Kategorie

Split payment - pytania i odpowiedzi

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy wprowadzające w polskim systemie VAT mechanizm podzielonej płatności (MPP, ang. split payment). Na pytania redakcji portalu infor.pl dotyczące split payment odpowiedzi udzielił Pan Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Panie Dyrektorze, czy to prawda, że polski model split payment jest prototypowy i w żadnym innym kraju nie ma póki co swojego odpowiednika? Czy Ministerstwo Finansów wzorowało się może na jakimś wdrożonym już modelu tego mechanizmu?

Reklama

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: W momencie zgłoszenia projektu ustawy wprowadzającej split payment do prac rządowych, mechanizm podzielonej płatności funkcjonował we Włoszech i w Czechach, jednakże trudno doszukiwać wzorowania się zaproponowanych w ww. ustawie regulacji na rozwiązaniach przyjętych w tych państwach. Rozwiązania włoskie i czeskie są zupełnie nieakceptowane dla nas z perspektywy dobra przedsiębiorstw, ponieważ opierają się one na wpłacaniu podatku VAT bezpośrednio do urzędu skarbowego, co prowadzi do faktycznego zamrożenia tych środków na wiele miesięcy.

Polski mechanizm split payment jest instrumentem nowatorskim, gdyż podatnik ma prawo do przenoszenia wartości zgromadzonych na rachunku VAT na inny rachunek VAT kontrahenta, co nie jest w tym momencie umożliwione przez żaden kraj. Zatem system ten eliminuje największe wady funkcjonującego we Włoszech czy Czechach mechanizmu podzielonej płatności w zakresie płynności finansowej, a dodatkowo przewiduje szereg zachęt dla nabywcy, który zyska dzięki proponowanym rozwiązaniom dużą ochronę prawną oraz będzie dużo prostszy i mniej czasochłonny przy zastosowaniu przez nabywcę.

Proszę wyjaśnić naszym Czytelnikom kogo będzie dotyczyć i na czym ma polegać ten mechanizm?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Mechanizm split payment znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. W konsekwencji pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej), nie będzie możliwe zastosowanie mechanizmu podzielnej płatności w transakcjach B2C.

Reklama

Podstawowym założeniem mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie zapłaty należności przelewem na dwa strumienie: kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze, która trafia na specjalny rachunek dostawcy, zwany rachunkiem VAT, oraz kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest przelewana na zasadach ogólnych lub jest rozliczana w inny sposób.

Podział płatności dokonywany jest na poziomie systemów banków lub SKOK-ów, odpowiednio wysyłającego należności oraz odbiorcy należności. W celu zidentyfikowania, że dana płatność dokonywana jest w podzielonej płatności oraz w celu prawidłowego zaksięgowania kwot na odpowiednich rachunkach, banki oraz SKOK-i udostępniają specjalny komunikat przelewu, dedykowany dla mechanizmu podzielonej płatności.

Co zmieni podzielona płatność w codziennych obowiązkach podatników VAT płacących za towary i usługi? Jak będzie wyglądało polecenie (komunikat) przelewu przy wyborze mechanizmu podzielonej płatności? Jakie dane trzeba będzie wpisać w tym poleceniu przelewu?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Mechanizm podzielonej płatności nie wprowadza zasadniczych zmian w codziennych obowiązkach podatników VAT płacących za towary i usługi.

Nabywca, który będzie chciał zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności, po otrzymaniu faktury od sprzedawcy, skorzysta z dedykowanego do tego celu rodzaju przelewu, używając tzw. komunikatu przelewu (komunikat ten będzie udostępniony przez bank lub SKOK).

