Kategorie

Jak przygotować się do kontroli podatkowej

Co to jest kontrola podatkowa? Jakie są obowiązki kontrolera podczas kontroli podatkowej? Co powinien robić i na co może sobie pozwolić podatnik w czasie kontroli?

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

ORZECZNICTWO

WYJAŚNIENIA

FORMULARZE I WZORY
Co robić, gdy zawita kontrola
 
Do kontroli, zwłaszcza podatkowej, warto odpowiednio się przygotować. Oczywiste jest, że nikt nie będzie każdego dnia stał na baczność i wypatrywał kontrolujących. Jednak, kiedy kontrola już do podatnika zawita, najważniejsze jest to, żeby nie panikować, nie załamywać rąk, nie obrażać się na kontrolujących, nie proponować im łapówek. Nie mają też sensu niepotrzebne awantury. Największym sojusznikiem w trakcie kontroli będzie opanowanie, spokój i współpraca z kontrolującym.
Wizja kontroli podatkowej zapewne przeraża każdego. Po pierwsze, ze względu na to, że nie wiemy, na jakiego kontrolującego trafimy. Po drugie, przepisy podatkowe są w wielu przypadkach bardzo skomplikowane i często niezrozumiałe dla podatnika.
Kontrola podatkowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm; dalej Ordynacja podatkowa). Celem kontroli podatkowej przeprowadzanej z urzędu przez organy podatkowe u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych jest sprawdzenie, czy podmioty te w sposób prawidłowy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrola podatkowa podejmowana jest z urzędu.
 
Kim jest kontrolowany
 
Podczas kontroli kontrolujący i kontrolowany muszą ze sobą współpracować. Obowiązki ma zarówno jedna, jak i druga strona kontroli.
W wyroku NSA z 12 stycznia 2000 r. (sygn. akt III SA 33/99; niepublikowany) sąd wyjaśnił, iż przez pojęcie „kontrolowany” należy rozumieć osobę prawną, podlegającą na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Kontrolowanym jest zatem podmiot prawa podatkowego, a nie jego zarząd. Inspektor kontroli nie ma obowiązku prowadzenia postępowania z udziałem wszystkich członków aktualnego zarządu bądź osób będących członkami zarządu w okresie kontrolowanym.
 
Kary za utrudnianie kontroli
 
Kontrolujący powinni uczestniczyć, najlepiej czynnie, w prowadzonej kontroli. Jednak istnieje również inna możliwość. Otóż podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).
Jednak w przypadkach, gdy kontrola podatkowa jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania w sprawie: stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny – kontrola podatkowa może być ponownie wszczęta mimo wydania decyzji ostatecznej w sprawie.
 

Uczestnictwo w kontroli zagwarantowane
 
Jednym z podstawowych uprawnień kontrolowanego jest możliwość uczestniczenia w kontroli. Taką możliwość podatnik może zrealizować osobiście lub poprzez wskazaną przez siebie osobę. Jednak kontrolowany ma także możliwość zrezygnowania z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, czynności kontrolnych dokonuje się w obecności osób upoważnionych. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych składane jest na piśmie. W razie odmowy złożenia oświadczenia kontrolujący dokonuje odpowiedniej adnotacji, dołączając ją do protokołu.
W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentujące będą nieobecne i nie nastąpiło wskazanie osoby upoważnionej, czynności kontrolne są dokonywane w obecności przywołanego świadka. Świadkiem, o ile to możliwe, powinien być pracownik kontrolowanego, osoba wykonująca czynności na rzecz kontrolowanego lub funkcjonariusz publiczny.
Oczywiście można zrezygnować z uczestnictwa z kontroli. Jednak nie w każdym przypadku taka postawa może być pomocna. Uczestnicząc w kontroli, mamy prawo do obrony, wytłumaczenia się, okazania stosownych dokumentów, dowodów. W każdej bowiem sytuacji urzędnik, który będzie kontrolował podatnika, powinien uwzględnić wniosek podatnika, utrwalając go każdorazowo w aktach sprawy. Jeśli nie chciałby tego zrobić, podatnik może samodzielnie napisać wniosek, który urzędnik będzie musiał dołączyć do akt, gdyż nie ma prawa odmówić przyjęcia żadnego z pism podatnika, nawet jeśli uznałby, że podatnik napisał bzdury.
 
Przede wszystkim współpraca
 
Jak już wspominaliśmy, kontrolowany ma wobec kontrolujących pewne obowiązki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są zobowiązani umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych. Powinni oni po pierwsze, umożliwić, nieodpłatnie, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego przy pomocy innych nośników informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nośniku może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli.
Po drugie, powinni przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.
Kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.
W tym miejscu warto zacytować wyrok z 15 listopada 2000 r. (sygn. akt III SA 2417/99; niepublikowany), gdzie NSA wskazał, iż faktury i ich kopie są – zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o rachunkowości – dowodami księgowymi i powinny być przechowywane w sposób umożliwiający sprawdzalność ksiąg rachunkowych. Zapewnienie dostępności ksiąg do badania przez organy kontroli to zarówno obowiązek podatnika, jak i zagwarantowane ustawowo uprawnienie organu przeprowadzającego kontrolę. Dlatego w sytuacji gdy z winy podatnika nie można skontrolować, czy wywiązał się on z obowiązku dokumentowania działalności, uprawniony jest wniosek, iż go nie dopełnił.
Także osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownicy oraz osoby współdziałające z kontrolowanym są zobowiązani udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności lub zadań.
 

Kontrola tylko za upoważnieniem
 
Kontrola podatkowa może być przeprowadzona przez organ podatkowy pierwszej instancji tylko na podstawie upoważnienia wystawionego przez uprawniony podmiot (patrz: formularze i wzory). Upoważnienia udzielane są przez:
• naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego – pracownikom tego urzędu,
• naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego – funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu,
• wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa – pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego.
Wszczęcie kontroli podatkowej z reguły następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie, do tego wyznaczonej, upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest zobowiązany wskazać osobę, która będzie go reprezentowała w trakcie kontroli, w czasie jego nieobecności, jeżeli nie wskazał jej wcześniej.
Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, upoważnienie doręcza się oraz okazuje legitymację służbową członkowi zarządu, wspólnikowi, innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wcześniej wyznaczonej do wykonywania tych czynności za podatnika.
Jeśli w wyniku nieobecności podatnika urząd wezwie podatnika do stawienia się w miejscu, w którym można prowadzić czynności kontrolne następnego dnia po upływie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a ten nie stawi się, to wszczęcie kontroli nastąpi w dniu upływu tego 7-dniowego terminu od dnia doręczenia wezwania. Upoważnienie do kontroli doręcza się kontrolowanemu lub osobie wskazanej, gdy stawi się w miejscu prowadzenia kontroli.
 
Co w upoważnieniu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera:
- oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,
- wskazanie podstawy prawnej,
- imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
- numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących),
- oznaczenie kontrolowanego,
- określenie zakresu kontroli,
- datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
- podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,
- pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
 
Termin wezwania
 
W razie nieobecności kontrolowanego lub osób do tego wyznaczonych kontrolujący wzywa kontrolowanego lub osobę wskazaną do stawienia się w miejscu, w którym można prowadzić czynności kontrolne następnego dnia po upływie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
W przypadku gdy poprzez nieobecność kontrolowanego lub osoby wyznaczonej przez podatnika nie jest możliwe prowadzenie czynności kontrolnych, a w szczególności nie jest zapewniony dostęp do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, kontrolę zawiesza się do czasu umożliwienia przeprowadzenia tych czynności.
Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok NSA z 4 marca 1998 r. (sygn. akt I SA/Ka 1330/96; niepublikowany), gdzie sąd wskazał, iż przeprowadzenie kontroli w obecności księgowego firmy, wobec nieobecności podatnika i ustanowionego przez niego do prowadzenia działalności gospodarczej pełnomocnika, w pełni odpowiada prawu. Organ kontrolny nie ma bowiem obowiązku zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli ani też zapewnienia, aby wziął w niej udział podatnik lub jego pełnomocnik. Nie ma przy tym żadnego znaczenia przyczyna nieobecności podatnika. Dopiero o ustaleniach kontroli, w drodze doręczenia kopii protokołu organ zobowiązany jest zawiadomić podatnika.
 

Czasem legitymacja wystarczy
 
W sytuacji gdy okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, a w szczególności istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu. Jednak w takim przypadku należy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Jeśli takie upoważnienie nie zostanie podatnikowi dostarczone, to dokumenty z czynności kontrolnych nie będą stanowiły dowodu w postępowaniu podatkowym.
Gdy nie można ustalić danych identyfikujących kontrolowanego, takie upoważnienie nie może być dostarczone. Upoważnienie doręczane jest wtedy dopiero po ustaleniu danych podatnika. Organ podatkowy może zawiesić kontrolę podatkową, jeżeli w okresie 30 dni od dnia jej wszczęcia nie zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego. Zawieszona kontrola może być podjęta w każdym czasie, gdy zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego. Zawieszona kontrola podatkowa podlega umorzeniu, jeżeli w ciągu 5 lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu nie zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego.
UWAGA
W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta.
 

