Kategorie

Import „towarów o niewielkiej wartości” w formie przesyłek pocztowych i kurierskch – VAT i cło

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Import „towarów o niewielkiej wartości” w formie przesyłek pocztowych i kurierskch – VAT i cło
Import „towarów o niewielkiej wartości” w formie przesyłek pocztowych i kurierskch – VAT i cło
Fotolia
Nabywając „towary o niewielkiej wartości” (do 150 euro) spoza UE (import) otrzymujemy je z reguły za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Warto przy tym pamiętać, że obowiązki zapłaty należności publicznoprawnych przy takim imporcie na gruncie przepisów prawa celnego oraz podatkowego ciążą na odbiorcy towarów, a nie kurierze. Wiele osób utożsamia przy tym zwolnienie z cła z całkowitym zwolnieniem należności publicznoprawnych, co nie jest prawdą w świetle ustawy o VAT.
Reklama

Prawdopodobnie każdy przedsiębiorca uczestniczący w międzynarodowym obrocie towarami otrzymał przesyłką pocztową lub kurierską, od kontrahenta spoza UE, towar o niewielkiej wartości.Najczęściej przesyłki tego rodzaju trafiają do Polski z Chin oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. W przypadku drobnych przesyłek odbiorcy towarów, kierując się wygodą, decydują się na obsługę firmy kurierskiej bądź wyznaczonego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Duża liczba przewoźników oferuje zapłatę należności celnych oraz podatkowych w imieniu klienta, a także dokonywanie zbiorowych odpraw towarów, co umożliwia skrócenie czasu oczekiwania na przesyłkę.

Jednakże przywożąc w ten sposób towar o niedużej wartości należy mieć na uwadze, że obowiązki zapłaty należności publicznoprawnych na gruncie przepisów prawa celnego oraz podatkowego ciążą na odbiorcy towarów, a nie kurierze. Wiele osób utożsamia przy tym zwolnienie z cła z całkowitym zwolnieniem należności publicznoprawnych, co stanowi błąd na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT).

VAT 2019

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

Zwolnienie z należności celnych

Katalog zwolnień od należności celnych został uregulowany w treści Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z 16.11.2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych. Jedną z podstaw zwolnienia towaru od cła w oparciu o przepisy tego rozporządzenia jest przywóz „towarów o niewielkiej wartości” (art. 23 i 24 Rozporządzenia). Towarem takim na gruncie powołanych przepisów są towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. Powyższe nie ma zastosowania do wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zwolnienie od podatku VAT

Ustawodawca krajowy, dla celów zwolnień od importu towarów na gruncie ustawy o VAT, przyjął nieco odmienny katalog, niż wynikający z Rozporządzenia 1186/2009. Przede wszystkim na gruncie przepisów ustawy o VAT towarem o niewielkiej wartości jest przesyłka, której wartość nie przekracza kwoty odpowiadającej równowartości 22 EUR (art. 51 ust. 1 ustawy o VAT) – tak jak w przypadku cła katalog nie obejmuje wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ponadto zwolnienie nie dotyczy towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Przykłady:

 1. Przedsiębiorca otrzymuje od kontrahenta towar o wartości 100 EUR. Towar został przesłany przesyłką kurierska z USA do Polski. Przesyłka jest dostarczana bezpośrednio między podmiotami i nie jest realizowana w drodze zamówieniem wysyłkowego. Będzie ona podlegać zwolnieniu od cła (art. 23 ust. 2 Rozporządzenia 1186/2009), ale zwolnienie nie obejmie podatku VAT, ponieważ wartość przesyłki przekracza 22 EUR.
 1. Przedsiębiorca otrzymuje od kontrahenta towar o wartości 19 EUR. Towar został przesłany przesyłką kurierska z USA do Polski. Przesyłka jest dostarczana bezpośrednio między podmiotami i nie jest realizowana w drodze zamówieniem wysyłkowego. Będzie ona podlegać zwolnieniu od cła (art. 23 ust. 2 Rozporządzenia 1186/2009) oraz zwolnieniu od podatku VAT (art. 51 ust. 1 ustawy o VAT)

