| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zwolnienia > Reprezentowanie klienta biura rachunkowego podczas kontroli a utrata zwolnienia z VAT

Reprezentowanie klienta biura rachunkowego podczas kontroli a utrata zwolnienia z VAT

Od maja 2017 r. prowadzę biuro rachunkowe. Nie jestem doradcą podatkowym. Nie jestem także czynnym podatnikiem VAT, korzystam bowiem ze zwolnienia podmiotowego. Dotychczas moimi klientami były osoby fizyczne prowadzące działalność. Mój nowy klient – spółka – życzy sobie, abym każdorazowo brała udział w czynnościach podczas kontroli podatkowych, udzielała wszelkich niezbędnych informacji i udostępniała dokumentację. Czy fakt, że będę uczestniczyć na podstawie pełnomocnictwa w czynnościach kontrolnych odbywających się w firmie klienta, nie spowoduje automatycznie utraty prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT?

Tak. Udzielanie przedstawicielom organów skarbowych wyjaśnień, udostępnianie dokumentacji w trakcie kontroli skarbowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa mieści się w kategorii czynności reprezentowania podatników w postępowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach podatkowych, zaliczanych do usług doradczych. Tym samym, świadcząc je, utraci Pani prawo do tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na niskie roczne obroty. Uprawnienie to wynika z art. 113 ustawy o VAT. Przepis ten jednoznacznie mówi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zwalnia się również od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy tej granicznej kwoty w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku.

Wątpliwości Czytelniczki dotyczą jednak nie wysokości osiąganych obrotów, ale charakteru czynności, które zamierza podjąć na wniosek jej nowego klienta. Otóż ustawodawca przewidział pewne wyjątki dla niektórych czynności i jeżeli podatnik je wykonuje, to nie może skorzystać z wymienionego zwolnienia, niezależnie od kwoty rocznego obrotu. Wśród czynności, których wykonywanie wyklucza możliwość skorzystania przez podatników ze zwolnienia ze względu na obroty, ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa czy usługi prawnicze.

Podatnik, który świadczy usługi doradcze nie może korzystać ze zwolnienia .

Polecamy: Biuletyn VAT

Zatem podmioty świadczące usługi doradztwa nie spełniają warunków koniecznych, by przysługiwało im zwolnienie z VAT ze względu na obroty. Jednak należy mieć na uwadze, że przez pojęcie „doradztwo” rozumie się również doradztwo podatkowe. Dlatego warto określić, co kryje się pod tym terminem.

W tym celu należy sięgnąć do ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Otóż z art. 2 ust. 1 tej ustawy wynika, że czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Ponadto, co również wydaje się istotne, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie Czytelniczki, podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1, są osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci. Natomiast podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w pkt 4, są osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci i radcowie prawni.

Niemniej jednak ze względu na możliwość utraty prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT nie będzie miał znaczenia status podmiotu czy posiadanie określonych uprawnień. Przepisy ustawy o VAT nie prowadzą w omawianym zakresie do różnicowania podmiotów świadczących podobne usługi ze względu na ich status. Są oni traktowani jednakowo. Dlatego dla oceny, czy podmiot utraci prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT, istotny jest charakter dokonywanych czynności, a mianowicie czy czynności te noszą znamiona doradztwa czy usług prawnych.

Dokonując oceny, czy podmiot może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, jeśli spełnia warunek w zakresie obrotów, należy najpierw właściwie ocenić charakter świadczonych usług. Status podmiotu czy jego uprawnienia do zawodowego wykonywania czynności nie mają znaczenia z  punktu widzenia VAT.

W kwestii możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez osoby prowadzące biura rachunkowe oraz charakteru świadczonych usług wypowiedział się Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 9 kwietnia 2015 r. (sygn. PT3.8101.2.2015.AEW.16).

Uznał w niej, że:

(…) czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych ze swej istoty są bliskie działalności zawodowej osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli czynnościom księgowym, a czynności polegające na sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, choćby z tego względu, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, w szczególności ksiąg rachunkowych.

W związku z tym czynności te nie stanowią usług doradczych (których wykonywanie pozbawia prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT), niezależnie od tego, że zostały uznane za czynności doradztwa podatkowego (w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym).

Natomiast odnosząc się do czynności reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej, Minister Finansów uznał, że czynności mają charakter usług doradczych lub prawniczych. Dlatego świadcząc te usługi nie można korzystać ze zwolnienia:

(...) w sytuacji, gdy podmiot (niezależnie od jego statusu czy też posiadania określonych uprawnień) będzie świadczył wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych i nie będzie świadczył usług doradczych lub prawniczych (takich jak wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym) nie znajdą zastosowania przepisy art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a) lub lit. b) ustawy o VAT. Podmiot taki będzie zatem mógł korzystać ze zwolnienia z podatku VAT (chyba że zajdą inne niż omawiane przesłanki wyłączające ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o VAT). Jeżeli natomiast dany podmiot (niezależnie od jego statusu czy też posiadania określonych uprawnień) będzie świadczył usługi o charakterze doradczym lub prawniczym (np. wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym) znajdą zastosowanie odpowiednio przepisy art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a) lub lit. b) ustawy o VAT. W konsekwencji podmiotowi temu nie będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (...).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »