Kategorie

Split payment - pytania i odpowiedzi

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów
Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy wprowadzające w polskim systemie VAT mechanizm podzielonej płatności (MPP, ang. split payment). Na pytania redakcji portalu infor.pl dotyczące split payment odpowiedzi udzielił Pan Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Panie Dyrektorze, czy to prawda, że polski model split payment jest prototypowy i w żadnym innym kraju nie ma póki co swojego odpowiednika? Czy Ministerstwo Finansów wzorowało się może na jakimś wdrożonym już modelu tego mechanizmu?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: W momencie zgłoszenia projektu ustawy wprowadzającej split payment do prac rządowych, mechanizm podzielonej płatności funkcjonował we Włoszech i w Czechach, jednakże trudno doszukiwać wzorowania się zaproponowanych w ww. ustawie regulacji na rozwiązaniach przyjętych w tych państwach. Rozwiązania włoskie i czeskie są zupełnie nieakceptowane dla nas z perspektywy dobra przedsiębiorstw, ponieważ opierają się one na wpłacaniu podatku VAT bezpośrednio do urzędu skarbowego, co prowadzi do faktycznego zamrożenia tych środków na wiele miesięcy.

Polski mechanizm split payment jest instrumentem nowatorskim, gdyż podatnik ma prawo do przenoszenia wartości zgromadzonych na rachunku VAT na inny rachunek VAT kontrahenta, co nie jest w tym momencie umożliwione przez żaden kraj. Zatem system ten eliminuje największe wady funkcjonującego we Włoszech czy Czechach mechanizmu podzielonej płatności w zakresie płynności finansowej, a dodatkowo przewiduje szereg zachęt dla nabywcy, który zyska dzięki proponowanym rozwiązaniom dużą ochronę prawną oraz będzie dużo prostszy i mniej czasochłonny przy zastosowaniu przez nabywcę.

Proszę wyjaśnić naszym Czytelnikom kogo będzie dotyczyć i na czym ma polegać ten mechanizm?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Mechanizm split payment znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. W konsekwencji pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej), nie będzie możliwe zastosowanie mechanizmu podzielnej płatności w transakcjach B2C.

Podstawowym założeniem mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie zapłaty należności przelewem na dwa strumienie: kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze, która trafia na specjalny rachunek dostawcy, zwany rachunkiem VAT, oraz kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest przelewana na zasadach ogólnych lub jest rozliczana w inny sposób.

Podział płatności dokonywany jest na poziomie systemów banków lub SKOK-ów, odpowiednio wysyłającego należności oraz odbiorcy należności. W celu zidentyfikowania, że dana płatność dokonywana jest w podzielonej płatności oraz w celu prawidłowego zaksięgowania kwot na odpowiednich rachunkach, banki oraz SKOK-i udostępniają specjalny komunikat przelewu, dedykowany dla mechanizmu podzielonej płatności.

Co zmieni podzielona płatność w codziennych obowiązkach podatników VAT płacących za towary i usługi? Jak będzie wyglądało polecenie (komunikat) przelewu przy wyborze mechanizmu podzielonej płatności? Jakie dane trzeba będzie wpisać w tym poleceniu przelewu?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Mechanizm podzielonej płatności nie wprowadza zasadniczych zmian w codziennych obowiązkach podatników VAT płacących za towary i usługi.

Nabywca, który będzie chciał zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności, po otrzymaniu faktury od sprzedawcy, skorzysta z dedykowanego do tego celu rodzaju przelewu, używając tzw. komunikatu przelewu (komunikat ten będzie udostępniony przez bank lub SKOK).