Towar o niewielkiej wartości a zgłoszenie celne

Reklama

Niezależnie czy osoba sprowadzająca z kraju trzeciego towar o niewielkiej wartości organizuje formalności we własnym zakresie, czy też korzysta z usług operatora pocztowego lub kuriera, każdy towar musi przejść odprawę celną. Właśnie przy odprawie celnej pojawiają się pierwsze nieporozumienia wynikające z różnic pomiędzy przepisami prawa celnego a ustawą o VAT.

W przypadku dokonywania zgłoszenia celnego przez operatorów pocztowych zachodzą istotne różnice pomiędzy sposobem dokonywania zgłoszeń przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe oraz podmiot świadczący usługi kurierskie, jakie istnieją na gruncie polskiego prawa. Wyznaczony operator pocztowy korzysta z uprzywilejowanego względem innych podmiotów sposobu dokonywania odpraw celnych, który został uregulowany Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.08.2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym. Natomiast zgłoszenie celne dokonywane przez firmy kurierskie podlega reżimowi Rozporządzenia Ministra Finansów z 8.09.2016 r. w sprawie zgłoszeń pocztowych.

Na gruncie drugiego z rozporządzeń przewidziano szczególne uprawnienie w przypadku dokonywania zgłoszeń celnych towarów o niewielkiej wartości przez firmę kurierską. Jednakże ułatwienie to bywa często źle rozumiane również przez samych uprawnionych do skorzystania z niego. Mowa o § 14 Rozporządzenia MF z 8.09.2016 r., który stanowi, że operator pocztowy, inny niż operator wyznaczony określony w art. 3 pkt 13 ustawy Prawo pocztowe (np. kurier) może dokonać zbiorczego zgłoszenia na jednym zgłoszeniu celnym. Prawo to przysługuje, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:

 • towary te są zwolnione od należności celnych na podstawie przepisów Rozporządzenia  1186/2009;
 • zwolnione od podatku VAT w trybie przepisów odrębnych;
 • łączna wartość w jednej przesyłce nie może przekraczać równowartości 150 EUR.

W przypadku braku spełnienia powyższych przesłanek operator pocztowy, inny niż operator wyznaczony, obowiązany jest dokonać w imieniu klienta zwykłego zgłoszenia celnego.

Zgłoszenie celne w obrocie pocztowym

W przypadku korzystania z usług operatora wyznaczonego, na podmiocie tym ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT, jednak przed wydaniem przesyłki operator obowiązany jest pobrać od odbiorcy kwotę należności celnych i podatkowych oraz wpłacić ją w terminie 10 dni na rachunek urzędu skarbowego. Wynika to z przepisu art. 33c ustawy o VAT w zw. z art. 65a ustawy Prawo celne.

Różnica ta jest bardzo korzystna dla odbiorcy towarów, ponieważ taki klient po zapłacie operatorowi pocztowemu powinien otrzymać „Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego – obrót pocztowy (przywóz)” (§ 6 Rozporządzenia MF z 17.08.2016 r.) i na tym kończą się jego zmartwienia podatkiem od importu towarów w przypadku przesyłki pocztowej. Otrzymany dokument stanowić będzie dokument celny na potrzeby odliczenia podatku (art. 86 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy o VAT). 

Przykład:

Przedsiębiorca otrzymuje przesyłkę z państwa spoza UE. Przesyłka doręczana jest za pośrednictwem wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Odbiorca towaru nie jest obowiązany do obliczenia i wykazania należności przywozowych (cła i podatku VAT) w zgłoszeniu celnym oraz zapłaty tych należności wprost na rachunek bankowy organu podatkowego. Wszelkie płatności dokonywane są do rąk operatora pocztowego, na którym ciąży obowiązek zapłaty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.