Uprawnienia kontrolerów określa upoważnienie
 
Przepisy Ordynacji podatkowej zawierają katalog uprawnień kontrolującego. Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:
• wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego,
• wstępu do lokali mieszkalnych w przypadku dokonywania oględzin,
• żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin,
• żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej,
• zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą,
• zabezpieczania zebranych dowodów,
• legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
• żądania przeprowadzenia spisu z natury,
• przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób,
• zasięgania opinii biegłych.
Ponadto kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem próbek towarów, akt, ksiąg i dokumentów związanych z przedmiotem kontroli: w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne lub gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.
Kontrolujący może w razie uzasadnionej potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomocy organu policji, straży granicznej lub straży miejskiej (gminnej), jeżeli trafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych, albo zwrócić się o ich asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Jeżeli opór stawia żołnierz czynnej służby wojskowej, kontrolujący wzywa do pomocy właściwy organ wojskowy, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem czynności kontrolnych, a na miejscu nie ma organu wojskowego.
Kontrolujący ma prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego w celu:
• dokonania oględzin, jeżeli: zostały one wskazane jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub jako siedziba kontrolowanego; jest to niezbędne dla ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego lub podstawy opodatkowania; jest to niezbędne do zweryfikowania faktu poniesienia wydatków na cele mieszkaniowe uprawniających do skorzystania z ulg podatkowych;
• dokonania oględzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń lub rzeczy, jeżeli powzięto informację o prowadzeniu niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej albo w przypadku, gdy są tam przechowywane przedmioty, księgi podatkowe, akta lub inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie istnienia obowiązku podatkowego lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego.
Przed przystąpieniem do czynności oględzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń lub rzeczy kontrolowanemu okazuje się postanowienie prokuratora o wyrażeniu na nie zgody. Przepisy kodeksu postępowania karnego o przeszukaniu odnoszące się do Policji mają także zastosowanie do kontrolujących. Sporządza się protokół tych czynności, który wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. W razie odmowy zatwierdzenia protokołu materiały i informacje zebrane w toku czynności nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym.
Oględziny dokonywane są za zgodą kontrolowanego. W przypadku gdy nieruchomości lub ich części albo rzeczy znajdują się w posiadaniu osób trzecich, osoby te są zobowiązane je udostępnić, w celu przeszukania lub oględzin, na żądanie organu podatkowego.
Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną przez podatnika zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli kontrolowany, osoba go reprezentująca lub przez niego wskazana są nieobecne, a okoliczności sprawy uzasadniają natychmiastowe przeprowadzenie dowodu.
UWAGA
Czynności oględzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń lub rzeczy przeprowadzają upoważnieni pracownicy organu podatkowego po uzyskaniu, na wniosek organu podatkowego, zgody prokuratora rejonowego.
 

Kontrola nie może trwać w nieskończoność
 
Żaden z podatników raczej nie narzeka na nadmiar czasu. Często w przypadku urzędników dokonujących kontroli można odnieść wrażenie, że wcale im się nie śpieszy, aby kontrolę zakończyć. Jednak urzędnicy nie mogą „siedzieć” podatnikowi na głowie w nieskończoność, bo kontrola podatkowa powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu, dającym podstawę do wszczęcia czynności kontrolnych. Co ważne do terminu tego nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych przez kontrolowanego albo z przyczyn niezależnych od organów. Można również przedłużyć termin zakończenia kontroli wskazany w upoważnieniu. Jednak o każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w tym upoważnieniu kontrolujący jest zobowiązany zawiadomić kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia. Ta zasada dotyczy również kontrolującego, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.
Dokumenty dotyczące czynności kontrolnych dokonanych po upływie tego terminu nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym, chyba że został wskazany nowy termin zakończenia kontroli.
Jeśli jednak organ podatkowy zwleka z zakończeniem kontroli lub nie dotrzymuje terminów wskazanych w upoważnieniu, kontrolowany może ponaglić organ, składając odpowiednie pismo do organu podatkowego wyższego stopnia. W sytuacji gdy organ ten uzna ponaglenie podatnika za uzasadnione, wyznaczy dodatkowy termin załatwienia kontroli, a także zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia kontroli w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.
 