W komunikacie przelewu płacący wskazuje numer rachunku rozliczeniowego dostawcy lub usługodawcy. Nie wskazuje natomiast numeru rachunku VAT (nabywca nie musi w ogóle znać tego numeru), bowiem to bank lub SKOK dokonuje podziału płatności i przekazuje wskazaną w komunikacie kwotę podatku VAT na rachunek VAT dostawcy, zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie przelewu. W komunikacie przelewu, obok numeru rachunku rozliczeniowego należy wskazać: numer faktury, wysokości kwot, które mają być zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności ze wskazaniem kwoty brutto i VAT oraz NIP dostawcy lub usługodawcy. Kwota netto wpłynie na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota VAT-u na rachunek VAT. Co najważniejsze nabywca robi jeden przelew, a bank przekazuje wskazane w komunikacie przelewu kwoty odpowiednio na rachunek rozliczeniowy i na rachunek VAT dostawcy.

Jakie problemy w podatku VAT mają być rozwiązane przez wprowadzenie split payment?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym jeszcze podatkiem VAT. Mechanizm ten praktycznie uniemożliwia więc powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji.

Split payment będzie w Polsce (przynajmniej na początku) dobrowolny. Na czym polega ta dobrowolność? Czy będzie można odmówić przyjęcia zapłaty w tym mechanizmie?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Split payment będzie mechanizmem dobrowolnym, co oznacza, że o jego stosowaniu będzie każdorazowo decydował nabywca. Przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności nabywcy nie oznacza jednak, że sprzedawca nie będzie mógł zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji.

Dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności oznacza również, że może być on stosowany wybiórczo zarówno jeśli chodzi o faktury jak i kontrahentów. To znaczy, podatnik ma możliwość dowolnego wyboru, za które faktury chce płacić stosując mechanizm podzielonej płatności, a które faktury opłaci w inny sposób.

Co więcej, mechanizm podzielonej płatności jest systemem elastycznym również w zakresie tego, jaką część kwot wykazanych na fakturze podatnik chce zapłacić w podzielonej płatności. Podatnik może bowiem zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności całość lub część kwoty odpowiadającej kwocie VAT wykazanej na fakturze.

Ministerstwo Finansów wystąpiło w maju br. do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie obowiązkowego split payment w Polsce. Podobno obowiązkowa podzielona płatność ma być wprowadzana stopniowo i wypierać z kolejnych branż odwrotne obciążenie, solidarną odpowiedzialność i kaucję gwarancyjną? Kiedy może się rozpocząć wdrażanie obowiązkowej płatności? Czy docelowo wszystkie branże mają być objęte obowiązkową podzieloną płatnością?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Obowiązek rozliczania VAT metodą podzielonej płatności zostanie wprowadzony po akceptacji wniosku o derogację dla Polski przez Komisję Europejską a następnie Radę Unii Europejskiej. Obowiązek   rozliczania VAT tą metodą dotyczyłby wówczas transakcji objętych obecnie mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną, tj. tych branż, w których zidentyfikowano istotne oszustwa w VAT. Decyzje w sprawie ewentualnego objęcia obowiązkową podzieloną płatnością wszystkich branż będą podejmowane po analizie funkcjonowania fakultatywnego mechanizmu podzielonej płatności.

Czy wybór mechanizmu podzielonej płatności będzie dla podatnika VAT korzystny? Jeżeli tak, to dlaczego? W jakich szczególnie sytuacjach? Czy stosując split payment podatnik uniknie odpowiedzialności (podatkowej, karno-skarbowej lub karnej) jeżeli kontrahent okaże się oszustem podatkowym?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów:  Zasadniczą korzyścią wynikającą z zastosowania mechanizmu podzielonej płatności jest bezpieczeństwo podatkowe transakcji.
Po pierwsze, zapłata w mechanizmie podzielonej płatności jest bardzo istotną przesłanką do uznania, że dany nabywca dochował należytej staranności w danej transakcji (w przypadku gdy kontrahent okaże się oszustem podatkowym).
Po drugie, ustawa o VAT przewiduje wymierne korzyści dla podatnika, który zapłaci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, tj.: brak odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego, brak zastosowania podwyższonych odsetek za zwłokę, obniżenie kwoty zobowiązania do zapłaty – tzw. skonto przy zapłacie zobowiązania przed terminem oraz zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie (w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji).

