Kategorie

VAT 2011 – czy nieodpłatne przekazania towarów są opodatkowane?

Anna Resiak
Ekspert podatkowy
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów.
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów.
W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy niejednokrotnie dokonują nieodpłatnego przekazania towarów. Przekazania takie mogą mieć różny charakter. Przykładowo, towary mogą być przekazywane jako prezenty dla kontrahentów lub klientów, mogą być wydawane w ramach organizowanych przez Spółkę konkursów lub promocji czyż mogą stanowić przedmiot klasycznej darowizny.

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach przewiduje istotne zmiany w zakresie opodatkowania ww. czynności.

Kiedy nieodpłatne przekazania towarów podlegają obecnie opodatkowaniu podatkiem VAT

Obecnie zakres opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów na gruncie podatku VAT wyznaczony jest przez regulację art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Z przepisu tego wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT), rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: 

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Na podstawie powołanego przepisu należy stwierdzić, iż podatnik zobowiązany jest do opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania towarów wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie spełnione są dwa warunki, a mianowicie:
- przekazanie jest dokonywane na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia przekazywanych przedmiotów.

Jeżeli w zamiarze przedsiębiorcy dana czynność powinna wywrzeć skutek w zakresie jego działalności gospodarczej, wówczas należy uznać, że czynność ta podejmowana jest na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Bez wątpienia do czynności, które są związane z działalnością gospodarczą należy zaliczyć wszelkie działania w ramach reprezentacji i reklamy, nakierowanie na budowanie pozytywnego wizerunku, zwiększenie rozpoznawalności, czy mające zachęcić potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług.

Do czynności takich należy zaliczyć przekazania prezentów lub paczek świątecznych na rzecz kontrahentów lub nawet potencjalnych kontrahentów, Różnego typu konkursy i promocje skierowane do klientów, w ramach których wydawane są gratisy.

Wymienione powyżej czynności nie podlegają w chwili obecnej opodatkowaniu podatkiem VAT (bez względu na wartość przekazywanych towarów) z uwagi na ich związek z działalnością gospodarczą podatnika i to nawet w sytuacji, gdy podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przekazywanych towarów.

Dyrektywa VAT

Omawiany przepis ustawy o VAT nie stanowi jednak dokładnej implementacji postanowień Dyrektywy VAT (Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej).

Jak wynika z art. 16 Dyrektywy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT powinno podlegać nieodpłatne przekazanie towarów zarówno na cele związane z działalnością przedsiębiorstwa, jak i na cele niezwiązane z tą działalnością. Wyjątek stanowi tu nieodpłatne przekazanie próbek oraz prezentów o małej wartości, które jest wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT w myśl Dyrektywy.

Zatem, regulacja Dyrektywy VAT jest bardziej restrykcyjna niż regulacja polskiej ustawy o VAT, z uwagi na fakt, iż nakazuje ona opodatkować nieodpłatne przekazanie towarów bez względu na cel takiego przekazania (jeżeli tylko podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu towarów podlegających przekazaniu).

W przypadku wadliwej implementacji przepisów Dyrektywy VAT podatnik może stosować korzystniejsze dla siebie rozwiązania, a zatem w rozpatrywanej sytuacji rozwiązania wynikające z przepisów polskiej ustawy, a jednocześnie organy podatkowe nie mogą wymagać od podatnika bezpośredniego stosowania mniej korzystnych dla niego rozwiązań wynikających z Dyrektywy VAT.

Zmiany uchwalone 25 lutego 2011 r.

Jednakże ustawodawca zmierza do jak najściślejszego dostosowania polskiej ustawy o VAT do postanowień Dyrektywy VAT i w związku z tym planowana jest kolejna już zmiana przepisów ustawy o VAT. 25 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, która obecnie jest przedmiotem obrad Senatu.

Ustawą tą został zmieniony art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, który uzyska brzmienie: przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zasadniczą różnicą w stosunku do obecnie obowiązującej regulacji jest brak wskazania celu na jaki ma zostać dokonane nieodpłatne przekazanie towarów, aby podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Innymi słowy, po wejściu w życie omawianych zmian, nieodpłatne przekazanie towarów będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na cel dokonanego przekazania (także w przypadku przekazania na cele związane w prowadzoną działalnością gospodarczą), jeżeli tylko podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu danych towarów.

Zatem, wszelkie nieodpłatne przekazania towarów na cele reklamowe i reprezentacyjne, jako prezenty dla kontrahentów i dla klientów, czy w ramach organizowanych konkursów, będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wejście w życie omawianych zmian planowane jest na dzień 1 kwietnia 2011 r., aczkolwiek data ta oraz kształt nowelizacji może jeszcze ulec zmianie.