Zgłoszenie celne dokonywane przez operatora pocztowego, innego niż wyznaczony

W tym przypadku fakt dokonywania zgłoszenia przez podmiot kurierski, który mógł został ustanowiony przedstawicielem celnym odbiorcy towarów, nie zmienia sytuacji prawnej odbiorcy towarów. Tym samym wszelkie nieprawidłowości obciążać będą odbiorcę tego towaru. Wynika to z przepisów ustawy o VAT, w myśl której podatnikami z tytułu importu towarów są podmioty, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że na kliencie ciążył będzie obowiązek zapłaty podatku VAT, nawet jeśli zadeklarowana wartość przesyłki wynosiła mniej niż 150 EUR i przesyłka nie podlegała należnościom celnym.

Podatnicy dokonujący importu towarów obowiązani są do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku (art. 33 ust. 1 ustawy o VAT). Klient, chcący mieć pewność, że wszystkie formalności związane z importem towarów zostały w jego imieniu dopełnione powinien uzyskać od podmiotu świadczącego usługi kurierskie dokument celny potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego (dokument SAD lub komunikat PZC).

Przykład:

Przesyłka z kraju trzeciego doręczana jest przez kuriera, który na podstawie porozumienia stron będzie dokonywał zgłoszenia celnego oraz zapłaci należności przywozowe (cło i VAT) w imieniu odbiorcy towarów, po czym obciąży go tymi należnościami w ramach zapłaty za usługę. Kurier w tym przypadku jest przedstawicielem celnym odbiorcy towarów, co nie zmienia dyspozycji art. 33 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym na odbiorcy towarów nadal ciąży obowiązek obliczenia, wykazania i zapłaty podatku VAT. Kurier dokonuje zgłoszenia celnego w zamian odbiorcy towarów (w imieniu i na rzecz odbiorcy towarów lub w imieniu własnym, ale na rzecz tego odbiorcy), dowodem dokonania zgłoszenia celnego oraz dokumentem celnym w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a) jest dokument SAD lub PZC, które powinny być wydane przez kuriera odbiorcy towarów.

Co w przypadku, gdy kurier nie zapłacił podatku VAT lub błędnie uznał, że import był zwolniony ze względu ma niewielką wartość towarów?

Jak zostało wcześniej wskazane w przypadku, gdy przywóz towaru nie jest dokonywany przez wyznaczonego operatora pocztowego, osobą na której ciążą obowiązki spełnienia formalności przywozowych oraz zapłaty należności przywozowych jest odbiorca towarów (importer). Wobec czego, gdy w zgłoszeniu celnym nie wykazano podatku VAT lub dokonano zgłoszenia w niewłaściwej formie (np. w formie zgłoszenia zbiorczego, gdy towar nie był zwolniony z podatku VAT), to odbiorcy towarów przysługuje prawo do złożenia wniosku o sprostowanie zgłoszenia celnego, nawet jeśli towar został już zwolniony do procedury przez organ celny. Sprostowanie w tym przypadku możliwe jest w terminie trzech lat od daty przyjęcia zgłoszenia celnego (art. 173 ust. 3 Unijnego Kodeksu Celnego).

W sytuacji, gdy rozstrzygnięcie tej kwestii przez organ celny wiązać będzie się z zapłatą podatku VAT - np. gdy pierwotnie wskazano, iż towar podlega zwolnieniu z podatku VAT, a nie spełniono przesłanek zwolnienia – to naczelnik urzędu celno-skarbowego określi prawidłową kwotę podatku VAT w drodze decyzji. Wydana decyzja stanowić będzie natomiast dokument celny, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o VAT.

Kamil Kowalski, Konsultant podatkowy w ECDP Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

- ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221)

- ustawa z 19.03.2004 r. Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 167)

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (t.j. Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 269, str. 1)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1293)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1498)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.