Należy jednak podkreślić, że powyższe korzyści (brak odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz nie stosowanie podwyższonych odsetek) nie będą stosowane, w przypadku gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: została wystawiona przez podmiot nieistniejący, stwierdza czynności, które nie zostały dokonane, podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością lub potwierdza czynności mające na celu obejście prawa lub dokonywane dla pozoru. Wyłączenie to wynika z faktu, że mechanizm podzielonej płatności nie możne stanowić środka zabezpieczającego interesy podmiotów, którzy dokonują oszustw w VAT lub wiedzą, że dana transakcja służy oszustwu w VAT. Takie podmioty muszą liczyć się z wszelkimi konsekwencjami (podatkowymi, karno-skarbowymi lub karnymi) swojego postępowania, niezależnie od tego, że płacą w mechanizmie podzielonej płatności.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

Czy wybierając zapłatę w modelu split payment będzie można zapłacić jednym przelewem za kilka lub więcej faktur wystawionych przez jednego dostawcę?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów:  Nie. W związku z tym, że zapłata w modelu split payment musi być powiązana z konkretną fakturą, płatność w mechanizmie podzielonej płatności nie ma zastosowania do przelewów zbiorczych, zatem podatnik nie będzie mógł zapłacić jednym przelewem za kilka lub więcej faktur wystawionych przez jednego dostawcę.

Czy wybierając podzieloną płatność będzie można zapłacić za faktury wystawione w walutach obcych?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Nie, przewidywane jest płacenie w MPP wyłącznie w złotych polskich.

Z punktu widzenia przepisów możliwe będzie jednak zrealizowanie dwóch odrębnych przelewów. Jednego tradycyjnego w walucie obcej, natomiast drugiego w ramach mechanizmu split payment w walucie polskiej.

Do jakich rachunków bankowych zostanie utworzony powiązany rachunek VAT?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Rachunek VAT zostanie otwarty dla rachunku rozliczeniowego czy też imiennego rachunku w SKOK otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli podatnik w jednym banku/SKOK-u będzie miał więcej niż jeden rachunek wówczas, niezależnie od liczby prowadzonych rachunków w danym banku/SKOK-u, zostanie otwarty jeden rachunek VAT, który będzie powiązany ze wszystkim rachunkami prowadzonymi w danym banku/SKOK-u.

Z różnych przyczyn podatnik może jednak uznać, że potrzebuje więcej niż jeden rachunek VAT, i wtedy na jego wniosek bank otwiera rachunek VAT nawet do każdego posiadanego rachunku rozliczeniowego w danym banku. Bank poinformuje posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku/ów VAT.

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów


Co się stanie w przypadku, gdy pomyłkowo zapłacimy za fakturę na rachunek, który nie ma powiązanego ze sobą rachunku VAT, czyli np. na rachunki prywatne osób fizycznych, na rachunki powiernicze, lokacyjne lub inne niż rachunek rozliczeniowy?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: W przypadku, gdy płatność za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu przelewu na rachunek odbiorcy, dla którego bank nie prowadzi rachunku VAT, bank dokona zwrotu tych środków na rachunek rozliczeniowy nadawcy przy użyciu komunikatu przelewu.

Czy (i ew. jak) będzie można odzyskać środki pomyłkowo wpłacone na rachunek VAT naszego kontrahenta? Chodzi np. o przypadek zapłaty zbyt dużej kwoty VAT (np. przy pomyłkowo zastosowanej zbyt dużej stawce VAT, czy pomyłkowo wpisanej zbyt dużej kwocie netto i przez to zbyt dużej kwocie VAT).

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Jeśli nabywca regulując należność za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności przeleje na rachunek VAT kwotę wyższą niż kwota podatku wynikająca z tej faktury, to środki które trafiły na rachunek VAT już na tym rachunku zostaną.

W takim przypadku nie będzie bowiem możliwe aby dostawca zwrócił kontrahentowi ze swojego rachunku VAT część kwoty netto, która w wyniku mylnego wypełnienia komunikatu przelewu (nieodpowiednio wskazane kwoty) trafiła na rachunek VAT.

