Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Import „towarów o niewielkiej wartości” w formie przesyłek pocztowych i kurierskch – VAT i cło

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Import „towarów o niewielkiej wartości” w formie przesyłek pocztowych i kurierskch – VAT i cło
Import „towarów o niewielkiej wartości” w formie przesyłek pocztowych i kurierskch – VAT i cło
Fotolia
Nabywając „towary o niewielkiej wartości” (do 150 euro) spoza UE (import) otrzymujemy je z reguły za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Warto przy tym pamiętać, że obowiązki zapłaty należności publicznoprawnych przy takim imporcie na gruncie przepisów prawa celnego oraz podatkowego ciążą na odbiorcy towarów, a nie kurierze. Wiele osób utożsamia przy tym zwolnienie z cła z całkowitym zwolnieniem należności publicznoprawnych, co nie jest prawdą w świetle ustawy o VAT.

Prawdopodobnie każdy przedsiębiorca uczestniczący w międzynarodowym obrocie towarami otrzymał przesyłką pocztową lub kurierską, od kontrahenta spoza UE, towar o niewielkiej wartości.Najczęściej przesyłki tego rodzaju trafiają do Polski z Chin oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. W przypadku drobnych przesyłek odbiorcy towarów, kierując się wygodą, decydują się na obsługę firmy kurierskiej bądź wyznaczonego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Duża liczba przewoźników oferuje zapłatę należności celnych oraz podatkowych w imieniu klienta, a także dokonywanie zbiorowych odpraw towarów, co umożliwia skrócenie czasu oczekiwania na przesyłkę.

Jednakże przywożąc w ten sposób towar o niedużej wartości należy mieć na uwadze, że obowiązki zapłaty należności publicznoprawnych na gruncie przepisów prawa celnego oraz podatkowego ciążą na odbiorcy towarów, a nie kurierze. Wiele osób utożsamia przy tym zwolnienie z cła z całkowitym zwolnieniem należności publicznoprawnych, co stanowi błąd na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT).

VAT 2019

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwolnienie z należności celnych

Katalog zwolnień od należności celnych został uregulowany w treści Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z 16.11.2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych. Jedną z podstaw zwolnienia towaru od cła w oparciu o przepisy tego rozporządzenia jest przywóz „towarów o niewielkiej wartości” (art. 23 i 24 Rozporządzenia). Towarem takim na gruncie powołanych przepisów są towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. Powyższe nie ma zastosowania do wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zwolnienie od podatku VAT

Ustawodawca krajowy, dla celów zwolnień od importu towarów na gruncie ustawy o VAT, przyjął nieco odmienny katalog, niż wynikający z Rozporządzenia 1186/2009. Przede wszystkim na gruncie przepisów ustawy o VAT towarem o niewielkiej wartości jest przesyłka, której wartość nie przekracza kwoty odpowiadającej równowartości 22 EUR (art. 51 ust. 1 ustawy o VAT) – tak jak w przypadku cła katalog nie obejmuje wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ponadto zwolnienie nie dotyczy towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Przykłady:

 1. Przedsiębiorca otrzymuje od kontrahenta towar o wartości 100 EUR. Towar został przesłany przesyłką kurierska z USA do Polski. Przesyłka jest dostarczana bezpośrednio między podmiotami i nie jest realizowana w drodze zamówieniem wysyłkowego. Będzie ona podlegać zwolnieniu od cła (art. 23 ust. 2 Rozporządzenia 1186/2009), ale zwolnienie nie obejmie podatku VAT, ponieważ wartość przesyłki przekracza 22 EUR.
 1. Przedsiębiorca otrzymuje od kontrahenta towar o wartości 19 EUR. Towar został przesłany przesyłką kurierska z USA do Polski. Przesyłka jest dostarczana bezpośrednio między podmiotami i nie jest realizowana w drodze zamówieniem wysyłkowego. Będzie ona podlegać zwolnieniu od cła (art. 23 ust. 2 Rozporządzenia 1186/2009) oraz zwolnieniu od podatku VAT (art. 51 ust. 1 ustawy o VAT)