W komunikacie przelewu płacący wskazuje numer rachunku rozliczeniowego dostawcy lub usługodawcy. Nie wskazuje natomiast numeru rachunku VAT (nabywca nie musi w ogóle znać tego numeru), bowiem to bank lub SKOK dokonuje podziału płatności i przekazuje wskazaną w komunikacie kwotę podatku VAT na rachunek VAT dostawcy, zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie przelewu. W komunikacie przelewu, obok numeru rachunku rozliczeniowego należy wskazać: numer faktury, wysokości kwot, które mają być zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności ze wskazaniem kwoty brutto i VAT oraz NIP dostawcy lub usługodawcy. Kwota netto wpłynie na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota VAT-u na rachunek VAT. Co najważniejsze nabywca robi jeden przelew, a bank przekazuje wskazane w komunikacie przelewu kwoty odpowiednio na rachunek rozliczeniowy i na rachunek VAT dostawcy.

Jakie problemy w podatku VAT mają być rozwiązane przez wprowadzenie split payment?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym jeszcze podatkiem VAT. Mechanizm ten praktycznie uniemożliwia więc powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji.

Split payment będzie w Polsce (przynajmniej na początku) dobrowolny. Na czym polega ta dobrowolność? Czy będzie można odmówić przyjęcia zapłaty w tym mechanizmie?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Split payment będzie mechanizmem dobrowolnym, co oznacza, że o jego stosowaniu będzie każdorazowo decydował nabywca. Przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności nabywcy nie oznacza jednak, że sprzedawca nie będzie mógł zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji.

Dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności oznacza również, że może być on stosowany wybiórczo zarówno jeśli chodzi o faktury jak i kontrahentów. To znaczy, podatnik ma możliwość dowolnego wyboru, za które faktury chce płacić stosując mechanizm podzielonej płatności, a które faktury opłaci w inny sposób.

Co więcej, mechanizm podzielonej płatności jest systemem elastycznym również w zakresie tego, jaką część kwot wykazanych na fakturze podatnik chce zapłacić w podzielonej płatności. Podatnik może bowiem zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności całość lub część kwoty odpowiadającej kwocie VAT wykazanej na fakturze.

Ministerstwo Finansów wystąpiło w maju br. do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie obowiązkowego split payment w Polsce. Podobno obowiązkowa podzielona płatność ma być wprowadzana stopniowo i wypierać z kolejnych branż odwrotne obciążenie, solidarną odpowiedzialność i kaucję gwarancyjną? Kiedy może się rozpocząć wdrażanie obowiązkowej płatności? Czy docelowo wszystkie branże mają być objęte obowiązkową podzieloną płatnością?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Obowiązek rozliczania VAT metodą podzielonej płatności zostanie wprowadzony po akceptacji wniosku o derogację dla Polski przez Komisję Europejską a następnie Radę Unii Europejskiej. Obowiązek   rozliczania VAT tą metodą dotyczyłby wówczas transakcji objętych obecnie mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną, tj. tych branż, w których zidentyfikowano istotne oszustwa w VAT. Decyzje w sprawie ewentualnego objęcia obowiązkową podzieloną płatnością wszystkich branż będą podejmowane po analizie funkcjonowania fakultatywnego mechanizmu podzielonej płatności.

Czy wybór mechanizmu podzielonej płatności będzie dla podatnika VAT korzystny? Jeżeli tak, to dlaczego? W jakich szczególnie sytuacjach? Czy stosując split payment podatnik uniknie odpowiedzialności (podatkowej, karno-skarbowej lub karnej) jeżeli kontrahent okaże się oszustem podatkowym?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów:  Zasadniczą korzyścią wynikającą z zastosowania mechanizmu podzielonej płatności jest bezpieczeństwo podatkowe transakcji.
Po pierwsze, zapłata w mechanizmie podzielonej płatności jest bardzo istotną przesłanką do uznania, że dany nabywca dochował należytej staranności w danej transakcji (w przypadku gdy kontrahent okaże się oszustem podatkowym).
Po drugie, ustawa o VAT przewiduje wymierne korzyści dla podatnika, który zapłaci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, tj.: brak odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego, brak zastosowania podwyższonych odsetek za zwłokę, obniżenie kwoty zobowiązania do zapłaty – tzw. skonto przy zapłacie zobowiązania przed terminem oraz zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie (w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji).

