Polski Ład zawiera propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jakie dodatkowe obciążenia podatkowe muszą być przygotowani podatnicy CIT?

  Polski Ład. Podatkowe zmiany dla rodzin

  Polski Ład. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga „zero PIT dla dużych rodzin”. Poznaliśmy jej szczegóły.

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?