W rozpatrywanej sytuacji wartość wystawionej faktury nie jest kwestionowana (wartości wskazane w fakturze są prawidłowe) zatem nie ma podstaw do wystawienia faktury korygującej i ewentualnego zwrotu kwoty wynikającej z korekty.

Czy w przypadku korekty faktury zapłaconej z wykorzystaniem split payment można zwracać kontrahentowi środki z rachunku VAT?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: W przypadku korekty faktury zapłaconej z wykorzystaniem split payment, zwrot całości albo części zapłaty może być dokonywany z rachunku VAT, przy użyciu komunikatu przelewu, w którym podatnik w miejsce informacji o numerze NIP dostawcy towaru lub usługodawcy wskazuje numer NIP nabywcy towaru lub usługobiorcy, któremu zwracana jest określona wartość wynikająca z faktury korygującej.

Proszę wyjaśnić w jakich sytuacjach i na jakie cele podatnik będzie mógł dysponować środkami, które znajdą się na jego rachunku VAT. Jakie są ograniczenia rachunku VAT w porównaniu do rachunku rozliczeniowego?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Podatnik będzie miał możliwość dysponowania tymi środkami w zakresie wskazanym w ustawie. Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać generalnie wykorzystane do zapłacenia za VAT wykazany na fakturze, otrzymanej od dostawcy lub usługodawcy lub zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego.

W przypadku jakich transakcji (płatności) nie można realizować podzielonej płatności? Czy np. w przypadku zaliczek, zadatków, przedpłat można zastosować podzieloną płatność?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany do regulowania przedpłat, zaliczek, zadatków czy rat jednakże tylko wtedy gdy nabywca przed dokonaniem płatności otrzyma na tę okoliczność fakturę.

Nie będzie natomiast możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku otrzymania przed dostawą towarów czy świadczeniem usług dokumentu zwanego potocznie fakturą „pro forma”. Dokument ten nie jest bowiem fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Nie będzie również można opłacać w MPP faktur, w których nie jest wykazany VAT należny, czyli np. faktur za świadczenie zwolnione z VAT lub objęte odwrotnym obciążeniem.

Czy z rachunku VAT można będzie opłacać inne podatki?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Nie będzie możliwe opłacanie z rachunku VAT zobowiązań dotyczących innych podatków.

Jak wygląda procedura likwidacji rozliczeniowego rachunku bankowego, z którym powiązany jest rachunek VAT? Co się dzieje ze środkami, które są na rachunku VAT w takiej sytuacji?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów:  Zamknięcie rachunku rozliczeniowego, z którym powiązany jest rachunek VAT możliwe jest w sytuacji wypowiedzenia umowy rachunku rozliczeniowego przez posiadacza rachunku oraz w sytuacji wypowiedzenia umowy rachunku rozliczeniowego przez bank – jednak wyłącznie w sytuacji, gdy na rachunku VAT saldo wynosi zero. Jeżeli wypowiedzenie umowy następuje z inicjatywy podatnika to wówczas środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać przekazane na wskazany przez niego jego inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku. Jeżeli podatnik nie dokona wskazania innego rachunku VAT bądź bank nie prowadzi dla podatnika innego rachunku VAT, wówczas środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać przekazane na powiązany z tym rachunkiem rachunek rozliczeniowy, wyłącznie po otrzymaniu przez bank od naczelnika urzędu skarbowego zgody na uwolnienie środków, wyrażonej w informacji o postanowieniu. W sytuacji gdy posiadacz rachunku nie zadysponuje w jeden z wyżej opisanych sposobów środkami zgromadzonymi na rachunku VAT i środki te będą nadal pozostawały na rachunku VAT wówczas bank nie może dokonać zamknięcia rachunku rozliczeniowego, z którym powiązany jest ten rachunek VAT.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Ze Zbigniewem Makowskim, zastępcą Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.rozmawiał Paweł Huczko z redakcji portalu infor.pl.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.