REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak prawidłowo udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

Rödl & Partner
Audyt, BPO, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting
Jak prawidłowo udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
Jak prawidłowo udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

REKLAMA

REKLAMA

W celu skorzystania z preferencyjnej stawki VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) należy potwierdzić faktyczny wywóz towaru poza terytorium kraju, a zatem spełnić obowiązki dokumentacyjne, które pozwolą na jego wykazanie z tą stawką.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) za WDT uznaje się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności opodatkowanych na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Autopromocja

Powyższy przepis stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
 3. podatnikiem podatku VAT  lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku VAT, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi powyżej, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą,
 4. podmiotem innym niż wymienione powyżej, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów własnych

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów może być rozpoznana także w przypadku, gdy podatnik dokonuje przemieszczenia towarów własnych przedsiębiorstwa lub gdy towary należące do przedsiębiorstwa podatnika przemieszczane są na jego rzecz. W obrocie gospodarczym podatnik ten pełni rolę zarówno dostawcy, jak i nabywcy towaru, który został wytworzony, wydobyty, nabyty (także przy transakcji uznanej za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) lub zaimportowany w ramach prowadzonego przez podatnika przedsiębiorstwa.

Polecamy: Biuletyn VAT

Preferencyjna stawka VAT 0%

Warunkami zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0% przy WDT, wynikającymi z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, jest dokonanie dostawy towarów przez podatnika zarejestrowanego na potrzeby VAT-UE  na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz posiadanie przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy odpowiedniej dokumentacji, która dowodziłaby, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zatem podatnik, chcąc skorzystać ze stawki 0% przewidzianej dla WDT, powinien przedstawić takie dowody, które potwierdzałyby okoliczność dostawy towaru z terytorium Polski do innego skonkretyzowanego podmiotu w innym kraju Unii Europejskiej, a nie tylko wskazywać okoliczność wywozu towaru. Dowody takie powinny być rzetelne i nie budzić wątpliwości, że przewożone towary zostały odebrane przez nabywcę. Przy czym nie chodzi tu o jakiegokolwiek nabywcę, lecz o podmiot wynikający z dokumentów dostawy.

Po spełnieniu obowiązków dokumentacyjnych, a zatem potwierdzeniu faktycznego wywozu towaru poza terytorium kraju, dostawca będący podatnikiem VAT-UE może zastosować stawkę VAT 0% w Polsce, przy zachowaniu możliwości odliczenia podatku naliczonego. Natomiast podatek zostanie rozliczony przez nabywcę w kraju, do którego towary zostały przetransportowane lub wysłane.

Wywóz towarów z terytorium kraju

Dostawę towarów można zlecić spedytorowi lub dokonać ich wywozu we własnym zakresie. Jeżeli wywóz towarów zostanie zlecony spedytorowi, za dokument potwierdzający wywóz towarów będących przedmiotem WDT uważa się:

 1. dokument przewozowy otrzymany od spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z którego jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju oraz
 2. specyfikację poszczególnych sztuk ładunku (art. 42 ust. 3 ustawy o VAT).

Natomiast w przypadku wywozu towarów we własnym zakresie towary mogą zostać wywiezione bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę. Wówczas zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o VAT podatnik oprócz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów,
 2. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy,
 3. określenie towarów i ich ilości,
 4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca przeznaczenia, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
 5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Wywóz nowych środków transportu

Wywóz nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu nakłada na podatnika dodatkowe obowiązki dokumentacyjne, bowiem oprócz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku powinien również posiadać niezbędne dokumenty umożliwiające prawidłową identyfikację dostawy towarów, w szczególności:

 1. dane dotyczące podatnika i nabywcy,
 2. dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu,
 3. datę dostawy,
 4. podpisy podatnika i nabywcy,
 5. oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy, jak również
 6. pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z ww. obowiązku.

Wywóz towarów wrażliwych

Na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: ustawa SENT, pakiet przewozowy) obowiązkowym monitorowaniem zostały objęte przewozy następujących towarów wrażliwych: susz tytoniowy, nieoznaczone znakami akcyzy paliwa silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe i smarowe, alkohol etylowy nieskażony o objętości mocy alkoholu 80% obj. lub więcej, towary zawierające alkohol etylowy skażony, preparaty smarowe, benzyny lakiernicze, płyny hydrauliczne hamulcowe, środki zapobiegające zamarzaniu, gotowe spoiwa do form odlewniczych, biodiesel czy oleje odpadowe.

