REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

VAT 2011 – czy nieodpłatne przekazania towarów są opodatkowane?

Anna Resiak
Ekspert podatkowy
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów.
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów.

REKLAMA

REKLAMA

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy niejednokrotnie dokonują nieodpłatnego przekazania towarów. Przekazania takie mogą mieć różny charakter. Przykładowo, towary mogą być przekazywane jako prezenty dla kontrahentów lub klientów, mogą być wydawane w ramach organizowanych przez Spółkę konkursów lub promocji czyż mogą stanowić przedmiot klasycznej darowizny.

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach przewiduje istotne zmiany w zakresie opodatkowania ww. czynności.

REKLAMA

Autopromocja

Kiedy nieodpłatne przekazania towarów podlegają obecnie opodatkowaniu podatkiem VAT

Obecnie zakres opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów na gruncie podatku VAT wyznaczony jest przez regulację art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Z przepisu tego wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT), rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: 

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Na podstawie powołanego przepisu należy stwierdzić, iż podatnik zobowiązany jest do opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania towarów wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie spełnione są dwa warunki, a mianowicie:
- przekazanie jest dokonywane na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia przekazywanych przedmiotów.

Jeżeli w zamiarze przedsiębiorcy dana czynność powinna wywrzeć skutek w zakresie jego działalności gospodarczej, wówczas należy uznać, że czynność ta podejmowana jest na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Bez wątpienia do czynności, które są związane z działalnością gospodarczą należy zaliczyć wszelkie działania w ramach reprezentacji i reklamy, nakierowanie na budowanie pozytywnego wizerunku, zwiększenie rozpoznawalności, czy mające zachęcić potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług.

Do czynności takich należy zaliczyć przekazania prezentów lub paczek świątecznych na rzecz kontrahentów lub nawet potencjalnych kontrahentów, Różnego typu konkursy i promocje skierowane do klientów, w ramach których wydawane są gratisy.

Wymienione powyżej czynności nie podlegają w chwili obecnej opodatkowaniu podatkiem VAT (bez względu na wartość przekazywanych towarów) z uwagi na ich związek z działalnością gospodarczą podatnika i to nawet w sytuacji, gdy podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przekazywanych towarów.

Dyrektywa VAT

Omawiany przepis ustawy o VAT nie stanowi jednak dokładnej implementacji postanowień Dyrektywy VAT (Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej).

Jak wynika z art. 16 Dyrektywy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT powinno podlegać nieodpłatne przekazanie towarów zarówno na cele związane z działalnością przedsiębiorstwa, jak i na cele niezwiązane z tą działalnością. Wyjątek stanowi tu nieodpłatne przekazanie próbek oraz prezentów o małej wartości, które jest wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT w myśl Dyrektywy.

REKLAMA

Zatem, regulacja Dyrektywy VAT jest bardziej restrykcyjna niż regulacja polskiej ustawy o VAT, z uwagi na fakt, iż nakazuje ona opodatkować nieodpłatne przekazanie towarów bez względu na cel takiego przekazania (jeżeli tylko podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu towarów podlegających przekazaniu).

W przypadku wadliwej implementacji przepisów Dyrektywy VAT podatnik może stosować korzystniejsze dla siebie rozwiązania, a zatem w rozpatrywanej sytuacji rozwiązania wynikające z przepisów polskiej ustawy, a jednocześnie organy podatkowe nie mogą wymagać od podatnika bezpośredniego stosowania mniej korzystnych dla niego rozwiązań wynikających z Dyrektywy VAT.

Zmiany uchwalone 25 lutego 2011 r.

Jednakże ustawodawca zmierza do jak najściślejszego dostosowania polskiej ustawy o VAT do postanowień Dyrektywy VAT i w związku z tym planowana jest kolejna już zmiana przepisów ustawy o VAT. 25 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, która obecnie jest przedmiotem obrad Senatu.

Ustawą tą został zmieniony art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, który uzyska brzmienie: przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zasadniczą różnicą w stosunku do obecnie obowiązującej regulacji jest brak wskazania celu na jaki ma zostać dokonane nieodpłatne przekazanie towarów, aby podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Innymi słowy, po wejściu w życie omawianych zmian, nieodpłatne przekazanie towarów będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na cel dokonanego przekazania (także w przypadku przekazania na cele związane w prowadzoną działalnością gospodarczą), jeżeli tylko podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu danych towarów.

Zatem, wszelkie nieodpłatne przekazania towarów na cele reklamowe i reprezentacyjne, jako prezenty dla kontrahentów i dla klientów, czy w ramach organizowanych konkursów, będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wejście w życie omawianych zmian planowane jest na dzień 1 kwietnia 2011 r., aczkolwiek data ta oraz kształt nowelizacji może jeszcze ulec zmianie.