Miejsce kontroli
 
Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia. W przypadku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia działalności – czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie. W przypadku gdy księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego zobowiązany jest zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowanego bieżącej działalności. Zasady te stosuje się również w przypadku, gdy kontrolowany prowadzi działalność w lokalu mieszkalnym.
UWAGA
Protokół z kontroli nie zawiera oceny prawnej sprawy będącej przedmiotem kontroli.
 

Zakończenie kontroli
 
Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Stan faktyczny może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych.
Protokół kontroli zawiera w szczególności: wskazanie kontrolowanego; wskazanie osób kontrolujących; określenie przedmiotu i zakresu kontroli; określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli; opis dokonanych ustaleń faktycznych; dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów; pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień.
W protokole kontroli mogą być zawarte również ustalenia dotyczące badania ksiąg co do ich rzetelności i wadliwości. W tym przypadku nie sporządza się odrębnego protokołu badania ksiąg. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokółu kontrolujący doręcza kontrolowanemu.
 
 
 
Podatnik może nie zgodzić się z protokołem
 
Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujący w takim przypadku ma obowiązek rozpatrzyć zastrzeżenia podatnika i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia oraz wskazać na możliwość skorygowania deklaracji.
W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń przez podatnika w terminie 14 dni, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.
Czytając wyrok NSA z 8 kwietnia 1998 r. (sygn. akt SA/Sz 937/97; niepublikowany), dowiadujemy się, iż zastrzeżenia do protokołu skarżący mogą zgłaszać w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Nie sposób przyjąć, by skarżący nie byli w stanie sprawdzić spisu z natury w tym terminie i stwierdzić nieujęcia w nim tak istotnych pozycji, jak stoły, fotele, komplet wypoczynkowy, meblościanka, materac, obrazy. Zastrzeżenia zgłaszane po obowiązującym terminie są spóźnione i nie mogą być brane pod uwagę. Warto też pamiętać, że minister finansów, w celu usprawnienia współpracy oraz podniesienia efektywności kontroli, może zawierać z obcymi władzami porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie koordynacji czasu wszczynania i zakresu przeprowadzanych kontroli. Porozumienia te mogą przewidywać obecność przedstawicieli obcej władzy w toku czynności kontrolnych.
 
Ministerstwo Finansów radzi
Prawa w toku kontroli podatkowej
Wszczęcie kontroli podatkowej następuje, co do zasady, przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej kontrolowanemu. W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawarte jest pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach podatnika w toku kontroli. Jeżeli podatnik nie zgadza się z ustaleniami kontroli, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujący ma obowiązek do nich się ustosunkować.
 
Obowiązki w trakcie kontroli podatkowej
W trakcie kontroli podatkowej podatnik jest zobowiązany w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty związane z przedmiotem kontroli oraz umożliwić dokonanie innych czynności wymienionych w Ordynacji podatkowej, a także zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym, w miarę możliwości, udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.
 
 

Słownik terminologiczny
 
KONTROLA PODATKOWA to sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
PODATNIK to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione powyżej.
PODATKI to zaliczki na podatki, raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.
PRZEPISY PRAWA PODATKOWEGO to przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.
USTAWY PODATKOWE to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 
 
Ewa Matyszewska
 
Gazeta Prawna187/2005 [dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 26.09.2005

Kontrolę podatkową wszczyna się zawsze z urzędu, organ podatkowy nie musi podawać przyczyn jej podjęcia. Jednak sygnały uzasadniające jej podjęcie mogą płynąć z różnych źródeł, np. polecenie dyrektora izby skarbowej, ministra finansów, innych organów i instytucji finansowych, banków, ABW oraz prokuratury, a także informacje od osób trzecich, jak również artykuły prasowe, radiowe i telewizyjne. Kontrolę można wszcząć w każdym czasie z uwzględnieniem terminów przedawnienia. Wszczęcie kontroli podatkowej nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminów przedawnienia. Czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu upoważnienia, którym kontrolujący musi legitymować się wobec kontrolowanego, oraz legitymacji służbowej. Kontrola podatkowa, na zasadzie wyjątku, może być również wszczęta na tzw. legitymację, to znaczy po okazaniu legitymacji służbowej, w przypadku gdy okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli. Jednak w takiej sytuacji kontrolujący jest zobowiązany do doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli. W momencie wszczęcia kontroli kontrolowany traci prawo do: wystąpienia o interpretację przepisów prawa podatkowego do organu podatkowego oraz korekty deklaracji podatkowej. Prawa te jednak wznawia się po zakończeniu kontroli podatkowej.

Gazeta Prawna 187/2005 [dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 26.09.2005

Kontrolujący posiada szerokie uprawnienia umożliwiające mu skuteczniejszą realizację celu kontroli podatkowej. Uprawnienia te dotyczą w szczególności: żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz dokonanie jego oględzin; żądania udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz sporządzenia z nich odpisów, kopii, wyciągów i notatek; zabezpieczenia zebranych dowodów; żądania przeprowadzenia spisu z natury; przesłuchania osób biorących udział w kontroli; występowania o opinie biegłych; zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego (hipoteka, zastaw); zastosowania środków dyscyplinujących (kary porządkowe); wstępu na grunt oraz do budynku, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego.
Kontrolujący może także korzystać z innych środków prowadzących do ustalenia stanu faktycznego. W przypadku oporu kontrolowanego, kontrolujący uprawniony jest do wezwania pomocy policji, straży granicznej lub straży miejskiej.
Na kontrolujących spoczywają również pewne obowiązki. Do podstawowych obowiązków kontrolującego należy zaliczyć: prowadzenie czynności kontrolnych bez zbędnej zwłoki i zakończenie ich w terminie określonym w upoważnieniu; podejmowanie działań w celu zebrania całego materiału dowodowego; zapewnienie czynnego udziału kontrolowanego w czynnościach kontrolnych; dokumentowanie czynności kontrolnych w formie protokołu; rozstrzygnięcie w zakresie zastrzeżeń wniesionych do protokołu.

Gazeta Prawna 187/2005 [dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 26.09.2005

Kontrolowany albo osoba upoważniona do reprezentowania go jest przede wszystkim zobowiązana do współpracy z kontrolującym, umożliwiając mu wykonywanie czynności służących realizacji jego uprawnień, a w szczególności: udostępnienia kontrolującemu pomieszczenia do dokonywania czynności kontrolnych oraz przechowywania dokumentów; udostępnienia próbek towarów, akt, ksiąg i innych dokumentów – np. informacje dotyczące posiadania rachunków bankowych, rachunków oszczędnościowych, rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, ich obrót i stan. Informacje o umowach kredytowych lub kredytach pieniężnych oraz umowach depozytowych; umożliwienia nieodpłatnego rejestrowania czynności kontrolnych za pomocą aparatury audiowizualnej; dokonania tłumaczenia na język polski dokumentacji sporządzonej w języku obcym.
Osoba fizyczna może być również zobowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego z obowiązkiem podania stanu majątku na określony dzień. Złożenie oświadczenia o stanie majątkowym następuje pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
W trakcie kontroli mają zastosowanie przepisy dotyczące wezwań. Zgodnie z nimi kontrolowany powinien być wezwany co do zasady na piśmie do złożenia wyjaśnień lub zeznań z podaniem terminu, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dnia, godziny i miejsca zgłoszenia się osoby wezwanej lub jej pełnomocnika.
Jednocześnie w związku z tym, że w trakcie kontroli podatkowej mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące dowodów, kontrolowany nie powinien być zaskakiwany przez kontrolującego przeprowadzeniem dowodu. Kontrolujący już na początku kontroli podatkowej powinien zakreślić zakres postępowania dowodowego.
Kontrolowany powinien być zawiadomiony o terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków i opinii biegłych najpóźniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin najpóźniej przed podjęciem tych czynności.


Gazeta Prawna 187/2005 [dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 26.09.2005
Sporządzony protokół nie może zawierać oceny prawnej, a jedynie przedstawienie stanu faktycznego i jego udokumentowanie. W protokole i załącznikach do niego zawiera się materiały dowodowe dokumentujące dokonane ustalenia, w tym protokoły z przesłuchania świadków, biegłych, dokonanych oględzin, ustalenia dotyczące badania ksiąg. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu. W sytuacji gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami protokołu, ma prawo w terminie 14 dni od jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, które muszą być poparte wnioskami dowodowymi. Kontrolujący rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni od dnia otrzymania, następnie zawiadamia kontrolowanego o sposobie ich załatwienia. Jeżeli kontrolowany nie składa wyjaśnień lub zastrzeżeń, to uznaje się, że zgadza się z ustaleniami kontrolnymi.
Protokół z kontroli, co do którego nie zgłoszono zarzutów w terminie 14 dni, może zostać podważony na etapie postępowania podatkowego. Protokół jest bowiem dokumentem urzędowym, w stosunku do którego można przeprowadzić przeciwdowód zarówno kwestionując dane w nim zawarte, jak również jego autentyczność.