Towar o niewielkiej wartości a zgłoszenie celne

Niezależnie czy osoba sprowadzająca z kraju trzeciego towar o niewielkiej wartości organizuje formalności we własnym zakresie, czy też korzysta z usług operatora pocztowego lub kuriera, każdy towar musi przejść odprawę celną. Właśnie przy odprawie celnej pojawiają się pierwsze nieporozumienia wynikające z różnic pomiędzy przepisami prawa celnego a ustawą o VAT.

W przypadku dokonywania zgłoszenia celnego przez operatorów pocztowych zachodzą istotne różnice pomiędzy sposobem dokonywania zgłoszeń przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe oraz podmiot świadczący usługi kurierskie, jakie istnieją na gruncie polskiego prawa. Wyznaczony operator pocztowy korzysta z uprzywilejowanego względem innych podmiotów sposobu dokonywania odpraw celnych, który został uregulowany Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.08.2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym. Natomiast zgłoszenie celne dokonywane przez firmy kurierskie podlega reżimowi Rozporządzenia Ministra Finansów z 8.09.2016 r. w sprawie zgłoszeń pocztowych.

Na gruncie drugiego z rozporządzeń przewidziano szczególne uprawnienie w przypadku dokonywania zgłoszeń celnych towarów o niewielkiej wartości przez firmę kurierską. Jednakże ułatwienie to bywa często źle rozumiane również przez samych uprawnionych do skorzystania z niego. Mowa o § 14 Rozporządzenia MF z 8.09.2016 r., który stanowi, że operator pocztowy, inny niż operator wyznaczony określony w art. 3 pkt 13 ustawy Prawo pocztowe (np. kurier) może dokonać zbiorczego zgłoszenia na jednym zgłoszeniu celnym. Prawo to przysługuje, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:

 • towary te są zwolnione od należności celnych na podstawie przepisów Rozporządzenia  1186/2009;
 • zwolnione od podatku VAT w trybie przepisów odrębnych;
 • łączna wartość w jednej przesyłce nie może przekraczać równowartości 150 EUR.

W przypadku braku spełnienia powyższych przesłanek operator pocztowy, inny niż operator wyznaczony, obowiązany jest dokonać w imieniu klienta zwykłego zgłoszenia celnego.

Zgłoszenie celne w obrocie pocztowym

W przypadku korzystania z usług operatora wyznaczonego, na podmiocie tym ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT, jednak przed wydaniem przesyłki operator obowiązany jest pobrać od odbiorcy kwotę należności celnych i podatkowych oraz wpłacić ją w terminie 10 dni na rachunek urzędu skarbowego. Wynika to z przepisu art. 33c ustawy o VAT w zw. z art. 65a ustawy Prawo celne.

Różnica ta jest bardzo korzystna dla odbiorcy towarów, ponieważ taki klient po zapłacie operatorowi pocztowemu powinien otrzymać „Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego – obrót pocztowy (przywóz)” (§ 6 Rozporządzenia MF z 17.08.2016 r.) i na tym kończą się jego zmartwienia podatkiem od importu towarów w przypadku przesyłki pocztowej. Otrzymany dokument stanowić będzie dokument celny na potrzeby odliczenia podatku (art. 86 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy o VAT). 

Przykład:

Przedsiębiorca otrzymuje przesyłkę z państwa spoza UE. Przesyłka doręczana jest za pośrednictwem wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Odbiorca towaru nie jest obowiązany do obliczenia i wykazania należności przywozowych (cła i podatku VAT) w zgłoszeniu celnym oraz zapłaty tych należności wprost na rachunek bankowy organu podatkowego. Wszelkie płatności dokonywane są do rąk operatora pocztowego, na którym ciąży obowiązek zapłaty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.