Możliwość optymalizacji

Na szczęście w ustawie o VAT odnaleźć można przepisy, dzięki którym, po wejściu w życie planowanych zmian niektóre nieodpłatne przekazania towarów nie będą podlegały opodatkowaniu, pomimo tego, że podatnicy będą uprawnieni do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu przekazywanych towarów.

Mianowicie, nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek nie stanowi (i po zmianie przepisów nadal nie będzie stanowić) czynności opodatkowanej podatkiem VAT (co wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).

Drukowane materiały reklamowe i informacyjne, to przede wszystkim materiały papierowe, takie jak wszelkiego typu foldery, katalogi, ulotki, a także inne materiały drukowane, których głównym celem jest informowanie kontrahentów lub klientów o działalności przedsiębiorcy lub, które służą reklamie działalności przedsiębiorcy.

Prezenty małej wartości zostały zdefiniowane w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Pod pojęciem tym należy rozumieć przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Ustawa umożliwia uznanie przekazywanych towarów za prezenty o małej wartości w dwóch przypadkach:

 po pierwsze, w sytuacji, w której łączna wartość towarów przekazanych jednej osobie nie przekracza 100 zł. (pod warunkiem prowadzenia ewidencji, która umożliwiałaby ustalenie tożsamości beneficjentów);
 po drugie, prezentem o małej wartości mogą być towary nie ujęte we wskazanej ewidencji, jeżeli ich cena netto lub koszt wytworzenia (gdy nie ma ceny) nie przekracza 10 zł;
Zwłaszcza druga sytuacja może znaleźć szerokie zastosowanie w przypadku dystrybucji różnego typu materiałów reklamowych i gadżetów, takich jak koszulki, długopisy, czy kubki, z uwagi na fakt, iż ich wartość jest niewielka i zazwyczaj mieści się w ustawowym limicie 10 zł.

Natomiast, jeśli chodzi o próbki, to próbką, zgodnie z art.7 ust. 7 ustawy o VAT jest niewielka ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

W ocenie Autora, zasadnicze znaczenie ma to, aby wręczana próbka nie miała charakteru handlowego, a jedynie umożliwiała zapoznanie się z towarem i przetestowanie jego właściwości.

Polecamy: Serwis VAT

Polecamy: Serwis Urząd Skarbowy

Sprzedaż „za złotówkę”

Ponadto, należy wskazać na możliwość dokonywania sprzedaży po obniżonej cenie, czyli za tak zwaną symboliczną złotówkę. W takim przypadku kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (cena netto towaru), czyli przykładowo 1 zł, stanowić będzie podstawę opodatkowania transakcji.

Należy podkreślić, iż podatnik ma możliwość zastosowania ceny odbiegającej od wartości rynkowej transakcji (nawet bardzo znacząco obniżonej) i działanie takie nie wiąże się z ryzykiem oszacowania podstawy opodatkowania przez organ podatkowy (co dopuszczalne jest wyłącznie pomiędzy podmiotami powiązanymi).

Spółka zorganizowała promocję dla klientów. Każdy, kto dokona zakupów produktów Spółki o wartości powyżej 400 zł, otrzyma prezent o wartości 110 zł. Rozważmy dwie sytuacje:
1. Spółka przekazuje prezent nieodpłatnie.
2. Spółka przekazuje prezent klientom za 1 zł + vat.
Pierwsza z sytuacji w chwili obecnej nie podlega opodatkowaniu, z uwagi na fakt, iż przekazanie prezentu w ramach promocji ma na celu zachęcenie klientów do nabywania produktów Spółki, a więc związane jest z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Natomiast po wejściu w żucie omawianych zmian, Spółka będzie zobowiązana opodatkować nieodpłatne przekazanie prezentu. Koniecznym będzie wystawienie faktury wewnętrznej, a podstawą opodatkowania z tego tytułu będzie cena nabycia towarów (bez podatku), a więc 110 zł
W drugim przypadku Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania przekazania prezentu za złotówkę (zarówno obecnie, jak i po omawianej zmianie ustawy o VAT), jednakże podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku 1 zł.

Prawidłowość takiego postępowania znajduje potwierdzenie w stanowisku organów podatkowych, a także w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Warto w tym miejscu wskazać, na orzeczenie ETS z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Hotel Scandic Gasaback AB (C-412/03), w którym Trybunał orzekł, iż “Fakt, czy transakcja została dokonana za wynagrodzeniem niższym lub wyższym od kosztu produkcji, nie ma znaczenia przy klasyfikacji danej transakcji jako "transakcji dokonanej za odpłatnością (...)”

Powyższe potwierdza, że sprzedawca może w dowolny sposób kształtować cenę towaru lub usługi.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.