Gazeta Prawna 187/2005 [dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 26.09.2005

Wyrok WSA z 18 marca 2004 r. (III SA 2321/02), M.Podat. 2004/6/44

 
Protokół z kontroli wydanej przed złożeniem przez podatnika deklaracji korygującej zeznanie podatkowe nie zawierającej żadnych wskazań co do ewentualnego naruszenia prawa podatkowego nie ogranicza i nie odbiera prawa do złożenia korekty zeznania.

Wyrok WSA z 19 marca 2004 r. (III SA 2616/02), niepublikowany

Zgodnie z art. 292 Ordynacji podatkowej w sprawach nieuregulowanych w art. 281-291 stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy, a więc m.in. przepis art. 215, który uprawnia organ podatkowy, z urzędu lub na żądanie strony, do prostowania w drodze postanowienia błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanej przez ten organ decyzji czy też postanowieniu (art. 219 Ordynacji podatkowej). Skoro więc art. 292 Ordynacji podatkowej dopuszcza możliwość stosowania tego przepisu do spraw dotyczących kontroli podatkowej, nie można odmówić możliwości zastosowania go w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek w protokole kontroli.

ODPOWIEDŹ US - SKRÓT
Przepis art. 281a Ordynacji podatkowej nie wyklucza sytuacji, że to właśnie pełnomocnik (właściciel biura rachunkowego) zostanie wskazany jako osoba uczestnicząca w czynnościach kontrolnych, w szczególności w czasie nieobecności podatnika.
 
KOMENTARZ EKSPERTA
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa ogólnego w trybie i na zasadach określonym w przepisie art. 136 ustawy – Ordynacja podatkowa przez osobę fizyczną, złożonego w oryginale w urzędzie skarbowym, uznać można, że pełnomocnictwo to upoważnia pełnomocnika do reprezentowania podatnika także w czasie kontroli.
 
ODPOWIEDŹ US - WYCIĄG
Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu informuje:
W znowelizowanych przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadzono art. 281a, który brzmi: „Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich zastępowania w trakcie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego”. W ww. przepisie ustawodawca zawarł ogólną normę, dającą kontrolowanemu prawo wyznaczenia osoby, która będzie go zastępowała w trakcie kontroli. Przepis ten nie wyklucza sytuacji, że to właśnie pełnomocnik zostanie wskazany jako osoba do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych, w szczególności w czasie nieobecności podatnika.
Należy jednak zauważyć, że wyznaczenie osoby, o której mowa w art. 281a ustawy – Ordynacja podatkowa, nie ogranicza uprawnień organu podatkowego do wszczęcia kontroli podatkowej przez doręczenie upoważnienia do kontroli kontrolowanemu (art. 284 § 1 ww. ustawy).
 
WAŻNE!
Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest obowiązany wskazać osobę, która będzie go zastępowała w trakcie kontroli w czasie jego nieobecności, jeżeli nie wskazał tej osoby w trybie art. 281a.
 
Pismo z 5 listopada 2004 r. nr V/503-1/98/04/RK
 
 
Interpretacje Urzędów Skarbowych 4/2005 z dnia 01.09.2005
 

ODPOWIEDŹ US - SKRÓT
Protokoły kontroli powinno się przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego protokół dotyczy.
 
KOMENTARZ EKSPERTA
Stanowisko organu podatkowego zasługuje na aprobatę. Podatnicy są obowiązani do przechowywania ksiąg podatkowych i wszystkich dokumentów, które są związane z ich prowadzeniem, a więc i protokołów kontroli, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań, których dotyczą. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 
ODPOWIEDŹ US - WYCIĄG
Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie informuje:
Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) pozostałe dowody księgowe i dokumenty przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
Jednocześnie stosownie do art. 86 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie organu kontroli.
(…) zdaniem tutejszego organu podatkowego zasadne byłoby przechowywanie protokołów kontroli do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego protokół dotyczy.
 
Pismo z 27 września 2004 r. nr US.I/423-22/2004
 
  
 
 
 
Interpretacje Urzędów Skarbowych 4/2005 z dnia 01.09.2005

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1370)
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.