Zgłoszenie celne dokonywane przez operatora pocztowego, innego niż wyznaczony

W tym przypadku fakt dokonywania zgłoszenia przez podmiot kurierski, który mógł został ustanowiony przedstawicielem celnym odbiorcy towarów, nie zmienia sytuacji prawnej odbiorcy towarów. Tym samym wszelkie nieprawidłowości obciążać będą odbiorcę tego towaru. Wynika to z przepisów ustawy o VAT, w myśl której podatnikami z tytułu importu towarów są podmioty, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że na kliencie ciążył będzie obowiązek zapłaty podatku VAT, nawet jeśli zadeklarowana wartość przesyłki wynosiła mniej niż 150 EUR i przesyłka nie podlegała należnościom celnym.

Podatnicy dokonujący importu towarów obowiązani są do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku (art. 33 ust. 1 ustawy o VAT). Klient, chcący mieć pewność, że wszystkie formalności związane z importem towarów zostały w jego imieniu dopełnione powinien uzyskać od podmiotu świadczącego usługi kurierskie dokument celny potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego (dokument SAD lub komunikat PZC).

Przykład:

Przesyłka z kraju trzeciego doręczana jest przez kuriera, który na podstawie porozumienia stron będzie dokonywał zgłoszenia celnego oraz zapłaci należności przywozowe (cło i VAT) w imieniu odbiorcy towarów, po czym obciąży go tymi należnościami w ramach zapłaty za usługę. Kurier w tym przypadku jest przedstawicielem celnym odbiorcy towarów, co nie zmienia dyspozycji art. 33 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym na odbiorcy towarów nadal ciąży obowiązek obliczenia, wykazania i zapłaty podatku VAT. Kurier dokonuje zgłoszenia celnego w zamian odbiorcy towarów (w imieniu i na rzecz odbiorcy towarów lub w imieniu własnym, ale na rzecz tego odbiorcy), dowodem dokonania zgłoszenia celnego oraz dokumentem celnym w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a) jest dokument SAD lub PZC, które powinny być wydane przez kuriera odbiorcy towarów.

Co w przypadku, gdy kurier nie zapłacił podatku VAT lub błędnie uznał, że import był zwolniony ze względu ma niewielką wartość towarów?

Jak zostało wcześniej wskazane w przypadku, gdy przywóz towaru nie jest dokonywany przez wyznaczonego operatora pocztowego, osobą na której ciążą obowiązki spełnienia formalności przywozowych oraz zapłaty należności przywozowych jest odbiorca towarów (importer). Wobec czego, gdy w zgłoszeniu celnym nie wykazano podatku VAT lub dokonano zgłoszenia w niewłaściwej formie (np. w formie zgłoszenia zbiorczego, gdy towar nie był zwolniony z podatku VAT), to odbiorcy towarów przysługuje prawo do złożenia wniosku o sprostowanie zgłoszenia celnego, nawet jeśli towar został już zwolniony do procedury przez organ celny. Sprostowanie w tym przypadku możliwe jest w terminie trzech lat od daty przyjęcia zgłoszenia celnego (art. 173 ust. 3 Unijnego Kodeksu Celnego).

W sytuacji, gdy rozstrzygnięcie tej kwestii przez organ celny wiązać będzie się z zapłatą podatku VAT - np. gdy pierwotnie wskazano, iż towar podlega zwolnieniu z podatku VAT, a nie spełniono przesłanek zwolnienia – to naczelnik urzędu celno-skarbowego określi prawidłową kwotę podatku VAT w drodze decyzji. Wydana decyzja stanowić będzie natomiast dokument celny, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o VAT.

Kamil Kowalski, Konsultant podatkowy w ECDP Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

- ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221)

- ustawa z 19.03.2004 r. Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 167)

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (t.j. Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 269, str. 1)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1293)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1498)

Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.