Należy jednak podkreślić, że powyższe korzyści (brak odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz nie stosowanie podwyższonych odsetek) nie będą stosowane, w przypadku gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: została wystawiona przez podmiot nieistniejący, stwierdza czynności, które nie zostały dokonane, podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością lub potwierdza czynności mające na celu obejście prawa lub dokonywane dla pozoru. Wyłączenie to wynika z faktu, że mechanizm podzielonej płatności nie możne stanowić środka zabezpieczającego interesy podmiotów, którzy dokonują oszustw w VAT lub wiedzą, że dana transakcja służy oszustwu w VAT. Takie podmioty muszą liczyć się z wszelkimi konsekwencjami (podatkowymi, karno-skarbowymi lub karnymi) swojego postępowania, niezależnie od tego, że płacą w mechanizmie podzielonej płatności.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

Czy wybierając zapłatę w modelu split payment będzie można zapłacić jednym przelewem za kilka lub więcej faktur wystawionych przez jednego dostawcę?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów:  Nie. W związku z tym, że zapłata w modelu split payment musi być powiązana z konkretną fakturą, płatność w mechanizmie podzielonej płatności nie ma zastosowania do przelewów zbiorczych, zatem podatnik nie będzie mógł zapłacić jednym przelewem za kilka lub więcej faktur wystawionych przez jednego dostawcę.

Czy wybierając podzieloną płatność będzie można zapłacić za faktury wystawione w walutach obcych?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Nie, przewidywane jest płacenie w MPP wyłącznie w złotych polskich.

Z punktu widzenia przepisów możliwe będzie jednak zrealizowanie dwóch odrębnych przelewów. Jednego tradycyjnego w walucie obcej, natomiast drugiego w ramach mechanizmu split payment w walucie polskiej.

Do jakich rachunków bankowych zostanie utworzony powiązany rachunek VAT?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Rachunek VAT zostanie otwarty dla rachunku rozliczeniowego czy też imiennego rachunku w SKOK otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli podatnik w jednym banku/SKOK-u będzie miał więcej niż jeden rachunek wówczas, niezależnie od liczby prowadzonych rachunków w danym banku/SKOK-u, zostanie otwarty jeden rachunek VAT, który będzie powiązany ze wszystkim rachunkami prowadzonymi w danym banku/SKOK-u.

Z różnych przyczyn podatnik może jednak uznać, że potrzebuje więcej niż jeden rachunek VAT, i wtedy na jego wniosek bank otwiera rachunek VAT nawet do każdego posiadanego rachunku rozliczeniowego w danym banku. Bank poinformuje posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku/ów VAT.

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów


Co się stanie w przypadku, gdy pomyłkowo zapłacimy za fakturę na rachunek, który nie ma powiązanego ze sobą rachunku VAT, czyli np. na rachunki prywatne osób fizycznych, na rachunki powiernicze, lokacyjne lub inne niż rachunek rozliczeniowy?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: W przypadku, gdy płatność za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu przelewu na rachunek odbiorcy, dla którego bank nie prowadzi rachunku VAT, bank dokona zwrotu tych środków na rachunek rozliczeniowy nadawcy przy użyciu komunikatu przelewu.

Czy (i ew. jak) będzie można odzyskać środki pomyłkowo wpłacone na rachunek VAT naszego kontrahenta? Chodzi np. o przypadek zapłaty zbyt dużej kwoty VAT (np. przy pomyłkowo zastosowanej zbyt dużej stawce VAT, czy pomyłkowo wpisanej zbyt dużej kwocie netto i przez to zbyt dużej kwocie VAT).

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Jeśli nabywca regulując należność za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności przeleje na rachunek VAT kwotę wyższą niż kwota podatku wynikająca z tej faktury, to środki które trafiły na rachunek VAT już na tym rachunku zostaną.

W takim przypadku nie będzie bowiem możliwe aby dostawca zwrócił kontrahentowi ze swojego rachunku VAT część kwoty netto, która w wyniku mylnego wypełnienia komunikatu przelewu (nieodpowiednio wskazane kwoty) trafiła na rachunek VAT.

W rozpatrywanej sytuacji wartość wystawionej faktury nie jest kwestionowana (wartości wskazane w fakturze są prawidłowe) zatem nie ma podstaw do wystawienia faktury korygującej i ewentualnego zwrotu kwoty wynikającej z korekty.

Czy w przypadku korekty faktury zapłaconej z wykorzystaniem split payment można zwracać kontrahentowi środki z rachunku VAT?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: W przypadku korekty faktury zapłaconej z wykorzystaniem split payment, zwrot całości albo części zapłaty może być dokonywany z rachunku VAT, przy użyciu komunikatu przelewu, w którym podatnik w miejsce informacji o numerze NIP dostawcy towaru lub usługodawcy wskazuje numer NIP nabywcy towaru lub usługobiorcy, któremu zwracana jest określona wartość wynikająca z faktury korygującej.

Proszę wyjaśnić w jakich sytuacjach i na jakie cele podatnik będzie mógł dysponować środkami, które znajdą się na jego rachunku VAT. Jakie są ograniczenia rachunku VAT w porównaniu do rachunku rozliczeniowego?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Podatnik będzie miał możliwość dysponowania tymi środkami w zakresie wskazanym w ustawie. Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać generalnie wykorzystane do zapłacenia za VAT wykazany na fakturze, otrzymanej od dostawcy lub usługodawcy lub zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego.

W przypadku jakich transakcji (płatności) nie można realizować podzielonej płatności? Czy np. w przypadku zaliczek, zadatków, przedpłat można zastosować podzieloną płatność?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany do regulowania przedpłat, zaliczek, zadatków czy rat jednakże tylko wtedy gdy nabywca przed dokonaniem płatności otrzyma na tę okoliczność fakturę.

Nie będzie natomiast możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku otrzymania przed dostawą towarów czy świadczeniem usług dokumentu zwanego potocznie fakturą „pro forma”. Dokument ten nie jest bowiem fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Nie będzie również można opłacać w MPP faktur, w których nie jest wykazany VAT należny, czyli np. faktur za świadczenie zwolnione z VAT lub objęte odwrotnym obciążeniem.

Czy z rachunku VAT można będzie opłacać inne podatki?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Nie będzie możliwe opłacanie z rachunku VAT zobowiązań dotyczących innych podatków.

Jak wygląda procedura likwidacji rozliczeniowego rachunku bankowego, z którym powiązany jest rachunek VAT? Co się dzieje ze środkami, które są na rachunku VAT w takiej sytuacji?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów:  Zamknięcie rachunku rozliczeniowego, z którym powiązany jest rachunek VAT możliwe jest w sytuacji wypowiedzenia umowy rachunku rozliczeniowego przez posiadacza rachunku oraz w sytuacji wypowiedzenia umowy rachunku rozliczeniowego przez bank – jednak wyłącznie w sytuacji, gdy na rachunku VAT saldo wynosi zero. Jeżeli wypowiedzenie umowy następuje z inicjatywy podatnika to wówczas środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać przekazane na wskazany przez niego jego inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku. Jeżeli podatnik nie dokona wskazania innego rachunku VAT bądź bank nie prowadzi dla podatnika innego rachunku VAT, wówczas środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać przekazane na powiązany z tym rachunkiem rachunek rozliczeniowy, wyłącznie po otrzymaniu przez bank od naczelnika urzędu skarbowego zgody na uwolnienie środków, wyrażonej w informacji o postanowieniu. W sytuacji gdy posiadacz rachunku nie zadysponuje w jeden z wyżej opisanych sposobów środkami zgromadzonymi na rachunku VAT i środki te będą nadal pozostawały na rachunku VAT wówczas bank nie może dokonać zamknięcia rachunku rozliczeniowego, z którym powiązany jest ten rachunek VAT.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Ze Zbigniewem Makowskim, zastępcą Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.rozmawiał Paweł Huczko z redakcji portalu infor.pl.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?