Tym samym pakiet przewozowy nałożył nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie WDT. Od dnia18 kwietnia 2017 r. istnieje bowiem obowiązek przesyłania zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych do rejestru zgłoszeń systemu monitorowania drogowego,  uzyskania właściwego numeru referencyjnego dla tego zgłoszenia i przekazanie numeru referencyjnego przewoźnikowi. Obowiązek ten dotyczy zgłoszenia przewozu towaru jeszcze przed rozpoczęciem przewozu towarów wrażliwych przez  podmiot wysyłający.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy SENT powyżej wskazane zgłoszenie powinno zawierać:

 1. planowaną datę rozpoczęcia przewozu,
 2. dane podmiotu wysyłającego i odbiorcy towaru, obejmujące imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby,
 3. numer identyfikacji podatkowej podmiotu wysyłającego albo numer, za pomocą którego podmiot wysyłający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT,
 4. numer, za pomocą którego odbiorca towaru jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT,
 5. dane adresowe miejsca załadunku towaru,
 6. dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru.

W przypadku dostawy towarów podmiot odbierający jest zobowiązany do uzupełnienia zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Autopromocja

Warto podkreślić, że nie każdy przewóz takich towarów będzie podlegał obowiązkowi monitorowania jak również to, że każda zmiana zgłoszenia podlega jego aktualizacji.

Dokument przewozowy lub specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku to nie jedyne potwierdzenie uprawniające do zastosowania stawki 0% przy WDT.

Zdarza się, że powyżej wskazane dokumenty ze względu na ich przejściowy lub definitywny brak nie stanowią dostatecznego potwierdzenia dla dokonywanej dostawy. W związku z tym, art. 42 ustawy o VAT w ust. 11 przewiduje również możliwość udokumentowania dostawy towarów na podstawie innych dokumentów niż wymienione powyżej. Jest to katalog dokumentów, który zawiera m.in.:

Autopromocja
 1. korespondencję handlową z nabywcą, w tym jego zamówienie,
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie,
 4. dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie,
 5. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Doktryna i orzecznictwo

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że dokumenty przewozowe wymienione w art. 42 ustawy o VAT pełnią dwa rodzaje funkcji: funkcję podstawową (art. 42 ust. 3 ustawy o VAT) i uzupełniającą (art. 42 ust. 11 ustawy o VAT). Dokumenty pełniące funkcję uzupełniającą mogą stanowić dodatkowe potwierdzenie dla rozpoznania WDT i zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0% w sytuacji, gdy podatnik posiada także inne dokumenty potwierdzające dostawę towarów.

Powyżej wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. I FSK 657/13 oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. I FSK 1572/16.

Podstawa prawna:

 1. art. 13, art. 42 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 t.j.);
 2. ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U.2017.708).

Sylwia Orłowska, prawnik w warszawskim biurze Rödl & Partner

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

  Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

  Zerowy VAT na żywność w I kwartale 2024 r. Jest rozporządzenie!

  Minister Finansów podpisze rozporządzenie w sprawie 0 proc. VAT na żywność w I kwartale 2024 r. - poinformował dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że odpowiedzialny rząd PiS pracuje od pierwszego do ostatniego dnia swojej misji.

  Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

  Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

  Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny?

  Zastanawiasz się, czy musisz składać formularz SD-Z2, aby zgłosić otrzymaną od rodziny darowiznę. Wyjaśniamy, kiedy nie trzeba tego robić. A gdy zajdzie taka konieczność, podajemy informację, jak można dokonać tego przez internet, korzystając z usług rządowych.

  Akcyjny (opcyjny) program motywacyjny ESOP - projektowanie i wdrażanie

  Co to jest akcyjny (opcyjny) program motywacyjny (menedżerski) ESOP? - idea, korzyści, koszty oraz skutki

  Ile aktualnie wynosi wartość oficjalnych aktywów rezerwowych Polski?

  Oficjalne aktywa rezerwowe Polski to 170,9 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 186,7 mld - poinformował dzisiaj Narodowy Bank Polski. Są to dane na koniec listopada 2023 r.

  Taryfa celna 2024 - opublikowano Wspólną Taryfę Celną i tablice korelacyjne na przyszły rok oraz listy nowych i usuniętych kodów CN

  Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z 31 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 z 26 września 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie to stosuje się od 1 stycznia 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3334 zł.

  Wnioski WIS, WIA i WIP wyłącznie elektronicznie od 1 stycznia 2024 roku

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

  Księgowy w erze sztucznej inteligencji. Czy AI odbierze księgowym pracę?

  Sztuczna inteligencja budzi wiele emocji. Gorące dyskusje, także w księgowości, wywołuje zwłaszcza potencjalny wpływ AI na poziom zatrudnienia w firmach. Czy faktycznie księgowi powinni obawiać się utraty pracy z powodu postępującej automatyzacji i rosnącej roli sztucznej inteligencji?

  REKLAMA