Możliwość optymalizacji

Na szczęście w ustawie o VAT odnaleźć można przepisy, dzięki którym, po wejściu w życie planowanych zmian niektóre nieodpłatne przekazania towarów nie będą podlegały opodatkowaniu, pomimo tego, że podatnicy będą uprawnieni do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu przekazywanych towarów.

Mianowicie, nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek nie stanowi (i po zmianie przepisów nadal nie będzie stanowić) czynności opodatkowanej podatkiem VAT (co wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).

Drukowane materiały reklamowe i informacyjne, to przede wszystkim materiały papierowe, takie jak wszelkiego typu foldery, katalogi, ulotki, a także inne materiały drukowane, których głównym celem jest informowanie kontrahentów lub klientów o działalności przedsiębiorcy lub, które służą reklamie działalności przedsiębiorcy.

Prezenty małej wartości zostały zdefiniowane w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Pod pojęciem tym należy rozumieć przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Ustawa umożliwia uznanie przekazywanych towarów za prezenty o małej wartości w dwóch przypadkach:

 po pierwsze, w sytuacji, w której łączna wartość towarów przekazanych jednej osobie nie przekracza 100 zł. (pod warunkiem prowadzenia ewidencji, która umożliwiałaby ustalenie tożsamości beneficjentów);
 po drugie, prezentem o małej wartości mogą być towary nie ujęte we wskazanej ewidencji, jeżeli ich cena netto lub koszt wytworzenia (gdy nie ma ceny) nie przekracza 10 zł;
Zwłaszcza druga sytuacja może znaleźć szerokie zastosowanie w przypadku dystrybucji różnego typu materiałów reklamowych i gadżetów, takich jak koszulki, długopisy, czy kubki, z uwagi na fakt, iż ich wartość jest niewielka i zazwyczaj mieści się w ustawowym limicie 10 zł.

Natomiast, jeśli chodzi o próbki, to próbką, zgodnie z art.7 ust. 7 ustawy o VAT jest niewielka ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

W ocenie Autora, zasadnicze znaczenie ma to, aby wręczana próbka nie miała charakteru handlowego, a jedynie umożliwiała zapoznanie się z towarem i przetestowanie jego właściwości.

Polecamy: Serwis VAT

Polecamy: Serwis Urząd Skarbowy

Sprzedaż „za złotówkę”

Ponadto, należy wskazać na możliwość dokonywania sprzedaży po obniżonej cenie, czyli za tak zwaną symboliczną złotówkę. W takim przypadku kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (cena netto towaru), czyli przykładowo 1 zł, stanowić będzie podstawę opodatkowania transakcji.

Należy podkreślić, iż podatnik ma możliwość zastosowania ceny odbiegającej od wartości rynkowej transakcji (nawet bardzo znacząco obniżonej) i działanie takie nie wiąże się z ryzykiem oszacowania podstawy opodatkowania przez organ podatkowy (co dopuszczalne jest wyłącznie pomiędzy podmiotami powiązanymi).

Spółka zorganizowała promocję dla klientów. Każdy, kto dokona zakupów produktów Spółki o wartości powyżej 400 zł, otrzyma prezent o wartości 110 zł. Rozważmy dwie sytuacje:
1. Spółka przekazuje prezent nieodpłatnie.
2. Spółka przekazuje prezent klientom za 1 zł + vat.
Pierwsza z sytuacji w chwili obecnej nie podlega opodatkowaniu, z uwagi na fakt, iż przekazanie prezentu w ramach promocji ma na celu zachęcenie klientów do nabywania produktów Spółki, a więc związane jest z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Natomiast po wejściu w żucie omawianych zmian, Spółka będzie zobowiązana opodatkować nieodpłatne przekazanie prezentu. Koniecznym będzie wystawienie faktury wewnętrznej, a podstawą opodatkowania z tego tytułu będzie cena nabycia towarów (bez podatku), a więc 110 zł
W drugim przypadku Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania przekazania prezentu za złotówkę (zarówno obecnie, jak i po omawianej zmianie ustawy o VAT), jednakże podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku 1 zł.

Prawidłowość takiego postępowania znajduje potwierdzenie w stanowisku organów podatkowych, a także w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Warto w tym miejscu wskazać, na orzeczenie ETS z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Hotel Scandic Gasaback AB (C-412/03), w którym Trybunał orzekł, iż “Fakt, czy transakcja została dokonana za wynagrodzeniem niższym lub wyższym od kosztu produkcji, nie ma znaczenia przy klasyfikacji danej transakcji jako "transakcji dokonanej za odpłatnością (...)”

Powyższe potwierdza, że sprzedawca może w dowolny sposób kształtować cenę towaru lub usługi.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA